Trường hợp vật ảo

Report
( Trường hợp vật thật)
B
B/
A
F/
A/
O
F
Chạy
thấu kính phân kì, vật thật luôn luôn cho ảnh ảo
cùng chiều nhỏ hơn vật.
Đi
tiếp

( Trường hợp vật ảo )
B
B
F/
O
A
A
F
Chạy
thấu kính phân kì, vật ảo đặt trong tiêu cự cho
ảnh thật ngược chiều lớn hơn vật.
Đi
tiếp

( Trường hợp vật ảo )
B
A/
C/
F/
O
F
A
C
B/
Chạy
thấu kính phân kì, vật ảo đặt ngoài tiêu cự cho
ảnh thật ngược chiều vật.
Đi
đi
tiếp
Tiếp


CÁC TRƯỜNG HỢP TẠO ẢNH QUA
thấu kính
THẤU KÍNH PHÂN
KÌ phân kì, vật thật luôn luôn
cho ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật.
B
B/
A
F/ A/
A/
F/
O
F
B
O
C/
F
A
C
B/
thấu kính phân kì, vật ảo đặt cách
thấu kính một đoạn lớn hơn hai lần
tiêu cự và nhỏ hơn tiêu cự cho ảnh
ảo ngược chiều lớn hơn vật
B
A/
C
O
C/
F/
F
B/
A
thấu kính phân kì, vật ảo đặt cách
thấu kính một đoạn lớn hơn hai lần
tiêu cự cho ảnh ảo ngược chiều
nhỏ hơn vật
B/
B
F/
O
A
F
A/
thấu kính phân kì, vật ảo đặt
trong tiêu cự cho ảnh thật ngược
chiều lớn hơn vật.
Về
trước


similar documents