แนวคิดในการวัดผลกำไร

Report
Asst.Prof. Dr.
Panchat Akarak
www.accounting.crru.ac.th
CRRU
วัตถุประสงคบทเรี
ย
น
์
CRRU
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง ก า ร
วัดผลกาไร
CRRU
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง ก า ร
วัดผลกาไร
CRRU
ความหมายของก าไรในแต่
ละทัศนะ
CRRU
1. ความหมายของผลกาไรทาง
เศรษฐศาสตร ์
CRRU
2. กาไรของกิจการ
CRRU
3. กาไรของผู้ลงทุน
CRRU
4. กาไรของผู้ถือหุ้น
CRRU
4. กาไรของผู้ถือหุ้น
CRRU
5. กาไรของผู้ถือหุ้นสามัญ
CRRU
รายงานผลการดาเนินงาน
รายการ
รายไดจากการขายหรื
อให้บริการ
้
ตนทุ
้ นขายหรือให้บริการ
(1) กาไรขัน
้ ตน=
กาไรทางเศรษฐศาสตร ์
้
คาใช
หาร
่
้จายในการขายและบริ
่
(2) กาไรจากการดาเนินงาน= กาไรของ
กิจการภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
หน่วย:
บาท
10,000
,000
6,000,
000
4,000,
000
1,200,
000
2,800,
000
600,00
ผู้รับ
ประโยชน์
เจ้าของ
เจ้าหนี้ รัฐ
บุคคลทัว่ ไป
เจ้าของ
เจ้าหนี้ รัฐ
รัฐ CRRU
แนวคิดการวัดผล
กาไร
CRRU
แ น ว คิ ด ใ น ก า ร วั ด ผ ล ก า ไ ร ทางการบั
• 1. แนวคิ
แนวคิดด
ทางการบั
ญชี ญชี
CRRU
วิธก
ี ารวัดผลกาไรทางบัญชี
CRRU
วิธก
ี ารวัดผลกาไรทางบัญชี
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
• 2.1
กาไร
แนวคิดเกีย
่ วกับความหมายของ
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
CRRU
•
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
2.2ทางเศรษฐศาสตร
แนวคิดเกีย
่ วกับทุนและการรักษาระดับทุน
์
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
ย
่ วกัดบเกี
พฤติ
รรมกรรม
• 3.เกีแนวคิ
ย
่ วกัก
บพฤติ
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
เ กี่ ย ว กั บ ก า ไ ร ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม ไ ม่
แน่นอน
CRRU
แนวคิดในการวัดผลกาไร- แนวคิด
เ กี่ ย ว กั บ ก า ไ ร ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม ไ ม่
แน่นอน
CRRU
แนวคิ ด ในการวัด ผลก าไร- แนวคิ ด
เกีย
่ วกับกาไรภายใตความไม
แน
้
่ ่ นอน
CRRU
แนวคิ ด ในการวัด ผลก าไร- แนวคิ ด
เกีย
่ วกับกาไรภายใตความไม
แน
้
่ ่ นอน
CRRU
5.4 วิธก
ี ารวัดผลกาไร
CRRU
5.4 วิธก
ี ารวัดผลกาไร
CRRU
5.4 วิธก
ี ารวัดผลกาไร
CRRU
5.5 รายการที่ ใ ช้ ในการ
คานวณกาไร
CRRU
5.5 รายการที่ ใ ช้ ในการ
1. แนวคิ
ดผลการดาไร
าเนินงานในปัจจุบน
ั
คานวณก
CRRU
1.
5.5 รายการที่ ใ ช้ ในการ
แน
ว คิ ด ผ ล ก าาไร
ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ปั จ จุ บั น
คานวณก
(ตอ)
่
CRRU
1.
5.5 รายการที่ ใ ช้ ในการ
แน
ว คิ ด ผ ล ก าาไร
ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ปั จ จุ บั น
คานวณก
(ตอ)
่
CRRU
2.
5.5 รายการที่ ใ ช้ ในการ
แนวคิ
ด “รวมหมดทุ
คานวณก
าไร กอยาง”
่
CRRU
2.
5.5 รายการที่ ใ ช้ ในการ
แนวคิ
ด “รวมหมดทุ
่
คานวณก
าไรกอยาง”
CRRU
2.
5.5 รายการที่ ใ ช้ ในการ
แนวคิ
ด “รวมหมดทุ
คานวณก
าไร กอยาง”
่
CRRU
5.5 รายการที่ ใ ช้ ในการ
คานวณกาไร
CRRU
5.5 รายการที่ ใ ช้ ในการ
คานวณกาไร
CRRU
รายการ
แนวคิด
ผลการดาเนินงานในงวด
ปัจจุบน
ั
แนวคิด
รวมหมดทุก
อยาง
่
200,000
140,000
200,000
140,000
60,000
60,000
งบกาไรขาดทุน
(P/L)
รายได้
คาใช
่
้จาย
่
กาไรกอน
่
รายการพิเศษ
รายการพิเศษ
CRRU
รายการ
แนวคิด
ผลการดาเนินงานในงวด
ปัจจุบน
ั
แนวคิด
รวมหมดทุก
อยาง
่
240,000
240,000
60,000
40,000
20,000
-
งบกาไรสะสม
(R/E)
กาไรสะสมตน
้
งวด
กาไรสุทธิ
รายการพิเศษ
ขาดทุนจากการ
เวนคืนทีด
่ น
ิ
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
เกีย
่ วข้องกับการคานวณกาไร
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
เกีย
่ วข้องกับการคานวณกาไร
บงวดปัจจุบน
• 1. รายการพิเศษทีเ่ กีย
่ วของกั
ั
้
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
ย
่ วข้องกับนการค
• 2. เกี
กาไรขาดทุ
ทีม
่ ส
ี านวณก
าระสาคัาไร
ญ
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
เกีย
่ วข้องกับการคานวณกาไร
• 3. การแก้ไขและปรับปรุงรายการปกติหรือ
รายการและเหตุการณทางบั
ญชีทเี่ กิดขึน
้
์
ใหม่
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
เกีย
่ วข้องกับการคานวณกาไร
• 4. การปรับปรุงรายการทีเ่ กิดขึน
้ ในงวดบัญชี
กอน
่
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
ย
่ วข้องกับการคานวณก
สรุปเกีการรายงานผลการด
าเนิาไร
นงาน
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
เกีย
่ วข้องกับการคานวณกาไร
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
เกีย
่ วข้องกับการคานวณกาไร
1. การดาเนินงานตามปกติ (Ordinary
Activities)
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
เกีย
่ วข้องกับการคานวณกาไร
1. การดาเนินงานตามปกติ (Ordinary
Activities) (ตอ)
่
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
เกีย
่ วข้องกับการคานวณกาไร
2. รายการพิเศษ (Extraordinary Items)
CRRU
5 . 6 ร า ย ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง บั ญ ชี ที่
เกีย
่ วข้องกับการคานวณกาไร
3. การเปลีย
่ นแปลงประมาณการทางการบัญชี
(Changes in Accounting estimates)
CRRU
จบบทที่ 5
่ ประโยชน์
• 1. ผู้ใช้งบการเงินอาจใช้ผลกาไรเพือ
หลายอยาง
ยกเว้นข้อใด
ก . พิ จ า ร ณ า
่
สภาพคลองของกิ
จการ
่
ข. คาดคะเนผลก าไรในอนาคตที่ค าดว่ าจะ
เกิดขึน
้
ค. ประเมิน การบริห ารจัด การของผู้ บริห าร
กิจการ
ง. ตัด สิ นใจวก.
อ ถือ เงิน ลงทุ น ใน
่ าควรขายหรื
คาตอบ
พิจารณาสภาพ
กิจการนั้นตอไปหรื
อไม่
่
คลองของกิ
จการ
CRRU
่จ. ประเมินกระแสดเงิ
นสดรับในอนาคต
• 2. ข้ อใดแสดงความสั มพัน ธ ของผลก
าไรแต่ ละ
์
ทัศนะไดถู
้ กต้อง
ก. ก าไร ทางเศรษ ฐศาสตร ์ =
กาไรของกิจการ - ดอกเบีย
้ จาย
่
ข. กาไรของผูลงทุ
น=กาไรของกิจการ - ภาษี
้
เงินได้
ค. ก าไรของผู้ถือหุ้ น=กาไรของผู้ลงทุน - เงิน
ปันผลจาย
่
คาตอบ
ข.
ก
าไรของผู
ลงทุ
น
=ก
าไรของ
้
ง. ก าไรของผู้ ถือ หุ้ นสามัญ=ก าไรของกิจการกินจปัการ
เงิ
นผลจาย
่ - ภาษีเงินได้
CRRU
• 3. แนวคิด เกี่ย วกับ ทุ น ทางการผลิต และการ
รัก ษาระดับ ทุ น ทางการผลิต จัด เป็ นแนวคิด ใน
การวัดผลกาไรประเภทใด
ก. แนวคิดทางกฎหมาย
ข. แนวคิดทางการบัญชี
ค. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์
ง. แนวคิดทางพฤติกรรม
คาตอบ
ค. แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร ์
CRRU
• 4. บริษัทมีสินทรัพยสุ
์ ทธิต้นงวด 40,000 บาท
และปลายงวด 72,000 บาท ในระหวางงวด
่
บริษัทไดออกทุ
นหุ้นสามัญเพิม
่ เติม 12,000 บาท
้
บริษัทมีกาไรเทาใดตามแนวคิ
ดเกีย
่ วกับการรักษา
่
ระดับทุน
ก. 60,000 บาท
ข. 32,000 บาท
ค. 28,000 บาท
คาตอบ
ง. 20,000 บาท
ง. 20,000 บาท
CRRU
• 5. วิธ ีก ารวัด มู ล ค่าของทุ น วิธ ีใ ด นิ ย มน าดัช นี
ราคาของสิ นค้าและบริการมาใช้ในการคานวณ
ก. ราคาทุนปัจจุบน
ั ในการจัดหา
ข. อานาจซือ
้ คงที่
ค. ระบบเงินคงที่
ง. ระบบเงินในนาม
คาตอบ
ข. อานาจซือ
้ คงที่
CRRU
• 6. การวัดมูลค่าทางการบัญชีทเี่ ป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี คือระบบใด
ก. ระบบเงินค้าง
ข. ระบบเงินสด
ค. ระบบเงินคงที่
ง. ระบบเงินในนาม
คาตอบ
นาม
ง. ระบบเงินใน
CRRU
• 7. แนวคิดของนักบัญชีกลุมใดที
ว่ ด
ั ผลกาไร
่
ตามวิ ธ ี ก าไรทางบัญ ชี โดยใช้ ราคาทุ น
และไมค
่ นแปลงของอานาจ
่ านึ งถึงการเปลีย
ซือ
้
ก. กลุมใหม
่
่
ข. กลุมดั
่ ง้ เดิม
ค. กลุมพั
่ ฒนา
คาตอบ
ข.
กลุ
มดั
ง
้
เดิ
ม
ง. กลุมก
าวหน
า
่
่ ้
้
CRRU
• 8. รายการพิเศษ แสดงอยูในงบการเงิ
นใด
่
ตามแนวคิดผลการดาเนินงานในปัจจุบน
ั
ก. งบกาไรสะสม
ข. งบกาไรขาดทุน
ค. งบแสดงฐานะการเงิน
ง. งบกระแสเงินสด
คาตอบ
ก. งบกาไรสะสม
CRRU
• 9. ผลสะสมการเปลีย
่ นแปลงนโยบายการบัญชีทม
ี่ ี
ผลตองบการเงิ
นงวด
่
กอน
ๆ ตามแนวคิดรวมทุกอยาง
่
่
ก. งบกาไรสะสม
ข. งบกาไรขาดทุน
ค. งบแสดงฐานะการเงิน
ง. งบกระแสเงินสด
คาตอบ
ข. งบกาไรขาดทุน
CRRU
• 10. การเปลีย
่ นแปลงนโยบายการบัญชีทม
ี่ ต
ี องบ
่
การเงินงวดกอน
ๆ
่
ตามแนวคิดหมดทุกอยางแสดงอยู
่
่
ในงบการเงินใด
ก. งบกาไรสะสม
ข. งบกาไรขาดทุน
ค. งบแสดงฐานะการเงิน
คาตอบ
งบกระแสเงินสด
ง. งบกระแสเงิง.
นสด
CRRU
ทาแบบฝึ กหัด
ทายบท
5
้
•ขอ
2
้
•ขอ
5
้

similar documents