Heltid/deltid - Fagforbundet

Report
HELTID/DELTID:
”FULLT OG HELT, IKKE
STYKKEVIS OG DELT”
19/8/14 SIV &
BJØRN
Disp
•
•
•
•
•
Avtalen mellom partene
Temaområdet heltid/deltid
Status
Status for eget arbeid
Utfordringer for oss
Avtalen mellom partene
•
•
•
… bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til å
organisere virksomheten slik at den best mulig møter lokale
behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og kommunal
forankring av utviklingsarbeidet og samarbeid mellom de
folkevalgte, de administrative lederne og de
tillitsvalgte/medarbeiderne. Kommuneloven og Hovedavtalen
ligger til grunn for samarbeidet
Partene vil samarbeide om tidsavgrensede prosjekter og tiltak
innenfor hovedtemaene sykefravær, kompetanse og
rekruttering, heltid/deltid og omdømme
Innholdet i ”Sammen om en bedre kommune” er konsentrert
om det gode utviklingsarbeidet lokalt. Det sentrale
samarbeidet skal stimulere og bidra til å utvikle lokalt initierte
Omfang
• 104 kommuner tatt opp
• 30 med heltid/deltid som hovedsatsing
• Strategisk endring i løpet av
programperioden:
•
Fra uønsket deltid -> heltidskultur
• Faktisk erkjennelse i programperioden:
•
Heltid en del av helheten
Grunnsyn i Saman om
Sammenheng
• Jobbe for større stillinger: tenke uttelling i form av
bedre rekruttering, økt kompetanse, bedre
arbeidsmiljø, bedre tjenester, bedre omdømme..
• Jobbe med rekruttering: ses i sammenheng med
stillingstørrelse, kommunens omdømme og hvilke
kompetanser vi både har og trenger, arbeidsmiljø,
kvalitet…
Helhetstenking
5
Tiltak/hva gjøres
•
Kartlegginger: mange har jobbet med kartlegging av
uønsket/ønsket deltid
Informasjon/motivasjon, opplæring, forankring:
fra ufaglært til faglært, kommunale strategier,
temadager, motivasjonsdager
Opprydding i ansettelsesforhold
Nye arbeidsmodeller
•
•
•
•
Økt grunnbemanning, utprøving av ulike
arbeidstidsordninger, alternative
arbeidstidsordninger/turnusarbeid (langvakter, ressursavd.
som bidrar ved fravær, registrering av innleid arbeidskraft),
arbeidstidsordninger (forhandlingsturnus, faste vikarer,
ubunden tid, jobbe på tvers av avdelinger)
Spørreundersøkelse i mai, 2014
•
28 av 30 kommuner svarte
•
•
•
16 kommuner har har prosjekt(er) der de har søkt om
dispensasjon
12 kommuner har ikke søkt eller har vakter med varighet
under 13 timer
Innvilget søknad
•
•
Drammen, Fredrikstad, Songdalen, Bømlo, Våler i Solør,
Løten, Inderøy, Molde
Avslag
•
•
Fræna, Oppegård, Kongsberg, Kvinesdal, Time
Ikke fått svar
•
Kvæfjord, Nøtterøy
Tjenestesteder
Type tjenestested
Antall
Sykehjem, rehabilitering
2
Sykehjem Langtidsavdeling
3
Sykehjem demensavd (kollektivt)
1
Hjemmesykepleie
0
Boliger, funksjonshemmede
14
Boliger, psykiatri
1
Boliger, rus
1
Boliger, rus/psykiatri
0
Bolig, barnevern
0
Bemannet omsorgsbolig
2
Annet
2
Sum
26
Sykehjem, langtidsavd.
Type
Ant. Søknader
Langvakter hver 3. helg
1
Langvakter hver 4. helg
2
Langvakter hver 5. helg
0
Langvakter hver 6. helg
1
Sjeldnere
0
Langvakter også ukedager
0
Medleverturnus
0
Annet
0
Sum
3
Boliger, funksjonshemmede
Type
Ant. Søknader
Langvakter hver 3. helg
1
Langvakter hver 4. helg
9
Langvakter hver 5. helg
0
Langvakter hver 6. helg
4
Sjeldnere
0
Langvakter også ukedager
8
Medleverturnus
3
Annet
Sum
1 (oljet.)
14
Heltidskultur - tiltak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
Helgehyppighet
Langvakter
Jobbe på tvers, kombijobbing
Fagopplæring
Gi ledige stillinger/stillingsandeler til deltidsansatte
Ubundet tid
Årsturnus
Vikarpool, bemanningsenheter, bemanningskonsulenter
Samarbeids-/forhandlingsturnus
Tre + tre-turnus
Økt grunnbemanning, overbooke turnus, bruke
turnusmidler
Heltidskultur - drivere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Ansatte får mere kontroll over arbeidstid og fritid
Ansatte ser at større stillinger gir bedre tjenestekvalitet
Ansatte ser at tiltak gir økt mulighet til større stillinger
Nye rettigheter i arbeidsmiljøloven
Ansatte oppnår økt og forutsigbar lønn å leve av
Bedre arbeidsmiljø, særlig helg, jevnere fordeling av
belastning
Større stillinger = økt involvering og økt jobbtilfredshet
Mere effektive tjenester med bedre kvalitet
Bedre rekrutteringssituasjon
Gunstig for økonomien
Får mere stabilt personale
6
Stillingsstørrelse
Diverse
annet
Tid til ForutsigGod
Tid til ledelse barhet Færre
kjennskap
ledelse
fremmede
Engasjerte,
involverte
medarb
Rekrutt
Kontinuitet
beholde
1
Rekrutt
beholde
4
Døgnrytme
3
Arbeidstid
s-ordning
Medvirknin
g
Læringsmilj
ø
2
5
Sykefravær,
trivsel
Likevekt
fam-jobb
Ro
7
Lønn å
Fordele
Forutsigbar
leve av
belastninge
arb.tid
r
Vinn – Vinn - Vinn
Moland/Fafo 12.08.14
Sikkerhet
ARBEIDSMILJØ
Befolkningsfremskriving og
fremtidig kompetansebehov
Befolkningsfremskrivning 2011 – 2071
Kilde: SSB, Modell: Middel nasjonal vekst
Ufrivillig/frivillig deltid
•
Frivillig deltid
•
•
En ansatt som frivillig går i en deltidsstilling
Ufrivillig deltid
•
•
SSB: ansatt som ønsker seg en høyere stillingsandel, har
forsøkt å oppnå høyere stilling, og kan begynne i en
ganske raskt.
FAFO: ansatt som ønsker en høyere stillingsandel,
uavhengig om vedkommende har forsøkt og oppnå det
eller ikke.
Statistikk
Hvorfor heltidskultur
•
•
•
Deltid har konsekvenser for arbeidstaker,
arbeidsgiver og brukere/pasienter.
Deltidskulturen fører til mye deltid
•
Det er greit og ha en deltidsstilling slik
at jeg kan jobbe når jeg har lyst.
Fagforbundet vil ha lovhjemlet rett til
heltid
•
Men beholde § 10-2(4)
Hvorfor er dette viktig?
• Resultatet kan føre til privatisering
og anbudsutsettelser!
•
•
•
Dårligere pensjonsrettigheter
Mindre lønn
Dårligere arbeidsvilkår
Hva kan gjøres?
Virkemidler
• Trepartssamarbeid
• Arbeidsmiljøloven
• Avtaleverket
Endringene i arbeidsmiljøloven
01.01.14
•
•
•
§ 14-1a Drøfting om bruk av deltid
§ 14-4a Rett til stilling for deltidsansatte
tilsvarende faktisk arbeidstid.
(1 årsregelen)
Bare merarbeid utført etter denne lovens
ikrafttredelse gir rett til stilling tilsvarende
faktisk arbeidstid etter arbeidsmiljøloven
§ 14-4 a første ledd.
Avtaleverket
• Hovedavtalen
•
Informere, drøfte, ta med på råd
• Hovedtariffavtalen
•
•
Retningslinjer
Drøftinger
• 16,7 % av fagforeningene har
retningslinjer.
Modell fra Agenda Kaupang
•
•
•
•
Modellen beregner kostnader og gevinster ved å
etablere en heltidskultur.
Et grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan
gjennomføres for å redusere omfanget av deltid.
Modellen er laget for ledere på operativt nivå og
økonomer som ønsker å forstå mer om valgene
som ligger til grunn for å utarbeide en turnus.
Resultatene av modellen kan brukes som
grunnlag for dialog med kommunens politiske
organer og ledere på strategisk nivå.
Deltid et kvinnefenomen?
• Hvorfor?
• Forskjeller i landet?
• Andre arbeidsplasser enn helse har
•
•
også deltid.
Dere har et ansvar!
Hva gjør dere?

similar documents