Periodisering - Nacka Enskilda Gymnasium

Report
Kapitel 21
Periodisering
Företagsekonomi 2
 Centralt innehåll
 Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt
och internationellt perspektiv. I samband med detta
behandlas företagens samhällsnytta och
samhällsansvar.
 Grundläggande lagar och andra bestämmelser som
styr företagens agerande inom olika områden.
 Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och
enkel räkenskapsanalys. I samband med det
behandlas revisionens funktion i en verksamhet.
Periodisering
 Periodisering betyder fördelning, dvs. fördelning på
viss period
 Periodiseringar är viktiga för att resultatet ska vara
rättvisande
Intäkter
 Ibland så har företaget utfört ett arbete en månad/år,
men inte skickat faktura förrän nästa månad/år
 Ibland så har företaget fått betalt innan det har skickat
faktura, t.ex. en kund har betalat i förväg
Kostnader
 Ibland betalar företaget något i förväg innan det är
förbrukat, t.ex. hyra
 Ibland förbrukar företaget något i förväg och betalar
senare, t.ex. när fakturan erhålls nästa månad/år
 Att periodisera:
 Att se till att bokföra alla affärshändelser under rätt
period
Hyra
 Exempel på utgift som brukar betalas i förskott är
hyror, leasingavgifter och försäkringar.
 Vanligt att hyror faktureras per kvartal, dvs. i
december erhålls en faktura på hyran som avser
januari-mars nästa år.
 Detta belopp behöver periodiseras på januari, februari,
mars.
Hyra
 Fakturan som erhålls i december uppgår till 18 000 kr
 Avser januari, februari, mars, dvs. 6 000 kr per månad
i hyreskostnad (18 000/3)
 I december bokförs:
 Konto
Debet
 2440 Leverantörsskulder
 1710 Förutbetald hyra
18 000
Kredit
18 000
Hyra
 I januari (samt februari och mars) ska hyran
periodiseras och bokföras
 Konto
Debet
 1710 Förutbetald hyra
 5010 Hyreskostnad
6 000
Kredit
6 000
Varulager & Varukostnad
 Handelsföretag köper vanligtvis in varor flera gånger
om året (bokförs som varuinköp).
 När Resultaträkningen ska göras måste kostnaden
för sålda varor räknas fram.
 Det exakta värdet på varulagret räknas fram vid en
inventering.
Varukostnad
 Lagrets värde vid årets början
 + inköp under året
 Lagrets värde vid årets slut
 = Årets varukostnad
Varukostnad
 Lagrets värde 1/1
 + inköp 1/1-31/12
 - Lagrets värde 31/12
 Årets varukostnad
100 000
900 000
-200 000
800 000 kr
Varulagerförändring
 Lagrets värde 1/1
 Lagrets värde 31/12
100 000
200 000
 Dvs. har ökat med 100 000 kr under året. Bokförs:
 Konto
 1400 Varulager
 4900 Varulagerförändr.
Debet
100 000
Kredit
100 000
Anläggningstillgångar
 Är avsedda att användas i företaget en längre period
(till skillnad från omsättningstillgångar), vanligen mer
än tre år. Vanligast anläggningstillgångarna är
byggnader, maskiner, inventarier. Köp av
anläggningstillgångar bokförs på tillgångskonton.
 Utgift för anskaffning fördelas över beräknad
ekonomisk livslängd.
 Periodiseringen som görs kallas för avskrivning.
Bokföring av inköp anläggn.tillgång
 Inköp maskiner för 500 000 inkl. moms 100 000 kr
 Konto
 1210 Maskiner
 2640 Ing. moms
 2440 Lev.skulder
Debet
400 000
100 000
Kredit
500 000
Bokföring av avskrivn anl.tillg.
 Inköp 400 000 kr
 Ekonomisk livslängd 10 år
 Skrivs av med 40 000 kr per år (400 000/10 år)
 Konto
 7830 Avskrivning
 1219 Avskrivning
Debet
40 000
Kredit
40 000
 Ann Wetterström
 Nacka Enskilda gymnasium
 2014 ht

similar documents