bendradarbiavimo sutarties pavyzdys. Domilė Lideikytė

Report
Programa EUREKA: bendradarbiavimo
sutarties pavyzdys
Domile Lideikyte
[email protected]
“EUREKA” SĖKMINGAI APSAUGOTOS IDĖJOS
E! 2507 “Euroenviron COPAP”
(“Kondensacinis dalelių stambintuvas
su fotoindukuota nukleacija”)
 Sukurti
naujos kartos
automatizuoti prietaisai, skirti
oro taršai tirti
Europos
patentas
KONSORCIUMAS
 Susirandamas partneris
Partnerių paieška, programų nacionaliniai atstovai, rekomendacijos iš
kitų partnerių, pramonės asociacijos, renginiai, MITA
 Ko ieškoti partneryje
Vieninga vizija, techninė, mokslinė kompetencija, papildomi privalumai,
patikimumas, pakankami pajėgumai, finansiniai ištekliai, galimybė
ilgalaikiam tobulėjimui
 Konsorciumo vystymas
Pagal galimybes skirti daugiau laiko, plėsti pažinčių ratą, atsižvelgti į
kultūrinius skirtumus, išsiaiškinti kiekvieno partnerio kompetenciją ir
pajėgumus
KAIP ĮGYVENDINTI “EUREKA” PROJEKTĄ?
 Konsorciumo sutartis
 Nacionalinės taisyklės ir finansavimo sutartis
 Vidiniai dokumentai (vidaus tvarkos,
įsakymai, t.t.)
KONSORCIUMO SUTARTIS
 tai vidinis dalyvių susitarimas dėl projekto
įgyvendinimo
 MITA ar EUREKA sekretoriatas nėra sutarties
šalis
 neturi prieštarauti programos finansavimo
taisyklėms
KONSORCIUMO SUTARTIS
Atsakingas už sutarties parengimą – koordinatorius
Sutarties turinys:
http://www.eurostarseureka.eu/files/Consortium_Agreement_Skeleton_v1.0.doc?rn
d=1322416981957
SUTARTIES FORMA
 Renkasi dalyviai
 paprastai, rašytinė
 gali būti atskiro vieneto steigimas, pvz. EEIG, asociacija,
bendra įmonė
 Pasirašoma prieš pradedant įgyvendinti
projektą
SUTARTIES TURINYS
1. Sutarties šalys
2. Įžanga
3. Sutarties dalykas
4. Techninės nuostatos
5. Valdymo nuostatos
6. Finansinės nuostatos
7. Intelektinė nuosavybė
8. Kitos teisinės nuostatos
TECHNINĖS NUOSTATOS
 Kiekvieno dalyvio užduotys
sutarties priede
 Nefinansiniai ištekliai
žmonių ištekliai, įranga, pirminės žinios, trečiųjų asmenų
indėlis
 Projekto tvarkaraštis
rekomenduojama numatyti lankstumą
 Pakeitimai (užduočių, vykdytojų ir pan.)
VALDYMO NUOSTATOS
 Koordinavimas ir valdymas
valdymo organizacinė struktūra – asamblėjos, valdymo
komitetai, gali būti finansinės, techninės, teisinės subgrupės




Įgaliojimai ir atsakomybė
Sprendimų priėmimo procedūros
Priežiūra (stebėtojai)
Susitikimai, ataskaitos
FINANSINĖS NUOSTATOS






Finansinis planas
Kiekvieno dalyvio biudžetas
Kiekvieno dalyvio indėlis
Metinis biudžetas ir kt.
Valdymo išlaidos
Pakeitimai biudžete
INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ







Įgytų žinių nuosavybė
Nuosavybės perleidimas
Įgytų žinių apsauga
Įgytų žinių panaudojimas
Sklaida
Prieigos teisės (licencijos, vartotojo teisės)
Konfidencialumas
VALSTYBĖS PAGALBOS NUOSTATA

Mokslo ir studijų institucijų gauti projekto
rezultatai turi būti plačiai skleidžiami ir joms
priklausyti rezultatų intelektinė nuosavybė

Už perduodamas intelektinės nuosavybės
teises mokslo ir studijų institucija turi gauti
kompensaciją iš įmonės
KITOS TEISINĖS NUOSTATOS
 Įsigaliojimas (pasekmės, jei ne visi dalyviai
įsijungia)
 Trukmė (nutraukimas)
 Pakeitimai
 Sutarties kalba (paprastai, anglų)
 Taikytina teisė
Kt.
PASITAIKANČIOS KLAIDOS
 Įvardijama ne ta programa ir finansavimo
schema
 Neaptartas projekto valdymas
 Neaptariamos intelektinės nuosavybės
teisės nuostatos
 Nenumatyta, kokios šalies teisė taikoma
KUR RASTI PAVYZDŽIUS?
http://www.eurostars-eureka.eu/guidelines.do
http://www.eurostarseureka.eu/files/checklist_consortiumAgreement.pdf ?rnd=132
2416981957 – kontroliniai klausimai
 Populiariausia
ES 7-ojoje bendrojoje programoje naudojama forma:
http://www.desca-fp7.eu/
KONFIDENCIALUMO SUSITARIMAS
 Identifikuojamos šalys
 Išsiaiškinami partnerių ketinimai
 Nurodomas kvietimo pavadinimas, projekto
pavadinimas ir akronimas
 Nusprendžiama, kas laikoma konfidencialiu –
visa informacija, ar tik informacija pažymėta
“konfidencialu”
 Nurodoma, kada galima naudoti informaciją
 Nurodoma, kada galima atskleisti info
darbuotojams
KONFIDENCIALUMO SUSITARIMAS
 Šalies, gaunančios tokią info, pareigos
 Sudaromas sąrašas info, kuriai netaikomos
susitarimo nuostatos
 Susitarimo įsigaliojimo data
 Kiek laiko galioja konfidencialumo
įsipareigojimai (pvz. 3, 5, 10 metų)
 Taikoma teisė ir jurisdikcija
NAUDINGOS NUORODOS
 Non-Disclosure Agreements: http://www.ipo.gov.uk/nda.pdf
 Template of MoU:
http://www.ncpwallonie.be/ncp/ressources/proprieteintellectuelle1/ModeleMOU.pdf/view?searchterm=memorandum%20of%20
understanding
 Launching a new product: freedom to operate:
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/9_2005
.pdf
KONSULTACIJOS
http://www.ipr-helpdesk.eu/
- atsakymas per 3 darbo dienas
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
- atsakymas per 7 darbo dienas
Valstybinis patentų biuras www.vpb.lt
AČIŪ UŽ DĖMESĮ
Domilė Lideikytė
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Tel. (8 5) 2644706
[email protected]
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!
Renginys vykdomas pagal ES struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų
įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003)

similar documents