3 e jaar

Report
De generalistische specialist
of
de specialistische generalist
Maarten van der Linde
Lector Geschiedenis van Sociaal Werk
Deze school bestaat 114 jaar
1899: Opleidingsinrigting voor
Sociale Arbeid te Amsterdam
 1906: omgedoopt tot School
voor Maatschappelijk Werk
 1959: Sociale Academie
 1986: Fusies Karthuizer &
Aemstelhorn & CICSA

Marie Muller-Lulofs 1854-1954
Definitie? Liever niet…
De Amsterdamse School MW gaf
geen vastomlijnde definitie van
“MW”.
 Het gaat over concrete noden,
tekorten, risico’s en rechten en
de vraag welke opleidingsinhoud
daarbij hoort.

Theorie en praktijk
1e jaar: Brede vorming, bildung
 2e jaar: ‘Stelselmatige, theoretische
en practische vorming van hen die
aan eenigen belangrijken taak van
sociale arbeid zich willen wijden’.
 3e jaar: praktijkjaar

Terugkerende worstelingen
Persoonlijke
vorming en scholing
 Algemeen en
specialistisch
 Theorie en praktijk

Beeldvorming

We hebben vaak een versimpeld
beeld van het vroegere sociaal
werk.
Versterkt door:
 Afkeer van liefdadigheid
 Het “De vorige tandarts was een
prutser-syndroom”.
32 werkvelden anno 1920 -1
werklozenzorg, arbeidsbeurs,
oudelieden-zorg, arbeidszorg voor
onvolwaardigen, zorg voor lichamelijk
gebrekkigen, slecht-horenden, doofstommen, blinden, zenuw-lijders,
psychopathen, zwakzinnigen en
krankzinnigen, hulpverlening bij rampen
en ongelukken, kinderuitzending, zorg
voor wezen en halfwezen, zorg voor de
verwaarloosde jeugd, bescherming van
vrouwen en meisjes,
32 werkvelden anno 1920 -2
zorg voor de ongehuwde moeder en haar
kind, reclassering van volwassenen, hulp
aan zwervers en landlopers, drankbestrijding en hulp aan drankzuchtigen,
landverhuizing en emigratie,
volkscrediet-wezen en woekerbestrijding,
het werk der kruisverenigingen,
woningopzicht, fabrieksinspectie, sociale
fabrieksleiding, volkshuiswerk,
jeugdwerk, vrije jeugd-vorming.
De eerste “specialisaties”
Armenzorg
 Toynbeewerk: club- en buurthuis
 Opzichterschap in fabrieken
 Opzichterschap voor
arbeiderswoningen
 Zorg voor wezen en verstoten
kinderen

Toename van werk en wetten
Groei van werk door wetten
Kinderwetten
 Leerplicht, schoolartsen
 Volkshuisvesting, bedrijfsMW
 Werkloosheid
 De ontoelaatbare gezinnen
 Pandhuiswet, Geldschieterswet
 Overkreditering als misbruik

Eerste clustering
einde jaren twintig
Maatschappelijke steun,
sociaal-hygiënische arbeid
(‘Arbo’), woningopzicht en
kinderbescherming;
 Kinderverzorging, volksontwikkeling en jeugdwerk.

Verzorgingsstaat, welvaart





Sociale zekerheid
1957: AOW
1965: Bijstandswet
1968: AWBZ
Na wederopbouw
vanaf 1958 tot 1973
periode van
ongekende
welvaart.
1946-1960
Tweede specialisatieronde
Drie brede specialisaties:
 Maatschappelijk Werk
 Sociaal Cultureel Vormingswerk
 Personeelswerk.

Dit leidde er toe dat de School
voor Maatschappelijk Werk in
1959 werd omgedoopt tot
‘Sociale Academie’
Welvaart en welzijn
Geleidelijk aan gaat de
overheid vanaf 1948
het gehele sociale,
sociaal-culturele en
sociaal- pedagogische
werk subsidiëren.
Welzijnsideologie.
16
College 6: Gesch. Sociaal Werk: 1940-1980
Maatschappijkritiek, sociale aktie
1968-1983: 13 studierichtingen
in 30 sociale academies







Maatschappelijk
Werk
Opbouwwerk
Cultureel Werk
Inrichtingswerk
Personeelswerk
Bejaardenwzwerk
Jeugdwelzijnswerk






Kreatief-Educatief
Werk
Kreatieve Therapie
Arbeidsvoorziening
Beroepskeuzewerk
Arbeidsmarktpolitie
k/Personeelsbeleid
Welzijnsbeleid
1990: teruggebracht naar vier





MWD
CMV
SPH
P&A
Creatieve Therapie wist
zelfstandigheid te behouden
Uitbraak SJD uit MW
Academie Nijenburgh bakermat
 Bij MW domineert therapeutische
gerichtheid
 1985 specialisatie Sociaal
Raadslieden binnen MW
 1987-1988 Haalbaarheidsonderzoek
zelfstandige opleiding HBO SJD

HBO
SJD
 1989 START
Start HBO
SJD

Arbeid en Recht



Personeelswerkers hebben
zich ook losgemaakt uit Social
Work
Aparte Instituten voor Arbeid
Herstel nodig van
samenwerking met ‘harde’
sectoren van recht en arbeid
Conclusies





Tweedeling MWD/CMV lange traditie.
Recht en Arbeid hoorden erbij.
SPH betrekkelijke nieuwkomer.
Ruimte nodig voor interdisciplinaire
minoren en profielen rond actuele
maatschappelijke noden,
Wees terughoudend met het
overhoop gooien van
studierichtingen.

Dank voor uw aandacht

similar documents