Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020

Report
Laat je inspireren door de toekomst:
Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020
Presentatie BMC SB 11 november 2014
Leven in 2030?
AOW-leeftijd berekenen
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.
Geboortedatum
24-12-1953
AOW-leeftijd
66 jaar
U krijgt AOW vanaf
24-12-2019
Toekomstplan
Het kabinet wil dat de AOW-leeftijd
sneller omhoog gaat. Daarvoor heeft
het kabinet toestemming nodig van
de Eerste en Tweede Kamer.
Als het plan doorgaat, krijgt u uw
AOW vanaf:
24-08-2020
even/oneven/etc
49.68% van de uitslagen valt op een oneven eindcijfer.
40.15% van de uitslagen (eindcijfer) valt op een priem getal
(40% van de eindcijfers is priem).
Van alle uitslagen viel 50.31% op eindcijfers 0...4 (en dus %
op 5...9
Strategie-ontwikkeling
Toekomstige
omgeving
Welke wegen
zal onze
omgeving ons
toestaan in te
slaan?
Heden en
verleden
Zelfbeeld in
toekomst
Wie en wat
willen we
zielsgraag
worden?
Waar komen
we vandaan
en wie zijn
we nu?
Strategische visie
Strategische keuzen
Strategische acties
Arbeidsmarkt?
Besturen?
hoe leren?
Gebouwen?
Het nieuwe IP

Visionair met beperkt aantal doelstellingen
en beperkter van omvang

Doorontwikkelen huidige IP en beperkt
nieuw (80%-20%)

Primaire processen in de lead, ondersteuning
volgend
IP: twee deelprocessen
Ontwikkeling van scenario’s, strategieën en
droombeeld
(tot januari)
Ontwerpen van het HAN plan
(vanaf januari/februari tot augustus)
Deelproces 1:
Scenario’s: leren
van de toekomst
Fasen in het scenarioproces
1. Vaststellen
kernvraag: hoe ontwikkelt zich de omgeving
tot 2030 en wat tekent dat voor de strategie van de HAN?
2. Trendanalyse
3. Scoren
4.
op onzekerheid/impact
Vaststellen dimensies
5. Schrijven
6. Werken
(beleidsarme) scenario’s
met scenario’s (robuuste
strategie en beleidstoetsingen)
Hoe ver zijn we?
Groslijst trends

Algemeen economische en maatschappelijke trends

Regionale trends

Studenteninstroom

Ontwikkelingen in onderwijs

Arbeidsmarktperspectieven HBO-ers
Richting zeker
Innovatie
Demografische
ontwikkelingen
Digitalisering
Arbeidsmarkt
Globalisering/
Regionalisering
Veranderende
financiering
Richting onzeker
Flexibilisering
onderwijs
Hoge impact
Lage impact
Netwerksamenleving
Demografie en instroom
Demografische krimp in relevante
wervingsgebieden
Ouder wordende beroepsbevolking
Toename nieuwe instroom (internationale
studenten, werkend lerenden)
Kwalitatieve mismatch beroep en opleiding
Leerlingendaling in het VO in relevante wervingsgebied
Gebied
Instroom HAN
Daling VO
Arnhem/Nijmegen
36%
2020: - 7%
2025: - 11%
2030: - 14%
Achterhoek
13%
2020: - 14%
2025: - 25%
2030: - 29%
Veluwe
10%
2020: - 7%
2025: - 11%
2030: - 14%
Noordoost Noord-Brabant
13%
2020: - 8%
2025: - 14%
2030: - 16%%
Noord-Limburg
4%
2020: - 11%
2025: - 18%
2030: - 18%
Zuidwest-Gelderland
1,5%
2020: - 11%
2025: - 22%
2030: - 26%
Arbeidsmarkt en economie
Topsectoren en maatschappelijke uitdagingen
Nederland innovatieland: Kennisontwikkeling maar vooral ook benutting
Bipolaire arbeidsmarkt
Verminderd arbeidsmarktperspectief HBO-ers
Discrepanties tussen en binnen sectoren
Dynamische arbeidsmarkt: van baanzekerheid naar
werkzekerheid
Gevraagd: flexibiliteit en responsiviteit, in co-creatie met het
werkveld
Globalisering - regionalisering
Mondiale kennisontwikkeling
Europese arbeidsmarkt: internationale mobiliteit
Toenemend belang Euregio
Focus op Europese maatschappelijke uitdagingen én regionale
speerpunten
De stad als motor voor economische groei
War for talent
De student van de toekomst: generatie Z
Digitale netwerkers
Multi-taskers
Informatie uit vele bronnen tegelijk
Behoefte aan inspiratie en ervaring (ipv autoriteit)
Werken, leren en recreëren lopen door elkaar
Docent en groep blijven belangrijk
Meepraten, mee beslissen, eigen verantwoordelijkheid
Flexibilisering onderwijs
Shoppende student
Belang informeel en non-formeel leren neemt toe
Behoefte aan personaliseren en flexibiliseren van
aanbod
Blended, Open en online leren
Leven lang leren, ook horizontaal
Publiek en privaat
Digitalisering
Digitalisering samenleving: robotisering en
automatisering in alle sectoren. Vraagt veel van
toekomstige werknemers (en dus van
onderwijs).
Digitalisering onderwijs: plaats en tijd
onafhankelijk leren, nieuwe onderwijsvormen.
Vraag veel van docent en organisatie
Financiering
Afname instroom, minder geld
Van aanbod- naar meer vraagfinanciering?
Subsidiestromen verminderen
Toenemend belang PPS
Effect leenstelsel?
Volgende stappen

verfijnen trendanalyse

ontwikkelen en toetsen drie toekomstscenario’s

ontwikkelen en toetsen robuuste strategie

nader bepalen van zelfbeeld 2030

inrichten ontwerpteams rondom de thema’s Onderwijs,
Onderzoek, Valorisatie, HR, Marketing, Huisvesting,
Financiën
Naar een robuuste strategie
Scenario
A
Scenario
B
Scenario
C
Onderwijs, Onderzoek, Valorisatie
ICT, Huisvesting, HR, Financiën, Marketing
IP
2016 –
2020
Robuuste keuzes in beleid Windesheim
•
Verbinding leggen met topsectorenbeleid
•
Verbinding van onderwijs, onderzoek en ondernemen
•
Inzetten op blended learning en flexibilisering van het onderwijs
•
Inzetten op andere doelgroepen: marktwerking, deeltijdonderwijs, afstandsleren
m.b.t. professionals
•
Generieke basis: 21st century skills en internationale oriëntatie van studenten
•
Inzetten op praktijkgericht en vraaggestuurd onderzoek
•
Flexibilisering van de onderwijsgebouwen
•
ICT: Centraal stellen databeheer en ontwikkelen van digitale leer- en
werkomgeving (DLWO)
•
Creëren van onderscheidend profiel door aanbrengen focus
•
Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid, aanbieden
ontwikkelkansen, continue professionalisering)
Zie www.han.nl/essaywedstrijd

similar documents