Basic Ecclesial Communities Mga Munting Simbahan - CBCP-BEC

Report
Ano ang mga
(BEC)
1
2
3
Nanatiling tapat sa turo ng mga Apostol
Nakasentro kay Kristo ang kanilang buhay
4
5
Sa pagsusuma, ang BEC ay
Mga maliliit na Pulutong ng
organisadong Pamilyang
magkakapitbahay na
nagsisikap magsabuhay ng
pagiging simbahan.
6
Gw. 2:42-47
Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasamasama bilang magkakapatid, sa pagpipirapiraso ng
tinapay at sa pananalangin.
Dahil sa maraming himalang nagawa sa
pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang
magkahalong pitagan at takot. At nagsasama-sama
ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang
kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang
pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa
pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila’y
nagkakatipon sa kanilang tahanan at nagsasalusalong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa
Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay
idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga
inililigtas.
7
Gw.4:33-35
Nagkaisa ang damdami’t isipan ng lahat ng
sumasampalataya at di tinuring ninuman na
sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi
para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na
gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo
sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At
ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa
kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila,
sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o
bahay at ang pinagbilhan ay ibinigibay sa mga
apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa
pangangailangan ng bawat isa
8
9
 Pulutong ng mga Kristiyano
 Karaniwang mga pamilya
 Nakabuklod upang manalangin, magnilay ng
salita ng Diyos, sama-samang nag-aaral ng mga
katuruan ng simbahan at nagtatalakayan
tungkol sa mga matitingkad na isyung nakaaapekto sa tao at simbahan.
10
 Isinasalin sa pagkilos at paglilingkod ang
bunga ng mga talakayan at aralan para sa
kabutihan ng lahat.
 Ang mga pamayanang ito ay nagiging tanda
ng muling paglakas ng simbahan
 Instrumento o pagkakataon para sa
paghuhubog at pangangatawan sa
ebanghelisasyon
 Simula ng pagbabago at paglakas ng
lipunan – sibilisasyon ng Pag-ibig
11
Mula sa PCP II #138, 139
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Maliit na pulutong
Pamilya
Magkakapitbahay
Magkakakilala ang mga kasapi
Pinamumunuan ng Layko
Kaisa ng kura paroko
Regular na natitipon sa gitna ng Salita ng
Diyos at ng Eukaristiya
8. Nagbabahaginan hindi lamang spiritual
kundi maging materyal na alalahanin
12
Mula sa PCP II #138, 139
9. Pinapag-iisa ang pang-araw araw na
pamumuhay at ang pananampalataya
10. Patuloy na tumataas ang kamalayan dahil sa
regular na katesismo na nagsisilbi nilang
gabay
11. Mayroon silang matinding pagdama sa
pagiging kabilang at sa pananagutan sa isa’t
isa
12. Sama-samang kumikilos para sa katarungan
at tungo sa isang masiglang pagdiriwang ng
buhay at liturhiya.
13
14
Bagong
Paraan ng
Pagiging
Simbahan
Gawa 2:42 - 47
Gawa 4:33 - 35
15
Tayo ang simbahan – Tayo ang may mission
Tayo ang magsasagawa/magsasakongkreto ng
misyon.
BEC tamang Lugar
ng Ebanghelisasyon
16
17
Ang BEC ay hindi dapat na
tingnang dulo ng pagsisikap,
mawawala ang katangian
nito bilang lebadura kung
lalagyan ito ng hangganan.
Ang mithiin ng BEC ay
matikman ang patikim na
paghahari ng Diyos.
Layunin sa pagbubuklod ng
mga
Lumikha ng pagkakataon upang:
 Ipamuhay ng makahulugan at
makabuluhan ang kanilang
pananampalataya (Diyos, Tao, Simbahan,
Kasalanan, Kaligtasan at Daigdig)(Vision)
 Magkaroon ng daan ang sama-samang
pagkilos at malalim na pagsasamahan ng
mga kaanib. (Misyon)
19
Layunin sa pagbubuklod ng mga
 Magbukas ng daan tungo sa pagtutulugan at
pagmamalasakitan sa loob at labas ang
organisadong pulutong
 Sama-samang pamamahala at pagpapaunlad ng
simbahan sa kanyang paglalakbay
 Linawin ang hamon sa mas malaking pakikilahok sa
pagtugon upang tulungan ang lipunan sa kanyang
pagpapalakas at pagpapanibago
20
Ang mga BEC na ito ay nagbibigay ng tuon sa mga gawaing
pangliturhiya, tulad ng:
1. Block rosary,Bible sharing, prusisyon
2. Mga napapanhong pagdiriwang ng mga okasyong tulad
ng panahon ng kwaresma , adbiyento at iba pang mga
selebrasyong katoliko
3. Pagpapanibago at pagsasapanahon ng mga pagdiriwang
ng misa at pagsasagawa ng iba pang sakramento
4. Kadalsan umiinog ang buhay ng mga BEC sa mga gawaing
pangsimbahan
5. Pagpapalahok sa mga layko sa mga paglilingkod ng
parokya
21
a) Binibigyan ng pansin ang kaunlarang pang-ekonomiya ng
mga mananampalataya. Halimbawa dito ang: pagtatayo
ng ibat ibang uri ng kooperatiba
b) Pagtutulungan para sa pagpapadaloy ng patubig
c) Pagtutulungan para sa pagbili ng kanilang bangka at iba
pang gamit pangkabuhayan.
Binibigyan pansin ang mga ito, ngunit higit na
pinahahalagahan nila ang kanilang pagkakabuklod upang
tugunan ang kanilang magkakatulad na interes
Ngunit dahil ito ay pagiging simbahan, hindi nalilimutan ng
mga organisadong grupong ito na salaminin ang kanilang
pagkilos sa liwanag ng mga Salita ng Diyos
22
Ito ang mga BEC na nagbibigay na kiling sa mga usaping
kinahaharap ng lipunan o lokal na kalagayan. Ilan sa mga
binbigyan pansin ng mga ganitong uri ng BEC ay ang mga
sumusunod
a. Pakikilahok sa mga pagkilos ng mga manggagawa,
magsasaka at iba pang sektor
b. Pagbubuklod upang upaglabang ang karapatan, tulad ng
paninirahan sa paninirahan
c. Pakikiisa sa mga adbokasiya ng mga kaalyadong
organisasyon.
Tulad ng mga naunang tipo ng BEC. Pinahahalagahan din ang
mga pagkkilos ayon sa liwanag ng Salita ng Diyos
23
Ang mga BEC ay:
A.Pamayanang kinakikitahan ng
aktibong pakikilahok at
pagsasabuhay ng misyon
 Pamayanan ng pananalig,
pagmamahalan
 Pamayanan ng misyon na
nakabatay sa gawi ng mga apostol
 Nagbibigay ng pagkakataon upang
sama-samang makibahagi at
magsabuhay ng pagkilos at katangian
ng pagiging simbahan
 Nagbibigay ng pagkakataon upang ang
mga maralita, mahihina at walang
kapangyarihan ay madama ang kanilang
pagiging bahagi ng simbahan
 Kongkretong pagpapatotoo ng
pagtitipong liturhikal
B. Pamayanang nakikinig at
nagpapahayag ng mabuting balita
• Sentro ng pagpapahayag ng
Mabuting Balita
C. Isang permanenteng pamayanan
at hindi binuklod upang tumugon
lamang sa mga pansamantalang
pangangailangan.
D. Pamayanang modelo ng simbahan
bilang isang angkan
• Angkan ng Diyos – kapatiran ng lahat
• Relasyon bilang isang malaking
pamilya sa pamayanan
• Talikuran ang pagiging
mapagkunwari at makasariling
katangian
• Pagsisikap namaging misyunero para
sa iba
1. Hindi simpleng pagtitipon upang
magdaos ng pulong o pagtitipon,
mag-usap, manalangin at gumawa.
– Ang pinakadiwa nito ay pagsasanib
lakas nito at pakikibahagi sa buhay ng
Diyos sa pamamagitan ng
pagmamahalan at pagkakapatiran.
2. Hindi lamang protest group
3. Hindi tanging grupong
tagapagligtas o messianic group
4. Hindi simpleng discussion group,
prayer meeting group, o support
group.
5. Hindi organisasyong paglilingkod
o samahang nagpapabanal
Ang mga Hindi BEC
Ang BEC ay hindi himala upang
bakahin ang lahat ng mga kasamaan
sa lipunan at simbahan.
• Mayroong limitasyon at mga
pagkukulang
• Hindi ligtas sa pagkakamali at mga
kasalanan. Dapat na laging nagsusuri
at nagpapanibago
Ang BEC ay hindi dapat na
tingnang dulo ng pagsisikap,
mawawala ang katangian
nito bilang lebadura kung
lalagyan ito ng hangganan.
Ang mithiin ng BEC ay
matikman ang patikim na
paghahari ng Diyos.
1.
2.
3.
4.
Natatanging pagkiling sa mga dukha
Pagdanas sa realidad ng buhay
Masusing pagsusuri ng realidad
Pagninilay ng pananampalataya sa liwanag ng
realidad
5. Pagpaplano at Pagkilos na nakabatay sa
realidad
Tatlong pangunahing
SULIRANIN
sa pagsusulong ng BEC
 Bagong paraan ng pagiging Simbahan
 Binhi sa pagpapanibago ng lipunan
 Wastong lugar para sa
ebanghelisasyon
 Patikim ng paghahari ng Diyos
 Daluyan ng kolektibong kamalayan ng
pagiging simbahan
 Pagkakataon upang isulong ang
pakikilahok ng mga
mananampalataya sa gawain at
paglilingkod ng Simbahan
 Pagkakataon upang ipahayag ang
kongkretong katangian ng pagiging
tagasunod ni Kristo – ang pag-iibigan.
Ang mga pamamaraan
– Maraming naririnig na paraan ng
pagsusulong hal.: paraan sa rural, mga
pamamaraan ng iba’t ibang institusyon
(SPI, DC, Lumko, CO)
– Maraming BEC na nagsimula ng Block
Rosary, Bible Sharing Group at hindi na
nakaahon sa ganitong uri ng pagkilos.
– Nakatuon sa mga gawaing liturhiya
ang mga pagkilos sa halip na isabuhay
ang kabuuang katangian ng pagiging
simbahan batay sa karanasan ng mga
unang mananampalataya (nag-uugat
sa katapatan sa turo ng mga apostol,
pagtuturingan bilang magkakapatid,
pagmamalasakitan, pagbibigayan at
pagdiriwang ng buhay.
a. Kulang sa kaalaman, kasanayan at
wastong pagpapahalaga ang mga laykong
inaasahang tutulong sa pagsusulong
b. Takot na magsulong ng pagpapanibago
dahil na rin sa takot na mawalan ng papel
sa parokya
c. Hindi na-imomodelo ng mga
tagapagsulong ang mukha ng BEC sa
istilo at relasyong pangunahing mukha ng
BEC.
Ang tatlong pangunahing dahilang ito ay
mabigat na salik kung bakit hindi sumusulong,
dumarami at tumitibay ang mga nabuong BEC.
Ito ang dahilan kung bakit matamlay ang
pagsusulong ng BEC sa pangkalahatan.
Maganda at malaking tulong sana ang BEC
sa pagsasakongkreto ng Pananaw, layunin at
mga hinahangad ng Simbahan kung
makikita ang yaman at lakas na taglay ng
mga organisadong BEC.
1. Sama samang pagdiriwang ng liturhiya
•
•
•
•
•
•
•
Bible sharing
Area Mass
Block rosary
Novena
Prusisyon
Panalangin sa patay
At iba pang sama samang pananalangin at
pagsamba
2. Pagtataas ng kamalayan at
kakayahan.
• Pag-aaral ng mga katuruang panlipunan
ng simbahan
• Katekesis ng pananampalatayang
Kristiyano
• Patuloy na pagpapalalim ng kaalaman,
kasanayan at mga pagpapahalaga sa
BEC
44
3 Pagtutulungan sa pagpapaunlad
ng kabuhayan
• Proyektong pangkabuhayan
• Pagninilay at pakikilahok sa mga matitingkad
na isyung kultural, pulitikal at pangkabuhayan
• Pagharap sa mga suliraning tulad ng
demolisyon
• Pagtatayo ng kooperatiba at iba pang pagkilos
na tulad nito
• Scholarship
45
4. Kapatiran, Pagmamalasakitan at
pagtutulungan
• Pagdalaw sa mga maysakit at pagtutulungan sa
gastusin
• Abuluyan
• Sama-samang pagkilos sa mga gawaing
pangkapitbahayan.
• Sosyalisasyon na makapagpapalalim ng kapatiran ng
mga kaanib. (birthday, anniversaries, atbp.
• Pakikipagkaisa sa mga isinusulong ng iba’t ibang
sektor
46
1.Gagap ang layunin, tunguhin, papel,
tungkulin, katangian mga gawain at pagkilos
ng BEC
2.Bukas sa bagong kaisipan at hindi
kinamulatang pamamaraan
3.Kakayanang umabot sa anumang kalagayan
ng mga taong nilalayong buklurin
4.Kakayanang magturo sa pamamagitan ng
salita, gawa at halimbawa
Mga Katangian at Paninindigang Dapat Taglay ng Tagapagbuklod
5. May matinding pagpapahalaga sa panahon –
oras
6. Magalang
7. Mahusay magpakita ng pagsang-ayon at
pakikiisa sa kapwa
8. Mahusay sa gawaing pagpapadaloy
9. May panahong magsuma at magnilay ng
kanyang mga kilos
10. Umaasa gabay ng diwang banal at marunong
manalangin
48
 Buhay na nakasentro sa Diyos at may
mataas na pagpapahalaga sa tao
 Naninindigan sa kanyang
pananampalataya at pinaniniwalaan
 Ganap na pagtitiwala sa kakayahan ng tao
 May mataas na pagpapahalaga sa pagaaral at paggampan ng gawain
 Tunay na disiplinadong tao
 Malakas ang fighting spirit
PAGSUSUMA
 Bilang mga mulat na mananampalataya
kailangang maging mapagmatyag sa
palatandaan ng panahon
 Bukas at taglay ang tapang na harapin ang
hamon ng pagpapanibago at
pagsasapanahon
 Kahandaang talikuran ang dating gawi at
harapin ang napapanahon at kongkretong
pangangatawan sa pag-ibig ng Lumikha
50
 Ang mga pamayanang ito ay nagiging tanda ng
muling paglakas ng simbahan
 Magsisilbing asin, ilaw at lebadura ng ating
mga parokya
 Pagkakataon at angkop na lugar para sa dalisay
na paghahatid ng Mabuting Balita – ang
walang hanggang Pag-ibig ng Diyos – ang
Kaligtasan at Kaginhawahan.
51

similar documents