Yhteismetsien esittelyaineisto

Report
XXX:n
YHTEISMETSÄ
Tähän päiväys
Alle mahd. koko dian kokoinen kuva
Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt
fontti cambria.
Laajenevat ja kehittyvät yhteismetsät hanke
MetsäPremium Oy
Kuvat Riikka Jauhiainen
Sisältö
1 Suomen yhteismetsät
2 Yhteismetsän hallinto
3 Yhteismetsän toiminta
4 Osakkaana yhteismetsässä
XXXX Yhteismetsä
Osoite
Yhteyshenkilö ja Puhelinnumero
Sähköposti
verkkosivuosoite
Laajenevat ja kehittyvät yhteismetsät hanke
MetsäPremium Oy
Kuvat Riikka Jauhiainen
1. Suomen yhteismetsät
• Yhteismetsä on kiinteistöille
yhteisesti kuuluva alue.
• Tarkoitettu käytettäväksi ensi
sijassa kestävän metsätalouden
harjoittamiseen osakkaiden
hyväksi.
• Osakaskunnan muodostavat
osakaskiinteistöjen omistajat.
• Yksityismaata ja vesialueita,
joita osakaskunta hallinnoi.
3
1.1 Yhteismetsien sijainti
• Suomessa on yli 275 yhteismetsää.
• Yhteispinta-ala on n. 576 000 ha
eli n. 4,5 % yksityismetsien pintaalasta.
• Yhteismetsien koko vaihtelee alle
20 ha - 90 000 ha.
• Isoimmat yhteismetsät ovat
Pohjois-Suomessa.
Yhteismetsien maa- ja vesialueet Suomessa vuonna 2013 (Lähde: Maanmittauslaitos)
4
1.2 Yhteismetsien historia
• Vanhimmat yhteismetsät
perustettu v. 1887.
• Vuoteen 2003 asti
perustettiin vain
viranomaisten toimesta.
– Valtaosa isojako- ja asutusyhteismetsinä 1930 −1960-luvuilla
• Vuodesta 2003 alkaen
perustettu metsänomistajien
välisillä sopimuksilla.
– Yhteismetsien lukumäärä
kaksinkertaistunut.
5
1.3 XXXX Yhteismetsän historia
• Perustettu v.
• On perustamishistorialtaan
(asutus, isojako, suvun tmv.)
yhteismetsä.
• Pinta-ala oli perustamisvaiheessa xxx ha ja nyt xxx ha.
• Merkittäviä tapahtumia: (lisää
omia käännekohtia tmv.
tähän)
6
1.4 XXX:n yhteismetsän yhteystietoja
Yhteismetsän kotipaikka:
Metsien sijainti:
Hoitokunnan puheenjohtaja:
Toimitsija:
Toiminnanjohtaja:
Verkkosivuosoite:
7
1.5 Yhteismetsien kehitysnäkymiä
• Uudet yhteismetsät pääasiassa
pienehköjä suvun tai perheen
yhteismetsiä.
• Kasvavasti myös sijoittajien
yhteismetsiä.
• Yhteisöistä erityisesti kunnat ja
seurakunnat tulleet kasvavasti
mukaan yhteismetsien
osakkaiksi.
• Metsänomistajat liittävät omia
metsiään olemassa oleviin
yhteismetsiin osuuksia
vastaan.
8
2. Yhteismetsän hallinto
• Keskeiset säädökset
– Yhteismetsälaki 109/2003
– Kiinteistönmuodostamislaki
554/1995
• Yhteismetsälain mukaan
yhteismetsällä on oltava
– Ohjesääntö
– Metsäsuunnitelma
– Osakaskunnan valitsema
hoitokunta tai toimitsija
– Vuotuinen toimintasuunnitelma ja talousarvio
9
2. 1 XXXXX Yhteismetsän hallinto
• Yhteismetsällämme on
hoitokunta / toimitsija
• Hoitokunnassa on xx jäsentä
• Osakkaina on xxx
osakaskiinteistöä
• Yhteismetsän osakaskunnalla
on xxx palkattua toimihenkilöä
10
2.2 Yhteismetsämme pinta-alatietoja
Vuosi (muuta sarakkeita tarpeen mukaan)
2010
Kokonaispinta-ala
ha
Osakaskunnan
omistamaa
ha
Metsämaata
ha
Kitu- ja
joutomaata
ha
Vesialueita
ha
Ympäristötukija Metsokohteita
ha
Omin päätöksin ha
suojeltu
2011
2012
2013
2014
2015
11
2.3 Yhteismetsämme talous
• Yhteismetsän liikevaihto on
xxx €/v.
• Osuuden arvo on xxx €.
• Tuloista xxx % on
metsätalouden tuloja
• Muita tulolähteitä ovat:
xxxxxxxx
• Jaamme osakkaille
ylijäämää noin xx €
vuosittain/joka x. vuosi
12
2.4 Yhteismetsien verotus
• Osakaskunta on oikeushenkilönä verovelvollinen.
– Maksaa yhteismetsän verot.
– On veronmaksajana
yhteisetuus.
• Verojen jälkeisestä
tuloksesta osakkaille jaettu
ylijäämä on heille verotonta
tuloa.
• Verotus on hieman
kevyempää kuin muissa
yksityismetsänomistuksen
muodoissa.
13
3. Yhteismetsän toiminta
• Yhteismetsät toimivat
ensisijaisesti metsätalouden
harjoittajina.
• Alueita voi käyttää muuhunkin
tarkoitukseen, jos se on
taloudellisesti tai muuten
tarkoituksenmukaista.
• Metsiä hoidetaan ja käytetään
metsäsuunnitelman mukaan.
• Osa tuloksesta jaetaan
ylijäämänä ja osa voidaan
tallettaa tulevia tarpeita varten.
14
3.2 Yhteismetsämme metsätalous
Vuosi (muuta sarakkeita tarpeen mukaan)
1970
1980
1990
2000
2010
2014
m3/
Puuston kasvu vuosi
Hakkuusuunnite
m3/
vuosi
josta
tukkipuuta
%
Taimikoiden
ja nuorten
metsien
hoitoa
ha/
vuosi
Metsän
uudistamista
ha/
vuosi
15
3.3 Yhteismetsämme tulot
Vuosi (muuta sarakkeita tarpeen mukaan)
2010
Kokonaisliikevaihto
2011
2012
2013
2014
2015
€/
vuosi
Puun
€/
myyntitulot vuosi
Metsästys- €/
vuokratulot vuosi
Mökkien ja €/
tonttien
vuosi
vuokratulot
Muut tulot
€/
vuosi
16
3.4 Yhteismetsämme laajeneminen
• Yhteismetsämme on
ostanut viimeisten
viiden vuoden aikana
lisäalueita xxxxx ha.
• Uusia alueita on liitetty
osuuksia vastaan xxxxx
ha.
• Liittämisten kautta on
tullut xxxxx uutta
osakasta.
17
4. Osakkaana yhteismetsässä
• Yhteismetsän osakkuus on helppoa ja huoletonta.
– Hoitokunta tai toimitsija vastaa metsien hoidosta ja hakkuista.
– Toimiva ja demokraattinen hallintomalli
• Metsät säilyvät pirstomattomina.
• Suuruuden ekonomia toimii sekä puukaupoissa että
metsänhoidossa.
• Sukupolvenvaihdos on helppo toteuttaa luovuttamalla
yhteismetsäosuuksia.
• Yhteismetsä tarjoaa metsästys-, kalastus- ja muita
virkistyskäyttömahdollisuuksia.
• Helppo ja kohtuullisen turvallinen sijoitusmahdollisuus.
18
4.1 Osakkaan oikeuksista
• Oikeus osuusluvun mukaiseen ylijäämään
• Äänioikeus osuusluvun mukaan
– Äänileikkuri voi äänestystilanteessa asettaa rajoituksia.
• Yhteismetsälaki turvaa osakkaiden tasapuolisen
kohtelun.
– Moiteoikeus hoitokunnan/toimitsijan ja osakaskunnan
kokouksen päätöksistä
• Oikeus päättää itsenäisesti omistamiensa
yhteismetsäosuuksien luovutuksista ja panttauksista
• Ei ole oikeutta toimia yhteismetsän metsissä omin
päätöksin.
– Jokamiehen oikeus on voimassa myös yhteismetsän alueella.
19
4.2 Yhteismetsämme osakkaat ja
osuudet
• Osakkaita on kaikkiaan xxx
henkilöä.
• Yhteismetsän kokonaisosuusluku
on xxx ja pienin erikseen
luovutettava osuusluku xxx.
• Osakaskunnan kokouksissa on
äänileikkuri, xx % paikalla
olevista äänistä.
• Yhteismetsän osakaskunnalla
on/ei ole erikseen myytävien
osuuksien etuosto-oikeus.
20
4.3 Metsän liittäminen XXX:n
yhteismetsään
• Metsänomistaja voi luovuttaa metsää yhteismetsään
liitettäväksi ja saa tilalle yhteismetsäosuuksia.
• Voidaan liittää tila, tiloja tai määräala.
• Ei ole luovutus -> ei veroseuraamuksia
o Edellyttäen, että ei sovita minkäänlaisia rahakorvauksia.
• Kahdenvälinen liittämissopimus
o Edellyttää liitettävän metsäalueen ja yhteismetsän osuuden
arvon määrittämistä.
• Liittäminen edullista, ei toimitusmaksua.
• Liittyjä tulee yhteismetsään tasaveroiseksi osakkaaksi.
• Myös tilan ostamisesta voidaan neuvotella.
21
22

similar documents