Grupa 3 - Acizii Nucleici

Report
Acidul nucleic este o macromoleculă complexă, ce conține
informația genetică din celula dată. Acesta este alcătuit din mii de
nucleotide. Termenul de acid nucleic a fost propus pentru prima dată
de Richard Altmann, pentru a desemna substanțele complexe pe care
acesta le observase în nucleu.
Nucleotidele, la rândul lor, sunt alcătuite din:
a) o bază azotată;
b)un zahăr;
c) un radical fosfat;
Molecula de ADN este formată din două catene polinucleotidice
răsucite una în jurul celeilalte în spirală, cu bazele azotate spre interior.
Acizii nucleici reprezintă lanțuri polinucleotidice, formate din
nucleotide, care la rândul lor sunt formate dintr-un radical fosforic, o
pentoză și o bază azotată. În cadrul acidului nucleic sunt prezente
legături covalente ( în cadrul nucleotidelor între bazele azotate și
pentoze) și legături de hidrogen (între bazele azotate a 2 nucleotide
diferite, de ex.: între adenină și timină/uracil sau între citozină și
guanină).
Acizi nucleici naturali:
- Acizi dezoxiribonucleici (ADN)
- Acizi ribonucleici (ARN)
Acizi nucleici artificiali
ADN este prescurtarea de
la acidul dezoxiribonucleic (în
engleză: deoxyribonucleic acid,
DNA). Acesta este format din
molecule organice dintre cele
mai complexe. Substanța se
găsește în fiecare celulă a
ființelor vii și este esențială
pentru
identitatea
oricărui
organism, de la Euglena viridis ,
mica ființă unicelulară aflată la
granița dintre plante și animale,
și până la Homo sapiens
sapiens, omul contemporan.

Din punct de vedere chimic, ADN-ul este un acid nucleic. Este o polinucleotidă,
adică un compus în structura căruia se repetă un set limitat de macromolecule
numite nucleotide; în acest sens, el este definit ca fiind un „copolimer statistic”:
 un „copolimer” este un polimer în compoziția căruia se repetă mai multe „motive”
(monomeri); în cazul ADN-ului, monomerii sunt nucleotidele.
 iar „statistic” înseamnă că monomerii se repetă de manieră aleatorie în lanțul
polimer, fără ca ei să fie dispuși alternativ sau după oricare alt aranjament
repetitiv (așa cum se întâmplă, de exemplu, în etilen-acetatul de vinil (EVA) sau
în acronitril-butadien-stiren (ABS).
Polimer


Nucleotida, ce reprezintă unitatea de bază a ADN-ului, este o
macromoleculă
organică
(o
N-glicozidă)
compusă
(prin
policondensare) din:
- un carbohidrat, adică o glucidă (mai exact o monozaharidă) de
tipul „pentoză” (în formă furanozică)
- o bază azotată heterociclică („inel” sau „ciclu” aromatic în 6 atomi)
de tipul pirimidinei, sau o variantă a acesteia condensată cu inelul
imidazolic, numită purină
- și un rest de acid fosforic (esterificat cu unul din hidroxilii
pentozei), adică un „grup fosfat”.
Pentozele care intră în structura ADN-ului sunt D-2-dezoxiriboza
(pentru acidul nucleic tip ADN) sau D-riboza (pentru acidul nucleic
tip ARN). Două dintre bazele heterociclice azotate ale ADN-ului sunt
purinice (adenina și guanina), iar celelalte două sunt pirimidinice
(citozina și timina).
Nucleotida

În cadrul elicei caracteristice, în formă de scară spiralată, resturile
pirimidinice ale monomerului sunt orientate spre interior, formând
cu resturile purinice ale celuilalt monomer „treapta” scării, în timp ce
pentozele formează brațele acesteia, de la o dublă unitate la alta
(adică de la un cuplu purinic-pirimidinic la următorul), legătura fiind
realizată de grupările fosfat (prin atomii lor de oxigen). Legăturile
dintre resturile de purine și pirimidine sunt de natură moleculară și
nu chimică, ele fiind legături de hidrogen.
Acidul ribonucleic (ARN) este, ca și ADN-ul, un polinucleotid
format prin copolimerizarea ribonucleotidelor. Un ribonucleotid este
format dintr-o bază azotată (adenină A, guanină G, uracil U și citozină
C), o pentoză (D-2-dezoxiriboză) și un fosfat. În molecula de ARN
uracilul înlocuiește timina.


ARN-ul este sintetizat prin procesul numit transcripție. În acest
proces, ADN-ul are rol de matriță. Molecula dublu catenară de ADN
este desfăcută, pe intervalul care urmează a fi transcris, de anumite
complexe proteice prin ruperea punților de hidrogen între bazele
azotate complementare. Un complex proteic cu funcție enzimatică
numit ARN polimerază copiază una din catenele de ADN pentru a
produce un ARN complementar. Catena de ADN care funcționează ca
matriță pentru sinteza ARN-ului se numește catenă sens.
Sinteza
ARN-ului
(transcripția)
se
realizează
pe
baza
complementarității bezelor azotate ca și în cazul replicării moleculei
de ASN cu o singură excepție: în dreptul adeninei de pe catena
matriță a ADN-ului se va atașa uracilul în catena nou sintetizată de
ARN. Polimerizarea ribonucleotidelor în transcripție se desfășoară în
același sens ca reacția de polimerizare a dezoxiribonucleotidelor din
cadrul replicării ADN-ului și anume de la 5' spre 3'.

Păstrarea informației genetice (atât ADN-ul, cât și ARN-ul);

Sinteza proteinelor (numai ARN-ul).

Acizii nucleici reprezintă substratul eredității. Ei au înscrisă,
sub formă de codificare biochimică informația ereditară în
catena polinucleatidică.

Internet :
http://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_nucleic

Manual clasa a-XI-a –Ministerul Educatiei si
cercetarii

Chimie organica –D.Nenitescu-Editura Didactica
si Pedagogica

Dobrin Daniela

Cergan Alexandra

Androne Radu

Neaga Viorel

Nedelcu Ovidiu

similar documents