Závodní lomu

Report
POZNATKY Z KONTROLNÍ
ČINNOSTI ČBÚ
Přednášející: Ing. Igor Mrkvánek
ústřední báňský inspektor
Český báňský úřad – II.odbor
[email protected]
Jízdní řád
14,00 – 14,45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Příkazy ZL
Odpovědnostní řád
Předávání pracovišť
Bezpečnost fyzických osob
Knihy kontrol – záznamy
Systém vedení dokumentace
Vyhledávání rizik
Těžba
2
1) Příkazy ZL
Závodní lomu, narozený, bytem , za porušení ustanovení § 11 odst.
2, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2 a § 21 odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.,
se ukládá sankce ve výši 600,- Kč, protože se jako osoba
(zaměstnanec) určená organizací k výkonu hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem dopustil přestupku tím, že
porušil požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu, včetně bezpečnosti používaných technických
zařízení a požární ochrany v podzemí, tím že nestanovil osnovu
teoretického i praktického vyškolení nově přijatých pracovníků (§ 11,
odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.), nestanovil osnovu zácviku, jeho
délku a způsob zkoušek pracovníků pověřených samostatným
výkonem práce (§ 13, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.), nestanovil
náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování pro
předáky (§ 17, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.), nestanovil kde a
jakým způsobem musí být vedena dokumentace a záznamy (§ 21,
odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.).
3
1) Příkazy ZL
§4
Vstup do objektů a na pracoviště
(6) Do objektů a na pracoviště nesmějí vstupovat osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných prostředků;4) provádění namátkových kontrol
dodržování tohoto zákazu a jejich rozsah a způsob určí závodní lomu nebo závodní
nebo jím pověřený pracovník.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kdo může provádět kontroly
Jak často - namátkové
Jakým způsobem
Kontrola odběrem krve
Jak dokladovat
Kontroly v případě úrazu
Kontroly dodavatelských firem
Co v případě odmítnutí (porušení organizačního/pracovního řádu,
vykázání z pracoviště)
9. Týká se i návykových látek
4
1) Příkazy ZL
§9
Inspekční služba
(1) Ve všech pracovních i nepracovních směnách musí být zajištěna inspekční služba,
jejíž organizaci a úkoly určí závodní lomu nebo závodní.
Písemný doklad
Rozpis kontrol
Kdo a co zabezpečuje
Zastupitelnost
5
1) Příkazy ZL
§ 11
Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy
(1) Organizace je povinna seznámit pracovníky, kteří práci projektují, řídí, kontrolují a
provádějí, s touto vyhláškou, případně se zvláštními předpisy, na které se tato vyhláška
odvolává, s dalšími předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu7) a rozhodnutími
orgánů státní báňské správy, a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce.
Lhůty opakovaného seznámení pracovníků s těmito předpisy určí závodní lomu nebo
závodní. Organizace je povinna umožnit pracovníkům nahlédnout do těchto předpisů a
podat jim na jejich požádání potřebné vysvětlení.
(2) Nově přijatí pracovníci musí být teoreticky i prakticky vyškoleni podle osnov vydaných
závodním lomu nebo závodním a vyzkoušeni.
Lhůty opakovaného seznámení
• nejen rok/2roky/3roky – zaměstnanci, technici, administrativa
• rozsah – osnova školení
Osnovy nových pracovníků
• různých profesí
6
1) Příkazy ZL
§ 13
Samostatný výkon práce
(2) Osnovu zácviku, jeho délku a způsob zkoušek určí závodní lomu nebo
závodní podle druhu práce, pokud tyto požadavky nejsou stanoveny předpisy
k zajištění bezpečnosti práce a provozu nebo zvláštními předpisy.
Osnova zácviku
Délka zácviku (teorie, praxe)
Nutno rozlišovat náročnost profese (jednoduché profese, strojníci)
Způsob zkoušek (písemný test, ústní pohovor, manuální zvládnutí)
7
1) Příkazy ZL
§ 17
Předák a jeho povinnosti
(2) Předákem může být jen ten, kdo má potřebnou odbornou praxi a složil zkoušku z
odborných znalostí a z příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu.
Náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní lomu nebo
závodní.
Náplň odborné praxe (profesní, vedení lidí, zdravotní)
Způsob zkoušek (písemný test, ústní pohovor, manuální zvládnutí)
Lhůty opakování
Nelze sloučit s periodou BP – pamatovat na zápis
8
1) Příkazy ZL
§ 21
Dokumentace a záznamy
(2) Závodní lomu nebo závodní nebo jím pověřený pracovník určí, kde a jakým
způsobem musí být vedeny knihy podle odstavce 1 písm. a) až e).
Kde
Jakým způsobem
Stanovuje se místnost, kde je dokumentace
Stanovuje se, zda je vedena ručné nebo v elektronické podobě
Stanovuje se, kde jsou uloženy originály (geologická dokumentace)
Nevztahovat jen na vyjmenovanou dokumentaci
9
2) Odpovědnostní řád
Kontrolou bylo zjištěno, že u některých ustanovení odpovědnostního řádu,
kde je několik odstavců s různými požadavky není provedeno podrobnější
členění a závodní lomu je tak např. odpovědný i za fyzické vykonávání
povinností. V případech, kde je k paragrafu nebo odstavcům určeno více
osob, mělo by být patrno, zda odpovědnost se týká stanovení rozsahu,
četnosti nebo povinnosti vyplývající z ustanovení nebo zda se jedná o
vlastní zajištění - plnění povinnosti. Opět je žádoucí podrobněji určit formu
odpovědnosti.
§3
Odpovědnost za dodržování vyhlášky
Odpovědnost pracovníků na jednotlivých stupních řízení za plnění povinností
stanovených touto vyhláškou (26/1989 Sb.) organizaci podrobně upraví organizační
řád.
10
2) Odpovědnostní řád
DÍL TŘETÍ - PRACOVNÍCI
§ 11
Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy
(1) Organizace je povinna seznámit pracovníky, kteří práci projektují, řídí, kontrolují a provádějí, s touto vyhláškou, případně se
zvláštními předpisy, na které se tato vyhláška odvolává, s dalšími předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu 7) a rozhodnutími orgánů
státní báňské správy, a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce. Lhůty opakovaného seznámení pracovníků s těmito předpisy
určí závodní lomu nebo závodní. Organizace je povinna umožnit pracovníkům nahlédnout do těchto předpisů a podat jim na jejich
požádání potřebné vysvětlení.
(2) Nově přijatí pracovníci musí být teoreticky i prakticky vyškoleni podle osnov vydaných závodním lomu nebo závodním a vyzkoušeni.
Teoretické školení pracovníků, kteří dosud nepracovali při dobývacích pracích na povrchu nebo kteří takovou práci přerušili na dobu delší než 2
roky, musí trvat nejméně 8 vyučovacích hodin.
§ 12
Přidělování práce
(1) Pracovník může být zařazen na práci (funkci) a pracoviště jen tehdy, byla-li předem posouzena jeho zdravotní způsobilost,8) ověřeny
teoretické a praktické znalosti a byl-li seznámen s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu.
(2) Před zařazením na pracoviště ohrožené sesuvy hornin a zemin nebo průvaly vod a bahnin (zvodněných hornin) je organizace
povinna pracovníky poučit také o těchto nebezpečích, o jejich příznacích a o tom, jak si mají počínat při jejich zjištění.
(3) Pracovník neznalý místních poměrů musí být alespoň na první směnu doveden na pracoviště pracovníkem, který je dobře zná.
(4) Práce spojené se zvýšeným nebezpečím mohou vykonávat jen pracovníci zkušení. K provedení těchto prací musí být vypracována
provozní dokumentace a práce musí být prováděny za stálého dozoru.
(5) Práce k odstranění zřejmého a bezprostředního ohrožení mohou být prováděny jen po vydání příkazu k jejich provedení a určení
stálého dozoru.
(6) O tom, zda jde o práce podle odstavce 4 nebo 5, rozhodne
organizace.
§ 13
Samostatný výkon práce
(1) Samostatným výkonem práce může organizace pověřit jen pracovníka, který dovršil věk 18 let, prošel určeným zácvikem, v němž
pracoval pod dohledem určeného kvalifikovaného pracovníka, a složil zkoušku z příslušných odborných znalostí a předpisů k zajištění
bezpečnosti práce a provozu.
(2) Osnovu zácviku, jeho délku a způsob zkoušek určí závodní lomu nebo závodní podle druhu práce, pokud tyto požadavky nejsou
stanoveny předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu nebo zvláštními předpisy.
11
2) Odpovědnostní řád
1. Kde je organizace, tam je odpovědnost
2. Rozlišovat pojmy  zpracovat , stanovit, schválit,
kontrolovat, zajistit / vykonat / dodržovat
3. Rozdělit mezi vedoucí pracovníky – ne za vše odpovídá ZL
4. Není vhodné řešit všechna ustanovení s odkazem, že se netýká
5. Slouží k stanovení zodpovědnosti při pokutách
6. Měl by být předáván jako součást pracovní smlouvy
12
3) Předávání pracovišť
Uvedený protokol neobsahuje informaci dodavatele o případných
rizikových faktorech, jak to ukládá § 102, odst.4 Zákoníku práce.
Předtisk předávacího protokolu nebo textaci hospodářské smlouvy
(smlouvy o dílo apod.) je nutno doplnit o další ustanovení na úseku
BOZP, např. jednoznačné vytyčení pracoviště a přístupových komunikací
k němu, ustanovení o používání OOPP, určení kdo provádí směnové
kontroly pracovníků, vč. kontroly na alkohol (dodavatel či odběratel),
používání prostředků požární ochrany, povinnost informovat odběratele
o úrazech dodavatele, pokud k nim dojde v areálu odběratele, rozsah
předané dokumentace dodavateli aj.
Předání rizik je oboustranné, konkrétní, ne však seznam všech
posuzovaných rizik v organizaci
13
3) Předávání pracovišť
14
4) Bezpečnost fyzických osob
Organizace nepředložila dokument, z kterého by bylo patrno jakým
způsobem je zajišťován pohyb, bezpečnost, povinnost školení z BOZP
u osob a činností jednorázového charakteru (exkurze, jednorázové
vstupy na pracoviště - měřiči, geologové, kontrolní orgány).
Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se
vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho
pracovištích. (§ 101 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. – zákoník práce)
Rozlišovat:
1. Dlouhodobí dodavatelé
2. Odběr materiálu
3. Jednorázové vstupy
15
4) Bezpečnost fyzických osob
16
4) Bezpečnost fyzických osob
17
4) Bezpečnost fyzických osob
18
4) Bezpečnost fyzických osob
19
4) Bezpečnost fyzických osob
20
4) Bezpečnost fyzických osob
21
4) Bezpečnost fyzických osob
22
5) Knihy kontrol - záznamy
23
5) Knihy kontrol - záznamy
24
6) Systém vedení dokumentace
Lze doporučit, aby veškerá dokumentace související s BOZP,
byla jednoznačně identifikovatelná podle čísla řídícího aktu,
sjednocena jejich právní síla (směrnice, příkaz, pokyny, bez
určení), byly zahrnutý do přehledu platných interních aktů a
postupně převedeny do elektronické podoby, která umožňuje
operativnější přístup k těmto dokumentům. Takový přístup by
měl být zajištěn včetně propojení na lomy.
25
6) Systém vedení dokumentace
Příkazy závodního lomu (Příkaz č. 1/2012 – doprovod cizích osob, pověření funkcí předák,
osnovy školení, prohlídky pracovišť )
Technologické postupy (těžba, skrývka, ukládání a odběr, výsypky, opravy pneumatik)
Havarijní plán
Dopravní řád
Systém BOZP
vyhledávání rizik, výchova a vzdělávání v oblasti BOZP, práce zakázané ženám, OOPP,
postup ohlášení a šetření MU,
Odpovědnostní řád – Organizační řád
Provozní řády (čerpací stanice, doprava výbušnin)
Pokyny pro obsluhu a údržbu (konkrétního strojního zařízení, kotelny)
práce na elektrických zařízeních, ve výškách, nadměrnými břemeny
Pokyny pro proškolení zaměstnanců cizích organizací
Návody k obsluze (mezní hodnoty pro zemní stroje)
Uvádět název – číslo – datum aktualizace – uložení – odpovědná osoba
Přehled + pravidelná aktualizace = výpočetní technika
(systém, scan)
26
7) Vyhledávání rizik
Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich
příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a
přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v
důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících
faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako
rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší.
K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a
vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a
dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů
podle zvláštního právního předpisu. (§ 102 odst. 3 zákona č. 262/2006
Sb. – zákoník práce)
27
7) Vyhledávání rizik
Vyhledávání a posuzování rizik
3 stupně
- měření parametrů a zatřídění pracovišť orgány hygienického dozoru
- posuzování rizik z prodejného manuálu / programu
- cílené vyhledávání a posuzování rizik
Posuzování rizik musí být
permanentní proces
Posuzuje se i úroveň výchovy
nebo kontrolní činnosti
[email protected]
28
7) Vyhledávání rizik
29
Děkuji za Vaši pozornost
30

similar documents