Soci*l*s rehabili*cijas centrs Daugavpil*

Report
Sociālās rehabilitācijas centra
„Avolina” izveide Daugavpilī
Projektu konkurss

Eiropas Sociālā fonda ieguldījums sociālo
pakalpojumu attīstībā reģionos. Aktivitāte
"Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība reģionos."
Projektu iesniegšanas rezultāti


Kopējais iesniegto projektu skaits – 198.
Iesniegto projektu skaits sadalījumā pa plānošanas reģioniem
(turpmāk – PR):
Projektu iesniegšanas vērtēšanas
rezultāti
Projekts
“Sociālās rehabiliācijas centrs
Avolina Daugavpilī”
Vineta Mihailova
- Sertificēta ergoterapeite. Bakalaura grāds
- Maģistra grāds sabiedrības vadībā
Rita Riekstiņa
- Medicīnas māsa
- Komercdarbības organizācija
- Sabiedriskās attiecības
Daugavpils
2012. janvāris
“Sociālās rehabiliācijas centrs
Avolina Daugavpilī”
Sadarbības veicināšana ar sadarbības
partneriem;
 Inovatīvas pieejas ieviešana;
 Multidisciplināras komandas izveide.

Projekta darbība

Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši (no 2012. gada
1. aprīļa līdz 2014. gada 31. martam);

Projekta īstenošanas vieta ir Turaidas iela 36, Daugavpils,
Latvija, LV-5417;
Sadarbības partneris Latvijā:
 Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvalde
 Daugavpils. Vienības iela 8

Sadarbības partneris Zviedrijā:
 SOTENÄS KOMMUN Social omsorg
 SOTENÄS KOMMUN KomunRehab

Situācija reģionā
Latgales reģions: 2010. gads VSAA dati 22
521 ar invaliditāti, 74 645 vecuma pensijas
saņēmēji;
 Daugavpils: 6 074 ar invaliditāti, 22 590
vecuma pensijas saņēmēji;
 Latgales plānošanas reģiona izvirzītie
priekšlikumi – saskan ar biedrības
mērķiem un ideju.

Projekta mērķis

Projekta īstenošanas mērķis ir izveidot
sociālās rehabilitācijas centru, lai veicinātu
mērķa grupas sociālās funkcionēšanas
spēju atjaunošanu vai uzlabošanu,
iekļaušanos sociāli aktīvajā vidē,
iekļaušanos sabiedrībā neatkarīgi no
ekonomiskā un sociālā statusa.
Mērķa grupas
Personas ar funkcionāliem traucējumiem;
 Pensijas vecuma personas un
pirmspensijas vecuma personas;
 Personas ar prognozējamu invaliditāti;
 Vecāki, kuriem ir bērns ar invaliditāti, un
personas, kuras kopj slimu ģimenes
locekli.

Plānotās darbības
Rehabilitācijas centra izveide sadarbības partnera piešķirtajās
telpās;
 Alternatīvo sociālo pakalpojumu radīšana un realizēšana;
 Multidisciplinārās komandas izveide:
sociālie darbinieki,
ergoterapeiti,
fizioterapeits,
psihologs
ģimenes ārsts,
medicīnas māsa,


Pieredzes apmaiņa sociālā darba speciālistiem piesaistot
Zviedrijas sadarbības partnerus.
Projekta aktivitāšu sagaidāmie
rezultāti




Izstrādāta un realizēta vienota sociālās
rehabilitācijas programma;
Multidisciplināra rehabilitācijas komandas
izveide, kura savā darba izmantos inovatīvas
darba metodes;
Līdzvērtīga pakalpojumu un informācijas
pieejamība atšķirīgām sociālām un
ekonomiskām iedzīvotāju grupām;
Cilvēku ar īpašajām vajadzībām integrācija
sociāli aktīvajā vidē.
Biedrības Avolina mērķi





Ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšana
strādājošām, kā ari personām ar īpašām
vajadzībām.
Nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība
vadoties pēc vienlīdzības principa.
Piederīgo personu apmācība un izglītošana
asistēšanai personām ar īpašām vajadzībām.
Rehabilitācijas procesā iesaistīto darbinieku un
aprūpētāju atbalsta sniegšana un izglītošana.
Veicināt un atbalstīt personas ar īpašajām
vajadzībām integrāciju sociāli aktīvajā vidē.
Kādēļ ir tādi mērķi






Nepieciešamība pēc rehabilitācijas sistēmas
pilnveidošanas Latvijā;
Nav vienotības atsevišķos rehabilitācijas posmos
Nevienlīdzīga rehabilitācijas pakalpojumu
pieejamība;
Informācijas nepietiekamība rehabilitācijas
pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem;
Cilvēku ikdienas dzīves kvalitātes pasliktināšanās
Pieaugošs skaits cilvēku ar īpašajām vajadzībām
darbspējīgā vecumā;
Paldies!
Centra vadītāja Vineta Mihailova
Tel.: +371 27740647
www.tuvak.lv
[email protected]

similar documents