Infraomaisuuden hallinta Joensuussa

Report
Infraomaisuuden hallinta
Joensuussa
Kuntien paikkatietoseminaari 7.2.2012
Ari Varonen
Katujen ja yleisten alueiden määrät
Kantakaupunki
Eno
Kiihtelysvaara ja
Tuupovaara
Pyhäselkä
Yhteensä
Ajoradat:
Kunnossapitoluokka 1
Kunnossapitoluokka 2
Kunnossapitoluokka 3
Yhteensä
63 km
44 km
169 km
276 km
0 km
2 km
48 km
50 km
0 km
0 km
19 km
19 km
4 km
3 km
35 km
42 km
67 km
49 km
271 km
387 km
Kevyen liikenteen väylät:
Kunnossapitoluokka A
Kunnossapitoluokka B
Yhteensä
104 km
193 km
297 km
0 km
10 km
10 km
0 km
3 km
3 km
8 km
11 km
19 km
112 km
217 km
329 km
1 ha
72 ha
29 ha
36 ha
138 ha
0 ha
1 ha
1 ha
1 ha
3 ha
0 ha
0,5 ha
0,5 ha
0 ha
1 ha
0 ha
2 ha
1 ha
0 ha
3 ha
1 ha
76 ha
32 ha
37 ha
145 ha
14 740 kpl
70 kpl
4 km
1 397 kpl
1 280 kpl
3 kpl
0 km
216 kpl
480 kpl
1 kpl
0 km
0 kpl
980 kpl
4 kpl
0 km
238 kpl
17 480 kpl
78 kpl
4 km
1 851 kpl
507 kpl
0 kpl
0 kpl
0 kpl
507 kpl
Rakennetut puistot:
Hoitoluokka A1
Hoitoluokka A2
Hoitoluokka A3
Hoitoluokat B1 ja B2
Yhteensä
Rakenteita tai laitteita:
Valaisinten määrä
Sillat
Rautatiet
Vuokrattavat venepaikat
Maksulliset
kadunvarsipysäköintipaikat
Miksi infraomaisuuden hallintaa?
− Omaisuuden (kadut, puistot, laitteet yms) määrä selvillä
• Saadaan yksilöidyt hankinta-asiakirjat (esim. alueurakat)
• Voidaan määritellä hoidossa yms. tehtävissä kulloinkin
tarvittavat resurssit tehokkaammin
− Omaisuuden kunto selvillä
• Voidaan määritellä korjausvastuu ja korjausvelka
• Voidaan toteuttaa parannustyöt oikeassa järjestyksessä ja
oikein toimenpitein
• Voidaan budjetoida ja ohjelmoida kohteet paremmin
• Voidaan perustella erilaiset tarpeet faktatiedon pohjalta
− Omaisuuden (alueiden) käyttö eri tarkoituksiin selvillä ja
toiminta hallittua
Käytössä olevat infromaisuuden
hallintaohjelmistot Joensuussa
− Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu: Novapoint
− Kartat, johtojen sijainti: TeklaGIS
− Kadun ja puiston ominaisuustiedot: Novapoint IRIS
− Sijoittamissopimukset, katutyöluvat ja muut tilapäiset yleisen
alueen luvat: KeyWinkki
− Ulkovalaistuksen ominaisuustiedot: KeyLight
− Venepaikkojen vuokraus ja ominaisuustiedot: KeyWinkki
− Siltatiedot: Excel (siirto harkinnassa)
Infraomaisuuden hallintatavat
Joensuussa
− Pyritään löytämään kuhunkin tehtävään sopivin
järjestelmä/ohjelmisto, mikä tarkoittaa hajautettua ympäristöä
• Käytettävien ohjelmistojen on pystyttävä keskustelemaan keskenään
mahdollisimman hyvin eli käytettävien rajapintojen tulisi olla avoimia
− Infraomaisuustiedon tuottaminen ja ylläpito järjestelmissä on yhä
enemmän ulkoisten toimijoiden vastuulla. Esimerkiksi:
• Ulkovalaistuksen ylläpito on kokonaan ulkoistettu. Urakoitsija päivittää
ulkovalaistustiedot omalta työpisteeltään suoraan KeyLight –ohjelmistoon
• Katujen kuntomittaukset, tiedon analysointi ja vienti Iris-ohjelmistoon on
samoin kokonaan ulkoistettu.
− Johdon sijoittamishakemus- yms. tehtävissä pyritään siihen, että
sijoittaja eli johtoyhtiö tekee hakemuksen tarvittavine
aluemäärittelyineen ja liitteineen suoraan kaupungin käyttämään
järjestelmään
Joensuun palvelinympäristö
esimerkkinä ulkovalaistusohjelmisto
PTTK
KEYPRO
huoltoyhteys
Tekla
Karttapalvelin
Tietokantapalvelin
Palomuuri
Ylläpito
KeyLight
Sovelluspalvelin
Palomuuri
Internet
Joensuu
Urakoitsijat,
selain
Virkamiehet, selain
Infra-alan tietomalli
Suunnittelu
SUUNNITTELU
Rakentaminen
RAKENTAMINEN
Saumaton tietovirta suunnittelusta
rakennuspaikalle ja takaisin
Koneohjaustieto, mallipohjainen rakentaminen,
Suunniteltu – rakennettu vertailu
Ylläpito
INFRAOMAISUUDEN HALLINTA
Saumaton tietovirta suunnittelusta
ja rakentamisesta ylläpitoon
Tietovarastot strategiseen suunnitteluun ja
operatiiviseen ohjaukseen
− Uusien alueiden sijaintitieto IRIS- järjestelmään tuodaan suoraan
suunnitteluohjelmistosta, jolloin erillistä digitointia ei tarvita
− Rakentamisessa on jo hyödynnetty koneohjaustietoa, jolloin
työmaamittaukset jäävät pois
IRIS / katujen ja puistojen
ominaisuustietojen tietovarasto
Novapoint IRIS
Katujen ja puistojen ominaisuustietojen
hallinta, teemakartat
• Havainnolliset esitykset helposti ja samalla saadaan myös taulukot
• Käytetään esimerkiksi alueurakoiden kilpailutuksessa ja tietosisältötarkistuksissa
• Voidaan korjata tietokannan tietosisältöä suoraan teemakartalta
Novapoint IRIS
Katujen ja puistojen ominaisuustiedot
selaimen kautta
Kuntotiedot ja infraomaisuuden hallinta
− Katuverkon kuntotiedot kerätään kattavasti erilaisin inventoinnein
− Tiedot analysoidaan ja analysoitu tieto sekä mittaustulokset voidaan viedä
suoraan Iris-ohjelmisto tietokantaan
− Kuntotiedon avulla voidaan määritellä perustellusti, mitä toimenpiteitä ja
milloin katuverkolle on tarpeen tehdä
0.6
0.5
0.4
0.3
luokka 0
luokka 1
0.2
luokka 2
0.1
luokka 3
0
luokka 4
Katuverkon kuntoluokat alueittain v.2011 Joensuussa
Päällysteohjelma kuntotietojen avulla
• Mitatut ja analysoidut kuntotiedot
lähtöaineistona
• Määritellään raja-arvot ja tarvittavat
muut parametrit (urat, tasaisuus ym)
• Määrittelyn perusteella tulostuu
raakaversio päällystysohjelmaksi
• Asiantuntija tarkentaa
toteutuskohteet ja tällöin esim.
poistetaan kohteet, jotka ovat jo
lähiajan saneerausohjelmassa
Kadun ja yleisen alueen käytön hallinta
KeyWinkki -ohjelmistolla
− Kolmansien osapuolten työt, laitetiedot yms. hallitaan
selainpohjaisella ohjelmistolla
− Paikkatieto, hakemukset liitteineen, luvat, tarkastukset, laskutus
KeyWinkin sisältöä Joensuussa
− Ohjelmistoon viedään:
• johtojen ja laitteiden sijoitussopimukset
• katutyöluvat
• tilapäiset liikennejärjestelyt
• erilaisten tilaisuuksien luvat ja sopimukset
• alueen käytön ja rakenteiden käytön vuokrasopimukset
− Toimii samalla em. asioiden sähköisenä arkistona
• ei paperiversioita, tiedot myös kumppaneiden arkistoihin
− Laskutustiedot suoraan laskutusjärjestelmään siirtotiedostojen
avulla
Yhteiskäyttötavoite
ELISA
JNS KAUPUNKI
• ilmoitusten käs.
• sopimukset
• taksat
• näytöt
• tietojen hallinta
•
•
•
•
KeyWinkin kautta nähdään kaikki tapahtumat
Sopimukset ja ilmoitukset KeyWinkin kautta
Tiedot kaikkien yhteistyökumppaneiden nähtävissä
Mahdollistaa myös yhteisrakentamisen paremman
hallinnan
TELIA
SONERA
TELEKARELIA
FORTUM
SÄHKÖ
FORTUM
KAUKOL.
Ulkovalaistustietoja hallitaan selaimen
kautta
− Urakoitsija päivittää tiedot suoraan selaimen välityksellä vaikka
pylvään juurelta
− Määräraportit, kuntoraportit jne. esimerkiksi ohjelmointia varten
Infraomaisuuden hallinnan hyviä
ominaisuuksia
− Infraomaisuuden hallinnassa on voitava käyttää kuhunkin
tehtävään kunnan näkökulmasta parhaiten sopivia ohjelmistoja
− Ohjelmiston välinen tiedonsiirto on oltava helppoa ja tämä
edellyttää avoimia rajapintoja
− Edellä esiteltyihin järjestelmiin nyt jo taustakartat wms -palvelun kautta ja
osa tiedoista xml-tiedostomuotoisena
− Jatkossa ilmeisesti taustakarttojen siirrossa WMS-palvelu ja
ominaisuustietoja sisältävät paikkatiedot WFS-palveluna
− Infraomaisuuden tehokas hallinta edellyttää paikkatietopohjaisia
järjestelmiä
− Järjestelmissä olevan tiedon tulee olla ajantasaista, jolloin raportit,
teemakartat yms. tuotteet ovat luotettavia
KIITOS !
Yhteystiedot:
Ari Varonen
kaupungininsinööri
Joensuun kaupunki, Tekninen virasto
Muuntamontie 5, 80100 JOENSUU
e-mail [email protected]
puh +358 50 337 8578

similar documents