Presentatie workshop Wijkontwikkeling

Report
Syposium “10 voor MKBA”
30 januari 2014
Workshop
Leefbaarheid & Wijkontwikkeling
Gert Dijkstra, Eigen Haard Amsterdam
Mark Bal, Woonbron Rotterdam
Gerben in ‘t Hout, Woonstad Rotterdam
Roderik Ponds, Atlas voor Gemeenten
Programma
• Inkopen bij VvE’s door Woonbron
- Gert 5
min.
• MKBA Leefbaarheid sociaal Amsterdam - Gert 15 min.
Gesprek
- 15 min.
• MKBA Wijkontwikkeling Spangen
25 min.
Gesprek
- Gerben
- 15 min.
• Dillemna’s onderzoek, Altalas voor gem. - Roderik 5 min.
Gesprek
- 10 min.
Meten is weten.
Niet alles wat je kunt meten heeft
waarde en dingen die echt waarde
hebben kun je meestal niet meten.
Albert Einstein
Bij mij thuis …………. !
• Parkstraat 12: wij
• Parkstraat 14: te koop
• Schoolstraat 7: zij
voormalig studentenhuis diergeneeskunde
• Met sociaal investeren:
stijging vastgoedwaarde nihil
• Maar …….. na vertrek van ‘zij’
en nieuwe bewoning stijging
van min. 10% WOZ
Vraagstelling
• Wat is bij benadering de meest waarschijnlijke MKBA
op leefbaarheid voor onze investeringen in het sociale
domein als woningcorporatie in een specifieke buurt
en welke conclusies en aanbevelingen kunnen aan een dergelijke MKBA worden verbonden?
• Wijken met intensieve inzet door woningcorporatie
is altijd met een wijkbeheerder en minimaal ca. € 50.000 tot maximaal ca. € 250.000 per jaar voor
‘sociale’ projecten in een buurt met gem. 1000 woningen
• Sociale investeringen: conform definitie CFV
Verwachtingen …….?
• Enige instrument met aantoonbaar positief effect op
leefbaarheid = slopen en bouwen koopwoningen
(Herstructurering 2006-2011)
• Effect op leefbaarheid door investeringen sociaal is een
“moeilijk te meten begrip” en “er is geen enkele
wetenschappelijke onderbouwing voor de stelling dat het
goed is voor de wijk als bewoners elkaar beter leren kennen”
Vasco Lub, Schoon, Heel en Werkzaam?, april 2013
Niet alle sociale aanpak is effectief … ?
• Nihil effect door verkoop sociale huurwoningen
en ….. geen gunstig effect gemeten door sociale inzet
(programma Onze Buurt aan Zet 1999-2006) Bron: SCP, Werk aan de Wijk, juli 2013
• De baat op straat (2009, Atlas/SEO)
“de effectiviteit van de sociale investeringen van woningcorporaties kan vooralsnog
niet worden aangetoond” en “meest overtuigende en robuuste effect (op mate van overlast en
onveiligheid in de buurt) is bij de verkoop van sociale huurwoningen (met een leefbaarheidswinst
per verkochte woning van ongeveer € 10.000)”
Conclusie: “woningcorporaties kunnen het geld voor
sociale investeringen beter anders besteden”
Beleidstheorie
Investeringen
in leefbaarheid
woningcorporatie
Eigenaarschap
bewoners: meer
in zelfbeheer
Schonere wijk:
minder
vervuiling
“Portiek Cirkel”
Prettigere wijk:
meer activiteiten
met bewoners
Veiligere wijk:
minder inbraken
en vandalisme
KT opbrengst
woningcorporatie:
voorkomen kosten
LT opbrengst
woningcorporatie:
bij verkoop
Stijging
woongenot en
woningwaarde
Positief effect op
leefbaarheid:
beoordeling buurt
Opbrengsten
derden: baten
maatschappelijk
Andere ontwikkelingen wijk
en stad en kenmerken wijk
met effect op leefbaarheid
KT opbrengsten: voorkomen kosten
• Minder kosten eenmalige schoonmaak en opruimen
• Minder overlastmeldingen en minder kosten voor
bemiddelen op overlast en aanpakken overlastgever
• Minder reparatiekosten door vandalisme en inbraken
• Minder ondersteuningskosten nodig voor huurders bij
reparaties in de eigen woning of voor woonbegeleiding
• Minder huurachterstanden en minder kosten voor
begeleiding van en ontruimingen door huurachterstanden
• Minder kosten “Wonen en Vastgoed” door inzet actieve
bewoners (zelfbeheer) op taken van de woningcorporatie
Investeringen sociaal vergeleken: indicatief!
Meerwaarde (+)
en indicatieve
opbrengst EH in €
op 1.000 woningen
Schonere
gemeenschappelijke
ruimte (en buurt)
Activiteit of
buurtgroep
op schoon
Activiteit of
buurtgroep
op veilig
Inzet van
professionals
op complexof wijkbeheer
Bewoners
commissie of
buurtgroep op
ontmoeting
Buurt(werk)kamer: actieve
bewoners met
‘eigen kamer’
++
6.000
O
+
3.000
O
+
3.000
O/+
1.000
++
4.000
+
2.000
+
2.000
++
4.000
Minder schade aan
woningen en gebouw
+
4.000
+
4.000
++
30.000
O/+
2.000
+
4.000
Ondersteuning
huurder bij klussen in
de woning
O
O
O/+
1.000
O
++
5.000
Minder achterstanden
in de huur (en minder
ontruimingen)
O
O
O/+
16.000
O
++
40.000
O
O
O/+
4.000
O/+
4.000
++
10.000
O/+
O/+
O/+
O/+
+
11.000/8.000
= 1,375
8.000/8.000
= 1,0
56.000/48.000
= 1,167
8.000/8.000
= 1,0
58.000/30.000
= 1,93
Veiligere
gemeenschappelijke
ruimte (en buurt) en
minder overlast van
buren of de straat
Activering huurders
naar vrijwilligerswerk
op schone, veilige en
prettige buurt
Hogere waarde
vastgoed
ROI voor corporatie:
opbrengsten / kosten
Indicatieve MKBA integraal 1.000 vhe
Inzet medewerkers leefbaarheid
back office woningcorporatie € 30.000
Wijkbeheer(der)
woningcorporatie € 48.000
Steun wijkpartners, bewonersgroep
en bewonerscommissies € 8.000
Steun buurt(werk)kamer € 30.000
Acties veiligheid, voorlichting of
buurtgroep buurtpreventie € 8.000
Extra activiteit schoonmaak of
buurtgroep schoonmaak € 8.000
Minder onderhoudskosten en kosten
Wonen door zelfbeheer in bijv. tuinen
en gezamenlijke ruimten € 15.000
Minder huurachterstanden en kosten
ontruimingen € 50.000
Minder schades en kosten aan woningen
en gebouw door minder vandalisme en
inbraken € 40.000
Minder kosten reparaties en begeleiding
sociaal door ‘burenhulp’ € 5.000
Minder inzet en kosten op aanpak
overlast € 4.000
Minder kosten eenmalige schoonmaak
en opruimen € 4.000
Hogere opbrengst LT
bij verkoop woningen
Gloeiende plaat of in de emmer…?
Dilemma 1
Zijn de investeringen sociaal in leefbaarheid voldoende
substantieel om aannemelijk te maken dat effecten ervan op
woongenot en woningwaarde traceerbaar zijn?
NB: Investeringen van een woningcorporatie bedragen ca. € 50.000 tot € 250.000 per jaar in een buurt
met ca. 500 tot 2.000 woningen ofwel met een CFV kengetal leefbaarheid sociaal van ca. € 50 tot € 150
per woning
Hoe ‘verstorend’ werkt de crisis?
Dilemma 2
Hoe belangrijk is het effect van de crisis?
Is een 0,1 punt grotere daling op leefbaarheid in een
‘aandachtswijk’ t.o.v. de ‘betere wijk’ al niet een enorme
prestatie of is dat de ‘kromme zaak recht praten’?
Juist in wijken waar we als woningcorporatie sociaal investeren in leefbaarheid is sprake van een relatief
hogere werkeloosheid en grotere sociale problematiek en neemt deze door de crises de afgelopen jaren
mogelijk extra toe?

similar documents