ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

Report
ศูนย์พ ัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)
Thai Health Information Standard
Development Center (THIS)
WWW.THIS.or.th
1) Thai Medicine Terminology (TMT)
2) Logical Observation Identifiers
Names and Codes (LOINC)
3) Systematized Nomenclature of
Medicine – Clinical Terms
(SNOMED CT)
Trade Product
Trade Name+Form+Str
Trade Name+Form+Str
+Dispensing Unit
Generic Product
Active Ingredient+Form+Str
+Dispensing Unit
Active Ingredient+Form+Str
Active Ingredient
Trade Product
A-Mol syr 120 mg/5 mL
60 mL
A-Mol syr 120 mg/5 mL
Generic Product
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
Paracetamol
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
60 mL
Trade Product
A-Mol syr 120 mg/5 mL
Generic Product
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
Paracetamol
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
30 mL
60 mL
Trade Product
A-Mol syr 120 mg/5 mL
Generic Product
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
Paracetamol
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
1 gallon
Trade Product
A-Mol syr 120 mg/5 mL
Generic Product
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
Paracetamol
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
1 gallon
30 mL
60 mL
Trade Product
5 โหล
A-Mol syr 120 mg/5 mL
Generic Product
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
Paracetamol
Paracetamol syr
120 mg/5 mL
60 mL
5 โหล
หล ักการแนวคิด
การพ ัฒนา ระบบข้อมูลยา รห ัสมาตรฐาน
1) ใชง้ านได้หลาย Function
2) สอดคล้องก ับบริบทของประเทศไทย
3) พ ัฒนาต่อยอดได้
ื่ มโยงก ับระบบสากลได้
4) เชอ
Review
1) UK NHS dm+d
2) Australia
NEHTA AMT
3) US
RxNorm
National Drug Code (NDC)
4) NZ / Hong Kong / Singapore
5) SNOMED CT
การไหลเวียน ข้อมูลยา
้ ทะเบียน
การผลิตยา ขึน
จาหน่าย
อย.
บริษ ัทผูผ
้ ลิต ผูจ
้ ัดจาหน่าย รพ. (คล ังยา)
รพ. (คล ังยา)
ห้องจ่ายยา
ั
แพทย์
เภสชกร
พยาบาล
ผูป
้ ่ วย
Prescribe Dispense Administer
รพ.
รพ.
กองทุน
กระทรวงสาธารณสุข
เบิกจ่าย
รายงาน
รห ัสยาทีใ่ ชใ้ นประเทศไทย
1) ทะเบียนยา อย.
1A 55/2553 , 2C 179/2551
2) รห ัสยา 24 หล ัก (1-10-5-3-5)
3) ศศวย
S
D
C
4) GS1-GTIN
(Logistic)
5) รห ัสใชใ้ นรพ. ศริ ริ าช จุฬา รามา
ี า ชลบุร ี
มหาราชนครราชสม
Active Ingredient
Trade Name
Dosage Form
Strength
Dispensing Unit
Package
Substance
1
+
2
3
4
5
6
7
Table
1) Substance
2) Active Ingredient
Description
Paracetamol
Paracetamol
3) Generic Product
Paracetamol syr 120 mg/5 mL
+
+ +
4) Generic Product Use Paracetamol syr 120 mg/5 mL
ขนาด 60 mL
5) Trade Product
C-mol (Paracetamol)
syr 120 mg/5 mL
6) Trade Product Use
C-mol (Paracetamol)
syr 120 mg/5 mL
ขนาด 60 mL
7) Trade Product Pack C-mol (Paracetamol)
syr 120 mg/5 mL
ขนาด 60 mL จานวน 1 โหล
+
+ + +
+
+ + + +
+ + + + +
+ + + +
+
1)substance
4000 รายการ
GP
8000
2) Active Ingredient
Active Ingredient+
Dosage Form+Strength
3) Generic Product
GPU
4) Generic Product
Active Ingredient+
10000 Dosage Form+Strength+Dispensing Unit
Use
TP
35000
TPU
60,000
TPP
Trade Name+
Dosage Form+Strength
5) Trade Product
Trade Name+
6) Trade Product
Dosage Form+Strength+Dispensing Unit
Use
7) Trade Product
Trade Name+
Pack
Dosage Form+Strength+Package Unit
จานวนเลขรห ัสในตารางต่างๆ (ประมาณการ)
ICD 10 รห ัสการวินจ
ิ ฉ ัยโรค
AB
C
D
E
A01 Typhoid & paratyphoid
F
G
E01 Iodine-def-related thyroid disorders
A01.1 Paratyphoid A
E01.0 Iodine-def-related diffuse goitre
A01.2 Paratyphoid B
E01.1 Iodine-def-related multinodular
goitre
A51 Early syphilis
A51.0 Primary genital syphilis
A51.1 Primary anal syphilis
E01.2 Iodine-def-related goitre ,
unspecified
E10 Insulin-dependent DM
E10.0 Insulin-dependent DM with coma
E10.1 Insulin-dependent DM with
ketoacidosis
E10.2 Insulin-dependent DM with
renal complications
ATC Pharmacological Classification
A Alimentary tract & Metabolism A02BC01
B Blood & Blood forming organs
C Cardiovascular system
D Dermatologicals
G Genitourinary system & Sex hormones
H Systemic Hormonal preparations
J Anti infective for systemic use
L Antineoplastic & Immunomodulating system
M Musculoskeletal system
N Nervous system
P Antiparasitic products
R Respiratory system
S Sensory organs
V Various
รห ัสบ ัตรประชาชน 13 หล ัก
ประเภท
จ ังหว ัด อาเภอ
Check digit
3 1002 13345 63 7
ี นาคาร 10 หล ัก
รห ัสบ ัญชธ
473 0 12478 4
รห ัสสาขา
ประเภทบ ัญช ี
Check digit
มีความหมายในเลขรห ัส
ยาเดีย
่ ว
Str
DoseForm
Company
1 0075200000 44931 203 81169
Modified Iowa Code
ต ัวยาสาค ัญ สารเคมี
Mixing Logic ??
ยาผสม
Modified ATC Code
สรรพคุณยา
2 0407022001 71561 401 81620
เลขรห ัสยา 24 หล ัก
เลขรห ัส Thai Medicines Terminology
เลขรห ัส เป็น Serial Number
ชไี้ ปที่ บรรท ัด ที่ ระบุรายละเอียดข้อมูล
10000 5 , 10001 4 , 10002 2 ….
100000 4 , 100001 5 , 100002 7 ….
1000000 6 , 1000001 0 , 1000002 3 ….
Active Ingredient (ต ัวยาสาค ัญ)
Chemical
Biological
่ นประกอบสาค ัญ
ทีน
่ ามาเป็นสว
Active Ingredient (ต ัวยาสาค ัญ)
Drug Name
Generic
Generic Name
Generic Drug
Virtual Therapeutic Moiety (VTM)
SNOMED CT , dm+d (UK)
Medicinal Product (MP)
Australia , New Zealand
Virtual
(เสมือนจริง)
Actual
(จริง)
Active Ingredient (ต ัวยาสาค ัญ)
paracetamol
aspirin
paracetamol + chlorpheniramine
ไม่ตอ
้ งมี Dosage Form , Strength
paracetamol syrup
aspirin gr V
ampicillin injection 500 mg
Dosage Form
1) การบริหารยา ยากิน ยาฉีด ยาทา
2) สถานะมวลสาร ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
3) General
tablet syrup cream
4) Specific
enteric coated
sustained release
syrup , elixir , suspension
ต ัวอย่าง Dosage Form ยาเม็ด
Tablet
Sugar Coated Tablet
Film Coated Tablet
Enteric Coated tablet
Capsule , Soft capsule , Hard capsule
Sustained released capsule
Controlled released capsule
Durule
Spansule
Pulvule
ต ัวอย่าง Dosage Form ยานา้
Elixir
Syrup
Suspension
Mixture
Strength
cc ml mL
mg mcg
%
หน่วยปริมาตร
Volume
หน่วยนา้ หน ัก
Weight
litre
L
millilitre mL
microlitre
nanolitre
gram
g
milligram mg
microgram
nanogram
Strength
% ความเข้มข้น อ ัตราสว่ น
ต ัวตงั้ (เศษ)
numerator
ต ัวเลขค่า
หน่วย
500 mg/100 mL
0.5 g/100 mL
5g/L
0.5% W/V
ต ัวหาร (สว่ น)
Denominator
ต ัวเลขค่า
หน่วย
Strength
*Calculated Strength
Dispensing Unit
หน่วยน ับการจ่ายยา
ขนาดบรรจุ
Unit of Use
101804000050160241581620
Alcohol 70 %
รพ.ราชวิถ ี
1) Alcohol 70 %
1000 mL
1164028
2) Alcohol 70 %
240 mL
1164022
3) Alcohol 70 %
120 mL
1164023
4) Alcohol 70 %
60 mL
1164024
5) Alcohol 70 % (ear drop) 60 mL
ปัญหาการใชร้ ห ัสยา 24 หล ัก
ยานา้ อาจมีหลายขนาดบรรจุ
1164025
ยาฉีด
1 amp
1 vial
1 amp = 1 mL
1 amp = 2 mL
1 vial = 5 mL
1 vial =10 mL
ปัญหาการใชร้ ห ัสยา 24 หล ัก
ยาฉีดอาจมีหลายขนาดบรรจุ
File Drug สปสช
1) HCODE
2) DID
3) DIDNAME
4) AMOUNT
5) DIDSTD
รห ัสสถานพยาบาล
รห ัสยาตามระบบเดิม
้ ยู่
ื่ ยาทีใ่ ชอ
ชอ
จานวนยาทีจ
่ า
่ ย
รห ัสมาตรฐาน 24 หล ัก
6) UNIT
หน่วยน ับของยาทีใ่ ชใ้ นการจ่ายยา
7) UNIT_PACK ขนาดบรรจุตอ
่ หน่วยน ับ
1 0075200000 09403 305 81595
TradeName
ต ัวยาสาค ัญ
DoseForm
Str
ACETASIL (paracetamol) Syr 120 mg /5 mL
1
2
3
รห ัสยา
จานวน (Amount)
หน่วย (unit)
10075200000 09403305 81595
60
60
1
1
1
1
mL
cc
ขวด
Bottle
Bott.
Bot
?
2 1101022001 75401 101 81621
5% DEXTROSE in 0.9% SODIUM CHLORIDE
5% D/NSS
1
รห ัสยา
211010220017540110181621
2
จานวน (Amount)
500
1000
1
1
1
1
1
3
หน่วย (unit)
mL
mL
L
ลิตร
ขวด
Bag
ถุง
?
ยานา้
15207 5 ACETASIL paracetamol 120 mg/5 mL 1 mL
15208 1 ACETASIL paracetamol 120 mg/5 mL 60 mL
15209 9 ACETASIL paracetamol 120 mg/5 mL 4000 mL
รห ัส
จานวน
15207 5
60
15208 1
1
ACETASIL 60 mL
้ งึ้
ยาครีม ขีผ
26294 2 ACYVIR
acyclovir
1g
26295 7 ACYVIR
acyclovir
500 g
รห ัส
จานวน
26294 2
2
26294 2
5
2 กร ัม
5 กร ัม
ยาฉีด Injection
25008 3
25009 6
5%D/NSS Baxter 500 mL
5%D/NSS Baxter 1000 mL
รห ัส
จานวน
25008 3
1
25009 6
1
500 mL
1000 mL
ยาฉีด Injection
15326 5 PARTAMOL
paracetamol injection 150 mg/1mL
รห ัส
1 amp = 2 mL
จานวน
15326 5
1
15326 5
0.5
1 amp
2 mL
300 mg
0.5 amp
1 mL
150 mg
Trade Name
Register Number
Reg. No.
Manufacturer
Country
Trade Name
Manufacturer
Register Number
Reg. No.
Country
Trade Name
Manufacturer
Country
Register Number
Reg. No.
ี อ
การพ ัฒนาบ ัญชข
้ มูลยา
้ านข้อมูลของอย.
1) ใชฐ
2) ตรวจสอบก ับ drug catalogue 34 รพ.
3) ตรวจสอบก ับ MIMS
แผนการดาเนินการ
้ ง
1) ยาทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าการใชส
ู 160+ Active Ingredient
(3,737 รายการ)
2) ยาทุก Trade Name ทีม
่ ก
ี ารจาหน่ายในประเทศไทย
30,000 +รายการ
3) ยาที่ โรงพยาบาลผลิตเอง แบ่งบรรจุ ผสม
4) ยาสมุนไพร ยาแพทย์แผนไทย
1) NSAID
ยาต้านการอ ักเสบ
2) Glucosamine
กลูโคซามีน
3) PPI
ยาร ักษาโรคกระเพาะ
4) ACEI ARB
ยาร ักษาความด ันโลหิตสูง
5) Anti platelet
ยาต้านเกล็ดเลือด
6) Lipid lowering
ยาลดไขม ัน
ี มเมตาบอลิสม
7) Calcium metabolism ยาแคลเซย
8) Anti cancer
ยาต้านมะเร็ง
1
Substance
Thai Medicine Terminology (TMT)
Data Model
2
3
5
4
6
7
TPU concept เป็นระด ับของรายการยา
ี ลางใช ้
และรห ัสยามาตรฐานทีก
่ รมบ ัญชก
้
ี า
ตรวจสอบ เหตุผลการไม่ใชยาในบ ัญชย
หล ักแห่งชาติ (NPC = Non-essential Drug
Prescription Criteria)
Anti diabetic
ยาร ักษาเบาหวาน
Cardiovascular drugs
ยาร ักษาโรคห ัวใจ
Antibiotics
ยาปฏิชวี นะ
ภายใน 30 ก ันยายน 2556
อย.
MIMS
PReMA
ศมสท
THIS
ั
องค์การเภสช
ั
เภสชกรรมทหาร
สภากาชาดไทย
UHosNet
รพศ.รพท.
การประสาน รวบรวมข้อมูลยาจากแหล่งต่างๆ
ี้ จงโปรแกรมเมอร์
การประชุม ชแ
1) บริษ ัท HosXP , HosOS , Abstract
2) โปรแกรมเมอร์ โรงพยาบาล
9 พฤษภาคม 2556
โรงแรมเซ็นจูรป
ี่ าร์ค ราชปรารภ
วิจ ัยข้อมูลคล ังยาโรงพยาบาล
5 – 10 โรงพยาบาล
บริษ ัท - คล ังยา - ห้องจ่ายยา
ื่ มต่อรห ัส TMT – GS1
การเชอ
กว้าง x ยาว x สูง
แตกง่าย
TMT
TPP
Trade Product Pack
TMT
TPU
Trade Product Use
Lot No.
Exp Date
เก็บทีเ่ ย็น
TMT
TPU
Trade-Generic
ED , NED
ยา A
ผลิตทีบ
่ ริษ ัท Thai Pharma
รพ.ศริ ริ าช
รพ.ปัตตานี
รพ.หนองหอย
จานวน ราคา เรียกเก็บ
ควรเป็น ราคา เดียวก ัน(ใกล้เคียงก ัน)
ยา paracetamol
รพ.ศริ ริ าช TYLENOL USA (3 บาท)
รพ.ปัตตานี SARA ไทยนครพ ัฒนา (1บาท)
รพ.หนองหอย PARA องค์การเภสชั (0.25 บาท)
จานวน ราคา เรียกเก็บ
ราคา ต่างก ัน
Pattern of Information
คล ังยา
ห้องจ่ายยา
Prescribe
1
Trade
Trade
Trade
2
Trade
Trade
Generic
3
Trade
Generic
Generic
4
Trade
Trade
Generic & Trade
5
Trade
Generic & Trade
Generic & Trade
?
?
1
1
Substance
Safety
Drug Interaction
ADR
Bio Equivalent
v
Quality
Public Inform.
2
Pharm Class (ATC)
v
ED NED
Reimbursement
Cost control
Std Price
3
5
4
6
Prescription
Dispensing
Price
7
Inventory
v
Logistic (GS1)
้ ระโยชน์
การใชป
Decision Support for Management
Decision Support for Service
งานวิจ ัย
DRG
การจ ัดกลุม
่ ผูป
้ ่ วยใน
เพศ
อายุ
ข้อมูล
ผูร้ ับบริการ
Case Mix Generation 1
Dx
(ICD10)
ห ัตถการ
(ICD9CM)
Clinical
Information
Outcome
ว ันนอน
Case Mix Generation 2
Dx
(ICD10)
?
ห ัตถการ
(ICD9CM)
Clinical
Information
Lab
X-ray
Patho
(LOINC)
Symptom
Sign
Syndromic
Outcome
Drug
ใบสง่ ั ยา
OPD Card
ั
เภสชกร
แพทย์
อ่านใบสง่ ั ยา
Key in
จ ัดยา
พิมพ์ฉลากยา
Daily Dose
Unit Dose
Cloud
Prescription
Dispensing
CPOE
Data Center
Administer
HIS
CPOE Computerized Physician Order Entry
Computerized Provider Order Entry
HIS Hospital Information System
ื้ ยา
แผนการจ ัดซอ
ฐานข้อมูล รพ.
้ า
Input ข้อมูลการใชย
Past 1 Year
2 Year
3 Year
วิเคราะห์ รายการยา Trend
้ื ในปี ต่อไป
จานวนทีค
่ วรจ ัดซอ
ื่ มก ับฐานข้อมูลราคายา
เชอ
Antibiotics Brand A1 ราคา 950
Brand A2 ราคา 1,120
Brand A3 ราคา 1,350
NSAID
Brand B1 ราคา
28
Brand B2 ราคา
55
Brand B3 ราคา
76
Anticancer Brand C1 ราคา 550
Brand C2 ราคา 1,040
Brand C3 ราคา 1,775
ื้ ยาปฏิชวี นะ
แผนการจ ัดซอ
ฐานข้อมูล รพ.
คล ังยา
Dx
Lab
Antibiotic
Sensitivity
วิเคราะห์ รายการยา Antibiotic
ื้
Trend จานวนทีค
่ วรจ ัดซอ
ื่ มก ับฐานข้อมูลราคายา
เชอ
Antibiotics Brand A1 ราคา 950
Brand A2 ราคา 1,120
Brand A3 ราคา 1,350
Drug Safety - Medication Error - 5 Rights
Right Drug
Right Dose
Right Person
Right Route
Right Time
Drug Safety - Medication Error
Drug Interaction
Drug - Disease
Drug – Drug
Drug – Food
Drug – Herb
Drug – Drug Interaction
176004
121780
Quinolone + Antacid
176004
293655
Quinolone + Cisapride
EKG
Conduction System
Theophylline + Tetracycline
Theophylline + Thiabendazole
Drug – Disease
Coagulation
ั
ศลยแพทย์
ท ันตแพทย์
ั
พยาบาล ศลยกรรม
งดยา
ดูผล Lab Coagulation ก่อน
Drug – Disease
Liver & Kidney
Aminoglycoside
Omeprazole
Statin
Kidney impaired
Liver
I-Phone , IPad
Voice to Text
Speech Recognition
Android
อ ักษรเบรลล์
QR Code
มาตรฐาน รห ัสห้องปฏิบ ัติการ ของไทย
LOINC
รห ัส Lab , Patho , X -ray
เข้าใจความหมายตรงก ัน
การรายงานผล
่ ข้อมูล
การสง
การคานวณต้นทุน
การจ่ายเงิน ค่า Lab
S
T
A
N
D
A
R
D
My Lab Order
รห ัสใชใ้ นรพ. A
รห ัสใชใ้ นรพ. B
ี ลาง
รห ัสกรมบ ัญชก
รห ัสใชใ้ นรพ. C
รห ัส LOINC
R
Logical
Observation
Identifiers
Names and
Codes
Regenstrief Institute
Indianapolis , Indiana
USA
http://loinc.org
รห ัส LOINC มีความเป็นสากล
1) ออกแบบเพือ
่ รองร ับการตรวจ ทางห้องปฏิบ ัติการ
้ ในอนาคต
ทีจ
่ ะมีเพิม
่ ขึน
2) ครอบคลุม การตรวจ ทางห้องปฏิบ ัติการ
ทีม
่ ใี นโลกนีเ้ กือบทงหมด
ั้
3) เป็นทีย
่ อมร ับ ในวงกว้าง
(20,000 คน 150 ประเทศ)
4) มีการ Maintain พ ัฒนา เป็นระบบ
รห ัส LOINC มีการ Maintain พ ัฒนา เป็นระบบ
ยาใหม่
Micro organism ใหม่
เทคนิคใหม่
LOINC
1
Classtype
LAB
60
45,895
Class
243
LAB
(26)
LAB 2
(18)
Patho
(16)
70,000+ รหัส (มิย.2556)
2
3
4
109
24
50
CLINICAL ATTACHMENTS SURVEYS
16,601
1,327
4,527
Radiology
Ultrasound
Endoscope
EKG
Hemodynamic
Respiratory
Eye
Dental
Tumor Registry
Update ทุก 6 เดือน
พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ
Microbiology
Sensitivity Test
Blood Chemistry
Allergy
Hematology , Coagulation
Serology
Blood Bank
Toxicology
Pharmacology
Urine Analysis
รห ัส LOINC
่ ตรวจอะไร
สง
รายงานผลการตรวจ
ต้องใช ้ รห ัสต ัวอืน
่
SNOMED CT
ICD Oncology
*1) Component (Analyte)
ตรวจสารอะไร / organism อะไร
2) Property
3) Time_Aspct
* 4) System
ชนิดของ Specimens (Blood , Urine)
5) Scale_typ
* 6) Method_typ
วิธก
ี ารตรวจ
*1) Component (Analyte)
2) Property
หน่วยว ัด
3) Time_Aspct
* 4) System
5) Scale_typ
* 6) Method_typ
การรายงานผล
*1) Component (Analyte)
ตรวจสารอะไร / organism อะไร
2) Property
หน่วยว ัด
3) Time_Aspct
* 4) System
ชนิดของ Specimens (Blood , Urine)
5) Scale_typ
* 6) Method_typ
วิธก
ี ารตรวจ
การรายงานผล
FBS
39480-9
200
150
100
Feb
Apr
Jun
Aug
Oct
Dec
FBS
39480-9
250
200
150
100
Feb
Apr
Jun
Aug
Oct
Dec
FBS
39480-9
2
250
1
200
150
100
Feb
Lab & Drug
Apr
Jun
Aug
1
Metformin 500mg 2 X 3
08 0002009 5
2
Metformin 500mg 2 X 3
08 0002009 5
Oct
Dec
Glibencamide 5mg 2 X 2
08 0001562 0
SNOMED CT
Systematized Nomenclature of
Medicine – Clinical Terms
ั ทางการแพทย์สากล
เป็นระบบมาตรฐานศพท์
ทีม
่ ค
ี วามสมบูรณ์มากทีส
่ ด
ุ ในปัจจุบ ัน
้ ับระบบคอมพิวเตอร์
ทีใ่ ชก
สามารถนาไปใชใ้ นการเก็บบ ันทึกข้อมูลทางคลินก
ิ
1) นาเอาบ ันทึกข้อมูลทางคลินก
ิ ทีม
่ ี
ั ทใี่ ชก
้ ันทางคลินก
ศพท์
ิ
ไปแปลง เป็นเลขรห ัส
2) เลขรห ัส แปลงเป็นคา ข้อความที่ อ่านเข้าใจได้
Human readable
ั พยาบาล)
Clinical person (แพทย์ เภสช
้ อ
ผูบ
้ ริหารทีใ่ ชข
้ มูลทางสถิต ิ
่ ยการต ัดสน
ิ ใจ
3) เลขรห ัส นาไปชว
(Decision support)
Coder
ภาพจาก
Website ของ WHO
www.who.int/classifications/icd/
revision/ehrready/en/index.html
มัวดี
่ กว่า
ภาพดัดแปลงจาก
Journal of AHIMA Buyers Guide
June 2013
Mapping Machine
ภาพจาก
Website ของ WHO
www.who.int/classifications/icd/
revision/ehrready/en/index.html
SNOMED CT
้ งต้นก ับ SNOMED CT
1) ทาความเข้าใจก ับเบือ
ึ ษา
2) สร้างกลุม
่ ผูส
้ นใจ และร่วมก ันศก
3) เผยแพร่ Resource เท่าทีร่ วบรวมได้
่ ยก ันค้นหาเพิม
และ ชว
่ เติม
4) เตรียมความพร้อม ในการใช ้ SNOMED CT
เพือ
่ พ ัฒนา มาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย
Clinical person
ั พยาบาล
แพทย์ ท ันต เภสช
เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบ ัด
Advance Programmer
ร่วมก ับ IT พ ัฒนา
Advance User
ทว่ ั ไป
Basic User
IT
Computer Science
Advance Programmer
ร่วมก ับ Clinician พ ัฒนา Program
Basic
asd + p
A
E
Spiromaxocyclase for Rx of
anterolateral wall necrosis
and infarction of third ventricle,
in male with history of marijuana abuse.
jk
2
SNOMED CT
ั
แพทย์ ท ันตแพทย์ เภสชกร
พยาบาล น ักเทคนิคการแพทย์
น ักกายภาพบาบ ัด
17 กรกฎาคม 2556
IT น ักคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเมอร์
สงิ หาคม 2556
ื่ ทีอ
ชอ
่ ยู่ เบอร์โทร
อีเมล์
[email protected] หรือ
โทรสาร 02-832-9291
โทร 02-832-9290
02-832-9297

similar documents