presentatie - Vereniging PEL

Report



Wet Werk en Bijstand (WWB)
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
Wajong (jong gehandicapten). Onder de
doelgroep van de Participatiewet vallen alle
Wajong’ers die niet duurzaam 100%
arbeidsongeschikt zijn.




Participatiewet
Jeugdzorg
Maatschappelijke ondersteuning (begeleiding
AWBZ)
Dit zijn eigenlijk drie bezuinigingsoperaties.
De Participatiewet moet het Rijk 1, 7 miljard
euro opleveren.




Vanaf 1 januari 2015 wordt de WSW
afgesloten voor nieuwe instroom
Wsw-werknemers met een dienstbetrekking
houden hun wettelijke rechten en plichten.
Mensen die op 31 december 2014 op de
wachtlijst voor de Wsw staan, worden niet
meer toegelaten tot de Wsw.
Vanaf 2050 moet niemand meer in de WSW
zitten



Het subsidiebedrag per Wsw’er per jaar daalt
op termijn naar 22.700 euro. Dat was in 2010
ruim 27.000 euro
Op termijn blijven er 30.000 beschutte
werkplekken over. Voor elke 3 WSW-plekken
die verdwijnen, komt 1 beschutte werkplek
terug
Voor deze plekken wordt tenminste het WML
betaald. Momenteel is het gemiddelde loon
van WSW’ers nog 120% WML.




De Wajong blijft bestaan voor:
1 mensen die duurzaam niet kunnen werken
2 zittende Wajongers met arbeidsvermogen
‘Nieuwe’ jonggehandicapten die over
arbeidsvermogen beschikken vallen wel
onder de doelgroep van de Participatiewet en
vallen dus onder het bijstandsregime.
Indien je een woning deelt met meer
volwassenen, wordt je bijstandsuitkering
daarop aangepast (verlaagd). Hoe meer
personen van 21 jaar of ouder in je woning, hoe
lager de bijstandsuitkering
 De reden hiervoor is dat als er meer personen in
één woning wonen, zij de woonkosten kunnen
delen.
 Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of
je getrouwd bent en of je familie bent van
elkaar. Het maakt ook niet uit waarom je samen
een woning deelt.




Gehuwd
Geregistreerd partnerschap of geldend
samenlevingscontract
Alle gevallen waarbij zorg voor elkaar wordt
vermoed. Bijv. goede vrienden





Je doet voor elkaar de boodschappen
Je kookt voor elkaar
Je zorgt voor elkaar bij ziekte
Gezamenlijke bankrekening
Fiscale partner




Jongeren tot 21 jaar
Huisgenoten die een studie of opleiding
volgen (WSF, WTOS, BBL)
Kamerhuurder of kostganger (commerciële
relatie)
Je kunt géén commerciële relatie hebben met
ouder, kind, broer of zus.
Huishouden
Bijstandsnorm per
persoon
Totale bijandsnorm als
alle personen bijstand
ontvangen
Eénpersoonshuishouden
70%
70%
Tweepersoonshuishouden
50%
100%
Driepersoonshuishoude
43 1/3%
130%
Vierpersoonshuishouden
40%
160%
Vijfpersoonshuishouden
38%
190%



De uitkering van een alleenstaande ouder
wordt verlaagd van 90% naar 70 %
bijstandsnorm gehuwden (=1291, 52 euro).
Een alleenstaande ouder komt vanaf 1 januari
in aanmerking voor een hoger kindgebonden
budget van de Belastingdienst.
Desondanks komt het inkomensverlies voor
alleenstaande ouders volgens het FNV op
ongeveer 40 euro per maand






Je bent verplicht werk te zoeken buiten de eigen regio
Een dagelijkse reistijd van 3 uur is acceptabel. Een
baan mag niet om die reden geweigerd worden.
Indien je elders een baan kunt krijgen, ben je verplicht
te verhuizen.
Je doet qua gedrag en uiterlijk geen dingen die het
krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker
maken.
Je bent verplicht ingeschreven te staan bij een
uitzendbureau
Bijstandsgerechtigden die willen verhuizen naar een
andere gemeente, moeten daar eerst naar werk
zoeken



De eerste keer dat u zich niet aan een of meer
van deze verplichtingen houdt, krijg je
tenminste een maand helemaal geen
uitkering. Dit was oorspronkelijk drie
maanden.
Bij herhaling kan de gemeente de uitkering
maximaal drie maanden lang stopzetten.
Bij elke verdere herhaling wordt de uitkering
automatisch drie maanden stopgezet



De gemeente kan rekening houden met je
situatie. Dat betekent dat je bij zeer
dringende redenen toch een (deel van jr)
uitkering kunt krijgen
Bij overmacht kan de gemeente besluiten je
uitkering niet stop te zetten
Indien je binnen de periode van de verlaging
kunt bewijzen dat je de verplichtingen na
gaat komen, kan de gemeente de verlaging
meteen stoppen



B&W kunnen je verplichten in ruil voor de
uitkering een tegenprestatie te leveren.
Let op: B&W zijn NIET verplicht dit te doen.
De enige wettelijke verplichting is dat het
college beleid moet ontwikkelen t.a.v. de
tegenprestatie. D.w.z. gemeenten moeten
duur, inhoud en omvang van de
tegenprestatie vastleggen.



Het mag geen bestaande arbeid verdringen
Omvang en duur moeten beperkt zijn. 32 uur
per week mag in elk geval niet.
Het college kan bepalen dat het verlenen van
mantelzorg een tegenprestatie is


Er bestaan nu nog twee soorten bijzondere
bijstand: de categoriale en de individuele
Vanaf 1 januari is er alleen nog individuele
bijzondere bijstand mogelijk

similar documents