ชื่อวงศ์

Report
•
1
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ประดูบ
่ าน
้
ประดูบ
สะโน,
่ าน,
้
อังสนา
Sissoo
ชือ
่ วิทยาศาสตรDalbergia
์
Roxb
ชือ
่ วงศ์
PAPILIONACEAE
Angsana, Burmese
Rasewood, Padauk,
Padouk
การใช้ประโยชนเปลื
อก : ใช้เป็ นยา
์
ฝาดสมาน รักษา
อาการทองเสี
ย โรค
้
บิด
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
แกนไม้ : ตมเอาน
้าเป็ น
้
ชือ
่ สามัญ
7-50000-001-001
•
2
หูกวาง
หูกวาง ,หูกวาง(เหนื
อ),ตาบัง
๋
ดัดมือ,หลุมบัง
catappa
ชือ
่ วิทยาศาสตรTerminalia
์
L.
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชือ
่ วงศ์
COMBRETACEAE
Bengal Almond, Indian
Almond
้ ตน
การใช้ประโยชนทั
้ : แกไข
้ ้ บิด
์ ง
ทองร
วง
ขับน้านม
้
่
ราก: ช่วยให้ประจาเดือนมา
ตามปกติ
เปลือก : ใช้เป็ นยาขับลม
แกท
องเสี
ย ตกขาว
้
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ใบ : เป็ นยาขับเหงือ
่ ไขขอ
ชือ
่ สามัญ
7-50000-001-002
•
จามจุร ี
3
จามจุร ี ,ฉ่ าฉา, กามปู
้
, กามกราม
้
ชือ
่ วิทยาศาสตรSamanea
saman
์
(Jacq.) Merr.
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชือ
่ วงศ์
MIMOSACEAE
ชือ
่ สามัญ
East Indian Walnut,
Monkey Pod, Rain Tree
การใช้ประโยชนเมล็
ด
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: ใช้แกบิ
ย
้ ด ทองเสี
้
เปลือกตน:
้ บดให้ละเอียดใช้
ในการรักษาแผล และช่วย
สมานแผล แกริ
้ ดสี ดวงทวาร
7-50000-001-003
•
4
ชือ
่ พืน
้ เมือง
กระถินณรงค ์
กระถิน
่ ณรงค ์
ชือ
่ วิทยาศาสตรAcacia
์
ชือ
่ วงศ์
auriculiformis
A. Cunn. ex Benth.
MIMOSACEAE
ชือ
่ สามัญ
Acacia
การใช้ประโยชนปรั
์ บปรุงดิน
ใช้เป็ น
เชือ
้ เพลิงเฟอรนิ
์ เจอร ์
อุตสาหกรรม เยือ
่ กระดาษ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-004
•
5
มะมวง
่
มะมวง
, บะมวง
่
่
(เหนือ), มะมวงสวน
่
มะมวงบ
าน
่
้
indica L.
ชือ
่ วิทยาศาสตรMangifera
์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชือ
่ วงศ์
ANACARDIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Mango tree
การใช้ประโยชนพิ
์ ชเศรษฐกิจ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ผล : รับประทานได้
ทัง้ สุกและดิบ
ใช้เป็ นยาสมุนไพร มี
7-50000-001-005
•
6
ขนุ น
ขนุ น, บะหนุ น (เหนือ
ใต)้ หมักหมี้ (อีสาน)
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ Artocarpus
heterophyllus Lam.
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชือ
่ วงศ์
MORACEAE
ชือ
่ สามัญ
Jack fruit
อน
การใช้ประโยชนผลอ
่
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: รับประทานได้
แกท
ย
้ องเสี
้
ลาตน:
่ ง
้ นิยมใช้ทาเครือ
ดนตรี
7-50000-001-006
•
7
มะขาม
ชือ
่ พืน
้ เมืองมะขาม
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
, บะขาม(เหนือ) ,
หมากแกง, ตะลูบ,
ม
องโคล
ง,
ยล L.
่
้ อาเปีindica
Tamarindus
CAESALPINIOIDEAE
ชือ
่ สามัญ Tamarind, Indian date
ผล :์
การใช้ประโยชน
รับประทานได้ เมล็ด : ยา
ถายพยาธิ
่
ลาตน:
้ เนื้อไมแข็
้ งใช้ทาเขียง
ใบ : มีรสฝาด นามาปรุงยาแก้
ไอ ยาระบาย ยอดออนใช
่
้ปรุง
www.themegallery.com
โครงการงานสวน อาหาร
7-50000-001-007
•
8
มะพร้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์
มะพราว,
บะป๊าว(เหนือ) , หมาก
้
ฮูน, ยอ
่ (ใต้)
Cocos nucifera L.
ชือ
่ วงศ์
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
Coconut
ชือ
่ พืน
้ เมือง
การใช้ประโยชนน
์ ้า
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: รับประทานได้ เป็ น
เครือ
่ งดืม
่ เกลือแร่
เนื้อ: เคีย
้ วเอาน้ามันเป็ นยา
บารุง ขับพยาธิ แกไข
้ ้
กระหายน้า ขับปัสสาวะ
ยอดออน
: ทาอาหาร
่
7-50000-001-008
•
9
ปี บ,กาสะลอง
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ปี ป, กาสะลอง, กาสะลอง
๋
(เหนือ), เต็กตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millingtonia
hortensis L.f.
ชือ
่ วงศ์
BIGNONIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Indian Cork Tree
การใช้ประโยชนราก
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: เป็ นยาบารุงปอด
เปลือกตน
้ : ใช้แทน
คอรกท
์ าจุก
ดอก : มีรสหวาน
บารุงโลหิต
เนื้อไม้ : ใช้ทาหีบใส่
7-50000-001-009
•
10
ลีลาวดี
ชื่อวิทยาศาสตร์
ลัน
่ ทม(กลาง), มะยอ(ใต้), จา๋
ป๋าลาว (เหนือ)
Plumeria obtusa L.
ชือ
่ วงศ์
APOCYNACEAE
ชือ
่ สามัญ
Frangipani ,Temple tree
Plumeria
ชือ
่ พืน
้ เมือง
การใช้ประโยชนเปลื
อก
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: ใช้เป็ นยา
ฝาดสมาน รักษา
อาการทองเสี
ย โรค
้
บิด
แกนไม้ : ตมเอาน
้าเป็ น
้
7-50000-001-010
•
11
เตาร
่ าง
้
กษ ์ ,
ชือ
่ พืน
้ เมือง ปาลมเต
่ างยั
้
์ าร
ชือ
่ วงศ์
เขือง
Caryota acuminata
Action
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
Fishtail palm
ชื่อวิทยาศาสตร์
การใช้ประโยชน
ยอดอ
์ อน
่
: ใช้ทาเป็ นอาหาร
ใบ : ใบทีโ่ คลนใช้ทาเชือก,ขน
แปรง,ขนไมกวาด
้
ราก : สั บ ตาก บด เป็ นยาแกตั
้ บ
ทรุด เป็ นยาบารุงตับ
พิษ : ขนตามผิวผล ทาให้เกิดผืน
่
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-011
•
12
อินทนิล
ชือ
่ พืน
้ เมือง
อินทนิลน้า ตะแบกดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lagerstroemia
speciosa L. Pers.
LYTHRACEAE
ชือ
่ วงศ์
pride of India,
Pyimna, Queen’s
flower
การใช้ประโยชนใบ
: ตมแก
เบาหวาน,
ลด
์
้
้
ความดัน
เมล็ด : แกเบาหวาน,
แก้
้
นอนไมหลั
่ บ
เนื้อไม้ : นิยมนามาทา
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
พืน
้ เพดาน
ชือ
่ สามัญ
7-50000-001-012
•
13
ชงโค
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชงโคนา , ชงโคใบเล็ก ,
เสี้ ยว, เสี้ ยวใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bauhinia purpurea
L.
CAESALPINIACEA
E
ชือ
่ สามัญ
Purple Orchid Tree,
Hong Kong Orchid
Tree
การใช้ประโยชนไม
บ
์ ประดั
้
ใบ : ตมกิ
้ นรักษา
อาการไอ
ดอก : เป็ นยาระบาย
ดับพิษไข้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ราก : ตมกิ
้ นเป็ นยา
ชือ
่ วงศ์
7-50000-001-013
•
14
ไผรวก
่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ไผรวก
ไมฮวก
่
้
(เหนือ).
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thyrsostachys
siamensis Gamble
ชือ
่ วงศ์
POACEAE
ชือ
่ สามัญ
Phai Ruak ,
Thyrsostachys gamble
การใช้ประโยชนหน
์ ่อ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: รับประทานได้
ลาตน
้ : ใช้ทาดาม
้
อุปกรณการเกษตร
เช่น
์
ดามจอบ
เสี ยม ไมค
้
้ า้
ยัน
7-50000-001-014
•
15
เฟื่ องฟ้าดาง
่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เฟื่ องฟ้าดาง
่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bougainvillca
spectabilis Wild.
ชือ
่ วงศ์
NYCTAGINACEAE
ชือ
่ สามัญ
Bougainvillea, Paper
flower
การใช้ประโยชนไม
บ
์ ประดั
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-015
•
16
โมก
ชือ
่ พืน
้ เมือง
โมก, มูก (กลาง) โมก
มัน (อีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Wrightia pubescens
R.Br.
ชือ
่ วงศ์
APOCYNACEAE
ชือ
่ สามัญ
Moke
การใช้ประโยชนราก
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: ใช้เป็ นยาแกลม
้
ใบ : ช่วยขับ
น้าเหลือง แกท
้ องมาน
้
เนื้อไม้ : แข็งละเอียด
ใช้ทาเครือ
่ งมือ
7-50000-001-016
•
17
ตะแบก
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ตะแบก, กระแบก
(ระนอง), ตะแบกไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lagerstroemia
floribunda Jack
ชือ
่ วงศ์
LYTHRACEAE
ชือ
่ สามัญ
Queen’s Flower
การใช้ประโยชน-์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ใช้ปรุงเป็ นยาแกบิ
้ ด แก้ลง
แดงและมูกเลือด
- ไมใช
้ ้ทาสิ่ งปลูกสราง
้
เครือ
่ งมือเกษตร
7-50000-001-017
•
18
ชือ
่ พืน
้ เมือง
แก้วขาว
แกว
แกวขาว
กะมูนงิ
้
้
แกวขี
้ ไ้ ข่ (ยะลา)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Murraya paniculata
(L.) Jack
ชือ
่ วงศ์
PANICVLATA
ชือ
่ สามัญ
Orange – Jessamine
Satin-Wood, Bark Tree
การใช้ประโยชนใบ
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: ปรุงเป็ นยาขับระดู แกจุ
้ กเสี ยด
,ปวดฟัน ขับลม บารุงธาตุ ระงับ
อาการปวด แผลเจ็บปวดจากการ
กระแทก
ราก : แกผื
่ คันจากแมงกัดตอย
้ น
่
7-50000-001-018
•
19
ปรู๋
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ปรู๋
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Alangium
salviifolium (L.F.)
Wan gerin
MELIACEAE
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนผล
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
มันปู
: ยาระบาย
7-50000-001-019
•
20
สะเดา
ชือ
่ พืน
้ เมือง
สะเดา ,กะเดา (ใต)้
สะเลียม (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Azadirachta indica
A.Juss. var.
Siamensis Valeton
MELIACEAE
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Neem tree
การใช้ประโยชนเปลื
อกตน
์
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: แกบิ
้ ด แก้
ไข้
กานใบ
: แกไข
้
้ ้
เมล็ดออน
: ดอกตูม
่
ใช้เป็ นอาหาร ช่วย
เจริญอาหาร
7-50000-001-020
•
21
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ราชพฤกษ์
ราชพฤกษ์ คูณ
ลมแลง(เหนื
อ)
้
Cassia fistula L.
ชือ
่ วงศ์
CAESALPINIACEA
E
ชือ
่ สามัญ
Golden Shower
การใช้ประโยชนราก
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-021
: เป็ นยาบารุง ยาถาย
แกไข
่
้ ้ ปวดขอ
้
เปลือก : แกไข
ย
้ มาเลเรี
้
ใบ : เป็ นยาถาย
แกอั
าพอก
่
้ มพาต ใบออนต
่
คัน
้ ทาแกกลากเกลื
อ
้ น ทาถูนวดแกปวดข
อ
้
้
้
•
22
มะยม
ชือ
่ พืน
้ เมือง
มะยม , บะยม (เหนือ
)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phyllanthus acidus
(L.) Skeels
ชือ
่ วงศ์
EUPHOBIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Star Gooseberry
การใช้ประโยชนราก
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: น้าตมรากเป็
นยา
้
ฝากสมาน ทาแกคั
้ น แก้
ไอ แกหื
้ ดหอบและปวด
ศี รษะ
ผล : รับประทานไดทั
้ ง้ ดิบ
7-50000-001-022
•
23
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ทองกวาว
ทองกวาว, จาน
(อีสาน) จอมทอง
(ใต
าว
้) กวmonosperma
๋ (เหนือ)
Butea
(Lam.) Taub.
PAPILIONACEAE
Bastard Teak,Bengal
kino, Flame of the
: ใช้ประคบตะคริว
Forest
การใช้ประโยชนราก
์
ขับพยาธิ
ดอก : ขับปัสสาวะ ตาแดง
ยอมผ
้
้า
เมล็ด : ขับพยาธิ แกผื
่
้ น
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ชือ
่ สามัญ
7-50000-001-023
•
24
ชมพูพน
ั ธทิ
์ พย ์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชมพูพน
ั ทิพย ์
ชมพูอน
ิ เดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tabebuia rosea
(Bertol.) DC.
ชือ
่ วงศ์
BIGNONIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Pink Trumpet shrub
การใช้ประโยชนไม
บ
์ ประดั
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ธรรมบูชา
7-50000-001-024
•
25
พิกุล
ชื่อวิทยาศาสตร์
พิกุล, ซางดง , ดอก
แกว
้ (เหนือ)
Mimusops elengi L.
ชือ
่ วงศ์
SAPOTACEAE
ชือ
่ สามัญ
Bullet Wood
ชือ
่ พืน
้ เมือง
การใช้ประโยชนราก
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: ขับเสมหะ
ดอก : ใช้บารุงหัวใจ
เมล็ด : ขับปัสสาวะ
เปลือก : ตาละลายน้าอม
ป้วนปาก
กระพี้ : รักษาโรคเกลือ
้ น
แกน บารุงหัวใจ
7-50000-001-025
•
26
หมากเหลือง
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หมากเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysalidocarpus
lutescens H.Wendl.
ชือ
่ วงศ์
PALMAE
Areca palm, Butterfly
palm, Hawaiian Bamboo
Palm Yellow palm
การใช้ประโยชนไม
บ
์ ประดั
้
ชือ
่ สามัญ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-026
•
27
การะเวก
ชือ
่ พืน
้ เมือง
การแวก กระดังงาป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Artabotrys
siamensis Mig.
ANNONACEAE
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Gara Wek
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-027
•
28
อโศกอินเดีย
ชือ
่ พืน
้ เมือง
อโศกอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Polyalthia longifolia
(Benth.) Hook.f. var.
pandurata
ANNONACEAE
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Asoke tree, Cemetary
tree, Mast tree
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-028
•
29
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ศรีตรัง
ศรีตรัง
(ตรัง)
แคฝอย (กลาง)
Jacaranda filicifolia
(Anderson) D.Don
ชือ
่ วงศ์
BIGNONIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Jacaeanda, green
ebony
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-029
•
30
ปาลมน
์ ้าพุ
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ปาลมน
์ ้าพุ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Carpentaria acuminata
( H.Wendl. & Drude)
Becc.
PALMAE
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Carpentaria palm
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-030
•
31
ไทร
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ไทร
(ตะวันออก,ใต)้ ไฮ
(เลย) ไมไฮ(เหนื
อ)
้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus annulata
Blume
ชือ
่ วงศ์
MORACEAE
ชือ
่ สามัญ
Bariyan, Banyan tree
การใช้ประโยชนราก
์
: ตมเอาน
้ากินเป็ นยาบารุงน้านม
้
แกปั
้ สสาวะขัด ไตพิการ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-031
•
32
มะฮอกกานี
ชือ
่ พืน
้ เมือง
มะฮอกกานี,ใบใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Swietenia
mahogani
macrophylla King
MELIACEAE
ชือ
่ วงศ์
7-50000-001-032
Broad Leaf Mahogany,
False Mahogany
กแซ็ก ใช้เป็ นเครือ
่ งให้จังหวะดนตรี
การใช้ประโยชน์คลายลู
้
เนื้อไม้ : ทาเครือ
่ งเขียน เครือ
่ งดนตรี
เปลือก : สมานแผลตมเป็
้ นยาเจริญอาหาร
ใบ : แกปวดศรี
ษะ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ชือ
่ สามัญ
•
33
แปรงลางขวด
้
ชือ
่ พืน
้ เมือง
แปรงลางขวด
้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Callistemon
lanceolatus
( Sol.ex Gaertn.) G.Don
MYRTACEAE
exLoud.
ชือ
่ สามัญ
Bottle – brush tree
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-033
•
34
ปาลมขวด
์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ปาลมขวด
์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Roystonea regia
(Kunth) Cook
ชือ
่ วงศ์
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
Royal Plam, Cuban
Royal Palm
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-034
•
35
หมากนวล
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หมากนวลมะลิลาปาลม
์
, หมากฝรัง่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Veitchia merrillii
H.E. Moore
ชือ
่ วงศ์
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
Manila palm, Christmas
Palm
การใช้ประโยชนไม
บ
์ ประดั
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-035
•
36
ปาลมน
์ ้ามัน
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ปาลมน
มะพราวหั
วลิง
้
์ ้ามัน
(กทม.)หมากมัน
(ปัตตานี)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Elaeis guineensis
Jacq.
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
PALMAE
African oil palm
การใช้ประโยชนสกั
ดน้ามัน
์
ผลแก่ มีสีแสดเขม
้
รับประทานได้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-036
•
37
ปาลมสิ
์ บสองปันนา
ชือ
่ พืน
้ เมือง
สิ บสองปันนา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phoenix roebelenii
O'Brien kunth.
ชือ
่ วงศ์
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
Dwarf date, Pigmy date
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-037
•
38
ยูคาลิปตัส
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ยูคาลิปตัส
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Eucalyptus
camaldulensis Dehnh.
MYRTACEAE
ชือ
่ สามัญ
Evcalyptus
การใช้ประโยชนแก
์
นไม
่
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-038
: ฆาพยาธิ
บารุงโลหิต
่
เนื้อไม้ : ใช้สรางบ
านเรื
อน ตอเรื
่ ง
้
้
่ อ เครือ
แกะสลัก
ใบ : แกอั
้ กเสบ ใบเปลือกราก เป็ นยาเย็น
น้ามันทาแกไอ
, ฟกซา้
่
•
39
ทรงบาดาล
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ทรงบาดาล
ขีเ้ หล็กหวาน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Senna surattensis
(Burm.f.) Irwin &
Barneby
CAESALPINIACEA
E
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Scrambled eggs,
kalamona
การใช้ประโยชน-์
ราก : นามาตมกิ
ก
้ นแกอาการสะอึ
้
เป็ นยาถอนพิษ ผิดสาแดง
- ไมประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-039
•
40
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หางนกยุงฝรัง่
หางนกยูงฝรัง่ ,อินทรี(ภาคกลาง) ซอมพอ
หลวง(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Delonix regia (Boj.ex
Hook .)Raf.
ชือ
่ วงศ์
CAESALPINIACEA
E
Flame of the forest,
Royal Poinciana, Flam
– bugart Gold Mohur
Peacuck
flower
การใช้ประโยชนTree,
์ ประดั
ไม
บ
้
ชือ
่ สามัญ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-040
•
41
หว้า
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หวา้ , บะห้า(เหนือ),ห้า
ขีแ
้ พะ(เชียงราย)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Syzygium cumini
(L.) Skeels
MYRTACEAE
ชือ
่ วงศ์
7-50000-001-041
Bo tree, Sacred Fig
Tree
plum
การใช้ประโยชนJambolan
ผล
: รับประทานได
วง
์
้ แกท
้ องร
้
่
ใบ : ใช้พอกแกโรคผิ
วหนัง แผลเรือ
้ รัง
้
เปลือกตน
่ แกบิ
่ อย
้ : ตมน
้ ้าดืม
้ ด อมแกปากเปื
้
เมล็ด : ช่วยลดน้าตาลในเลือด
www.themegallery.com
ชือ
่ สามัญ
โครงการงานสวน
•
42
ไทรดาง
่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ไทรดาง
่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus benjamina
Linn. var. variegata
ชือ
่ วงศ์
MORACEAE
ชือ
่ สามัญ
Gogen fig
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-042
•
43
เหลืองกาญจนา
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เหลืองกาญจนา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Samanea saman
(Jacq.) Merr.
ชือ
่ วงศ์
MIMOSACEAE
ชือ
่ สามัญ
Lots
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-043
•
44
สนมังกร
ชือ
่ พืน
้ เมือง
สนมังกร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Juniperus
junghuniana Mig
ชือ
่ วงศ์
CUPRESSACEAE
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนไม
บ
์ ประดั
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-044
•
45
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
มะกอกน้า
บะกอกน้า(เหนือ) สารภี
น้า, สมอพิฟาย
(ตะวั
นออก)
Elaeocarpus
hygrophilus Kurz
ELAEOCARPACEA
E
-
การใช้ประโยชนผล
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-045
: รับประทานได้ แกชุ
้า
้ ่ มคอ แกระบายน
้
เมล็ด : กลัน
่ เป็ นน้ามัน
ดอก : แกพิ
้ ษโลหิต กาเดา ริดสี ดวงในลาคอ บารุงธาตุ
ราก : ป้องกันการชะลางของดิ
น
้
•
46
กระทิง
ชือ
่ พืน
้ เมือง
กระทิง, กากะทิง,ทิง (ใต)้
สารภีแนน(เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calophyllum
inophyllum L.
CLUSIACEAE
ชือ
่ วงศ์
Alexandrian laurel,
Borneo Mahogany
การใช้ประโยชนไม
์ ้ : ทาเรือ เฟอรนิ
์ เจอร ์
เปลือก : แกคั
้ น ใช้เป็ นยาฝาดสมาน
ใบ : เปลือกราก เป็ นยาเบือ
่ ปลา
ดอก : เป็ นยาหอม บารุงหัวใจ
เมล็ด : ให้น้ามันใช้ทาถูนวด แกปวด
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ขอ
้ เคล็ดบวม
ชือ
่ สามัญ
7-50000-001-046
•
47
ฝรัง่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ฝรัง่
มะปัน (ตาก)
บะกวย
้ (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Psidium guajava L.
ชือ
่ วงศ์
MYRTACEAE
ชือ
่ สามัญ
Guava
การใช้ประโยชนผล
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-047
: รับประทานได้ แกท
ยผลสุก
้ องเสี
้
เป็ นยาระบาย
ใบ : เผาลนไฟแกท
ย บิด ใบสดคัน
้
้ องเสี
้
เอาน้าลางแผล
คิว้ ระงับกลิน
่ ปาก
้
ราก : ตมกิ
ย ช่วยให้น้าหนองแห้ง
้ นน้าแกท
้ องเสี
้
•
48
ยีเ่ ขง่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ยีเ่ ขง่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lagerstroemia
indica L.
ชือ
่ วงศ์
LYTHRACEAE
ชือ
่ สามัญ
- Crape Flower
การใช้ประโยชน-์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
เปลือก : ลดไข้
- ราก : เลือดไหลสะดวก
- ในราก : แกบิ
่
้ ด ผดผืน
แผลผี
- ดอก : โรคหนองใน
7-50000-001-048
•
49
ขอย
่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ขอย,
ส้มพอ (เลย)
่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Streblus asper
Lour.
MORACEAE
ชือ
่ วงศ์
7-50000-001-049
Siamese rough bush
Tooth brush tree
: เป็ นยาบารุงหัวใจ
การใช้ประโยชนราก
์
เมล็ด : ช่วยเจริญอาหาร ขับลม บารุงธาตุ
แกท
ดทองเฟ
้ ในทางเดินอาหาร
้ องอื
้
้
้ อ ฆาเชื
่ อ
ใบ: คัว่ ชงน้าดืม
่ แกปวดประจ
าเดือน
้
เปลือก : รักษารามะนาด มวนสูบรักษาริดสี ดวงจมูก
ชือ
่ สามัญ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
50
นนทรี
ชือ
่ พืน
้ เมือง
นนทรี,สารเงิน,กระถินป่า,
กระถินแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Peltophorum
pterocarpum (DC.)
Back. ex K. Heyne
CAESALPINIACEA
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
E
Copper Pod, Yellow
Poinciana
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-050
เนื้อไม้ : ใช้ทากระดาษปูพน
ื้ เพดาน ฝา
เปลือก : เป็ นยาขับโลหิต ขับลม แกท
วง
รักษาโรคส
้ องร
้
่
•
51
หลิวทองคา
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หลิวทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Melaleuca
bracteata cv.
Revolution Gold.
MYRTACEAE
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนไม
บ
์ ประดั
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-051
•
52
คลอเดีย
ชือ
่ พืน
้ เมือง
คลอเดียแสด
ศรีสุพรรณ, คอร ์
เดียเหลือง, หมันแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cordia sebestina L.
ชือ
่ วงศ์
BORAGINACEAE
ชือ
่ สามัญ
Geiger tree, Cordia
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
ผล : เนื้อนุ่ มทานได้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-052
•
53
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ตาลโตนด
7-50000-001-053
ตาลโตนด
ปี๋ ตาล
๋
(เชียงใหม)่ โหนด (ใต้)
Borassus flabellifer
L.
PALMAE
Palmyra palm, Toddy plam,
Sugar palm
การใช้ประโยชนราก
: เป็ นยาขับปัสสาวะ
์
ช่อดอกตัวผู้ : ให้น้าตาล เป็ นตาลโตนด
ลูกตาล : ขนม หัวตาล : แกง อาหาร
ทางตาล : เชือก ตน
้ : กระดาน
ใบ : พับรูปสั ตว ์ หมวก
ชือ
่ สามัญ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
54
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
กระท้อน
กระทอน
บะตืน
๋ (เหนือ),
้
มะพราว(อี
สาน) สนิด (ใต)้
้
Sandoricum
koetjape
(Bum.f.)Merr
MELIACEAE
Santol
การใช้ประโยชนผล
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: ทานได้ เป็ นยาฝากสมาน
ราก : แกท
วง
เป็ นบิดมูกเลือด
้ องร
้
่
ดับพิษรอนใน
ถอนพิษได้
้
เปลือก : รักษาโรคผิวหนัง
ใบสด : ขับเหงือ
่ ตมอาบแก
ไข
้
้ ้
7-50000-001-054
•
55
ชมพูสาแหรก
่
ชือ
่ วงศ์
ชมพู่
ชมพูสาแหรก
่
มาเหมี
ยว
่
Evgenia
malaccense (L.)
Merr.
& L.M.Perry
MYRTACEAE
ชือ
่ สามัญ
Syzygium
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
การใช้ประโยชนผล
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: อาหาร
7-50000-001-055
•
56
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
นารีราพึง,ราเพย
7-50000-001-056
นารีราพึง (เหนือ)
ราเพย (กลาง)
กระบอก
โ่ ถฝรัง่
Thevetia ยีperuviana
(กรุ
งเทพฯ)
(Pers.)
K. Schum.
ชือ
่ วงศ์
APOCYNACEAE
ชือ
่ สามัญ
Lucky Nut ,yellow
oleander
การใช้ประโยชนเปลื
์
อก
: เป็ นยาถาย
แกไข
ย
่
้ มาเลเรี
้
ใบ : เป็ นยาถาย
ทาให้อาเจียน
่
เมล็ด : ใช้ปริมาณน้อยเป็ นยาบารุงหัวใจ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
57
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ตาลฟ้า
ตาลฟ้า,ปาลม
์
มาดากัสการ ์
Bismarckia nobilis
Hildebr .& H,Wendl
ชือ
่ วงศ์
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
Bismarck palm
การใช้ประโยชนไม
บ
์ ประดั
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ใบ : ใช้มุงหลังคา
แกนกลางลาตน
้ : รับประทานได้
ใช้ทาแป้งสาคู
7-50000-001-057
•
58
มะเฟื อง
ชือ
่ พืน
้ เมือง
มะเฟื อง , บะเฟื อง
(เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Averrhoa
carambola L.
ชือ
่ วงศ์
OXALIDACEAE
ชือ
่ สามัญ
7-50000-001-058
Star Fruit, Carambola
การใช้ประโยชนผล
์
: แกเลื
้ อดออกตามไรฟัน แกบิ
้ ด
อาเจียนเป็ นเลือด แกปวดฟั
น
้
ใบและราก : เป็ นยาเย็น แกไข
้ ้ ดับพิษรอน
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
59
ศุภโชค
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ศุภโชค
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pachira aquatica
Aubl.
ชือ
่ วงศ์
BOMBACACEAE
Malaber Chestnut,
Guyana Chestnut, Saba
Nut
การใช้ประโยชนเป็
์ นไมประดั
บ
้
ชือ
่ สามัญ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-059
•
60
คิงส์ปาลม
์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
คิงปาลม
์
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Archontophoenix
alexandrae
(F.Muell.)
PALMAE
H.A.Wendl. & Drude
ชือ
่ สามัญ
King Palm
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-060
•
61
ควีนปาลม
์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ควีนปาลม
์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Syagrus
romanzoffiana Seim
et H.A.Wendl.
PALMAE
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Queen Palm
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-061
•
62
ปาลมเป็
์ ตติโค้ท
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ปาลมเปตติ
โค้ท
์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Washingtonia
filifera
(Lind.Ex Andre )
PALMAE
H.A.Wendl.
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Petticoat Palm
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-062
•
63
ปาลมหางจิ
ง้ จอก
์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หางหมาจอก,ฟอกซ,์
หางจิง้ จอก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Wodyetia bifurcata
A.K.Irvine
ชือ
่ วงศ์
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
Fragrant Spathiphyltum
Foxtail
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-063
•
64
ปาลมคอแดง
์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ปาลมคอแดง
์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neodypsis lastelliana
Darienite
ชือ
่ วงศ์
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
Redneck Palm
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-064
•
65
ซองออฟจาไมกา้
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ซองออฟจาไมกา้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dracaena reflexa
(Decne.) Lam.
ชือ
่ วงศ์
DRACAENACEAE
ชือ
่ สามัญ
Song of Jamica
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-065
•
66
เฟิ รนข
งลาย
้
์ าหลวงหลั
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เฟิ รนข
งลาย
้
์ าหลวงหลั
ชื่อวิทยาศาสตร์
Asplenium nidus L.
ชือ
่ วงศ์
POLY PODIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Bird’s nest fern
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-066
•
67
รสสุคนธ ์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
รสสุคนธ ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Tetracera loureiri
Pierre.
Tetracera loureiri
DILLENIACEAE
Pierre.
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
7-50000-001-067
ดอกใช้เขายาหอม
: บารุงหัวใจ แกอาการเป็
นลม, ออนเพ
้
้
่
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
68
ยางนา
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ยางนา,ยางขาว,ยาง
ควาย (เลย)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dipterocarpus
alatus Roxb.
ชือ
่ วงศ์
DIPTEROCARPACE
AE
ชือ
่ สามัญ
Yang ,Gurjan or Garjan
การใช้ประโยชนเนื
์ ้อไม้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-068
: ใช้กอสร
างบ
านเรื
อน เรือขุด
่
้
้
ถังใส่ซีเมนต ์ เครือ
่ งเรือน ฝา เพดาน
หมอนรองรถไฟ
ตน
อ
้ น
้ : มีน้ามันยาง ทาแผล แกโรคเรื
้
เปลือก : แกตั
อ
้ บอักเสบ ฟอกเลือด แกปวดตามข
้
้
•
69
ไทรยอย
้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ไทรยอย
, ไมไฮ
้
้
(เหนือ)ใบแหลม
Ficus benjamina L.
ชือ
่ วงศ์
MORACEAE
ชือ
่ สามัญ
Weeping Fig ,Golden
Fig
ชือ
่ พืน
้ เมือง
การใช้ประโยชนราก
์
7-50000-001-069
: ใช้บารุงน้านมแม,แก
ต
่ ตกโลหิ
้
รากอากาศ : แกนิ
ย ขับปัสสาวะ
้ ่ว,บารุงโลหิต แกท
้ องเสี
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
70
เข็มแดง
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เข็มแดง , เข็มญีป
่ ่น
ุ
, เข็มสี แดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ixora coccinea L.
ชือ
่ วงศ์
RUBIACEAE
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-070
ราก : แกไข
น,ขับพยาธิ
้ ,ลดความดั
้
•
71
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ทองหลางลาย
ทองหลางลาย ,
ทองหลางบาน
,
้
ทองหลางด
,
่ variegata
Erythrina าง
ทองหลางเผื
อก
L.
ชือ
่ วงศ์
PAPILIONOIDEAE
ชือ
่ สามัญ
Indian Coral Tree,
Variegated Coral Tree
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-071
เปลือก : ลดไข้ แกปวดข
อ
้
้
ราก : กระตุนหั
อ
้ วใจ แกปวดตามข
้
้ ปวดฟัน
เมล็ด : แกพิ
้ ษงู รักษาฟัน
•
72
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
สั ตตบรรณ
7-50000-001-072
สั ตตบรรณ
ชบา
ตีนเป็ ด (กลาง)
Alstonia scholaris
(L.) R.Br.
APOCYNACEAE
White Cheesewood
Devil tree
: ขับลม
การใช้ประโยชนราก
์
เปลือก : แกหวั
้ ด,หลอดลมอักเสบ
ใบ : แกหวั
้ ด,ตัวรอน
้
ดอก : แกตั
้ วรอน
้
ยาง : รักษาแผลเนื้อเปื่ อยบารุงกระเพาะ
ชือ
่ สามัญ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
73
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
อบเชย
อบเชย(เหนือ , ใต้ ) ,
โมงหอม ,ระแวง, มหา
ปราบ
Cinnamomum
ชือ
่ วงศ์
bejolghota (Buch.Ham.)
Sweet
LAURACEAE
ชือ
่ สามัญ
cinnamon
การใช้ประโยชนเปลื
์
อก
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: เป็ นเครือ
่ งเทศปรุง
อาหาร
ใช้ทายานัตถ ์ แกปวด
้
ศี รษะ จุก เสี ยด
แน่นทอง
้
เนื้อไม้ : มีกลิน
่ หอมคลาย
้
7-50000-001-073
•
74
สนประดิพท
ั ธ์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
สนประดิพท
ั ธ(์ กรุงเทพ
ฯ )
ชื่อวิทยาศาสตร์
Casuarina
junghuhniana Miq.
ชือ
่ วงศ์
CASUARINACEAE
ชือ
่ สามัญ
Son pradipat
การใช้ประโยชนต
์ น
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: ใช้ทาเสาเข็ม,เสาเข็ม,
กระโถงเรือ ไมฝา
้
7-50000-001-074
•
75
เทียนทองคา
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เทียนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Duranta repens L.
ชือ
่ วงศ์
VERBENACEAE
ชือ
่ สามัญ
Golden dewdrop, Sky
flower, Pigeon berry
การใช้ประโยชนไม
์ พุ
บ
้ มประดั
่
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-075
•
76
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
หูปลาช่อน
หูปลาช่อน
(กรุงเทพฯ)
Acalypha wilkesiara
Muell- Arq
Emilla sonchifolius (c)
COMPOSITAE TAE
DC.
-
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ,ทาให้อาเจียน
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-076
•
77
นีออน
ชือ
่ พืน
้ เมือง
นีออน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Leucophyllum
frutescens (Berland)
I.M. Johnsont
SCROPHULARIAC
EAE
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Barometer Bush, Texas Ranger
Ash Plant
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-077
•
78
จันทนผา
์
ชือ
่ วงศ์
จันทนแดง
จัน
๋ ทนผา
์
์
(เหนือ)
Dracaena loureiri
Gagnep.
AGAVACEAE
ชือ
่ สามัญ
-
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
การใช้ประโยชนไ
บ
์ มประดั
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-078
แกน
ั ทิพย ์
่ : ใช้ทาน้ายาอุทย
ใช้เป็ นยาเย็นดับพิษไข้, บารุงหัวใจ ฝนทาภายนอก แกฟก
้
เมล็ด : ใช้รักษาดีซ่าน
•
79
กาบหอย
7-50000-001-079
ชือ
่ พืน
้ เมือง กาบหอย
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
วานกาบหอย
(
่
เชียงใหม),ว
ตย ์
่ านแสงอาทิ
่
Tradescantia
spathacea (Sw.)
Stearn
COMMELINACEAE
Oyster plant,
Boar – lily Cradle Lily
การใช้ประโยชน
ไม์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ดอกใบ : แกร
กระหายน้า แกไอ
อาเจียนเป็ นเลือด
้ อนใน
้
้
ใบ : เคีย
่ วผสมน้ามันผสมน้ามันทาแกผมงอกก
อนวั
ย
้
่
•
80
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
จัง๋
จัง๋ , เทาสาร
, หมาก
้
ญีป
่ ่น
ุ
Rhapis excelsa
(Thunb.) Henry ex
Rehder
PALMAE
Lady palm, Japanese Peace Palm
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-080
•
81
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
เศรษฐีไซ่งอน
่
เศรษฐีไซ่งอน ,
ซุ้มกระตาย
, วานเศรษฐี
่
่
Ophiopogon
jaburan (Kunth)
Lodd.
LILIACEAE
Variegated mondo grass
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-081
•
82
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
หมากเขียว
หมากเขียว, ปาลมหมาก,
์
หมากพราว
(เหนือ)
้
Ptychosperma
macarthurii Nichols H.A.
Wendl.
PALMAE
Macarhur’s palm
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-082
•
83
กาแพงเงิน
ชือ
่ พืน
้ เมือง
กาแพงเงิน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dianella caerulea
Sims.
ชือ
่ วงศ์
LILIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Flax Lily
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-083
•
84
เข็มสามสี
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เข็ม 3 สี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dracaena cincta
Bak. cv. Tricolor.
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
AGAVACEAE
Tricolor, Rainbow Tree
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-084
•
85
สนเลือ
้ ย
ชือ
่ พืน
้ เมือง
สนเลือ
้ ย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Juniperus
horizontalis Moench
ชือ
่ วงศ์
CUPRESSACEAE
ชือ
่ สามัญ
Macarther Palm areca palm,
Butterfly palm
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-085
•
86
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
ปรงญีป
่ ่น
ุ
ปรงญีป
่ ่น
ุ , ปรงจีน ,
ฮ่องเด็ก
Cycas revoluta
Thumb.
CYCADACEAE
Sago Plam, Cycad
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ตน
บเสมหะ
้ : เพนยาขั
้
ให้แป้งรับประทานได้
7-50000-001-086
•
87
เขียวหมืน
่ ปี
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เขียวหมืน
่ ปี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aglaonema
modestum Schott
ชือ
่ วงศ์
ARACEAE
ชือ
่ สามัญ
Chinese evergreen
Silver everdreen
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
ดูดสารพิษ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-087
•
88
เงินไหลมา
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เงินไหลมา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Syngonium
podophyllum Schott.
ชือ
่ วงศ์
ARACEAE
ชือ
่ สามัญ
Tricolor Nephthytis
การใช้ประโยชนไม
บ
์ ประดั
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-088
•
89
หมากผู้หมากเมีย
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หมากผู้-เมีย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cordyline fruticosa
(L.) Goeppert.
ชือ
่ วงศ์
AGAVACEAE
ชือ
่ สามัญ
Tilong Plant, Tree of Kings
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ช่อดอก : ลวกกินกับน้าพริก,แกง
ใบ : บารุงรางกาย
่
ดอก : บูชาพระ
7-50000-001-089
•
90
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
โกสน
โกสน , กรีกะสม ,
โกรตนกรี
สาเก
๋
Codiaeum
variegatum Blume
ชือ
่ วงศ์
EUPHORBIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Orange Jessamine,Croton
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
ดูดสารพิษ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-090
•
91
เฟิ รนใบมะขาม
์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เฟิ รนใบมะขาม
์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Nephrolepis
cordifolia(L) presl
ชือ
่ วงศ์
OLEANDRACEAE
ชือ
่ สามัญ
Tuber Sword Fern.
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-091
•
92
พวงแสด
ชือ
่ พืน
้ เมือง
พวงแสด , พวงแสดเครือ
, พวงแสดเรท
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pyrostegia venusta (
Ker-Gawl.) Miers.
ชือ
่ วงศ์
BIGNONIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Orange Trumpet, Fire cracker vine
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-092
•
93
ชบาดาง
่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชบาดาง
่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hibiscus rosasinensis L. cv.
Matensis
MALVACEAE
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Snowflake Hibiscus
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
อาหาร
คุณคาทางยา
่
7-50000-001-093
•
94
เตยหอม
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เตยหอม
วองิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pandanus
amaryllifolius Roxb.
ชือ
่ วงศ์
PANDANACEAE
ชือ
่ สามัญ
7-50000-001-094
ปาแนะ
Pandanus Palm, Fragrant Pandan,
Pandom Wangi
การใช้ประโยชนใ
์ บมีกลิน
่ หอม
ทาอาหาร ใช้พอกโรคผิวหนัง รักษาโรคห
ตนราก
: ยาขับปัสสาวะ,แกกระษั
ย
้
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
95
หนวดปลาหมึก
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หนวดปลาหมึก
(กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Schefflera
actinophylla (Endl.)
Harms
ARALIACEAE
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
Umbrella Tree
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-095
•
96
ตะโก
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ตะโก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Diospyros
rhodcalyx Kurz
ชือ
่ วงศ์
EBENACEAE
ชือ
่ สามัญ
Ebony
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
เปลือกผล : แกบิ
วง
้ ด,ทองร
้
่
แกไข
ย, รักษาแผลใน
้ มาลาเรี
้
ปาก,แกอั
้ กเสบ
เมล็ด : แกท
วง
้ องร
้
่
7-50000-001-096
•
97
พุดสามสี
ชือ
่ พืน
้ เมือง
พุด 3 สี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Brunfelsia australis
Benth.
ชือ
่ วงศ์
SOLANACEAE
ชือ
่ สามัญ
Yesterday today and tomorrow,
Morning noon and night
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-097
•
98
ไผฟิ
ิ ปิ นส์
่ ลป
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ไผฟิ
ิ ปิ นส์
่ ลป
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dracaena surculosa
Lindl.
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
AGAVACEAE
Gold – dust dracaena
การใช้ประโยชน์ ไมประดับ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-098
•
99
พูชมพู
่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
พูชมพู
,พูจอมพล
่
่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Calliandra
haematocephata
Hassk. Benth.
MIMOSACEAE
ชือ
่ สามัญ
Pink red powderpuff
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-099
•
10
0
กลวยน
้าวา้
้
ชือ
่ พืน
้ เมือง
กลวยน
วยใต
้าวา,กล
้
้
้
้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Musa sapientum
Linn
MUSACEAE
ชือ
่ สามัญ
Chinese banana
การใช้ประโยชนผ
์ ลเป็ นอาหาร,
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
รักษาโรคกระเพาะ
สรางเม็
ดเลือดแดง
้
ลาตน
้ : ทาปุ๋ย,อาหารหมู
ใบ : หอของ
่
7-50000-001-100
•
10
1
วาสนา
ชือ
่ พืน
้ เมือง
วาสนา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dracaena fragrans
(L.) Ker Gawl.
ชือ
่ วงศ์
AGAVACEAE
ชือ
่ สามัญ
Fragrant Dracaena,
Cape of Good Hope
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-101
•
10
2
ปาลมจี
์ น
7-50000-001-102
ชือ
่ วงศ์
ปาลมจี
ปาลม
์ น
์
เซีย
่ งไฮ้
Livistina chinensis
(Jacq.) R.Br. Ex
Mart.
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
Chinese fan palm, Chinese fountain palm
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ใบเป็ นรูปพัด
•
10
3
ประทัดจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์
ประทัดจีน
ประทัด
ใหญ่ , ปิ ง
Quassia amara L.
ชือ
่ วงศ์
SIMAROUBACEAE
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชือ
่ สามัญ
Stave wood, Sironum wood
Yellow latan
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-103
ดอกสี แดงขนาดเล็ก
ราก : ใช้ปรุงเป็ นยาแกไข
้
ใบ : ทาผิวหนัง
เปลือก : เนื้อไม้ บารุงน้ายอย,เจริ
ญอาหาร
่
•
10
4
ตาลเหลือง
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ตาลเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Latania
verschaffeltii
ชือ
่ วงศ์
PALMAE
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนผ
์ ลใช้รับประทานได้
ไมประดั
บ รากขับพยาธิ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-104
•
10
5
ชือ
่ พืน
้ เมือง
มะขามเทศดาง
่
มะขามเทศดาง
่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pithecellobium dulce
(Roxb.) Benth.
ชือ
่ วงศ์
MIMOSOIDEAE
ชือ
่ สามัญ
Madras thorn Manila tamarind
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-105
•
10
6
หลิวน้าตก
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หลิวน้าตก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phyllanthus
myrtifoliu Moon.
ชือ
่ วงศ์
EUPHORBIACEAE
ชือ
่ สามัญ
False heather, Elfin herb
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-106
•
10
7
เล็บครุฑ
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เล็บครุฑ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Polyscias sp.
ชือ
่ วงศ์
ARALIACEAE
ชือ
่ สามัญ
7-50000-001-107
Polyscias
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
ใบ : แกร
ดับกระหายน้า, ลดไข,้ ถอนพิษ
้ อนใน
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
10
8
ฟิ ลโลเด็
่ นลอน
่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ฟิ ลโลเดดรอน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Philodendron spp.
ชือ
่ วงศ์
ARACEAE
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-108
•
10
9
ซองออฟอินเดีย
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ซองออฟอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pleomele reflexa
(Decne.) Lam.
ชือ
่ วงศ์
AGAVACEAE
ชือ
่ สามัญ
Song of India
การใช้ประโยชนไม
์ ประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-109
•
11
0
ปาลมแชมเปญ
์
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ปาลมแชมเปญ
์
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Hyophorbe
lagenicaulis
(L.H.Bailey)
PALMAE
H.E.Moore
ชือ
่ สามัญ
Bottle Plam
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-110
•
11
1
สนฉัตร
ชือ
่ พืน
้ เมือง
สนฉัตร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aruacaria heterophylla
(salisb)
ชือ
่ วงศ์
ARUCARIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Nolfolk Island Dine, House Pine
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ไมมงคล
้
7-50000-001-111
•
11
2
ชาปัตตาเวีย
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชาบัตตาเวีย
ชาใบมัน ,
ชาดอกชาใบหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Malpighia
coccigera L.
ชือ
่ วงศ์
MALPIGHIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Miniature Holly, Singapore Holly
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
ไมดั
้ ด
7-50000-001-112
•
11
3
ชาฮกเกีย
้ น
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชาฮกเกีย
้ น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Carmona retusa (Vahl)
Massam.
ชือ
่ วงศ์
BORAGINACEAE
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
นิยมทาเป็ นไมดั
้ ด
7-50000-001-113
•
11
4
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
กระบือเจ็ดตัว
7-50000-001-114
กระบือเจ็ดตัว
ใบทองแดง
(จันทรบุร)ี
้
Excoecaria
cochinchinensis
Lour.
EUPHORBIACEAE
Dicara
การใช้ประโยชน
เป็์ นไมพุ
้ ม
่
ใตใบสี
มวงเป็
นยาบารุงสตรี, ขับน้าคาวปลา, ขับเล
้
่
ยางเป็ นพิษใช้เบือ
่ ปลา
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
11
5
สาละลังกา
ชือ
่ พืน
้ เมือง
สาละลังกา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Couroupita
guianensis Aubl.
ชือ
่ วงศ์
LECYTHIDACEAE
ชือ
่ สามัญ
Cannonball Tree
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-115
•
11
6
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
ไคร้น้า
ไครน
หิ
้ ้า,ใคร,ใคร
้
้ น
,ใค้น้า(เหนือ)
Homnoia riparia
Lour.
EUPHORBIACEAE
-
การใช้ประโยชนย
์ างกินแกไข
ย
้ มาเลเซี
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-116
ราก : ระบายทาให้อาเจียน ขับปัสสาวะ,ขับนิ่วแกน
้ ้าเหลือ
ใบผล : พอกแกคั
้ น
ตน
่
้ : ยาขับเหงือ
•
11
7
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
โสกน้า
โสกน้า,ส้มจุก,กะแปะห ์
ไอย ์
Saraca indica L.
ชือ
่ วงศ์
CAESALPINIACEA
E
ชือ
่ สามัญ
Asoka,Asoke tree,Saraca
การใช้ประโยชนใ
์ บออนและดอกท
าอาหาร
่
ดอก : บารุงธาตุ แกไอ,
ขับเสมหะ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-117
•
11
8
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
โยธกา
โยธะกา ขียทะกา ปอลิง,
ชงโคยาน
เล็บควายใหญ่
่
Randia tomentosa
L.
RUBIACEAE
Pink Orchid Tree, One – Stamened Bauhinia,
Jerusalem Date, Butterfly Flower
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-118
•
11
9
ซอมพอ , หางนกยูงไทย
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ซอมพอ , หางนกยูง
ไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Caesalpinia
pulcherrima (L.) SW
ชือ
่ วงศ์
CAESALPINIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Barbados Pride, Peacock Flower
การใช้ประโยชนราก
์
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
: ขับประจาเดือน
7-50000-001-119
•
12
0
หูกระจง
ชือ
่ พืน
้ เมือง
หูกระจง แผบารมี
่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia
ivoriensis A.Chev.
ชือ
่ วงศ์
COMBRETACEAE
ชือ
่ สามัญ
Ivory Coast almond
การใช้ประโยชนไ
์ มประดั
บ
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-120
•
12
1
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ สามัญ
สะแล
สะแล(เหนือ)แกแล,แท
แหล(ตะวันออก)ขอยย
าน
่
่
,คั
นซง, ซงแดง(ใต้)
Broussonetia
kurreii Corner
MORACEAE
-
การใช้ประโยชนใ
์ ช้เป็ นอาหาร
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
วิตามิน B1 B2 C
7-50000-001-121
•
12
2
มะเกีย
๋ ง
ชือ
่ พืน
้ เมือง
มะเกีย
๋ ง, บะเกีย
๋ ง
(เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชือ
่ วงศ์
Eugenia peniala
Roxb.
Cleistocalyx nervosum
MYRTACEAE
var.paniala
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนผ
์ ลใช้รับประทานได้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-122
•
12
3
เลีย
่ น
ชือ
่ พืน
้ เมือง
เลีย
่ น,เฮี่ ยน,เคีย
่ น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Melia azedarach L.
ชือ
่ วงศ์
MELIACEAE
ชือ
่ สามัญ
Bastard Cedar,
Persian Lilac
การใช้ประโยชนเ์ ปลือกตน
้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-123
: เปลือกราก แกอาเจี
ยน
้
ขับพยาธิตวั กลม ไลแมลง
่
ดอก : รักษาโรคผิวหนัง ฆาเหา
่
ใบ : ช่วยขับปัสสาวะ บารุงธาตุ ขับระดู
•
12
4
ยีโ่ ถ
ชือ
่ พืน
้ เมือง
ยีโ่ ถ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Nerium oleander L.
ชือ
่ วงศ์
APOCYNACEAE
7-50000-001-124
Oleander, Sweet
Oleander Rose Bay
การใช้ประโยชนเ์ ป็ นไมประดับ
้
ผล : ขับปัสสาวะ
ดอก : แกอั
ษะ
้ กเสบ แกปวดศรี
้
ใบ : รักษาโรคหัวใจ ใช้เป็ นยาฆาแมลงเบื
อ
่ หนู
่
ชือ
่ สามัญ
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
•
12
5
บะโข่
ชือ
่ พืน
้ เมือง
บะโข(เชี
่ ยงใหม),บะมู
่
่
(ลาปาง)เผือกชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dioscorea pentaphylla
Linn.HC
ชือ
่ วงศ์
DIOSCOREACEAE
ชือ
่ สามัญ
-
การใช้ประโยชนผ
์ ลใช้รับประทานได้
www.themegallery.com
โครงการงานสวน
7-50000-001-125

similar documents