Kardiostimulace URL

Report
Bc. Barbora Vejrostová
 je
léčebná metoda pomalých srdečních rytmů
 podstatou je opakované rytmické dráždění srdce
stejnosměrným el.proudem nízké intenzity, který je do
srdce přiváděn elektrodou ze zevního zdrojekardiostimulátoru.
 Většina kardiostimulátorů má 3 funkce.
1) stimulační (přístroj vysílá impulzy)
2) detekční (rozezná vlastní akci srdce)
3) možnost frekvenční odpovědi (stimulátor
přizpůsobuje frekvenci impulzů zátěži organismu)
 Stimulace může být dočasná nebo trvalá
Podle umístění stimulačních elektrod:
- jednodutinová síňová (AAI)- stimuluje síň,u pac. se sy.
chorého synu, funkce AV uzlu musí být zachována
- jednodutinová komorová (VVI)- stimuluje komory, u pac.
s fibrilací síňí, u některých stupňů AV blokády
- dvoudutinová siňokomorová (DDD) –stimuluje síň i
komoru, nejvíce simuluje normální sled aktivace srdce, u nem.
s AV blokádou a sy chorého synu
- vícedutinová –biventrikulární- umožňuje stimulaci obou
komor
Podle způsobu stimulace:
-s pevnou frekvencí- přístroj vysílá podněty v předem
nastavené frekvenci a intenzitě, pokud podnět zasáhne tzv
.vulnerabilní zónu (vrchol vlny T),může vyvolat
extrasystolu,KT nebo i FIKO,dnes se již nepoužívá.
-s režimem ,,podle potřeby,,- on demand –
stimulace v závislosti na vlastní srdeční činnosti, podnět je
vysílán pouze tehdy pokud vlastní vzruch ze srdce chybí
nebo je pomalý
-frekvenčně reagující- stimulátor je vybaven čidlem
umožňující automaticky zrychlit stimulaci při tělesné
námaze (VVIR, AAIR,DDDR, VDDR)
 u symptomatických přechodných
bradykardií,tzn. u akutních stavů
(např.asystolie,předávkování digitalisem,betablokátory,AV-blok II.st Mobitzova typu, AV blok
III.st.,blokády ramének vzniklé při AIM…)
 ke zvládnutí akutní poruchy trvalého
kardiostimulátoru
 při zajištění rizikových nemocných s
asymptomatickou bradykardií při operaci, po
operaci

Nejběžnější je nitrožilní neboli transvenózní způsob-elektroda
se zavádí do hrotu pravé komory nejčastěji podkličkovou nebo
jugulární žilou, nejrychleji a nejbezpečněji pod skiaskopickou
kontrolou. Za kontroly EKG se zavádí speciální plovoucí
elektrody-výhodou je zavedení na lůžku pacienta během
resuscitace bez skiaskopu.
silnější bipolární
elektrody,jež se zavádí stejně jako NGS nosem nebo
ústy nemocného do úrovně pravé komory se stimulují
pouze síně
 Transezofageální-pomocí

Transtorakální-pomocí speciálních elektrod, kdy jedna se
nalepí vpravo parasternálně a druhá mezi lopatky pacienta.Tato
stimulace vyžaduje nastavení vysoké voltáže (50 V a více), je
bolestivá, a proto ji lze využít pouze u nemocných v
bezvědomí nebo při analgezii
kardiochirurgických výkonech
se přichycuje elektroda přímo na epikard
 Epikardiální-při
 Psychologická
příprava
pacienta,informovanost o výkonu,pokud je pacient při
vědomí,informovaný souhlas
 Infiltrační
anestezie
 Pomůcky:zevní
bateriový
kardiostimulátor,stimulační elektroda, centrální žilní
katetr se sheatem,kovový zavaděč,jehla ke kanylaci
v.subclavia,dezinfekce,tampony,sterilní
roušky,plášť,operační čepice a rouška,náplast,emitní
miska,peán,jehelec,jehla,silon,nůžky,skalpel,sterilní
rukavice,EKG monitor,defibrilátor,injekční
jehly+stříkačky. Mesocain roztok k anestezii, šití







Sestra připraví sterilní instrumentarium,pomůcky.
Očistí, popř.oholí místo vpichu.
Uloží pacienta do požadované polohy.
Samotný výkon provádí lékař, sestra asistuje lékaři.
Lékař očistí, odezinfikuje místo vpichu, zarouškuje, dle stavu
pacienta, provede místní znecitlivění, poté provede kanylaci
v.subclavia, kanylou zavede kardiostimulační elektrodu a to
pod echo nebo RTG kontrolou do pravého srdce s cílem
zakotvit hrot elektrody do oblasti hrotu pravé komory.Na
elektrodu se připojí zevní kardiostimulátor, kde se navolí
zvolená tepová frekvence a intenzita proudu. Posouváním
elektrody se musí docílit žádaná poloha, pak se provede fixace
elektrody.
Nakonec se očistí a odezinfikuje okolí vpichu, místo se sterilně
překryje a fixuje náplastí. Stimulátor se připevní k pacientovi
dle zvyklostí.
Po celou dobu výkonu je nutné sledovat pacienta a EKG
monitor (možný výskyt arytmií)






sledovat: základní životní funkce,EKG-zda je
stimulace účinná,myslet na možnost srdeční
tamponády!!!
zajistit RTG snímek hrudníku ke kontrole pozice
elektrody a ověření zda nedošlo k PNO
pečovat o místo zavedení stimulační elektrody-známky
infekce
předcházet povytažení a dislokaci elektrody důslednou
fixací
pravidelně kontrolovat stimulační práh (odpovídá
nejnižší hodnotě stimulů při níž je zachována stimulační
funkce)
Pomůcky: kovové pomůcky-důkladná mechanická
očista, dezinfekce, sterilizace; použitý infikovaný
materiál uložit do nádoby určené pro infekční odpad
 Nefunkčnost
stimulačních komponentů
 Vznik PNO při kanylaci vena subclavia
 Zalomení kovového zavaděče
 Možnost vzniku fibrilace komor, KT
 Vzduchová embolie
 Infekce
Léčebná metoda chronických pomalých rytmů
 Implantace PM se provádí dle platných indikačních
kritérií
 Používají se kardiostimulátory implantované do podkožínejčastěji do podkličkové krajiny, a elektrody zaváděné do
hrotu pravé komory nitrožilní přístupem
 U dvoudutinových stimulátorů- dvě elektrody- jedna je
umístěna v síni,druhá v komoře

 Hospitalizace:seznámení
s výkonem a
následným režimem (prvních 24 hod ležet na
zádech, na jídlo se může zvýšit do polosedu,
pravou ruku ponechávat podél těla)
 Život s kardiostimulátorem:obvykle může dělat
vše jako před implantací-chůze, sport, řízení
automobilu,cestování, používání mobilního
telefonu (doporučuje se držet mobil ve
vzdálenější ruce)
 Magnetoterapii
 Iontoforézu
 MR
Používá se mezinárodního kódu (tří popř. čtyř
písmen)
 První písmeno značí anglicky stimulovanou
dutinu
 Druhé písmeno místo, kde se snímá
elektrická aktivita (A-atrium-síň, Vventriculus-komora, D-double-obě dutiny)
 Třetí písmeno udává režim stimulátoru ,,on
demand,, (I-inhibiční, T-spouštěcí, D-dual
demand-obojí)
 Čtvrté písmeno upřesňuje typ stimulátoru
(M-multiprogramovatelný, Pprogramovatelný, R-frekvenčně reagující)
 Ošetřovatelství
v intenzivní péči,Gabriela
Kapounová,Grada,2007
 Základy elektrokardiografie,Jiří
Kolář,Josef Kautzner a spol,Akcenta, 2002
Děkuji za pozornost!

similar documents