Presentatie deelnemersvergadering

Report
Deelnemersvergadering van
Stichting ECI Pensioenfonds
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opening
Bestuursamenstelling
Toelichting door het bestuur op de stand van zaken
Beantwoorden van 48 schriftelijke vragen
Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen
Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie van het
pensioenfonds
7. Oordeel van de werkgever
8. Oordeel van het Verantwoordingsorgaan
9. Stemming over voorgenomen besluit
10. Rondvraag
11. Sluiting
Waar wordt straks over gestemd?
• De pensioenwet bepaalt dat de pensioenen moeten worden
ondergebracht bij een andere partij, als:
• Het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad
(<104,1%) heeft, en
• Het pensioenfonds geen sponsor meer heeft
• Dit is het geval bij pensioenfonds ECI
• Het bestuur vraagt straks dan ook uw toestemming voor de
opheffing van het fonds
Bestuursamenstelling
Bestuur
• Hans Hijlkema (voorzitter)
• Wim van der Kooy (secretaris)
• Michel Muller
• Ton Cieraad
• Inge Fluijter
• Vacature
Voormalig voorzitter
• Guus van Putten
Bestuursadviseur
• Co van Wel
Beleggingscommissie
• (Guus van Putten)
• Co van Wel
• Michel Muller
• Vermogensbeheerder
• Externe adviseur
Verantwoordingsorgaan
• Joost de Koeijer
• Wien de Rouw
• Nald Rietbergen
Toelichting bestuur op stand van zaken
Toelichting bestuur op stand van zaken
Dekkingsgraad historisch en dramatisch laag
•
•
De dekkingsgraad is een maat voor de financiële
positie van het fonds (104,1%).
Verplichtingen en bezittingen worden tegen elkaar
afgezet
• Belegd vermogen geeft weer wat er daadwerkelijk
aanwezig is
• Verplichtingen geven aan wat er ‘in kas’ zou moeten
zijn om toekomstige pensioenen te kunnen betalen
• Voornamelijk bepaald door de lange termijn
rente
• Maar ook toenemende levensverwachting
Toelichting bestuur op stand van zaken
•
Minimale dekkingsgraad voor ons fonds bedraagt 104,1%
•
Vanaf 2007 is het belegd vermogen gegroeid met 23%,
een alleszins redelijk resultaat
In diezelfde periode zijn de verplichtingen meer dan
verdubbeld
• toegenomen levensverwachting
• de rente waarmee moet worden gerekend is historisch
laag is: nu 2,3%
•
Toelichting bestuur op stand van zaken
Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
• Historisch gezien heeft het fonds nooit een hoge
dekkingsgraad gekend, waardoor tegenvallers hard
doorwerken
• De renteafdekking was beperkt door het karakter van de
beleggingsportefeuille
• De beleggingsresultaten wegen niet op tegen de toename
van de verplichtingen
• De risicovrije rente voor de lange termijn is ongekend laag
geworden, wat niemand redelijkerwijs had verwacht
Toelichting bestuur op stand van zaken
Werkgever heeft uitvoeringsovereenkomst opgezegd
• Werkgever had de uitvoeringsovereenkomst reeds eind 2010
opgezegd
• Op 6 juni 2012 definitief met terugwerkende kracht per
31/12/2011
• Werkgever was toen al niet bereid om meer dan 20,5%
premie te betalen. 5 jaar daarvoor was de premie 32%
• Werkgever brengt pensioenopbouw voor actieve deelnemers
onder bij andere pensioenuitvoerder met terugwerkende
kracht vanaf 1/1/2012
• ECI Pensioenfonds heeft geen inkomsten meer en is een
slapend fonds geworden, dat uiteindelijk moet worden
geliquideerd
Toelichting bestuur op stand van zaken
Oriëntatie op mogelijke overdracht al langer bezig
• Al begonnen toen DG > 100% was in voorjaar 2011
• Gesprekken met verzekeraars en bedrijfspensioenfondsen
gestart
• Onderzoek naar renteafdekking
• Beleggingsportefeuille analyse
• Aanvraag voor zgn. ‘adempauze’ aan DNB, die in eerste instantie
goedgekeurd werd
• In ieder geval tot eind 2013 in de lucht blijven in de hoop dat het
tij nog zou keren
Toelichting bestuur op stand van zaken
Artikel 84 van de Pensioenwet:
Verplichting tot collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van de
pensioenuitvoerder
De pensioenuitvoerder is verplicht tot waardeoverdracht
aan een andere pensioenuitvoerder bij liquidatie van de
eerstgenoemde pensioenuitvoerder.
Toelichting bestuur op stand van zaken
Artikel 150 lid b van de Pensioenwet:
Overdracht, herverzekering of onderbrenging bij eindigen
pensioenregeling
Wanneer een pensioenregeling eindigt tijdens de periode waarin een korte termijn
herstelplan van kracht is:
b. gaat het pensioenfonds binnen een door de toezichthouder te
stellen termijn over tot het overdragen, herverzekeren of
onderbrengen herverzekeren bij een verzekeraar, overdragen aan een
verzekeraar of onderbrengen bij een pensioenfonds van de
pensioenverplichtingen op basis van een procedure welke ter kennis
en instemming van de toezichthouder wordt gebracht
Toelichting bestuur op stand van zaken
Dat betekent in de praktijk
•
•
•
•
DNB: Het ECI Pensioenfonds dient per 31/12/2012 de
uitvoering overgedragen te hebben aan een verzekeraar of
bedrijfs(tak)pensioenfonds
De wet bepaalt dat bij een dekkingsgraad van onder de
minimum vereiste (voor ons fonds onder de 104,1%) het
fonds opgeheven moet worden
Daarbij komt dat de sponsor is wegvallen
Het bestuur heeft derhalve geen keus dan aan de eisen van
DNB tegemoet te komen
Toelichting bestuur op stand van zaken
Wat zijn hiervan de gevolgen?
•
•
•
•
De extreem lage dekkingsgraad van het nu slapende fonds
betekent een zwakke uitgangs- en onderhandelingspositie voor
het fonds
Getracht wordt een zo goed mogelijke uitgangspositie te
verwerven
De werkgever is bereid een deel van de lopende
uitvoeringskosten te betalen
Dat een korting van meer dan eerder genoemde 17,5% op
de pensioenrechten aan de orde is en wel in het 4e kwartaal
van dit jaar
Toelichting bestuur op stand van zaken
Welke maatregelen zijn getroffen?
•
•
Transfer van de beleggingsportefeuille waarmee de renteafdekking wordt vergroot. Het fonds heeft een korte horizon en
kan geen enkele risico’s nemen
Het moment van overdracht is namelijk bepalend voor de
hoogte van de korting die moet worden doorgevoerd
Toelichting bestuur op stand van zaken
Een voorbeeld van het effect bij een korting van 20%
AOW pensioen voor echtpaar:
Gemiddeld ECI pensioen
:
Totaal effect:
Is nu:
Wordt:
€ 17.500, € 6.500, ---------------€ 24.000, -
€ 17.500, € 5.200, --------------€ 22.700, -
Korten op de AOW is dus niet aan de orde
Minder pensioen € 1.300,- per jaar (bruto) = 5,4% = € 108,per maand (bruto)
Beantwoorden schriftelijke vragen
•
•
•
•
•
•
•
Wat is de oorzaak grote terugval DG 125% in 2008 naar
80% nu?
Waarom fonds niet eerder elders ondergebracht?
DNB kan gepensioneerden kennelijk financieel afknijpen
en als toezichthouder handen in onschuld wassen. Is er
niet sprake van een fout aan hun kant?
Waarom niet gehele fonds bij Bpf? Wordt hiermee niet de
solidariteit met werkenden gekeeld?
Wat zijn regeltjes en artikeltjes nu waard gebleken na 40
jaar pensioenopbouw?
Kan ik mijn inleg terugkrijgen?
Kan er tussentijds afgekocht worden?
Beantwoorden schriftelijke vragen
•
•
•
•
•
•
•
Waarom is 2011 nog bewust risico genomen in het
aandelenpakket?
Heeft ECI een verkeerde partner gekozen of is de
beleggingsstrategie slecht gekozen (of beide)?
Wanneer weet ik definitief wat de korting zal zijn?
Kunnen de maatregelen van Minister van SZW de zaak
nog ten goede keren?
Waarom is dit fonds zo extreem slecht t.o.v. vrijwel alle
andere fondsen, uit de verf gekomen?
Wat is de zin van een stemming als er geen mogelijkheid
is ons tegen de waardeoverdracht te verzetten?
Wat is het alternatief als geen uitvoerende instantie bereid
is tot overname?
Beantwoorden schriftelijke vragen
•
•
•
•
•
•
•
Wat is het verschil bij overname door verzekeraar en een
Bpf?
Wat is de beste optie voor een slaper?
Kan overdracht naar mijn huidige pensioenverzekeraar
plaatsvinden?
Overdracht collectief of kan ook individueel worden
gekeken naar de beste optie?
Waarom nooit indexatie bij een verzekeraar?
Waarom wordt iedereen even veel gekort? (hoe ouder, hoe
minder tijd om te repareren)
Waarom zoveel korten, nu de overheid een andere
rekenrente overweegt?
Beantwoorden schriftelijke vragen
•
•
•
•
•
Is het mogelijk de aangesloten bedrijven apart bij een
andere uitvoerder onder te brengen?
Kunnen de deelnemers kiezen of zij naar een verzekeraar
of BpF gaan?
Is het PF verantwoordelijk voor het uitvoeren van de VPL
regeling?
Waarom heeft het pensioenfonds de jaarlijkse verplichting
voor de VPL regeling niet in rekening gebracht bij de
werkgever ECI?
Zijn er personen die onlangs gebruik hebben gemaakt van
de VPL regteling en waarbij de aanvulling wordt betaald
door het PF ECI, maar dat niet is gefinancierd door de
werkgever?
Beantwoorden schriftelijke vragen
•
•
•
•
Hoe is de DG op dit moment berekend, ervan uitgaande
dat de actieve deelnemers nu langer moeten gaan werken
en er dus meer premie wordt afgedragen en men later gaat
uitkeren, dan zou dit tot gevolg hebben dat de DG een
aantal punten zal stijgen?
Kan ik als deelnemer bij overgang aan een ander
Pensioenfonds mijn deelname beëindigen, waarbij ik dus
alleen aanspraak kan maken op het tot op heden
opgebouwde pensioen?
Wat zijn de consequenties, indien de deelnemers negatief
stemmen inzake de overgang van het PF ECI naar Bpf?
Is het mogelijk de door mij opgebouwde rechten bij
overgang/liquidatie te laten uitkeren over het tijdvak van
pensioengerechtigde leeftijd tot de gemiddelde
leeftijdsverwachting?
Beantwoorden schriftelijke vragen
•
•
•
•
•
Waarom is er niet eerder besloten tot het overdragen van
het fonds aan een nieuwe pensioenuitvoerder ?
Begrijp ik goed dat deelnemers in het slapende fonds extra
hard worden getroffen, hoe zal dat zijn bij een overdracht
naar een nieuwe verzekeraar?
Begrijp ik goed dat deelnemers in het slapende fonds extra
hard worden getroffen, hoe zal dat zijn bij een overdracht
naar een nieuwe verzekeraar?
Wat is de reden dat Guus van Putten nu vlak voor de
overdracht door Hans Hijlkema wordt opgevolgd?
Wie is de heer Hijlkema en wat is zijn connectie met de
ECI of Clearwood?
Beantwoorden schriftelijke vragen
•
•
•
In hoeverre is het mogelijk, nu bij liquidatie, om individueel,
je eigen reserve uit het fonds te halen? En dit bedrag
vervolgens fiscaal vriendelijk te storten bij een
verzekeringsmaatschappij of via banksparen bij een bank
onder te brengen?
Kan de beslissing over het opheffen van het fonds naar
een volgende vergadering worden verschoven? Heeft de
vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, altijd
beslissingsbevoegdheid?
Pensioengerechtigden worden gedupeerd door
systeemfout van Pensioenfondsen (zie bijlage). Wordt
deze correctie indien noodzakelijk ook bij Stichting ECI
Pensioenfonds ook toegepast? En zo ja wat zijn de
positieve gevolgen dan voor de deelnemers?
Beantwoorden schriftelijke vragen
•
•
•
•
•
•
•
Wat is er met mijn 45-jaar pensioenafdracht gebeurd?
Waarom niet eerder aan de bel getrokken toen men zag
dat de aandelen sterk aan het zakken waren?
Waarom heeft Clearwood bij de overname niet goed
gekeken naar de slechte staat van de “VUTPOT”?
Waar was het geld op dat moment, was dit uit beeld
gebracht door de toen aanwezige directie?
Hoe is het geld uitgegeven van de overgangsregeling?
Waarom zijn wij als betaler van indertijd het VUT fonds niet
eerder op de hoogte gesteld en nu zwaar de dupe van
terwijl wij er jaren voor betaald hebben?
Waarom geen UPO ontvangen over 2011?
Beantwoorden schriftelijke vragen
•
•
•
•
•
Waarom heeft de werkgever, tevens lid van het bestuur,
geen andere stappen ondernomen ter voorkoming
liquidatie en dus de 25% pensioenverlies van zijn
werknemers te beperken?
Welke mogelijkheden zijn er (en wat kost dit voor zowel
werknemer als werkgever) als de werkgever weer wel in
het ECI PF gaat storten?
Welke mogelijkheden zijn er om collectief het gat te
dichten naar een hogere DG voordat het huidige fonds
eventueel overgaat nar een ander fonds?
Waar is het geld van 1.1.2012 tot nu naar toe, staat dit geld
op een derdenrekening?
Het PF heeft een aanwijzing gehad en nog geen “bevel”
van DNB. Wat als deze vergadering tegenstemt?
Gelegenheid tot stellen mondelinge vragen
Wie mogen wij het woord geven?
Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie
•
•
•
Op 8 augustus 2012 is het bestuur bijeen geweest en heeft
het voorgenomen besluit genomen tot liquidatie van het
fonds (artikel 18 lid 1 van de statuten) met als
consequentie de overdracht van rechten en aanspraken.
De deelnemersvergadering dient hierover te besluiten
• Ja, eens met voorgenomen besluit van het bestuur
• Nee, niet eens met voorgenomen besluit van het
bestuur
• Onthouding van stem
Voordat we overgaan tot stemming: ook werkgever en
verantwoordingsorgaan hebben naar het voorgenomen
besluit gekeken en een reactie gegeven
Oordeel van de werkgever
• De werkgever betreurt de gang van zaken rondom het
pensioenfonds ECI in hoge mate, mede omdat daarmee
duidelijk is geworden dat de hoge extra bijdrage van de
werkgever in de afgelopen 5 jaar eigenlijk voor niets is
geweest.
• Als werkgever was het al niet verantwoord door te gaan
met deze hoge lasten, maar het feit dat de gehele situatie
leidt tot korting in de pensioenrechten voor onze
medewerkers is onverkwikkelijk.
• Anderzijds zijn we wel van mening van het bestuur niets te
verwijten is en dat de voorgenomen liquidatie van het fonds
een juist besluit is, hoe negatief bepaalde effecten ook zijn.
Oordeel van het Verantwoordingsorgaan
•Primair: het verantwoordingsorgaan heeft geen bestuurlijke
macht en heeft geen besluitvorming c.q. bestuursverantwoordelijkheid in de onderhavige besluitvorming.
•Wel heeft het bestuur het wenselijk geacht over de ontstane
situatie verantwoording af te leggen aan het verantwoordingsorgaan. Dat hebben we op prijs gesteld.
•Wij betreuren de ontstane situatie in hoge mate. Wij zijn van
mening dat de huidige situatie van het pensioenfonds en de
opstelling van de DNB weinig of geen ruimte laat voor andere
alternatieven dan liquidatie van het pensioenfonds.
•In dat kader ondersteunen we voorgenomen route die thans
gevolgd wordt, al blijft het de verantwoordelijkheid van het
bestuur van het pensioenfonds.
Waar wordt over gestemd?
• De pensioenwet bepaalt dat de pensioenen moeten worden
ondergebracht bij een andere partij, als:
• Het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad
(<104,1%) heeft, en
• Het pensioenfonds geen sponsor meer heeft
• Dit is het geval bij pensioenfonds ECI
• Het bestuur vraagt dan ook uw toestemming voor de
opheffing van het fonds na overdracht van de pensioenen
Gevolgen van instemming
Het bestuur onderzoekt momenteel 2 opties:
• Overgang naar een Verzekeraar:
• Betekent een eenmalige korting op de pensioenrechten
en verder een nominaal pensioen zonder indexeringen
• Overgang naar een Bedrijfspensioenfonds:
• Betekent een korting op de pensioenrechten
• Met het risico bij slechte ontwikkelingen van de DG
op verdere kortingen
• Met de theoretische mogelijkheid bij hele goede
verbeteringen van de DG indexatie te krijgen
Stemming over het voorgenomen besluit
•
Vraag: stemt u in met opheffing van de Stichting
Pensioenfonds ECI, zoals het bestuur d.d. 8 augustus
2012 heeft genomen en is beschreven in het voorgenomen
bestuursbesluit
•
Er zijn stembriefjes uitgedeeld. Wilt u daar JA of NEE op
aankruisen en deze bij Erhan Gokcen inleveren.
Rondvraag
Wie mogen we het woord geven
voor het stellen van een vraag?
Sluiting
Het bestuur dankt u voor uw komst
en het uitbrengen van uw stem
en wenst u een goede reis naar huis

similar documents