Natalija Kaminskienė. Mediacija advokato veikloje

Report
MEDIACIJA ADVOKATO
VEIKLOJE
NAUJOS GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI
© Dr. Natalija Kaminskienė
APB “Sviderskis, Kaminskienė ir par tneriai“
Mykolo Romerio universitetas
Vilnius, 2013 m. lapkričio 22 d.
KELETAS FAKTŲ APIE MEDIACIJĄ
LIETUVOJE
 Mediacija=Taikinamasis tarpininkavimas
 Mediacijos galimybė įtvirtina LR Civilinių ginčų
taikinamojo tarpininkavimo įstatymu 2008 m.
 Bandomasis teisminės mediacijos projektas Lietuvos
teismuose vyksta nuo 2005 m.
 Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. CPK papildytas
nuostatomis apie teisminę mediaciją
 2013-10-01 Teisingumo ministras J.Bernatonis yra
pareiškęs, kad Lietuva vystys mediaciją
ADVOKATAS IR MEDIACIJA LIETUVOJE
 Nuo 2007-01-11 advokatai turi teisę būti
mediatoriais komercinių ginčų atvejais (Advokatūros
įst. 4 str. 4 d., 2006-12-21 redakcija)
 Nuo 2013-09-01 advokatai turi teisę būti
mediatoriais visų ginčų atvejais (Advokatūros įst. 4
str. 4 d., 2013-07-02 redakcija)
 Advokatai ir mediacija užsienio valstybėse
 Teisėjai, notarai, antstoliai mediacijoje
 Ne teisininkai mediacijoje?
ADVOKATAS MEDIACIJOJE
 Advokato vaidmenys mediacijoje:
- Advokatas-vienos iš šalių atstovas
- Advokatas-mediatorius
! Šios advokato funkcijos mediacijoje turi būti aiškiai
atskirtos ir jokiu būdu nesidubliuoti.
ADVOKATAS-ATSTOVAS MEDIACIJOJE
 Bendras principas – šalys dalyvauja mediacijoje asmeniškai
 Advokato-atstovo dalyvavimo poreikis mediacijoje
- Kai ginčo šalims svarbus ne tik psichologinis, bet ir teisinis
ginčo aspektas (nes mediatorius negali būti šalių teisės
konsultantu)
- Kai mediatorius yra ne teisininkas (susitarimo korektiškumas)
- Kai yra šalies nesugebėjimas suformuluoti ir išdėstyti savo
poziciją, ją apginti
- Kai viena iš šalių yra nepalankesnėje padėtyje (pvz., šalių
nelygiateisiškumas)
 Advokato-atstovo dalyvavimo mediacijoje tikslas – atstovauti
šalies interesus (tradicinė funkcija)
ADVOKATAS-ATSTOVAS MEDIACIJOJE
 Problemos:
1) Advokato pasipriešinimas mediacijai
*Priežastys:
menkas mediacijos proceso žinojimas
galimas suinteresuotumas nukreipti ginčą į teismus bei šiuo
užtikrinti sau pastovų pajamų šaltinį
pavojus pasirodyti „išdavusiu“ kliento interesus
** Sprendimo būdai:
advokatų švietimas
etinės pareigos nustatymas informuoti klientą apie neteisminio
ginčo sprendimo variantus, išaiškinti jų privalumus/trukumus,
teisines pasekmes
Įdomu! JAV ieškiniai prieš advokatus dėl neveikimo geriausiais
kliento interesais, neinformavimo apie taikias, ne
teismines ginčo sprendimo alternatyvas
ADVOKATAS-ATSTOVAS MEDIACIJOJE
2) Advokato-atstovo piktnaudžiavimas mediacijos procesu
*Piktnaudžiavimo pvz.:
- Mediacijos procesas naudojamas kaip priemonė vilkinti ginčo
sprendimo procesą
- Mediacijos procesas naudojamas kaip priemonė išgauti
informaciją
- Mediacijos procesas naudojamas kaip priemonė įbauginti kitą
šalį
** Sprendimo būdai:
- Įstatyminiai saugikliai
- Advokatų etikos kodekso papildymas
ADVOKATAS-MEDIATORIUS
 Probleminiai advokato -mediatoriaus veiklos aspektai:
1) Nešališkumas ir nepriklausomumas
Problemos:
- Interesų konfliktas, kilęs iš santykių iki mediacijos ir jos metu;
- Interesų konfliktas, kilęs iš santykių po mediacijos
2) Advokatas-mediatorius neturi teisės išspręsti ginčą šalių vardu
ar versti ginčo šalis susitarti
3) Advokatas-mediatorius negali tapti ginčo šalių patarėju teisės
klausimais
Problemos:
- Ar advokatas-mediatorius gali duoti patarimą mediacijoje?
- Ar advokatas-mediatorius gali pasidalinti savo turima patirtimi?
- Ar advokatas-mediatorius gali rekomenduoti šalims kaip
išspręsti vieną ar kitą klausima?
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
[email protected]

similar documents