Hasle skole

Report
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
VURDERING FOR LÆRING
VELKOMMEN TIL HASLE SKOLE
Tirsdag 28.januar 2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
VFL - Program
•
•
•
08.45:
09.00-09-30:
09.40-10.15:
•
•
•
•
•
•
10.15-10.30:
10.30-11.05:
11.05-11.40:
11.40-12.30:
12.30-13.05:
13.15-14.00:
Velkommen
Klassebesøk (3,. 4,trinn & Kunst & Hånd håndverk 4.trinn)
Kaffe/te og frukt.
» Erfaringsdeling v/Taran Nordsveen kontaktlærer 6.trinn
» Info v/ledelsen
Pause
Klassebesøk (1. 2, og 5.trinn)
Erfaringsdeling v/Guro K.Røe (4.trinn) & Inger Therese Austad(6.trinn)
Lunsj
Klassebesøk (1. og 6.trinn (K&H)
Erfaringsdeling v/Jorunn Stenødegård Kunst&Håndverk, 4-7.trinn
» Mer fra ledelsen
» Tid til spørsmål
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Hasle skole
«et trygt miljø hvor læring står i fokus.»
•
•
•
•
•
•
•
•
57 år
570 elever (22 grupper 1.-7.) og M-klasse
40 lærere, totalt 80 ansatte
Med i pilotprosjektet – VFL (2006)
Besøksskole – VFL
TIEY med Ny Start, 1.- 4.trinn
FaIf 5. og 6.trinn
Grunnleggende ferdigheter i alle fag
–
•
•
Leseopplæringsplan 1.-7.trinn
Olweus – arbeid mot mobbing
–
•
(Regning 2014)
Miljøvakter (6.trinn)
P-Scales i M-klassen
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Prosessen i Oslo
•
•
•
•
•
•
Høsten 2005: 10 skoler med barnetrinn i pilotprosjekt.(Hasle)
Skoleåret 2006 – 2007: et utprøvingsår for alle skoler, en skriftlig
vurdering av elevenes faglige prestasjoner (ståsted/nivå).
Høsten 2007: obligatorisk for alle skoler å ha en skriftlig modell på
barnetrinnet for og hvordan foreldrene kan trekkes mer aktivt inn i
elevenes læring.
Skoleåret 2008 – 2009: Alle basisfagene norsk, matematikk, engelsk
og naturfag.
VFL er en samordning av Osloskolens arbeid med elevvurdering, en
del av arbeidet med systematisk underveisvurdering.
Målsetting: Støtte og fremme elevenes læring
bevisstgjøre elevene i egen læringsprosess
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Vurdering av elevarbeid er alltid blitt gjort i skolen
• Lærere har gitt elever tilbakemeldinger på utførte arb.oppgaver
• Lærere har gitt elever tilbakemelding mens de jobber med en
oppgave.
• Alle gode tilbakemeldinger lærere har gitt, er blitt samlet og satt
i et system kalt: Vurdering For Læring. Mao: Ikke nytt!
–
Men: SIKRE KVALITETEN PÅ TILBAKEMELDINGER SOM BLE GITT
• BRA! FINT! FLOTT! skal ikke skrives alene, men det skal
begrunnes hva som er bra slik at eleven vet hva som forventes.
• Hvilke krav det stilles til en god nok oppgavebesvarelse
•
•
Når er et arbeid bra nok? Viktig med gode kriterier (kjennetegn).
Vurdering av elevenes innsats er satt i et system = VFL
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
VFL på Hasle skole
• VFL = lærerprofesjonalitet – en del av didaktisk relasjonsmodell
• Vi vurderer/gir tilbake-/framovermeldinger for å støtte elevene i
deres faglige og sosiale utvikling/læring/mestring
• Bevisstgjøre eleven i egen læringsprosess
• Fokus fra aktivitet til læring – Hva er målet/hensikten med
aktiviteten?
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
VFL - prinsipper
• MÅLFORMULERINGER:
– Utgangspunkt for planlegging – Hva skal læres?
– Tydelige, konkrete og målbare mål
• VURDERINGSKRITERIER
– Hva blir det lagt vekt på i vurderingen. ”Det er godt nok når…”
• VURDERING
– Egen-, kamerat, lærer-, foreldrevurdering
•
GOD VURDERING GIR RETNING VIDERE
– Gode tilbakemeldinger/framovermeldinger – veien mot nye
mestringsmål
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Hva er VFL?
• Underveisvurdering kan styrke elevers læring dersom lærere
og elever bruker informasjonen de får til å justere opplæringen
underveis. Først da blir det vurdering for læring.
• VFL er en prosess der vurdering brukes i
klasserommet for å bedre og utvikle læring.
• VFL vil si å samle inn informasjon om elevens
læringsutbytte eller prosess, med formål om å
forbedre læring. (hvordan formulere meg for å hjelpe eleven videre)
• Elevenes læringsutbytte kan forbedres ved hjelp av
fokus på formativ vurdering i klasserommet.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Begrepsavklaring
Vurdering for læring (underveisvurdering).
Formativ vurdering. Vurdering som kun har til hensikt å forbedre
elevens kompetanse, integrert i læringsprosessen.
Støtter utvikling. Krever aktiv deltagelse fra elevene. Legger vekt på
progresjon og progresjon. (Relasjon)
Vurdering av læring (sluttvurdering).
Summativ vurdering. Beskrivelse av elevens kunnskaps- og
kompetansenivå på et gitt tidspunkt – omfatter både standpunkt- og
eksamensvurdering.
Viser utvikling. Krever ikke aktiv deltagelse. Legger vekt på produkt
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Vurdering av læring
• Når gjesten smaker på suppen er
det summativ vurdering
• Sluttproduktet er vurdert og en
konklusjon er tatt.
• Kokken blir vurdert, men kan
ikke forandre produktet.
Vurdering for læring
• Når kokken smaker på suppen
mens den lages, er det formativ
vurdering
• Kokken kan tilføye ingredienser
med formål om å forbedre
kvaliteten på produktet.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Forskriftsendring om vurdering gjeldende fra 1.7.09.
”Forskriften er utarbeidet på bakgrunn av dokumentert kunnskap om vurdering
og læring. Forskning viser at man kan oppnå store læringsgevinster ved å
utvikle vurderingskulturen og vurderingspraksisen i grunnopplæringen.
Vurdering som har læring som mål er derfor et viktig virkemiddel for å
realisere Kunnskapsløftets målsetting om økt læringsutbytte for alle.”
(Utdanningsdirektoratet)
Her er noen av endringene:
– tydelige krav til en underveisvurdering som har læring som mål
– halvårsvurdering i hele grunnopplæringen for å styrke det systematiske
vurderingsarbeidet.
– planmessig samtale med eleven minst hvert halvår også i grunnskolen
– tydelige krav til elevens medvirkning i vurderingsarbeidet
– Krav til dokumentasjon
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Forskrift til opplæringslova
•
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 3-1. Rett til vurdering
§ 3-2. Formålet med vurdering
§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag
§ 3-4. Karakterer i fag mv.
§ 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd
§ 3-6. Karakterer i orden og i atferd
§ 3-7. Varsling
§ 3-8. Dialog om anna utvikling
§ 3-9. Kontakt med heimen i grunnskolen
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
§ 3-11. Undervegsvurdering
Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for
tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen
sin i fag, jf. § 3-2. Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både
munnleg og skriftleg.
Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven,
lærlingen og lærekandidaten og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling.
Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med
kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga.
Samtalen kan gjennomførast i samband med halvårsvurderinga utan karakter, jf. § 3-13 og i
grunnskolen i samband med samtalen med foreldra etter § 3-9.
Læraren skal vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf.
opplæringslova § 5-1 og § 5-4.
Lærekandidatar og elevar med individuell opplæringsplan skal både ha undervegsvurdering
og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf.
opplæringslova § 5-5 første ledd. Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter §
3-20 skal ha undervegsvurdering utan karakter på grunnlag av måla i den individuelle
opplæringsplanen så langt planen avvik frå læreplanen for faget.
Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter § 3-21 til § 3-24 skal ha
undervegsvurdering utan karakter i faget. Grunnlaget for vurdering er kompetansemåla i
faget, jf. § 3-3.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
§ 3-12. Eigenvurdering
Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten er ein
del av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og
lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid,
eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova §
2-3 og § 3-4.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
”Vurdering for læring i klasserommet”
(Trude Slemmen, 2009)
Ti veiledende prinsipper:
1. Planlegg for læring, ikke aktivitet
2. Bruk tydelige mål
3. Bruk kriterier som viser vei
4. Still spørsmål som fremmer refleksjon
5. Gi konstruktive tilbakemeldinger
6. Gi elevene mulighet til å få eierskap over egen læring
7. Aktiver elevene som læringsressurser for hverandre
8. Finn bevis på læring
9. Bruk bevisene til å tilpasse opplæringen
10. Involver hjemmet
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Trafikklyssjekkliste
Grønt lys: Dette kan jeg
Gult lys: Jeg er på vei
Rødt lys: Dette synes jeg er vanskelig
”Jeg kan…”
Jeg kan forklare hva
omkrets areal og volum
er.
Jeg kan lage enkle kart ut
fra en gitt målestokk
Bevis eller veien videre
Dette kan jeg, se i øveboka s. 10
X
X
Dette må jeg også øve mer på
fordi jeg hadde feil i
hjemmeleksa
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Tommel-metoden
Jeg forstår,
jeg trenger ikke hjelp
Jeg forstår ikke helt,
forklar mer
Jeg forstår ikke,
jeg trenger hjelp
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
3, 2, 1
3 ting jeg har lært
2 ting som var vanskelig å forstå
1 ting jeg vil lære mer om
Få elevene med på å velge ut
og presentere bevis på læring
Skriv tre ting du lærte forrige time:
1.
2.
3.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Huskekort
• Skriv tre ting du lærte forrige time:
• To viktige ting jeg har lært:
• Det jeg synes var vanskeligst å forstå var:
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Two stars and one wish
• To ting som er veldig bra med oppgaven
• En ting som kunne gjort oppgaven enda bedre
I dette arbeidet har jeg lært:
…………………….
…………………….
…………………….
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
”Blinken”
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Sjekkliste for VFL:
•
•
•
•
•
Vi deler læringsmålene med elevene
Elevene kjenner kriterier for måloppnåelse
Vi bruker summative tester formativt
Elevene deltar i kamerat- og egenvurdering
Vi sørger for kjappe tilbakemelding/framovermeldinger, respons
som hjelper el. til å vite hva de skal gjøre for å oppnå
læringsmål.
• Vi tror at alle elever har et forbedringspotensial – stille krav
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Hvordan komme i gang med Vurdering FOR Læring
Det må settes av tid til kurs og erfaringsdeling
Begynn i det små – ressurslærer viktig – ledelsen må være med
Spørsmål til refleksjon for skolen som helhet
Mål : Bruke vurdering som et redskap FOR læring
Kartlegging:
• Hvilke former for vurdering FOR læring bruker vi i dag?
• Hvilke former for vurdering AV læring bruker vi i dag?
• Hvordan gir vi dokumentasjon til foresatte?
• Har vi et felles system for vurdering på skolen?
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Diskusjon / refleksjon i fellesskap:
• Hva er vi gode på?
• Hva kunne vi vært bedre til?
Planlegging:
• Hvilke former for vurdering AV læring ønsker vi å fokusere på
og bruke som informasjon og grunnlag for tilpasset opplæring?
• Hvilke former for vurdering FOR læring jobber vi allerede
med?
• Hvilke metoder for vurdering FOR læring ønsker vi å prøve ut?
• Hvordan kan vi sikre at undervisningen i klasserommet og de
vurderinger som gis underveis i klasserommet er i samsvar med
hverandre og læreplanen/Kompetansemålene?
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Spørsmål til den enkelte lærer (egenvurdering)
GRØNN - Dette gjør jeg bra! GUL - Dette må jeg jobbe mer med. RØD - Dette har jeg ikke begynt med ennå
1.
2.
3.
4.
5.
Ser du vurdering som en naturlig del av undervisningen?
Deler du læringsmålene i en undervisningsøkt med elevene?
Vet elevene hva som kjennetegner måloppnåelse når de jobber med en oppgave?
Gir du elevene tid til å reflektere når du stiller spørsmål i klassen?
Gir du beskrivende tilbakemeldinger som fokuserer på hva eleven kan gjøre
for å forbedre seg?
6. Gir du elevene mulighet til å vurdere seg selv opp mot læringsmål og kriterier?
7. Gir du elevene mulighet til å snakke sammen om læring og måloppnåelse og gi
tilbakemeldinger til hverandre?
8. Bruker du varierte vurderingsmetoder (elevarbeid, dialog og observasjoner) til å få
informasjon om elevenes kompetanse?
9. Bruker du informasjon om elevenes kompetanse og ferdigheter til å tilpasse
elevenes undervisning?
10. Involverer du foresatte i elevenes læringsprosess underveis utover halvårssamtalen
to ganger i året?
Fag/tema:
Trinn:
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Kompetansemål
Mål for en periode
Mål for en time i perioden
Kriterier for måloppnåelse / vurderingskriterier
– Hva skal vi legge vekt på når elevene vurderes?
Elevarbeid / læringsaktivitet
– Hva skal elevene gjøre for å vise sin læring
Elevenes vurdering underveis
Hvordan involvere elevene i egen læring?
Lærervurdering – Hvordan gi tilbakemelding,
vurdere og dokumentere læring?
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Hvorfor jobber vi med VFL?
Elever:
• Aktive og engasjerte elever som har
et bevisst forhold til hva som skal
læres.
• Kriterier gir elever mulighet til å
gjøre det enda bedre.
• Bevisstgjør elever på hvilket nivå de
er på og hvordan komme seg et hakk
videre.
• Blir gode på å reflektere.
• Selvstendige – Ansvar for egen
læring.
• ”Oppskrift” for svake elever.
Lærer:
•
Gode og presise tilbakemeldinger.
•
Kjappe tilbakemeldinger.
•
Utgangspunkt for en konstruktiv
faglig samtale.
•
Veileder-rolle.
•
God relasjon lærer-elev.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Utfordringene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planlegging med utgangspunkt i mål, ikke læreboka
Nedbrutte kompetansemål
Målbare målformuleringer
Vurderingskriterier
Nærkontakt med elevenes læring
Kjappe tilbakemeldinger
La vurderingen gi retning for videre arbeid
Skille mellom formativ og summativ vurdering
Lærer som coach?
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Hvordan har vi jobbet som ledelse
• Skolebesøk er en motor
– Ressurslærer/ressursgruppe
– Skolevandring: Tydelige mål for undervisningen
– Handlingsplan: Frister for gjennomføring/utprøving
– Erfaringsdelinger
– Intern opplæring (studiebesøk)
– Krav om årsplaner som synliggjør VFL
– Sammenheng årsplaner – kompetansemål – IUP
– Medarbeidersamtaler
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Lærers vurdering – en bevisstgjøring:
• Jeg har synliggjort læringsmålene for elevene. Målene
gjennomgås ved oppstart og jeg evaluerer måloppnåelsen.
• Jeg gir elevene nye mål og gir tilbakemelding på hva de må øve
mer på.
• Jeg gjennomfører elevsamtaler
• Jeg har utarbeidet kriterier for læringsmålene.
• Jeg tar i bruk elevvurdering (egenvurdering og
kameratvurdering) og benytter metoder for å få og gi
tilbakemelding i læringsprosessen.
• Jeg gjennomfører skriftlig vurdering for elevene to ganger i året
og arkiverer innen fristen.
• Jeg tar i mot skolebesøk.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole
Framdriftsplan våren 2009
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Alle skal ha tydelige målformuleringer på uke/arbeidsplan
Alle skal utarbeide kriterier sammen med elevene i to ulike oppgaver
Alle skal bruke minst to ulike vurderingsformer i to fag (smilefjes, tomler, to stjerner
og et ønske, klosser, trafikklys, målskive)
Alle skal utarbeide kriterier sammen med elevene i to ulke oppgaver
Alle skal ha gjennomført en økt med læringspartnere
Diskuter på trinn/team:
Er målene synlige i klasserommet? Tavla/plakater/på oppgavene?
Er målene målbare? Hvordan skal målene vurderes?
Er det sammenheng mellom det vi setter opp som mål med fagstoffet og vurderingen?
Hvordan bruker vi vurdering for videre læring?
Et opplegg skal lastes opp på Fronter i VFL-mappa. Hvert trinn skal i en S-tid legge fram det
arbeidet som er gjort. Hvordan synliggjøre vurderingsformer i klasserommet?
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hasle skole

similar documents