Konsorcjum Radiobiologiczne dla nowoczesnej radioterapii

Report
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Konsorcjum Radiobiologiczne dla
Nowoczesnej Radioterapii
Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko
Kraków - 15-11-2013
1
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
1. Spotkanie Krakow, 18.03.2013 roku
2. Zasoby aparaturowo-sprzętowe
3. Propozycje tematyki badawczej
4. Harmonogram
Warszawa - 09-04-2014
2
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Spotkanie Krakow, 18.03.2013 roku
1. Dr Janusz Lekki - Możliwości zastosowań mikrowiązek promieniowania
X i 2 MeV protonów do naświetlań pojedynczych komórek.
2. Prof. Krystyna Urbańska - Badania in-vivo czerniaka, kinazy, caspazy,
opóźnione ROS, Proteomica.
3. Prof. Dorota Słonina - Ocena skuteczności biologicznej wiązki
protonowej, Ocena RBE w zależności od piku Braaga, badania
zależności RBE od LET.
4. dr Leszek Grzanka – Planowanie/ Symulacje przeżywalności , OER.
5. Prof. Krzysztof Ślósarek – Planowanie terapii
6. Dr Joanna Czub – Przedstawienie propozycji badań dla linii
komórkowych.
Warszawa - 09-04-2014
3
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
1.
Źródła promieniowania dla radiobiologii w
Cyklotron AIC-144,
IFJ PAN
stanowisko w pokoju terapii
oka, energia do 60 MeV (30
Gy/min)
2. Cyklotron Proteus – C235
energia 70 MeV -230 MeV
3. Theratron 780 Co-60 (0.5
Gy/min 60 cm)
4. Lampa rtg Philips do 300
kVp
5. Źródła Cs-137 (0.1 uGy/h – 1
Gy/h)
6. Protony 2 MeV (J. Lekki)
7. Mikrowiązka X (J. Lekki)
Warszawa - 09-04-2014
4
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej
Hala eksperymentalna dla fizyki jądrowej i radiobiologii
Hala eksperymentalna – gotowa
Odpowiedzialny za halę eksp. M. Ziębliński
Warszawa - 09-04-2014
5
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej
Laboratorium dla radiobiologii
- Dwa pokoje przygotowania materiałów biologicznych: materiał ludzki i
materiał zwierzęcy (dr A. Panek)
- Przygotowanie projektu stanowiska do napromieniania dr J. Dąbrowska
Warszawa - 09-04-2014
6
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej
Radioterapii
1. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
PAN
2. Uniwersytet Jagielloński – WBBiB, WFAiIS
3. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
4. Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
5. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział
w Krakowie
6. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział
w Gliwicach
7. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
8. …
Warszawa - 09-04-2014
7
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Celem powstającego Konsorcjum Radiobiologicznego jest
koordynacja badań dotyczących:
- oddziaływania promieniowania jonizującego (w szczególności
protonów o różnych energiach) na układy komórkowe oraz
modele zwierzęce łącząc nowoczesne techniki biologii
molekularnej z zaawansowanymi metodami fizycznymi badania
układów biologicznych
- opracowania i wdrażania nowych metod dozymetrii
terapeutycznych wiązek protonowych, w tym generowanych
aktywnie, na podstawie biofizycznych modeli wydajności
detekcji promieniowania silnie jonizującego.
Warszawa - 09-04-2014
8
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Planowane Badania
1. Dozymetria biologiczna wiązki terapeutycznej
cyklotronu Proteus C-235
• Wykonanie krzywych kalibracyjnych dla wiązek
protonów o różnych energiach z cyklotronu
Proteus C-235.
• Ocena RBE dla niemodulowanych i poszerzonych
wiązek protonów o różnych energiach, dla
różnych linii komórkowych
• Ocena możliwości opracowania nowych technik
szybkiej retrospektywnej dozymetrii biologicznej
Warszawa - 09-04-2014
9
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
2. Badania własności inhibitorów w układach
komórkowych
• Wyjaśnienie roli ROS i DSB (H2AX)
• Badanie ruchliwość, migracja i adhezji komórek
• Badanie zależności od dawki efektu inhibitorowego
dla komórek z przerzutów nowotworowych
naświetlanych protonami i promieniowaniem
referencyjnym
Warszawa - 09-04-2014
10
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
3. Badania radiowrażliwości i zdolności naprawczych
komórek, w tym komórek człowieka
• Próba oceny predykcyjnej promieniowrażliwości
komórek, w tym pacjentów radioterapii
• Identyfikacja profilu ekspresji genów naprawy DNA
odzwierciedlająca ekspozycje na promieniowanie
jonizujące w zakresie niskich i wysokich energii
protonów
• Analiza wpływu promieniowania na zmiany
proteomu i metabolomu napromienionych komórek i
tkanek
Warszawa - 09-04-2014
11
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
4. Poszukiwanie biomarkerów promieniowania
słabo i silnie jonizującego.
Warszawa - 09-04-2014
12
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Najbliższe kroki (do 30.06.2014)
1) Podpisanie listów intencyjnych
2) Przygotowanie kostrukcji Grup
Roboczych (Work package)
Warszawa - 09-04-2014
13
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Dziękuję za uwagę!
Zapraszamy do udziału w Konsorcjum
Warszawa - 09-04-2014
14

similar documents