La cèl·lula

Report
LA CÈL·LULA
Unitat fonamental de
vida
TEORIA CEL·LULAR
Unitat anatòmica i fisiològica dels éssers vius.
Tots els éssers vius estàn
formats per una o més
cèl·lules.
Tota cèl·lula prové
d’una altra cèl·lula
ja existent.
La cèl·lula és la
unitat genètica
dels éssers vius.
A.Viladrich
2
Hi ha cèl·lules
PROCARIOTES
EUCARIOTES
Sense nucli
Amb nucli
Regne Mòneres
Animal
A.Viladrich
Vegetal
3
PARTS DE LA CÈL·LULA
EUCARIOTA
CÈL·LULA EUCARIOTA
MEMBRANA PLASMÀTICA
Separa el medi intern de l'extern
Dona forma
Regula l'intercanvi de substàncies
CITOPLASMA
Interior de la cèl·lula
Hialoplasma
Líquid que conté els orgànuls
NUCLI
Controla i regula les activitats cel·lulars
Orgànuls
Realitzen les funcions cel·lulars
A.Viladrich
4
Membrana plasmàtica
Estructura externa que embolcalla la cèl·lula.
Constituida per una bicapa de lípids, amb
proteïnes integrades o perifèriques.
Les principals
funcions són:
•Separar medi intern i
extent
•Donar forma a la
cèl·lula.
•Regular l’intercanvi
de substàncies amb el
medi.
A.Viladrich
5
ORGÀNULS CITOPLASMÀTICS
DE TOTA CÈL·LULA EUCARIOTA
RIBOSOMES
Sintetitzen proteïnes
Reticle Endoplasmàtic: conjunt de sacs aplanats, comunicats .
Llis.......no té ribosomes adherits. Sintetitza lípids.
Rugós....amb ribosomes adherits. Es comunica amb l’embolcall nuclear.
Sintetitza proteïnes
A.Viladrich
6
Aparell de golgi
Format per Dictiosomes, compostos
per les cisternes i les vesícules
•Sintetitza glúcids
•Empaqueta biomolècules
•Forma lisosomes
Lisosomes
Orgànuls esfèrics amb la cara interna protegida per un mucus.
Fan la digestió cel·lular
A.Viladrich
7
Mitocondris
Amb doble membrana, la interior forma les crestes
mitocondrials
Realitza la respiració cel·lular.
Vacúols
Magatzem cel·lular
Vesícules formades per una sola
membrana.
Molt més grans en les cèl·lues vegetals que
en les animals
A.Viladrich
8
ORGÀNULS ESPECÍFICS
DE LA CÈL·LULA ANIMAL
CENTROSOMA
Format pel diplosoma,
la centrosfera i l’àster
A partir d’ells es
formen els orgànuls
del moviment, i
intervè en la formació
del fus acromatic
DE LA CÈL·LULA VEGETAL
PLASTIDIS
Contenen pigments, o materials
de reserva.
Els cloroplast tenen clorofil·la.
Dónen color verd, i fan la fotosíntesi.
Amb doble membrana, l’espai intern és
l’estroma, on hi ha líquid i tilacioldes.
Els cromoplast tenen pigments
d’altres colors.
Els leucoplast són magatzems de
substàncies.
A.Viladrich
9
EL NUCLI
Constituït per:
L’embolcall nuclear
Cominunica amb el RER
Nucleoplasma
Substància on
trobem cromosomes
i nuclèol.
Doble membrana amb
porus, per comunicar-se
amb el citoplasma.
Cromosomes/Cromatina
Filaments d’ADN i proteïnes.
Nuclèol
Amb ARN. Relacionat amb la
formció de ribosomes
Els fragments d’ADN que
porten informació sobre un
carácter són els GENS.
Controla i regula les activitats
cel·lulars
A.Viladrich
10

similar documents