projekt 1F82A032130

Report
Železniční přejezd v
dopravním systému ČR.
Výzkumný projekt projekt MD ČR 1F82A/032/130
Příjemce : KPM CONSULT a.s
Zodpovědný řešitel : Ing. František Kopecký, Ph.D.
Spoluřešitelé:
ČVUT FD
AK Signal Brno a.s
Doba řešení: 1/2008-12/2009
Cíl projektu
Prolog, motiv:
• Železniční přejezd je limitním faktorem rozvoje
železniční dopravy v regionech(zpomaluje cestovní
rychlosti, narušuje bezpečnost atd.)
• Je podstatným omezujícím faktorem zapojení železnic
do IDS Krajů (rychlost dopravy, rizika ITG)
• Bezpečnost na železničních přejezdech. (nekázeň
řidičů, osvěta, atd.)
Cílem je: Problematiku komplexně analyzovat a
navrhnout v jednotlivých oblastech zlepšení. A tak
vrátit železnicím postavení.
Řešitelské týmy
Řízení
projektu
Legislativa
•Zákonné
normy
•Související
vyhlášky
•Předpisy
•Normy
Technika
•Provozní
atributy
•Rozhraní
vazeb
•Ekonomika
•Možnosti
napájení
Bezpečnost,
psychologie.
•Analýza
nehod
•Chování
řidičů
•Chování
chodců
Osvěta,
výchova
•Bezpečnost
•Přejezd v městě
•Ostatní podměty
z týmů
•Simulace
•Autoškoly
1. Legislativa, předpisy a normy
Zapojení a spolupráce s odborníky:
• Právník KPM
• Drážní inspekce
• Drážní úřad
• Správa železniční dopravní cesty
• České dráhy
• Ministerstvo dopravy
Stručně výsledky – tým 1
Analýza
zákonných
• Proveden
rozbornorem:
a výklad výše
- zákon č. 13/1997
Sb.pro
O pozemních
uvedených
zákonů
potřeby uživatele
komunikacích
• Zjištěny
pasážemi
- zákon č.rozpory
266/1994mezi
Sb., některými
o drahách ve
znění
jednotlivých
zákonů. Na příklad:
pozdějších
předpisů
- zákon č. 361/2000
o provozu na
• Nesoulad
zákonaSb.,
o pozemních
pozemních
komunikacích
komunikacích
se zákonem č. 266/1994
- nařízení Rady ( EHS) č. 1192/69 ze dne
Sb.,
o
dráhách,
ve
znění
pozdějších
26.června 1969 o společných pravidlech
předpisů. účtů železničních podniků
normalizace
Stručně výsledky – tým 1
• O křížení účelové komunikace s dráhou, což
•jeProveden
rozborpřípadem
a výklad vvýše
velmi častým
praxi, se zákon
pro potřeby
uživatele
o uvedených
pozemníchzákonů
komunikacích
nezmiňuje
•vůbec.
Zjištěny rozpory mezi některými pasážemi
jednotlivýchtéto
zákonů.
příklad:
• Neexistencí
právníNa
úpravy
není dána
je oprávněn
•příslušnost
Nesouladorgánu,
zákonakterý
o pozemních
o komunikacích
takovém způsobu
rozhodnout.
se křížení
zákonem
č. 266/1994
Sb., o dráhách,
• Řešením
je úprava § ve
37 znění
zákonapozdějších
o pozemních
komunikacích,
předpisů. jejímž předmětem by bylo zejména
rozšíření o úpravu styku účelové komunikace s
dráhami.
Stručně výsledky – tým 1
Rozdílný
význampostavení
pojmů „železniční
a „je
Právní úprava
Drážnípřejezd“
inspekce
přejezd“
poněkud nelogická
• Nesoulad ustanovení zákona o dráhách se týká § 54 zákona o
•dráhách,
O zrušení
jde-li
o účelovou
podlepřejezdu,
něhož státní
správu
ve věcechkomunikaci,
drah vykonávají
drážní
správní úřady,
kterými
jsou Ministerstvo
dopravy, DU….
neobsahuje
zákon
o pozemních
komunikacích
žádnou
zmínku, což znamená, že o zrušení přejezdu na
účelové komunikaci
se nerozhoduje
a takový
přejezd
• Drážní
inspekce vykonává
státní
správu
v
zanikne pouze
na základě
rozhodnutí
rozsahu
vymezeném
zákonem
o příslušného
dráhách a
stavebního úřadu, kterým bude vydáno povolení k
měla
by
být
uvedena
v
§
54
stanovícím,
které
odstranění stavby přejezdu na účelové komunikaci.
subjekty vykonávají státní správu.
Zřizování, zabezpečení a rušení přejezdů
Schema správního řízení v I. stupni
PŮSOBNOST
„JINÉHO“ ORGÁNU
Legenda:
Příručku
si je možno objednat:
• Návrh
paragrafových
změn zákonů,
promítnutí do norem a předpisů
KPM CONSULT, a.s.
• Vytvoření příručky - metodiky- postupu při
rušení
přejezdů
orgány
Telefon:
+420 541pro
242dotčené
270
Cíl:
Příručka
obsahuje:legislativy možno zrušit
• Je
podle stávající
přejezd
?
• Text
• Odpověď
- Je možné
!!!!!
• CD – interaktivní
orientace
proces
DOŽÁDÁNÍ
POSTOUPENÍ
POSTUP PŘED
ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
jednostranná závislost
VYJÁDŘENÍ
STANOVISKA
SOUHLASY
ŽÁDOST O
DOPLNĚNÍ
PODÁNÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ V DEN
DORUČENÍ ŽÁDOSTI
NEPŘÍSLUŠNÝ
ORGÁN
ZAJIŠTĚNÍ ÚČELU A PRŮBĚHU ŘÍZENÍ
URČENÍ
ÚČASTNÍKŮ
ŘÍZENÍ A JEJICH
PRÁV
NEOPOMENUTELNÍ
POSOUZENÍ
PŘÍSLUŠNOSTI
PŘÍSLUŠNÝ
ORGÁN
POSOUZENÍ
NÁLEŽITOSTÍ
PODNĚT
POSTUP SPRÁVNÍHO
ORGÁNU
NENÍ PŮSOBNOST
ŽÁDNÉHO ORGÁNU
ŽÁDOST
VYPOŘÁDÁNÍ
ODLOŽENÍ VĚCI
POSOUZENÍ
MOŽNOSTÍ
„ÚČASTNICTVÍ“
ZAHÁJENÍ
ŘÍZENÍ Z
MOCI
ÚŘEDNÍ
VEDLEJŠÍ
Z TITULU
ZVLÁŠTNÍHO
ZÁKONA
PŘÍSLUŠNÁ PRÁVA
ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ
PŮSOBNOST ORGÁNU
POSTUP „ŽADATELE“
ODPOVÍDAJÍCÍ
ZÁVAZNOST
SAMOTNÉ SPRÁVNÍ
ŘÍZENÍ V I. STUPNI
URČENÍ
DOTČENÝCH
ORGÁNŮ
PODÁNÍ
rozhodn
URČENÍ ZDA JSOU
SPLNĚNY PODMÍNKY
PRO VYDÁNÍ
ROZHODNUTÍ
VYPOŘÁDÁNÍ
ROZHODNUTÍ,
ŽE SUBJEKT
NENÍ
ÚČASTNÍKEM
ŘÍZENÍ
VYLOUČENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
2. Technické část, provozní aspekty
Zapojení a spolupráce s odborníky:
• Pracovníci KPM – obsluha území
• Správa železniční dopravní cesty – provozní
zkušenosti
• Fakulta dopravní ČVUT v Praze – nové směry
napájení, technologické řešení
• AK Signál, a.s. – černá skříňka, diagnostika,
problematika rozhraní
Stručně výsledky – tým 2
Využití solárního
napájení
•Problematika
Úsporná řešení
napájení přejezdů
• Dokonalejší
diagnostika
- Rozbor energetické
náročnosti napájení
• Bezpečnější
úspornější kolejové
přejezdových azabezpečovacích
zařízení
obvody
- Diagnostika přejezdových
• Alternativní
napájení
zabezpečovacích
zařízení
• Moderní
a solárních
jednoznačná
identifikace
- Analýza
napájecích
zdrojů
přejezdů
- Provozní náklady - jednokolejnou trať
210 000 Kč/rok, pro dvoukolejnou trať
270 000 Kč/rok.
3. Bezpečnost, psychologie
Zapojení a spolupráce s odborníky:
• Pracovníci KPM – poznatky z krajů a měst
• Fakulta dopravní ČVUT v Praze – laboratoř
psychologie
• Česká zemědělská univerzita - katedra
psychologie
• České dráhy – odbor strategie
Stručně výsledky – tým 3
Stručně výsledky – tým 3
4. Osvěta, výchova
Zapojení a spolupráce s odborníky:
• Pracovníci KPM – spolupráce s KU
• Fakulta dopravní ČVUT v Praze – laboratoř
psychologie
• Česká zemědělská univerzita - katedra
psychologie
• České dráhy
•
Správa železniční dopravní cesty
Stručně výsledky – tým 4
rychlost [km.h-1]
70
60
30
0,852
1,083
0
2,903
5
10
14,560
10,021
9,982 Huslenky z
kilometrická poloha [km]
15
20
40 km.h , 660 m,
zabezpečení výhybek
25
40 km.h-1, 273 m, zabezpečení výhybek
27,347 Velké Karlovice D3
km 26,249
30 km.h , 277 m, přejezd km 27,095
-1
27,070
26,254
30 km.h-1, 91 m, přejezd km 25,137
27,070
26,163
Velké Karlovice Velké
zastávka
Karlovice
30 km.h-1, 88 m, přechodnice
26,100 Velké Karlovice zastávka. z
26,163
-1
26,254 30 km.h , 91 m, přejezd
25,051
25,142
25,051
25,142
2,903
30 km.h-1, 91 m, přejezd km 21,136
40 km.h-1, 528 m,
zabezpečení výhybek,
přechodnice
21,900 Karolinka zastávka. z
21,050
21,141
19,790
19,262
18,332
17,959
17,385 Nový Hrozenkov zastávka. z
15,220
14,100 Halenkov zastávka z
14,560
-1
22,700
23,061
22,700
40 km.h-1, 480 m,
přechodnice
40 km.h-1, 350 m,
zabezpečení výhybek
20 km.h-1, 120 m,
přejezd km 4,591
12,176 Huslenky zastávka z.
10,112
9,541
7,300
7,650
4,603 - Janová z
3,400
22,930 Karolinka D3
22,973
22,973
23,061
22,930
21,141
21,050
19,262
19,501 Nový Hrozenkov nz
19,790
18,332
17,959
30 km.h-1 , 373 m, přejezdy km
18,045 a 18,327
15,168 Halenkov
15,220
30 km.h-1 , 91 m,
přejezd km 10,107
10,112
10,021
9,541
7,567 Hovězí D3
7,650
4,597
7,300
4,477
50
4,477
3,400
3,365 - Ústí u Vsetína z
80
4,597
20
40 km.h-1, 497 m,
poloměr oblouku
40
0,852
1,083
Karolinka
• přejezdy – odstranění trvalých
zastávka
– D3
Vybraná
trať:
Karolinka – D3
omezení traťové
rychlosti
Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov nz
zastávka
Vsetín
–
Velké
Karlovice
Halenkov
•Vsetín
dopravna Hovězí
– zkrácení
zastávka
Halenkov
- 27
Km
délka
tratí
provozních
Janová
Huslenkyintervalů
Huslenky
Ústí
74
Ks
přejezdů
zastávka
Hovězí – D3
u Vsetína
• stanice
Halenkov
– zkrácení
Specifika:
provozních intervalů
- ztráta konkurenceschopnosti
- velmi diskutabilní rozhledové poměry
- řízena z jednoho místa
- velký zájem na zachování trati ze strany
KU a obcí.
0,186 - Vsetín
Rychlostní profil tratě ve směru Vsetín - Velké Karlovice
Pilot
30
Děkuji Vám za pozornost

similar documents