1.1.2012 - Bénéfice Oikeuspalvelut Oy

Report
KUNTA-ALAN
TYÖMARKKINASOPIMUKSET
2012- 2013
EFFEDUN SOPIMUSINFOT 2012
Varatuomari Ulla-Riitta Parikka
Bénéfice Oikeuspalvelut Oy
Työmarkkinakeskusjärjestöjen
raamisopimus 2012 - 2013
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
2
Perustuu raamisopimukseen
• Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimus
13.10.2011, toteutuminen todettu 28.11.2011
• Sopimuskausi 25 kk
– Ensimmäisen 13 kk:n kustannusvaikutus 2,4 % ja
seuraavan 12 kk:n 1,9 %
• Kustannusvaikutus yhteensä 4,3 % (korkoa korolle 4,35%)
• Jos 2. jakson pituus lyhempi (max 4 kk) tai pidempi (max
2 kk), kustannusvaikutus suhtautetaan jakson pituuden
mukaan
– Kunta-alan sopimuskausi 26 kk 0,16%
korkeampi kustannusvaikutus (4,46 %)
• Kertaerä 150 euroa v. 2012 1. palkanmaksun
yhteydessä
• Sisältää laajan työelämän kehittämisratkaisun
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
3
Työelämän kehittämispaketti 1(2)
• Työvoiman käyttötavat
– Määräaikaiset: Vuokratyö, ennakkoilmoitus
päättymisestä?, ns. 0-työsopimukset (työryhmä)
• Työurien pidentäminen
– Ikäohjelma: Malli
– Osatyökykyisten työllistymisen parantaminen:
Toimintaohjelma
– Henkilöstösuunnittelun kehittäminen: Malli 31.5.2011
– Työhyvinvointi: Työsuojelulainsäädäntö 30.11.2012 ja
työaikapankkien käyttöönoton edistäminen
• Muutosturva ja osaamisenkehittäminen
– Parhaat käytännöt yritysjärjestelyissä
– Osaamisen kehittäminen): Työryhmä, toimintamallit, mm.
oikeus palkallisiin koulutuspäiviin (ammatillinen
täydennyskoulutus)
– Yritysten verokannusteet
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
4
Työelämän kehittämispaketti 2(2)
• Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja
tasa-arvo
– Isyysvapaa 54 arkipäivää vuonna 2013
– Samapalkkaisuus: Palkkakartoitusten kehittämien,
sopimusten vaikutukset/palkkaerot sukupuolten
välillä
• Sosiaaliturva
– Työttömyysturvalainsäädännön selkeyttäminen,
ja nopean työllistymisen edistäminen
– Muuta: Valtio osallistuu lomautuspäivien
rahoitukseen, muutoksia työttömyyskorvauksiin
(lyhennetty työviikko, lomakorvauksen
jaksotuksesta luopuminen 2013),
vuorotteluvapaakorvausten taso säilyy entisenä
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
5
Ohjeita kunta-alan sopimuksista
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Uusi KVTES KT:n verkkosivuilla
Painetut sopimuksen tammi-helmikuun vaihteessa
Yleiskirje 37/11 KVTES:n palkkausluvun muutokset
Yleiskirje 35/11 Matkakustannukset korvaukset
Yleiskirje 32/11, Työsuojeluvaltuutettuja koskevat sopimukset
Yleiskirje 25/11 KVTES:n muutokset
Sopimusohjeita 22.11.11, Palkallinen isyysvapaa
Sopimusohjeita 22.12.11, Vuosiloman uudistus
Tiedote 24.11.11, Tehy mukaan kuntasopimukseen, liitteenä
sovintoehdotus
Uutisia 29.11.11, Vuorotteluvapaakorvaus säilyy ennallaan
Uutisia 28.11.1 Raamisopimus todettu kattavaksi
Tiedote 23.11.11, KT:n valtuuskunta hyväksyi
neuvottelutuloksen
KT:n nettisivut palkka-asiamiehille ja palkkaasiamiestiedotteet
Kuntatyönantaja 6/2011
Kunta-alan sopimusten
kustannuksia ja ajankohtia
Sopimuskausi 1.1.2012 – 28.2.2014
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
7
Ajankohtia kunta-alan sopimuksissa 1(4)
• Yleiskorotukset 1.1.2012 ja 1.2.2013
– Vastaavat korotukset palkkahinnoitteluissa
• Kertaerä 1/2012 palkanmaksun
yhteydessä
• Paikallinen järjestelyerä 1.1.2012
Kuntasopimus
– Lääkärisopimuksessa eräillä ryhmillä
– Teknisten sopimuksessa
• Paikallinen järjestelyerä yleisesti 1.2.2013
– Suuruus vaihtelee sopimusalakohtaisesti
– Perhepäivähoitajilla ei ole paikallisia eriä!
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
8
Ajankohtia kunta-alan sopimuksissa
2(4)
• Tekstimuutoksia pääosin 1.1.2012
• Käytetty ns. keskitetty järjestelyerä 0,7 %
– Mm. KVTES:n palkkarakenneuudistus,
vuosilomauudistus ja palkallinen isyysvapaa
(ks. isyysloma eri diasarjassa)
• Perhepäivähoitajilla myös muita muutoksia 1.1.12
– Lääkärisopimuksessa aloitetaan KVTES:n
palkkarakenneuudistus eräiden tekstien
osalta
• Uudistus toteutetaan 2-osaisena (2012 ja 2013)
• Muutoksia myös mm. lomarahavapaan määrään
– Ks. Teknisten sopimuksen palkkarakenneuudistus em. sopimuksesta
• Ei yhtenevä KVTES:n kanssa
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
9
Ajankohtia kunta-alan sopimuksissa
3(4)
• Tekstimuutoksia myös 1.2.2013
– KVTES:ssa henkilökohtaiseen lisään vähintään
käytettävän rahamäärän (%) korotus (1,1 -> 1,3 %)
• Koskee myös perhepäivähoitajia (0,9 -> 1,3 %)
• Käytettävissä myös paikallista erää (0,6 %)
– Lääkärisopimuksessa toteutetaan mm.
• KVTES;n palkkarakenneuudistuksen pääkohdat
– Työkokemuslisäprosentit ja siirto henkilökohtaisesta
lisästä peruspalkkaan
• Työ-/virkavapaalta maksettavan varsinaisen
palkan käsite muuttuu
– Perhepäivähoitajilla tekstimuutoksia
• Kuukausipalkan jakaja ja ylityökorvausten korotus
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
10
Ajankohtia kunta-alan sopimuksissa
4 (4)
• Palkkahinnoittelun rakennemuutoksia
– KVTES ei sisällä palkkahinnoittelujen
rakennemuutoksia
– Lääkärisopimuksen olennaisia
rakennemuutoksia ja vähimmäispalkkojen
korotuksia eräillä ryhmillä 1.1.1012
• Perusteena osittain mm. ammattihenkilölain
muutokset
• Vähimmäispalkan korotukset (KVTES 3§)
1.1.2012 ja 1.2.2013
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
11
Ajankohtia kunta-alan sopimuksissa
4 (5)
• Luottamusmieskorvausten korotuksia
− Kokonaan vapautetun tehtäväkohtaisen palkan
korotus 1.1.12 ja 1.2.13, palkkioiden korotus 1.1.12
• Työsuojeluvaltuutetun aseman ja
korvausten olennaisia muutoksia
– Vestes työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta
ja korvauksesta 24.11.11, voimaan heti
– Sopimus työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä ja
ansionmenetyksen korvaamisesta 24.11.11
• Voimaan 1.1.2014
• Noudatetaan kuntarakenneuudistuksen yhteydessä
heti, jos olennaisia muutoksia työsuojeluorganisaatiossa,
ks. KT:n yleiskirje 32/2011
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
12
Sopimuskorotukset 1(2)
Aika ja
korotus
KVTES
LS
OVTES
TS
TTES
1.1.2012
Yleiskorotus
1,7
1,7
1,63
1,7
1,7
Keskitetysti
käytetty erä
0,7
Palkkarakenne, VL
0,5
Hinnoittelujen
rak. muutok.
0,8
0,3
0,7
Huomaa
palkkarakenneuudistus
Tehtäväkohtaiset
palkat
nousevat
1,7 % + 2 %
Paikallinen
järjestelyerä
0
Kertaerä
150 e
Tehtäväkohtaiset
palkat
nousevat
1,7 % +1 %
Keskim. 0,2% 0
LS:n ps:sta,
0,4%
0
150 e
150 e
kohdennettu
TK:iin
150 e
150 e
Kertakustannus vuositasolla n. 0,4 % kunta-alan keskiansiosta,
valtio kompensoi ylimääräisellä valtionosuudella
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
13
Aika ja
korotus
Sopimuskorotukset 2(2)
KVTES
LS
OVTES
TS
TTES
1.2.2013
Yleiskorotus
1,46
1,3
1,36
1,46
1,46
Keskitetysti
käytetty erä
0
0,56 palkkarakenne ym.
0,4
0
0
Keski. 0,2%
LS:n ps.sta,
kohdennettu
sairaaloihin
0,3
0,6
0,6
4,46
4.46
4,46
4,46
Huomaa
LS:n palkkarak. uudistus
Paikallinen
järjestelyerä
Tehtäväkohtaiset palkat
nousevat
1,3 % + 2 %
0,6
Huomaa HL:n
vähimmäismäärän
nousu 1,1 %:sta
1,3 %:iin
Kustannusvaik. 26 kk
2012-2013
Bénéfice Oy
4,46
Sopimusinfot 2012
14
KVTES:n palkkausluku
Allekirjoituspöytäkirjan
- kertaerä
- paikallinen järjestelyerä
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
15
Kertaerän maksamisen edellytykset
• Keskeytymätön palvelussuhde kuntaan
16.9. – 16.12.2011
– Mahd. eri palvelussuhteiden väliin ei jää päivääkään
• Palvelussuhteen luonne voi muuttua
• Määräaikaiset palvelussuhteet seuraavat välittömästi
toisiaan
• Voi olla esim. palkattomalla lomalla
• Palvelussuhde em. kuntaan voimassa 10.1.2012
• Maksetaan palkkaa tammikuulta em. kunnassa
– Mitä tahansa palkkaa, esim. varsinaista palkkaa,
työaikakorvauksia, lomapalkkaa
• Osa-aikatyössä kertaerä samassa suhteessa
alempi kuin osa-aikatyö on täydestä työajasta
– Arvioidaan tarvittaessa 10.1.12 tilanteen mukaan
– Ks. esimerkit KT:n yleiskirje 25/11
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
16
KVTES:n palkkausluvun muutoksia
1. Olennaisin muutos työkokemuslisäjärjestelmän
käyttöön otto 1.1.2012 lukien ja siihen liittyvät
tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän
muutokset
2. Eräitä muutoksia tehtäväkohtaisen palkan
määräytymisessä
3. Kertapalkkio korvaa kannustuslisän sekä kokous- ja
luentopalkkiot
4. Rekrytointilisä uutena lisänä sopimukseen
5. Syrjäseutulisämääräys poistuu, siirtymämääräys
vanhoilla
6. Projektiyöntekijän kokonaispalkkausmääräys poistuu
7. Päivitetty soveltamisohjeita ym. , ei muutoksia
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
17
Palkkausjärjestelmän osat
Mitä saadaan
aikaan
yhdessä
Organisaation
menestymisosuus
esim. tulospalkkio
Henkilökohtainen osa
Miten tehdään
Mitä saadaan
aikaan
Henkilökohtainen lisä
Ammatinhallinta, pätevyys,
työtulokset
Työkokemuslisä
Työkokemus
Uusi osa
Työkohtainen osa
Mitä tehdään
Tehtäväkohtainen palkka
Tehtävien vaativuus
© Bénéfice
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
18
Kokonaispalkkojen rakenne 2011
Sopimus
KVTES
OVTES
TS
LS
Tehtäväkohtai
nen palkka %
82,8
76
78
65,3
HLVO tai vast.
vuosisidonnain
en %
6,9
12,9
6,8
5,7
HLHO tai muu
työsuoritukseen
perustuva %
1,3
0,6
4,8
2,7
Muut
säännöllisen
työajan lisät %
7,7
8
6,2
8
Ylityökorvaukset %
1,3
25
4,2
18,3
Yht. 100%
Tulopalkkiot
0,2 % ps:sta
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
Lähde: KT:n tilasto 2011
19
Työkokemuslisäjärjestelmä 1.1.2012
1(3)
• Työkokemuslisä erotettu KVTES 2011:n
henkilökohtaisesta lisästä
• Vrt. 2011 sopimuksessa henkilökohtaisen lisän
vuosisidonnainen osa (5 v -> 5 %, 10 v -> 10%) ollut
työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen lisän
vähimmäistakuu
• Uudessa järjestelmässä työkokemuslisä ja
työsuoritukseen perustuva henkilökohtainen lisä
eivät ole sidoksissa toisiinsa
• Työkokemuslisä karttuu palvelusvuosien
perusteella
• Työkokemuslisän suuruus tehtäväkohtaisesta
palkasta laskettuna 1.1.2012 on
• 3 %, kun lisään oikeuttavaa palvelua 5 v
• 8 %, kun lisään oikeuttavaa palvelua 10 v
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
20
Työkokemuslisäjärjestelmään siirtyminen 2(3)
31.12.2011
1.1.2012
Tehtäväkohtainen palkka
Korotetaan 3,7 %:lla (1,7 % + 2 %)
Em. Korotus muodostuu
1,7 %:n yleiskorotuksesta
ja
henkilökohtaisesta lisästä
tehtäväkohtaiseen palkkaan siirrettävästä
2 %:sta
Henkilökohtaisen lisän (HL)
vuosisidonnaiseen osaan (HLVO)
oikeuttavaa palvelua vähintään 5
v (5% tai 10 %)
Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta
osasta vähennetään em. 2 %:n siirtoa
vastaava euromäärä
Ei ole em. lisää ollenkaan
Tehtäväkohtaisen palkan korotus silti 3,7 %,
ei siirtoja
Bénéfice Oy
- em. 2 %:n euromäärä laskettu
tehtäväkohtaisesta palkasta 31.12.11
Sopimusinfot 2012
21
Työkokemuslisäjärjestelmään siirtyminen 3(3)
31.12.2011
1.1.2012
HLVO 5% (5 v)
HLVO10 % (10 v)
Jäljelle jäänyt HLVO muuttuu
työkokemuslisäksi
3 % (5 v)
8 % (10 v)
Suuruus lasketaan uudesta 1.1.12
tehtäväkohtaisesta palkasta
(sis. em. 3,7 %:n korotuksen)
Vanhoilla vh:lla/tt:llä ei työkokemuslisään
oikeuttavia palvelusaikoja lasketa
uudelleen uusien määräysten mukaan
Ansainta uusien mukaan 1.1.12 lukien
Loput HL:stä eli käytännössä
harkinnanvarainen osa (HLHO)
Muuttuu työsuoritukseen perustuvaksi
euromääräiseksi henkilökohtaiseksi lisäksi
HLHO:iin käytettävä minimi
1,1 % tehtäväkohtaisista
palkoista
1.2.2013 henkilökohtaisiin lisiin käytettävä
minimi 1,3 %:a tehtäväkohtaisista
palkoista
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
22
Työkokemuslisään oikeuttava aika 1(2)
1) Oman kuntatyönantajan palvelus
2) Muun työnantajan palvelus, josta olennaista
hyötyä
– Vrt. 2011 sama ammattiala tai olennainen hyöty,
samasta ammattialasta aina olennaista hyötyä
3) Yrittäjätoiminta, josta olennaista hyötyä
– Enintään 5 v, konkreettinen työn tekeminen, ei esim.
pelkkä osakkuus/omistus
• Olennaisen hyödyn harkintaoikeus työnantajalla
– Paikalliset menettelyohjeet
– Varmistetaan samanlaisissa tapauksissa yhtenäiset
käytännöt
• Työntekijän esitettävä 2) ja 3) kohdista luotettava
selvitys
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
23
Työkokemuslisään oikeuttava aika
2(2)
A. Edellä 2) ja 3) kohtien muutokset koskevat
uusia 1.1.2012 lukien alkavia palvelussuhteita
B. Kuntaan palvelusuhteessa siirtymävaiheessa
2011/2012 olevilla ei palvelusaikoja lasketa
takautuvasti uudelleen
– Uusia määräyksiä sovelletaan kaikkeen 1.1.2012
lukien kertyvään palveluun
C. Työkokemuslisään oikeuttava palvelu
lasketaan myös palvelusuhteessa olevilla
uudelleen uusien määräysten mukaan, kun
a. Vh/tt siirtyy toiseen virkaan tai tehtävään
b. Tehtävät muuttuvat olennaisesti
->> uudet palkkaperusteet
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
24
Muutoksia tehtäväkohtaisen palkan
määräytymisessä (10 §1mom)
Tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan
(korotetaan/alennetaan), jos
tehtävien vaativuus muuttuu
vähintään kahden viikon ajaksi
(=14 kalenteripäivää)
– Vrt. nykyisin 10 työpäivää
– Ei muutosta vuosilomasijaisuuksien osalta
(2 vk)
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
25
Muutoksia tehtäväkohtaisen palkan
määräytymisessä (9 § 2 mom)
 Tehtäväkohtaisen palkan alentaminen puuttuvan
kelpoisuuden vuoksi (palkkausluvun 9 § 2)
1) Ei mahdollista enää yksinomaan
palkkahinnoittelussa ”palkkausperusteeksi”
asetetun koulutuksen puuttuessa
•
Vrt. KVTES 2010-2011 palkkausluvun 4 § 3 mom,
peruspalkan alentaminen puuttuvan koulutuksen
vuoksi
2) Uusi mahdollisuus (enint. 10 %:a) muodollisen eli
lakisääteisen tai viranomaisen asettaman
kelpoisuuden puuttuessa
– Ei voida kuitenkaan tehdä, jos palkkahinnoittelussa on
palkkausperusteeksi asetettu yksinomaan viitteellinen
koulutustasovaatimus (ks. 7 § 1 mom:n sov. ohjeen 2 kohta 3) ja
KT:n yleiskirje 37/2011)
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
26
Muutoksia tehtäväkohtaisen palkan
määräytymisessä
Tehtäväkohtaisen palkan alentaminen
puuttuvan kokemuksen vuoksi
– KVTES:n 2010-2011 palkkausluvun 4 § 2
mom on poistettu
– Alennus ei ole enää mahdollinen 1.1.2012
lukien
• KT:n yleiskirje 37/2011
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
27
Koulutuksen tai kokemuksen
puuttuminen 1.1.2012
 Tarkistetaan 1.1.2012, millä perusteella palkanalennukset
on tehty
1) Poistetaan puuttuvan kokemuksen vuoksi tehty alennus
(KVTES 10-11 palkkausluvun 4 § 2)
2) Jos henkilö täyttää viran/tehtävän kelpoisuusehdot,
alennusta puuttuvan pätevyyden (koulutus ym.
kelpoisuus) vuoksi ei voida tehdä (KVTES 10-11 palkkausluvun 4 § 3)
3) Jos henkilö ei täytä viran/tehtävän kelpoisuusehtoja,
alennus puuttuvan pätevyyden vuoksi voidaan edelleen
tehdä (KVTES 12-13 palkkausluvun 9 § 2)
– Poikkeus KTES:n 7 §:n 1 mom:n soveltamisohjeen 2 kohdan 3 tilanne
 Käytännön ohje: Henkilö palkataan siihen tehtävään,
jonka tehtävät hän koulutuksensa ja kokemuksensa
perusteella pystyy tekemään, ja hänet sijoitetaan tämän
mukaiseen hinnoittelukohtaan tai hän on
hinnoittelematon.
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
28
Palkkahinnoittelun ulkopuolinen
Tilastotunnus 99999999
 Määräykset ja ohjeet koottu palkkausluvun 8 §:ään
1) Palkkahinnoittelusta ei löydy sopivaa
hinnoittelukohtaa
2) Henkilö tekee useamman hinnoittelukohdan
mukaisia tehtäviä
3) Voidaan soveltaa myös KVTES:n 17 §:ssä
lueteltuihin työnantajan edustajiin
• Työnantaja päättää tehtäväkohtaisen palkan
⤇ Sidottua harkintaa
• Tehtävien vaativuus, apuna mm.
– hinnoiteltuja ryhmiä viiteryhminä
– KVTES:n vaativuustekijät
– paikkakunnan ja ammattialan palkkataso,
työnantajan palkkapoliittiset periaatteet
– muodostaan paikallisia hinnoittelemattomien ryhmiä
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
29
Työnantajan edustajan palkka (17 §)
• Viranhaltija tai työntekijä vastaa kunnan tai
ky:n taikka sen merkittävän osan johtamisesta
ja kehittämisestä,
– Vastaa esim. suuresta hallinnonalasta, kunnan tai
ky:n yleisestä hallinnosta, taloudesta tai
suunnittelusta, henkilöstöjohtajat ym.
► Työnantaja päättää palkan, sen
määräytymisperusteet, tarkistukset ja ajankohdat
– Työntekijöiden kohdalla asiasta sovittava
työsopimuksessa
– Esim. kokonaispalkka ilman työkokemuslisää
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
30
Kertapalkkio (14 §)
• Esim. yksilön tai ryhmän kannustin erityisissä
tilanteissa tai kun tulospalkkio ei ole käytössä
– Esim. bonus poikkeuksellisen tuloksellisesta
vuodesta
– Esim. palkitsemisjärjestelmänä käytössä ns.
voileipäpöytä tai muu nopean palkitsemisen
sisältämä järjestelmä
• Kertapalkkio kokouspalkkion korvikkeena
– Kertapalkkiota ei makseta vh:lle/tt:lle, jolla oikeus
työaikakorvauksiin ym.
• Ks. myös KVTES:n työaikaluvun 2 § TAL:n alaiset, ja 23 §
johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien
työaikakorvaukset
• Ei ole varsianista palkkaa
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
31
Rekrytointilisä (15 §)
• Maksamisperusteena esim. ongelmat
henkilöstön saatavuudessa
• Työnantaja päättää
– Maksamisperusteet ja voimassaolo lisän
myöntämistä koskevassa päätöksessä
– Työntekijän kanssa voidaan sopia
työsopimuksessa
• Luonteensa vuoksi määräaikainen
• Todettu aiemmin KVTES:ssa henkilökohtaisen
lisän poikkeuksellisena maksuperusteena
– 31.12.11 samalla perusteella harkinnanvaraisena
HL:nä myönnetty erä säilyy edelleen HL:nä
entisten perusteiden mukaan
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
32
Kertapalkkion ja rekrytointilisän
neuvottelumenettelyistä
• Po. palkkatekijät ovat työnantajan
harkinnassa
• Ovat pääsopimuksen 14 §:ssä tarkoitettuja
harkinnanvaraisia lisiä
– Ks. PS:n 14 § 3 ja soveltamisohjeineen
• Maksamisperusteista ja yleisistä periaatteista
neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa
– Neuvotteluja ei käydä yksittäistä vh:aa/tt:ää
koskevana
– Ei käydä varsinaisia erimielisyysneuvotteluja
• Ei paikallis- tai keskusneuvotteluja, ei voida saattaa
työtuomioistuimeen
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
33
Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013
1(3)
• Kohdentamisperusteet allekirjoituspöytäkirjan
6 §:n 2 mom:ssa
– Paikallisten palkkausjärjestelmien kehittäminen
– Paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen
– Tuloksellisuutta edistävien toimenpiteiden
tukeminen
– Tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen
• Huolehditaan mm. palkkasuhteiden
oikeellisuudesta
– Johtavat ja esimiehet / heidän työntekijänsä
– Palkkahinnoittelun ulkopuoliset/hinnoitellut
verrokkiryhmät
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
34
Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013
2(3)
• Suuruus 0,6 % palkkasummasta
1) Ulkopuolella perhepäivähoitajat ja heidän
palkkasummansa
2) Ulkopuolella tehyläisten palkkasumma, kun heitä
koskevat neuvottelut käydään erikseen
• Ks. sovintoehdotus 24.11.2011, KT:n tiedote
• Lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta
kuukaudelta ennen korotuksia
• Poikkeukselliset erät (esim. tulospalkkio) ulkona
palkkasummasta
• Kokonaiskustannusvaikutus 0,6 %
⤇ Huomioitava mm. työaikakorvausten ja
työkokemuslisien heijastusvaikutukset korotuksia
laskettaessa
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
35
Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013
3(3)
• Käytetään tehtäväkohtaisen palkojen
korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin
• KT:n tarkemmat ohjeet syksyllä 2012
• Neuvottelumenettely
allekirjoituspöytäkirjan 6 § 5
– Henkilöstölle tosiasiallinen
vaikutusmahdollisuus
– Pyrkimys yhteisymmärrykseen
– Jos ei yksimielisyyttä, työnantaja päättää
– Neuvotteluista pöytäkirja, josta ilmenevät
osapuoltenkannat perusteluineen
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
36
KVTES:n
vuosilomamääräykset
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
37
Yksi vuosilomataulukko 1(3)
• Ns. B-vuosilomataulukko poistettu!
• Em. B-taulukkoa (KVTES 2011 vl-luku 5 § 2)käytetty
1) lomakorvauksia maksettaessa
2) vuosilomaa määrättäessä silloin, kun vh/tt ollut
työssä lomakautena enintään 5 päivää
• B-taulukon taustalla oli vuoden 1999 vuosilomauudistus , jollin ns.
talviloman pidennyspäivät muuttuivat normaaleiksi vuosilomapäiviksi.
Pidennyspäiviltä ei oltu maksettu lomakorvausta eikä lomarahaa.
• Muutos ollut vireillä vuosia
– Muutoksen perusteena mm. EYT:n tuomio, joka koski
lomakautena äitiyslomalla olleen lomaoikeutta, ja
tasa-arvovaltuutetun kanta -> B-taulukko syrjivä
– Välivaiheen ratkaisuna äitiysvapaa rinnastettiin
KVTES:ssa työssäoloon (KVTES 2011 5 §:n sov. ohje)
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
38
Yksi vuosilomataulukko 2(3)
• ⤇ Vain yksi lomanmääräytymistaulukko eli
lomanmääräytymisjärjestelmä
– = Vanha A-taulukko
• Vuosiloma pitenee 3 – 8 päivää tai lomakorvaus
maksetaan em. määrää useammalta päivältä
– Verrattuna nyt kumotun KVTES 2011 vuosilomaluvun 5
§:n 2 mom:ssa määrättyyn
• Parantaa
– Vakinaisten poislähtevien oikeuksia
– Määräaikaisten oikeuksia
– Lomakautena työ-/virkavapaalla ym. olevien
oikeuksia
• Ei vaikuta lomarahan määrään
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
39
Vuosilomamääräysten voimaantulo 3(3)
Muutokset voimaan 1.1.2012 lukien
1) Noudatetaan 1. kerran
lomanmääräytymisvuodelta
1.4.2011 – 31.3.2012 ansaittavaan lomaan:
1.1.2012 lukien annettavat lomat tai maksettavat
lomakorvaukset koko em. lomanmääräytymisvuodelta KVTES:n 2012 mukaan
2) Viimeistään 31.12.11 päättyneestä
palvelussuhteesta maksetaan lomakorvaukset
KVTES:n 2011 mukaan
3) Lmv:lta 1.4.2010 – 31.3.2011 pitämättä oleva
loma (ns. vanha loma) määräytyy KVTES:n 2011
mukaan, vaikka loma pidettäisiin tai korvaus
maksettaisiin 1.1.12 jälkeen
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
40
Perhepäivähoitajia
koskevat sopimusmuutokset
2012 – 2013
KVTES:n liite 12
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
41
Perhepäivähoitajien
palkkausmääräykset
• KVTES:n mukaiset yleiskorotukset hoitopakan
korvauksiin 1.1.2012 ja 1.2.2013
• Toteutetaan KVTES:n palkkarakenneuudistus
1.1.2012
• Ei paikallisia järjestelyeriä sopimuskautena
– Kaikki sopimuskorotukset käytetty keskitetysti
• Henkilökohtaisiin lisiin käytettävä
vähimmäismäärä nousee 1.2.2013 1,3 %:iin
– Siihen saakka harkinnanvarasiin henkilökohtaisin
lisiin käytettävä vähintään 0,9 %
tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä, jos
liitteen piirissä vähintään 30 henkilöä
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
42
Perhepäivähoitajien
työaikamääräykset
• Työajan käsite entinen
– Aika, jona hoitajalla lapsia hoidossaan tai hän
tekee työnantajan määräämiä muita tehtäviä
• Työajan käsitteen ongelmallisuus omassa kodissa
työskentelevillä, TAL ja työaikadirektiivi
• Ns. aamuvarallaolo 1.1.2012 lukien
• Työvuoroluetteloon merkityn työajan alkamisesta
klo 10:een saakka
• Jos lapsia ei ole hoidossa
• Viittaus KVTES:n työaikaluvun 5 §:ään: 1 mom,
määritelmä; 3 mom, korvaus 20 – 30 %; 6 mom,
suorittamisedellytykset
• Ei työaikaa
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
43
Vaihtoehtoisia menettelyjä
Jos lapsi jää yllättäen tulematta hoitoon, eikä muita
lapsia ole hoidossa
1) Määrätään hoitaja olemaan varalla lapsen
saapumiseen ja enintään klo 10:een
⤇ Ei työaikaa, varallaolokorvaus
2) Järjestetään hoitajalle muuta työtä
– Muualla työnantajan toiminnassa
– Hoitajan omassa kodissa esim. sijoitetaan toinen lapsi
hoitoon tai annetaan muita työtehtäviä
⤇ On työaikaa
3) Hoitaja vapautetaan työtehtävistä seuraavan
lapsen saapumiseen eikä määrätä varalle ⍰
⤇ Hoitajalla ei velvollisuutta olla kotona tai
työnantajan käytettävissä taikka tavoitettavissa
⤇ Ei työaikaa eikä korvausta
• Paikalliset menettelyohjeet eri tilanteita varten!
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
44
Perhepäivähoitajien
työaikamääräykset
• Ylityön enimmäismäärän laskentajakso
1.1.2012 lukien:
• TAL:sta poiketen vain vuositason laskenta
• Ylityön enimmäismäärä 250 h/kv +
paikallisesti sopimalla 80 h/kv = max 330 h/kv
• Ylityökorvaus 1.2.2013 lukien:
• 40 %:lla korotettu palkka, raha tai vapaa (nyt
35 %)
• Kuukausipalkan jakaja tuntipakan
laskemiseksi 1.2.2013 lukien:
• 174 (nyt 180)
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
45
Muistilista KVTES:n piirin
neuvottelumenettelyistä
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
46
Paikallisten neuvottelumenettelyjen
eräitä minimimääräyksiä 1(3)
1. Valtakunnallisen VES/TES:n harkinnanvaraisia
asioita koskevat neuvottelut (PS 14 §)
• Pyydettäessä, ennen päätöksentekoa
• Kunnan ja pääsopijajärjestön edustajat
• Pyritään yksimielisyyteen, erimielisyyksiä ei
käsitellä keskusneuvottelussa ym.
• Neuvottelumenettelystä voidaan tehdä
paikallinen sopimus
2. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano
•
Bénéfice Oy
Ks. aina valtakunnallisen VES/TES:n
asianomainen määräys
Sopimusinfot 2012
47
Paikallisten neuvottelumenettelyjen
eräitä minimimääräyksiä 2(3)
3. TVA- järjestelmän muutos /uusi
järjestelmä
Luottamusmiesten kanssa, joiden edustamia
työntekijöitä koskee (KVTES:n palkkausluvun 9
•
§:n 1 mom:n sov. ohje 4)
4. Kuntarakenneuudistukseen liittyvät
palkkausjärjestelmien yhdistäminen ja
palkkojen yhdenmukaistaminen
Uudistamisesta ja toteuttamisesta neuvotellaan
uuden työnantajan ja pääsopijajärjestöjen
kesken (KVTES:n palkkausluvun 6 §:n sov.ohje)
•
•
Bénéfice Oy
Neuvottelumenettelystä ja toteuttamistavoista
sovitaan tarkemmin paikallisesti
Sopimusinfot 2012
48
Paikallisten neuvottelumenettelyjen
eräitä minimimääräyksiä 3(3)
5. Henkilökohtainen lisä
•
Arvioinnin ja maksamaisen perusteista kuten
PS 14 §:ssä (KVTES:n palkkausluvun 11 §:n 6 mom:n
sov. ohjeineen)
6. Tulospalkkio
•
Henkilöstön edustajien kanssa, henkilöstön
sitoutuminen (KVTES:n palkkausluvun 13 §:n sov.
ohje)
7. Kertapalkkio ja rekrytointilisä
•
Maksuperusteet henkilöstön kanssa, kun
käytetään yleisesti (KVTES:n palkkausluvun 14 §
2 mom sov. ohje ja 15 §:n sov.ohje)
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
49
Kiitos
Kysymyksiä ja yhteydenottoja
Ulla-Riitta Parikka
Bénéfice Oikeuspalvelut Oy
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 045 25 666 55
Käyntiosoite: Sinebrychoffinkatu 11, 00120 Helsinki
www.benefice.fi
Bénéfice Oy
Sopimusinfot 2012
50

similar documents