Aplikasi Pengurusan Bantuan (APB)

Report
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
Pengguna : Sekolah
Modul : Pengurusan Tertanggung (Biasiswa)
Hak Cipta Terpelihara © 2014
Bahagian Pengurusan Maklumat
dan Bahagian Kewangan,
Kementerian Pelajaran Malaysia
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

Link untuk akses ke APB telah diwujudkan
dalam APDM di bawah menu “Ke Sistem
Biasiswa”
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
Klik pada link untuk masuk ke APB
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / b i a s i s w a . s e k o l a h m a l a y s i a . c o m
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

Mengandungi :
◦ Pilihan bantuan yang diuruskan.
◦ Pengumuman berkaitan pengurusan bantuan yang
dimaklumkan dari semasa ke semasa.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
Menu untuk diakses
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y


Klik pada bantuan yang berkaitan.
Sebagai contoh, sesi ini akan memaparkan
pengurusan BKP.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
Pastikan betul berada dalam
pengurusan BKP
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

Terdapat 3 menu utama
◦ Halaman Utama – untuk ke halaman utama
◦ Permohonan Baru – menguruskan permohonan baru
◦ Pengurusan Tertanggung – menguruskan murid
penerima sedia ada
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
Pastikan betul berada dalam
pengurusan BKP
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

Mengandungi 5 submenu :
1. Pengesahan Data Dengan APDM
 Untuk mengesahkan data dari sistem lama dengan
data APDM.
2. Kemaskini Maklumat Murid
 Untuk mengemaskini pada mana-mana kesalahan
maklumat dari sistem lama.
 Contohnya No KP, ejaan nama, no akaun biasiswa dan
no biasiswa.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
3. Kemaskini Status Murid
 Untuk mengemaskini status terkini pemegang
biasiswa.
 Contohnya : aktif, berhenti sekolah, meninggal dunia,
menerima biasiswa lain, digantung persekolahan dan
lain-lain
4. Selesai Dikemaskini
 Untuk memaparkan senarai nama mengikut status
yang telah dikemaskini.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
5. Cari Murid Yang Tiada Di Sekolah
 Mengandungi fungsi mencari murid penerima biasiswa
tetapi tidak tersenarai dalam submenu Pengesahan
Data Dengan APDM.

Untuk memudahkan pemahaman, sila muat
turun di laman utama APB :
 Carta Alir Pengemaskinian Murid Tertanggung
 Senarai Status Murid
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Guru biasiswa perlu melaksanakan semua submenu
satu persatu sehingga selesai (bilangan murid
menjadi kosong).
◦ Sebagai contoh :
1. Buka submenu Pengesahan Data Dengan APDM
 Sahkan status semua murid sehingga selesai mengikut
pilihan yang disediakan.
 Laksanakan sehingga tiada murid dipaparkan.
2. Buka submenu Kemaskini Maklumat Murid
 Kemaskini maklumat yang berkaitan.
 Laksanakan sehingga tiada murid dipaparkan.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
3. Buka submenu Kemaskini Status Murid
 Kemaskini status murid yang berkaitan.
 Laksanakan sehingga tiada murid dipaparkan.
4. Buka submenu Cari Murid Tiada Di Sekolah
 Buat carian murid yang tiada dalam senarai awal (no 1)
dengan menggunakan no kp atau nama.
 Masukkan murid berkenaan ke senarai penerima
sekolah.
 Ulang langkah 1 hingga 3 bagi murid yang berkenaan.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Senarai status murid untuk pengesahan :
Status Data
Tindakan Sistem
Tindakan Pengguna
Sah – Murid yang sama/benar
dari APDM
Data dimasukkan dalam
Kemaskini Status Murid.
Masuk ke Kemaskini Status
Murid dan pilih status Aktif
yang berkenaan.
Sah – Nokp salah di APB
Data dimasukkan dalam
Kemaskini Maklumat Murid
Masuk ke Kemaskini Maklumat
Murid dan kemaskini No KP
murid.
Sah – Nokp salah di APDM
Data dimasukkan dalam
Kemaskini Status Murid
Pengguna maklumkan kepada
pentadbir APDM supaya No KP
murid perlu dikemaskini dalam
APDM.
Sah – Nama salah di APB
Data dimasukkan dalam
Kemaskini Maklumat Murid
Masuk ke Kemaskini Maklumat
Murid dan kemaskini Nama
murid.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
Status Data
Tindakan Sistem
Tindakan Pengguna
Sah – Nama salah di APDM
Data dimasukkan dalam
Kemaskini Status Murid
Pengguna maklumkan
kepada pentadbir APDM
supaya Nama murid perlu
dikemaskini dalam APDM.
Sah – No Biasiswa salah
Data dimasukkan dalam
Kemaskini Maklumat Murid
Masuk ke Kemaskini
Maklumat Murid dan
kemaskini No BKP murid.
Sah – No Akaun BSN salah
Data dimasukkan dalam
Kemaskini Maklumat Murid
Masuk ke Kemaskini
Maklumat Murid dan
kemaskini No Akaun BSN
murid.
Berpindah Sekolah
Data diletakkan dalam
senarai pool untuk carian
oleh pengguna lain.
Sekolah baru akan mencari
murid berkenaan (jika ada).
Tidak Berkenaan/Tidak
Wujud
Data diletakkan dalam
senarai pool untuk carian
oleh pengguna lain.
Sekolah baru akan mencari
murid berkenaan (jika ada).
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Klik pada submenu berkenaan.
◦ Paparan di bawah akan muncul :
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Klik pada bilangan murid (laksanakan mengikut
turutan tingkatan).
◦ Senarai nama murid akan dipaparkan.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Sahkan murid dengan membuat pilihan daripada
senarai di bawah dan klik Simpan.
◦ Nama murid berkenaan akan hilang daripada
senarai murid.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Jika hasil padanan seperti muka surat sebelum ini
dan guru dapat kenalpasti nokp yang tepat / nama
murid :
 Buat carian murid dengan data APDM sekolah masingmasing.
 Gunakan fungsi Carian yang telah disediakan :
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Hasilnya :
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Rumusan data mendapati :
 Kesalahan berlaku pada no KP murid. Dalam APB, Nokp
: 991211125346 dan di APDM 991211125349.
 Sekiranya kesalahan berlaku di APB, pilih “Sah - NOKP
Salah di APB”.
 Sekiranya kesalahan berlaku di APDM, pilih “Sah NOKP Salah di APDM ”.
 Nota :
 Rujuk senarai pilihan yang disediakan untuk memilih status
pengesahan dan memastikan tindakan selanjutnya yang perlu
dilaksanakan oleh guru biasiswa.
 Laksanakan pengemaskinian/pengesahan data sehingga tiada murid
yang tersenarai.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Klik pada submenu berkenaan.
◦ Paparan di bawah akan muncul :
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Klik pada bilangan murid.
◦ Paparan di bawah akan muncul :
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Field yang boleh diedit ini adalah berdasarkan
pilihan yang dibuat oleh guru biasiswa pada
submenu Pengesahan Data Dengan APDM.
◦ Kemaskini semua maklumat yang berkaitan dan klik
pada butang Simpan.
◦ Setelah disimpan, nama murid berkenaan akan
hilang dan dimasukkan semula ke Pengesahan Data
Dengan APDM
 Nota :
 Laksanakan pengemaskinian/pengesahan data sehingga tiada murid
yang tersenarai dalam submenu ini.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
Status Data
Tindakan Sistem
Tindakan Pengguna
Sah – Nokp salah di
APB
Sah – Nama salah di
APB
Sah – No Biasiswa
salah
Sah – No Akaun BSN
salah
Data dimasukkan
semula ke dalam
Pengesahan Data
Dengan APDM

Masuk ke submenu
Pengesahan Data
Dengan APDM.

Pilih Sah – Murid
yang sama/benar
dari APDM
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Klik pada submenu berkenaan.
◦ Paparan di bawah akan muncul :
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Klik pada bilangan murid.
◦ Paparan di bawah akan muncul :
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
◦ Pilih status yang berkenaan bagi setiap murid yang
tersenarai.
◦ Klik butang SIMPAN bagi setiap murid yang telah
dikemaskini.
 Nota :
 Laksanakan pengemaskinian/pengesahan data sehingga tiada murid
yang tersenarai dalam submenu ini.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

Submenu ini akan memaparkan senarai murid
mengikut status yang telah dikemaskini oleh
pengguna.

Laporan diasingkan mengikut status yang telah
disediakan.

Klik pada salah satu status untuk memaparkan
senarai nama murid yang terlibat.

Sekiranya ingin membatalkan status murid tersebut,
klik pada butang BATAL STATUS.
◦ Murid ini akan dimasukkan semula ke senarai Kemaskini
Status Murid.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y


Carian di submenu ini hanya mengambil kira murid
yang berada dalam senarai sedia ada APB sahaja.
Skrin carian seperti di bawah akan dipaparkan.
Contoh buat carian mengikut nama : MOHD
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

Hasil carian: MOHD
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

Sekiranya menjumpai murid yang dicari dan ingin
memindahkan data tersebut ke sekolah pengguna,
klik pada Nokp murid yang berkenaan seperti di
bawah :
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

Pilih Murid Akan Dipindahkan bagi meneruskan
proses perpindahan data ini. Kemudian klik pada
butang Simpan.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y


Data ini akan dimasukkan ke dalam senarai
Pengesahan Dengan Data APDM.
Pengguna perlu akses ke submenu tersebut untuk
membuat pengesahan dengan APDM.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
Hak Cipta Terpelihara © 2013 Bahagian
Pengurusan Maklumat dan Bahagian
Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia

similar documents