89 - Presentation of ckd

Report
‫به نام خدا‬
‫ت ت يش‬
‫هش ت تتمايش ها ت ت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫بيا ريه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت‬
‫تتت‬
‫دانش ت تتل ه كيت ت ت‬
‫كش ر‬
‫يراز‬
‫‪ 28‬و ‪ 29‬ارديبهشت ‪1389‬‬
‫تعريف بيا ر‬
‫‪ ‬اگر کيیه دچ ر آسیبي‬
‫به بیا ری‬
‫ن كييه ( ‪) CKD‬‬
‫د که به رور ز ش ک رایی‬
‫ن کيیه بمال ده است ‪.‬‬
‫‪ ‬كالئمی غير طبیعی ثل دفع روت يش در ادرار (آسيب کيیه )‬
‫‪ ‬افت در كايكرد كييه ( ا مالل در دفع آب و اد زائد )‬
‫حداقل برا سه ه‬
‫د را از دست بدهد فرد‬
‫دا يه در ن در راحل بيا ر‬
‫رحيه‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬اف‬
‫‪3‬ب‬
‫ت صيف‬
‫آسيب كيي‬
‫آسيب كيي و‬
‫بيا ر فيف‬
‫بيا ر م سط‬
‫‪GFR‬‬
‫بي از ‪90‬‬
‫‪60 - 89‬‬
‫‪45 – 59‬‬
‫‪30 -44‬‬
‫دا يه در ن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ديد‬
‫‪4‬‬
‫بيا ر‬
‫‪5‬‬
‫ن رس ي كييه‬
‫ن كييه به آسيب كيي‬
‫بيا ر‬
‫‪ .‬آسيب كييه به هرگ نه ن هنج ر‬
‫‪15 – 29‬‬
‫ن كييه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تشخيص و در ش‬
‫در ش بيا ريه هاراه‬
‫ك ه يشرفت بيا ر‬
‫ك ه ك ا ل طر بيا ر قيبي و كروقي‬
‫تخايش يشرفت‬
‫ر کننده ‪ACE‬و ي گيرنده آنژي ت ن يش (‪)ARB‬‬
‫اف ودش داروه‬
‫ارزي ب و در ش ك ارض‬
‫ر کننده ‪ACE‬و ي گيرنده آنژي ت ن يش‬
‫کنترل ديد فش ر ش ص ص ب داروه‬
‫(‪)ARB‬‬
‫جي گير از کم ن فقر آهن که در بعض ي ارد ني ز به اسمف ده از آهن ت ريق‬
‫ب د‬
‫حدوديت صرف راک ه ح و ف فر ب ل و ناک زي د‬
‫آ ده س ز برا در ش ه ج يگ يني كييه ( دي يز ‪ ،‬ي ند)‬
‫ا ن ي ب روش ه در ن دي يز و ي ند‬
‫عرفي به نفرو ژي ت‬
‫كاتر از ‪15‬‬
‫‪ ‬برن ه ري برا روع در ش ج يگ يني كييه (دي يز‪ -‬ي ند)‬
‫و ي يزاش تراوش گي رولي ( ‪ ) GFR‬كاتر از ‪ 60‬يلي يتر در دقيقه در ‪ 73/1‬تر ربع برا بيشتر از ‪ 3‬ه تعريف‬
‫د‪.‬‬
‫ش و ادرار ي ط ع ت تص ير بردار گفمه‬
‫ت ژ و ي نش نگره بيا ر كه ل ن هنج ر آز‬
‫د‬
‫ك ا ل طر‬
‫‪ ‬بيا ر دي بت‬
‫‪ ‬فش ر ش‬
‫‪ ‬بيا ر قيب و كروق‬
‫‪ ‬ه يپر يپيد‬
‫‪ ‬چ قي‬
‫‪ ‬سندر م ب يك ( گروهي از نش نه ه كه در كن ر هم نجر به بروز بيا ر قيبي‪ ،‬كروقي ‪ ،‬سكمه غ‬
‫د)‬
‫دي بت ن ع ‪2‬‬
‫‪ ‬سيل ر‬
‫‪ ‬س بقه بيا ر‬
‫ن كييه در ف يل‬
‫‪ ‬سن ب ل ‪ 60‬س ل‬
‫و‬
‫ي‬
‫آگهي بيا ر‬
‫‪ ‬بحراش سال ت كا‬
‫‪ ‬اف ا‬
‫يع‬
‫‪ ‬اف ا‬
‫ه ينه‬
‫ن كيي‬
‫)‪(CKD‬‬
‫يشگير از بيا ر‬
‫ن كيي‬
‫‪ ‬ن س ي او يه و بررس ي ك ا ل طر‬
‫‪ ‬بر رد ب بيا ر‬
‫‪‬كه‬
‫ن كييه‬
‫سير يشرفت بيا ر‬
‫‪ ‬ك ه ك ارض ن ش ي از بيا ر‬
‫‪‬‬
‫ن كييه به رحيه نه ي‬
‫)‪(CKD‬‬
(
)
(
)
(
)
‫تشخیص زود هنل بیا ری ن کيیه و‬
‫در ش ب ر کننده ه ی آنژی ت ن يش و ی‬
‫ر کننده ه ی گيرنده آنژی ت ن يش ‪:‬‬
‫ک ه یشرفت بیا ری به سات ن رس یی‬
‫یشرفمه کيیه و ک ه ك ارض قيبی كروقی‬
‫ب ي ر از بيا راش ن مه ده ب‬
‫‪ CKD‬فقط ف صيه ك ت هي ت‬
‫رحيه روع كالئم ن رس ي كيي‬
‫دارند عني ز ن كه وقت كمي برا‬
‫يشگير از بروز ك ارض وج د دارد ‪.‬‬
‫ن س ي به قع اج زه اهد داد‬
‫كه ز ش ك في برا بررس ي و در ش‬
‫وج د دا مه ب د ‪.‬‬
‫به ي د‬
‫دا مه‬
‫ب يم‬
‫‪180000‬‬
‫‪160000‬‬
‫‪140000‬‬
‫‪120000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪80000‬‬
‫بدون مداخله‬
‫‪60000‬‬
‫با مداخله‬
‫‪40000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1381‬‬
‫‪1382‬‬
‫‪1383‬‬
‫‪1384‬‬
‫‪1385‬‬
‫‪1386‬‬
‫‪1387‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫‪1395‬‬
‫‪1396‬‬
‫‪1397‬‬
‫‪1398‬‬
‫‪1399‬‬
‫‪1400‬‬
‫طرح يشگير از بروز بيا ر‬
‫ن كييه‬
‫‪ ‬هدف کلی‬
‫‪ ‬یشگيری و راقبت از بیا ری‬
‫ن کيیه‬
‫‪ ‬اهداف ا مص ص ي طرح‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ن س یی افراد در عرض طر ابمال به بیا ری‬
‫ک ه بروز و ی ع بیا ری ن کيیه‬
‫تشخیص و در ش به قع و زودرس بیا ری ن کيیه و برگشت و کند کردش سير‬
‫نه یی آنه به سات ن رس یی انته یی‬
‫یشگيری‪ ،‬ک ه و ت ير در بروز ك ارض بیا ری ن کيیه (تغیير در سير طبیعی بیا ری‬
‫و ت قف یشرفت آش)‬
‫ک ه رگ و ير ح صل از ك ارض بیا ری ن کيیه‬
‫ک ه و ت ير در بروز عي یت ه و ن ت انی ه‬
‫ن کييه‬
‫‪ ‬اهداف كاربردي طرح‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تغیير و اصالح ی ه زندگی در افراد در عرض طر و کل ج عه‬
‫لش و ک رکن ش بهدا تی در نی در رد‬
‫اف ای آگ هی افراد در عرض طر‪،‬‬
‫بیا ريه ی کيی ی و ك ا ل طرزا و ك ارض آش و نح ه کنترل بیا ری و یشگيری از‬
‫ك ارض آش‬
‫در ش ك ارض ب ج د آ ده از قبیل كم خوني و دیس لیپیدمی و اختالالت متابوليسم‬
‫استخواني‬
‫آ ده س زی به قع بیا ر برای در ش ج یگ ینی‪ ،‬گذا تش فی م ل ی ک تتر دی يز صف قی‬
‫و آ دگی ه ی لز برای ی ند کيیه‬
‫كد تحایل ه ینه ه ی ن ت اش کننده به ن اده ه و دو ت‬
‫ی بینی ظرفیت و فض ه ی رد نی ز برای ت سعه بخ ه ی دی يز‬
‫استراتژ ه‬
‫‪ ‬بسترسازي جهت اجراي طرح بمنظور پايش بيماران مبتال به ديابت ‪ ،‬پرفشاري‬
‫خون‬
‫‪ ‬تشخيص بيماران پرخطر و انجام غربالگري در آنان‬
‫‪ ‬ارجاع زودرس بيماران به سطوح باالتر‬
‫‪ ‬آموزش بيماران در جهت پيشگيري از بروز بيماري مزمن كليه‬
‫‪ ‬تالش در جهت حمايت بيمه اي آزمايشات تشخيص ي‬
‫فع يت‬
‫ادغ برن ه يشگير از بروز بيا ر‬
‫راقبت بكه‬
‫ن كييه در نظ‬

similar documents