Branschmöte - Energimyndigheten

Report
Ekodesign och energimärkning av
fastbränslepannor (lot 15)
Branschmöte 31 maj 2013
Linn Stengård, Energimyndigheten
1
Dagordning
 Att främja energieffektiva produkter
 Ekodesignnyheter
 Fastbränslepannor
 Presentation av förordningsförslaget
 Diskussion kring förslaget och svensk position
 Fortsatt process
2
Från forskning till spridning av energieffektiva lösningar
Antal
Ekodesign
Byggregler, krav
Märkning
Grön offentlig
upphandling
Teknikupphandling
Kommersialisering
Demonstration
Forskning & Utveckling
Tävlingar
Resurseffektivitet
Energieffektivitet
Direktivet om Ekodesign av Energirelaterade
Produkter (ErP) 2009/125
• Ram för att systematiskt fastställa krav på alla
energirelaterade produkter
• Revidering från Energianvändande (EuP, 2005) till
energirelaterade produkter (ErP, 2009)
• Förbättra produkternas miljöprestanda under hela
livscykeln
• Transportmedel undantagna
• Genomförandeåtgärder (t.ex. förordningar) per
produkt / funktion / komponent
4
Direktivet om ”märkning och standardiserad
produktinformation som anger energirelaterade
produkters användning av energi och andra
resurser” 2010/30/EU
• Ram för harmoniseringen av märkning och
standardiserad produktinformation
• Energi och andra väsentliga resurser under
användning
• Revidering från energimärkningsdirektivet
1992/75/EG
• Hushållsapparater  ErP
• Transportmedel undantagna
• Delegerade akter (i form av förordningar) per
produkt
5
Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas)
Förstudie
Consultation
Forum
Kommitté
omröstning
Förordning
antas av
KOM
Fastbränslepannor
Transformatorer
Rumsvärmare
Professionell kyla
Central ventilation Kommersiell kyla
Ljud&bild
Köksprodukter: ugnar,
Central kyla & värme
spisar, hällar,
Prof. Disk&tvättmaskiner
köksfläktar
Furnaces industrial ovens
Andra pumpar
Motorer + system
Kompressorer
mm
TV (rev.) & bildskärmar
Revidering 10 förordningar
Tillsyn
Enkla digitalboxar
Stand-by
Kontorsbelysning
Hembelysning I
Nätaggregat
Elmotorer
Kyl&Frys
TV
Cirkulatorer
Fläktar
Tvättmaskiner
Diskmaskiner
Lufkonditionering
Pumpar
Torktumlare
Reflektorlampor, LED
Pannor (gas/olja/el)
Varmvattenberedare
Dammsugare
Network standby
Datorer
6
Fastbränslepannor
lot 15
Varmvattenberedare lot 2
Källa: Ismo Grönroos Saikkala, Presentation, Nov 2008
UppvärmningsLocal space heaters lot 20
utrustning lot 1
7
Besparing från fastbränsleutrustning
Besparing med BAT 2030
Energianvändning
Emissioner CO2
Emissioner PM
Emissioner OGC
Emissioner CO
Besparing/år (EU)
6,1 TWh
200 kt
14 kt
14 kt
147 kt
8
Omfattning Lot 15 ekodesign
Fastbränslepannor (solid fuel boilers)
- För centralvärme, inkl. de som även producerar
tappvarmvatten (combination boilers)
- Rated capacity < 1 000 kW (tidigare förslag < 500 kW)
- Pannor för fasta bränslen
-
Biobränslen (ved, pellets, briketter, spån…)
-
Fossila bränslen (kol, koks…)
-
Övriga bränslen (torv…)
- Pannor som även producerar el (electrical capacity < 50 kW,
tidigare ingick dessa inte)
- Pannor som ingår i paket med varmvattenberedare,
temperaturkontroll och solfångare
9
Omfattning Lot 15 energimärkning
Fastbränslepannor (solid fuel boilers)
- Rated capacity < 70 kW (tidigare förslag < 500
kW)
I övrigt samma som för ekodesign
10
Förordningarna omfattar ej:
•
Fastbränsleutrustning för direkt rumsuppvärmning
(utrustning med värmeförluster ≥ 6 % av rated heat output, dessa
ingår i lot 20 local room heaters)
•
Pannor som omfattas av Directive 2010/75/EU
(industriutsläppsdirektivet, större anläggningar)
•
Pannor som endast använder non-woody biobränslen
(liten marknadsandel, låg besparingspotential)
•
Pannor för varmvattenberedning enbart (lot 2 water heaters)
•
Pannor för uppvärmning och distribution av ånga eller
varmluft
•
Pannor som även producerar el (electrical capacity > 50 kW,
dessa ingår i lot 1)
11
Ekodesignkrav
• Energieffektivitet
•
•
Årsverkningsgrad (seasonal space heating energy
efficiency)
Inte några krav på energieffektivitet för
varmvattenberedning i det nya förslaget
• Utsläpp
•
•
•
•
Partiklar (particular matter, PM)
Oförbrända kolväten (organic gaseous
compounds, OGC)
Koloxid (carbon monoxide, CO)
Kväveoxid (Nox) (Nytt i detta förslag!)
12
Beräkning energieffektivitet (1)
• Årsverkningsgrad beräknas enligt samma
metodologi som för lot 1
• Korrektionsfaktorn för biobränslen
(BCC=1,4) har tagits bort i förslaget till
ekodesign
• En korrektionsfaktor för biobränsle
(Biomass label factor = 1,15) introduceras i
beräkning av energimärkningsklass
13
Beräkning energieffektivitet (2)
Årsverkningsgrad ekodesign
ηs = ηson - F(1) - F(2) + F(3)
•
ηson är årsverkningsgraden in active mode, baserat på övre
värmevärdet (GCV) (%)
•
ηson = 0.85 • ηp + 0.15 • ηn (för pannor med dellast)
ηson = ηn (för pannor utan dellast)
•
The useful efficiency values ηn (verkningsgrad vid nominell last), ηp (verkningsgrad
vid dellast) mäts
•
The useful heat output values Pn, Pp mäts
•
F(1): correction accounting for a negative contribution to the seasonal space heating energy
efficiency due to adjusted contributions of temperature controls; F(1) = 3%;
•
F(2): negative contribution to the seasonal space heating energy efficiency by auxiliary electricity
consumption, F(2) = 2.5 • (0.15 • elmax + 0.85 • elmin + 1.3 • PSB) / (0.15 • Pn + 0.85 • Pp)
För pannor utan dellast: F(2) = 2.5 • (elmax + 1.3 • PSB) / Pn
•
F(3) accounts for a positive contribution to the seasonal space heating energy efficiency by the
electrical efficiency of solid fuel cogeneration boilers, F(3) = 2.5 • ηel,n
14
Beräkning energieffektivitet (3)
Årsverkningsgrad energimärkning
EEI = ηson * BLF - F(1) - F(2) + F(3)
• BLF (bio labelling factor ) = 1,15 för
biobränslepannor
• BLF = 1 för fossilbränslepannor
15
Pannor avsedda för att koppla till
ackumulatortank
• for manually stoked solid fuel boilers that
cannot be operated at 50% or less of the
rated heat output in continuous mode, and
for solid fuel cogeneration boilers:
ηson = ηn
Kommissionen tagit hänsyn till Sveriges
kommentarer om att tidigare metod ej var
lämplig för vedpannor som ska kopplas till
ackumulatortank
16
Krav energieffektivitet
uppvärmning
•
Kraven föreslås införas i ETT steg, fyra år efter att
förordningen träder i kraft (mot tidigare tre steg)
•
Alla pannor måste ha en årsverkningsgrad motsvarande 77
% (OBS: baserat på GCV, motsvarar ca 90 % enligt EN 3035))
•
Observera att beräkningsformeln har ändrats, så tidigare
framräknade värden gäller ej.
77 %
17
Verkningsgrad pannor provade på SP
Typ
Provad år
Verkningsgrad
Verkningsgrad
(NCV, nedre
värmevärde)
(GCV, övre
värmevärdet)
Vedpanna
2012
93
83
Vedpanna
2008
90
80
Vedpanna
2009
92
82
Vedpanna
2011
91
81
Vedpanna
2012
91
81
Vedpanna
2013
91
81
Pelletspanna
2009
92/75
2007
Faktorer
F(1)/F(2)/F(3)
ηs
Seasonal space
heating energy eff.
(EEI)
79,5 (A)
84/67
3/0,5/0
3/0,5/0
3/0,5/0
3/0,5/0
3/0,5/0
3/0,5/0
3/0,5/0
85/88
77/80
3/0,5/0
76,1 (B)
2008
90/90
82/82
3/0,5/0
78,5 (A)
2009
90/84
82/76
3/0,5/0
73,5 (B)
2009
90/83
82/75
3/0,5/0
72,6 (B)
2008
85/61
77/53
3/0,5/0
53,1 (D)
76,5 (B)
78,5 (A)
77,5 (A)
77,5 (A)
77,5 (A)
66,1 (C)
(nominell/dellast)
Pelletspanna
(nominell/dellast)
Pelletspanna
(nominell/dellast)
Pelletspanna
(nominell/dellast)
Pelletspanna
(nominell/dellast)
Flispanna
(nominell/dellast)
18
Inte längre krav på energieffektivitet
uppvärmning tappvarmvatten
• Samma beräkningssätt + krav som för lot 1
Två år efter förordningen träder i kraft
Fyra år efter förordningen träder i kraft
19
Nya gränsvärden för emissioner
• OGC: < 10mg/m3 (dvs. mycket tuffare än tidigare förslag)
• CO: < 300 mg/m3 (dvs mycket tuffare än tidigare förslag)
• NO2: < 200 mg/m3 (nytt krav!)
• Biobränslepannor, PM: <20 mg/m3 (dvs mycket
tuffare än tidigare förslag)
• Fossilbränslepannor, PM: <40 mg/m3 (dvs
samma som krav för tier 3 automatiskt matade pannor i tidigare
förslag)
20
Krav emissioner
300 10 20/40
21
Data för några ved- och pelletspannor
Typ
Provad år
Verkningsgrad
CO
OGC
Stoft
(ncv, nedre
värmevärde)
mg/m3 10 % O
mg/m3 10 % O
mg/m3 10 % O
11
47
11
7
25
10
26
17
30
43
48
11
Vedpanna
2012
93
Vedpanna
2008
90
Vedpanna
2009
92
Vedpanna
2011
91
Vedpanna
2012
91
Vedpanna
2013
91
366
604
225
130
509
73
Pelletspanna
2009
92/75
150/480
5/11
25/28
Es = 431
Es = 10
Es = 28
86/154
0/2
28/-
Es = 144
Es = 2
Es = -
82/200
0,4/0,4
7/-
Es = 182
Es = 0,4
Es = -
307/851
4/35
27/112
Es = 769
Es = 30
Es = 99
170/414
1/9
33/30
Es = 377
Es = 8
Es = 30
281/1848
3/144
35/-
Es = 1613
Es = 123
Es = -
(nominell/dellast)
Pelletspanna
2007
85/88
(nominell/dellast)
Pelletspanna
2008
90/90
(nominell/dellast)
Pelletspanna
2009
90/84
(nominell/dellast)
Pelletspanna
2009
90/83
(nominell/dellast)
Flispanna
(nominell/dellast)
2008
85/61
Benchmarks –dvs. BAT
•
Energieffektivitet: 90% för kondenserande pannor och 83%
för andra fastbränslepannor
•
Emissioner av partiklar: 5 mg/m3
•
Emissioner av kolväten: 1 mg/m3
•
Emissioner av kolmonoxid: 6 mg/m3
•
Emissioner av NO2: 102 mg/m3
Kommissionen förtydligar att det inte är säkert att en
kombination av dessa värden är möjliga för en och samma
panna!
23
Energimärkning krävs på produkter två år efter
att förordningen träder i kraft
Fastbränslepannor
Pannor som producerar el
24
Energimärkning sex år efter att
förordningen träder i kraft
25
Energimärkning av packages
26
Frågor att diskutera -ekodesign
•
Utökat scope < 1 MW
•
Samma krav för alla typer av pannor
•
Krav på effektivitet 77 %
•
Gränsvärdena för emissioner har skärpts
•
Krav på NOx infört
•
Krav på energieffektivitet för
tappvarmvattenproduktion har tagits bort
•
Produktutbudet idag
•
Tidplan -krav i ett steg 4 år efter att
förordningen träder i kraft
27
Frågor att diskutera -energimärkning
• Scope < 70 kW
• Energimärkning biobränslepannor
• Ljud ska mätas och märkas på etiketten
• Emissioner på etiketten?
• Energimärkning obligatorisk 2 år efter att
förordningen träder i kraft
28
Frågor att diskutera -övrigt
• Konsekvensen av olika värden på
energieffektivitet
• Benchmarks
• Intern designkontroll eller
tredjepartsverifiering?
• Skillnaden mellan olika testinstitut
• Något annat?
29
Fortsatt process
• Analysera vad kraven innebär för er!
• Skicka skriftliga kommentarer till
[email protected] (senast 4/6)
• Energimyndigheten skickar svenska kommentarer
till kommissionen (mitten av juni 2013)
• Omröstning ekodesign fastbränslepannor troligtvis
hösten 2013
• Energimärkning antas hösten 2013
• Ekodesign och energimärkning lot 20 (kaminer etc.
2013/2014) –Branschmöte i eftermiddag!
30
För mer information
Hemsida:
www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/
Ekodesign/Produktgrupper1/Fastbransleutrustning/
Kontaktpersoner:
[email protected] (t om juli)
[email protected]
[email protected]
31
Tack för er uppmärksamhet!
32

similar documents