H10 Inkoopbeleid, leveranciers en verzekeringen

Report
Financiering
en inkoop
H10 Inkoopbeleid, leveranciers en
verzekeringen
Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap
Inkoopmarkt
Markt van aanbieders voor de producten of
diensten die jij wilt inkopen.
Analyseren als je gaat starten.
Directe inkopen
BOM
Goederen die direct met het eindproduct of de
dienst te maken hebben die jij verkoopt of levert.
Indirecte inkopen
NPR
Goederen die niet met het eindproduct of de
dienst hebben te maken die jij verkoopt of levert.
Financiering en inkoop | CEO
2
Inkoopbeslissingen
Strategische inkopen
Sluiten aan bij de strategie van de
onderneming als geheel.
Tactische inkopen
Een keuze gemaakt welke leverancier de
goederen of diensten mag leveren tegen
welke prijs & inkoopvoorwaarden.
Operationele inkopen
Bestellingen van bekende producten en
diensten.
Financiering en inkoop | CEO
3
Inkoopplan
Plan dat je opstelt om een gewenste
inkoopsituatie te creëren.
Uitwerking inkoopbeleid.
Korte termijn 1-3 jaar
Wat wil je met het inkoopplan bereiken?
Hoe?
Waarmee?
Wanneer?
Wie?
Financiering en inkoop | CEO
4
Stappen inkoopplan
1. Analyse van de huidige situatie
2. Vaststellen van het gewenste
inkoopbeleid
3. Vaststellen van de doelstellingen
4. Opstellen en implementeren van een
inkoopplan
5. Inkoopprestatiemeting
Zijn de doelen behaald?
Financiering en inkoop | CEO
5
Portfolioanalyse Kraljic
Inkoopproducten rangschikken op basis
van twee criteria:
Mate van leveringsrisico
Mate van het financiële risico/belang
Typen inkoopproducten:
Routineproducten
Hefboomproducten
Strategische producten
Knelpuntproducten.
6
Financiering en inkoop | CEO
Mate van risico
7
Financiering en inkoop | CEO
Onderhandelen
Routineproducten
Hoeveelheidskorting
Vereenvoudigen en goedkoper maken van het
inkoopproces zelf
Hefboomproducten
Financieel voordeel (goede
onderhandelingspositie)
Strategische producten
Samenwerkingsverband
Knelpuntproducten
Levering veilig stellen d.m.v. goed contact
Financiering en inkoop | CEO
8
Prijsonderhandelingen
Monopolie
Weinig onderhandelingsruimte
Oglipolie
Kleine groepje aanbieders, meer
onderhandelingsruimte
Onderhandelmethoden
Distributieve onderhandelingsmethode
Win-lose
Integratieve onderhandelingsmethode
Win-win
9
Financiering en inkoop | CEO
Onderhandelingsstijlen
10
Financiering en inkoop | CEO
Leveranciers
Voldoet een leverancier aan de door jou
gestelde eisen?
Kwalitatieve beoordeling
Kwantitatieve beoordeling
11
Financiering en inkoop | CEO
Kwalitatieve beoordeling
leveranciers
Beoordelingsformulier
Vendor rating (kwalitatieve analyse op
basis van gegevens uit het verleden)
Overige kenmerken (kwalitatief)
Bijvoorbeeld: levertijd, productkwaliteit,
betalingsvoorwaarden, communicatie, etc.
12
Financiering en inkoop | CEO
Kwantitatieve beoordeling
leveranciers
Regel van Pareto: 20% van jouw leveranciers
zijn goed voor 80% van je inkoopvolume.
13
Financiering en inkoop | CEO
Verzekeren
Een verzekering is:
een overeenkomst tussen de
verzekeringnemer en de verzekeraar.
Verzekerbare en onverzekerbare risico’s
Onzeker voorval
14
Financiering en inkoop | CEO
Soorten verzekeringen
Schadeverzekering
Sommenverzekering
15
Financiering en inkoop | CEO
Soorten schadeverzekeringen
Brandverzekering
Goederen- en
inventarisverzekering
Geldverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
(AVB)
Opstalverzekering
Motorrijtuigenverzekering
Bedrijfsschadeverzekering
Transportverzekering
Glasverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ongevallenverzekering
Kredietverzekering 1
Kredietverzekering 2
16
Financiering en inkoop | CEO
WA- of AVB-verzekering
WA-verzekering
Persoonlijk
Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven
Voor bedrijven
17
Financiering en inkoop | CEO
Sommenverzekering
Ongevallenverzekering
Levensverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering
18
Financiering en inkoop | CEO
Een verzekering afsluiten
Tussenpersoon
Polis
Verzekeringskosten
Eigen risico
19
Financiering en inkoop | CEO
Inhoudsopgave
20
Financiering en inkoop | CEO
Soorten polissen
Getaxeerde polis
waarde van het verzekerde voorwerp
Open polis
geen waarde van het verzekerde
voorwerp
21
Financiering en inkoop | CEO
Verzekeringskosten
22
Financiering en inkoop | CEO
Onderverzekeren en
oververzekeren
Onderverzekerd
Je krijgt nooit 100% uitbetaald
Oververzekerd
Je betaalt te veel premie
23
Financiering en inkoop | CEO
Premier-risque verzekering
Verzekering waarbij de verzekeraar de
schade vergoed tot maximaal de
verzekerde som, ook als er sprake is van
onderverzekeren.
24
Financiering en inkoop | CEO
Soorten waarden
25
Financiering en inkoop | CEO
Soorten waarden
26
Financiering en inkoop | CEO
Pensioen
Zelf voor je pensioen zorgen
Een pensioen kan uit drie delen bestaan:
basispensioen van de overheid: AOW
pensioen dat een werknemer opbouwt bij een
werkgever
individuele pensioenvoorziening.
27
Financiering en inkoop | CEO
Bedrijfstakpensioenfonds
Pensioenuitvoerder
Het pensioen bestaat uit:
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Eventueel aanvulling op partnerpensioen
28
Financiering en inkoop | CEO
Arbeidsongeschiktheidverzekering
Criteria arbeidsongeschiktheid
Je kunt je eigen beroep niet meer uitoefenen.
Je kunt geen passende arbeid meer verrichten.
Je kunt geen gangbaar beroep meer uitoefenen.
Verzekerde som
Wachttijd
Contractperiode
Pensioensleeftijd
Premie
Uitsluitingen
29
Financiering en inkoop | CEO
Rechtsbijstandverzekering
In natura
Een jurist handelt je zaak af.
In geld
Je ontvangt financiële middelen om een
jurist of advocaat in te schakelen.
30
Financiering en inkoop | CEO
Rechtsbijstandverzekering
Dekking:
Geschillen ontstaan tijdens werk
Geschillen bij aan- of verkoop van goederen
Geschillen met werknemers
Geschillen bij vergunningen
Incassorechtsbijstand
31
Financiering en inkoop | CEO

similar documents