KDV İadesi Usul ve Esasları İle Özellik Arz Eden Hususlar

Report
KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
GENEL BAKIŞ
 KDV uygulamaları tek tebliğ haline getirildi.
 Tam istisnalar kapsam ve sınır olarak netleştirildi, usul ve esasları yeniden belirlendi.
 Kısmi istisnalar ayrı bir bölümde ele alınarak, tek kaynakta kolay erişim sağlandı.
 KDV iadeleri usul ve esas açısından yeniden gözden geçirilerek, ibrazı gereken belgeler de
dahil olmak üzere uygulamaya yön verildi.
 Hizmet karakterli bir kısım istisnalar projeye endekslendi.
 İTUS uygulamasının kapsamı genişletildi, şartları yeniden belirlendi.
 HİS uygulamasından daha fazla kişinin yararlanması amacıyla koşullar hafifletildi.
 Özel esaslara tabi tutulma ve özel esaslardan çıkış hususlarında köklü değişikliğe gidildi.
YÜRÜRLÜK
26/05/2014 tarihinde standart iade talep dilekçesi verilen Nisan
2014 dönemine ilişkin KDV iadesinde yeni Tebliğdeki usul ve
esaslar mı geçerli olacaktır?
01/05/2014 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine
ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi 01/05/2014
tarihinden sonra verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve esaslara
göre sonuçlandırılacaktır.
İHRACAT
İhracat istisnasının tevsiki nasıl yapılacaktır?
Gümrük beyannameli mal ihracında
GB listesi ve satış faturaları listesi
Hızlı kargo ile ihracatta
Elektronik ticaret gümrük beyannamesi
Serbest bölgeye ihracatta
Serbest bölge işlem formu
Yabancı bayraklı gemi ve uçaklara yapılan
akaryakıt ve kumanya teslimlerinde
Gümrük beyannamesi
NATO’ya askeri teçhizat ihracında
Form 302 belgesi
Sınır ticareti kapsamındaki ihracatta
GB listesi, sınır tic. yetki belgesi
İHRACAT
KDV iade hakkı hangi dönemde doğar?
Gümrük beyannamesinin kapandığı tarihi içine alan dönemde
Serbest bölge işlem formunun idare tarafından onaylandığı dönemde
Konsinye ihracatta kesin ihracın yapıldığını gösteren yurt dışında satış
faturasının düzenlendiği dönemde
İHRACAT
Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler ihracat sayılır
mı?
Önceden gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler yurt
içi teslim sayılırken Tebliğ ile birlikte ihracat hükmünde
değerlendirildi.
İHRACAT
İhracattan kaynaklanan mahsuben ve nakden iade talepleri
nasıl sonuçlandırılır?
İade Hakkı
Doğuran
İşlem
Mal İhracı
Nakden İade
Mahsuben İade
İncelemesiz Alt Limit
Önceki
Şimdi
Teminat, VİR, YMM
raporu aranmadan
Teminat, VİR, YMM
raporu aranmadan
Önceki
Şimdi
4.000 TL 5.000 TL
5.000 TL'yi aşan kısım
Teminat, VİR, YMM
Hizmet İhracı
için VİR, YMM raporu 4.000 TL
raporu aranmadan
veya teminat
YOK
Limit Üzeri İade
Önceki
Şimdi
Teminat, VİR
veya YMM
raporu
Teminat, VİR
veya YMM
raporu
Teminat, VİR
veya YMM
raporu
VİR veya
teminat
İHRACAT
18
İhracat nedeniyle iade edilecek KDV’nin hesabında üst sınır
var mıdır?
İade edilecek KDV, ilgili dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait
bedelin %18'ini aşamaz. Doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla
iade talebinde bulunulması halinde ise aşan kısmın iadesi münhasıran vergi
inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.
İhraç ettiği malı tecil-terkin kapsamında alan ihracatçının alabileceği
azami iade tutarı ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu
hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV
arasındaki farkı aşamaz.
İHRACAT
İhracat kaynaklı iade taleplerinde ibrazı gereken belgeler
nelerdir?
İhracat Türü
Gümrük beyannameli mal ihracında,
İbrazı Gereken Belgeler
Ek olarak
Ortak
GB veya listesi
Yabancı bayraklı gemi ve uçaklara yapılan
GB veya listesi
akaryakıt ve kumanya teslimlerinde
ETGB veya kargo şirketi
Hızlı kargo ile ihracatta
yazısı
Serbest bölgeye ihracatta
Serbest bölge işlem formu
NATO’ya askeri teçhizat ihracında
Form 302 belgesi
Sınır ticareti kapsamındaki ihracatta
Sınır ticareti yetki belgesi
Standart iade talep dilekçesi,
Satış
faturaları
listesi,
İndirilecek KDV listesi
Yüklenilen KDV listesi,
KDV hesaplama tablosu
İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
Zirai üretim yapanlar imalatçı sayılırlar mı?
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt
belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden
(üretici belgesi) herhangi birine sahip zirai üreticiler 01/05/2014
tarihinden itibaren imalatçı sayılacaktır.
İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
İmalatçı vasfını haiz olmayan firmalardan ihraç kaydıyla
teslimde bulunma hakkına sahip olanlar var mı?
01/05/2014 tarihinden önce Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine
ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine imalatçı olmayanlar ihraç kayıtlı
teslimde bulunabiliyorlardı.
Ancak, yeni Tebliğ bu uygulamaya son verdi.
İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
İhraç kaydıyla mal tesliminde iade talep edilen dönemde
sanayi sicil belgesinin olmaması iadeye engel teşkil eder mi?
Diğer şartları taşımakla birlikte, sadece imalatçı belgesine sahip
olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz
konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar, bu
belgelerin verilmesi beklenilmeden olumlu görüş yazısının verildiği
tarihten önceki (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki)
teslimlerinde tecil-terkin uygulamasından yararlanabileceklerdir.
İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların fason olarak
ürettirilmiş olması ihraç kayıtlı teslim kapsamında işlem yapmaya
teşkil eder mi?
Daha önce ancak bir kısmının fason ürettirilmesine imkan
veriliyordu, yeni düzenleme uyarınca, imalatçı belgesindeki üretim
konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç
kaydıyla teslime engel olmayacak.
İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
Geçici ihracat yapanlara, hariçte işleme rejimine göre malı yurt dışı
edecek olanlara ve bedelsiz ihracat yapacaklara imalatçılarca yapılan
teslimlerde tecil-terkin uygulanması mümkün mü?
Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde malların yurt
dışı edilmesi, kesin ihracata dönmediği sürece, ihraç kaydıyla teslimler
açısından ihracat olarak kabul edilmez.
Bedelsiz olarak yurt dışına gönderilen malların imalatçıları tarafından
ihracatçılara tesliminde ise 11/1-c kapsamında tecil-terkin uygulanması
mümkündür.
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
Tecil-terkin uygulaması için DİİB sahibi mükellefin ve belge
sahibine teslimde bulunan satıcının imalatçı vasfına sahip olması
zorunlu mudur?
Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcılar ile DİİB
sahibi mükelleflere dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek
ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların
“imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez.
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
DİİB sahibi mükellef tarafından, DİİB sahibi başka bir
mükellefe KDV Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında
teslimde bulunabilir mi?
DİİB sahibi mükelleflerin, KDV Kanunu’nun geçici 17’nci
maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları,
DİİB sahibi alıcılara anılan Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi
kapsamında teslimi mümkündür.
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
İhracatın belgede öngörülen süre içerisinde gerçekleşmemesi
halinde belge sahibine teslimi yapan satıcının terkin ve iade talebi
yerine getirilir mi?
Üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara
uygun olarak ihraç edilememesi durumunda, zamanında alınmayan
vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak
suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilmesi halinde,
satıcının, bu teslimlerine ilişkin terkin ve iade işlemleri genel
hükümler çerçevesinde yerine getirilecektir.
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
DİİB kapsamında eşdeğer eşya kullanılarak üretilen ürünün
ihracı halinde eşdeğer eşyanın temini için ödenen KDV’nin iade
olarak talep edilmesi mümkün müdür?
Mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi,
başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, iade talebi
eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV
ödemeksizin girdi temininden sonra yapılacaktır.
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
DİİB kapsamında satın alınan eşdeğer eşya kullanılarak
üretilen ürünün ihraç edilmesi halinde iade edilecek KDV açısından
üst sınır var mıdır?
Talep edilecek iade tutarı, ihracata genel vergi oranı
uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi
temininde ödenmeyen KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan
tutarı aşamayacaktır.
ÖRNEK
Mükellef (B) 100.000 TL tutarındaki bakır teli DİİB kapsamında KDV
ödemeksizin cevherden üretim yapan mükellef (A)’dan satın almış ve üzerine
izolasyon malzemesi kaplamak suretiyle kablo haline getirdiği ürünü 200.000
TL’ye ihracatçı (C)’ye ihraç kayıtlı teslim etmiştir.
Söz konusu kabloların ihracatı (C) tarafından süresi içinde 210.000 TL
bedel mukabili gerçekleştirilmiştir.
 Kablo teslimi %18 oranında KDV’ye tabidir.
 (A), (B) ve (C)’nin ilgili dönemlerdeki beyanname verileri de dikkate alınarak
azami iade tutarları şu şekilde hesaplanmıştır;
ÖRNEK
İmalatçı (A)
Geçici Md. 17
Mal bedeli
Hesaplanan KDV
İndirimler toplamı
Devreden KDV
Tecil edilebilir KDV
Tecil edilecek KDV
İade edilebilir KDV
Azami iade sınırı
Yüklenilen KDV
100.000
18.000
25.000
7.000
18.000
0
18.000
18.000
22.000
DİİB Sahibi
Mükellef (B)
Md. 11/1-c
200.000
36.000
40.000
4.000
36.000
0
36.000
18.000
20.000
İhracatçı (C)
Md. 11/1-a
Y
U
R
T
210.000
0 D
20.000 I
20.000 Ş
0 I
0
17.000
1.800
17.000
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
DİİB kapsamında ithal edilen ve imalatçı firmaya verilen saf
altın imalatçı tarafından işlendikten sonra DİİB sahibi ihracatçı
firmaya tecil-terkin kapsamında teslim edilebilir mi?
DİİB kapsamında ihracatçı firma tarafından ithal edilen has
altının imalatçı firma tarafından işlendikten sonra DİİB sahibi
ihracatçı firmaya verilmesi işlemi “teslim” mahiyetinde bir işlem
olarak değerlendirilmeyecektir.
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
İmalatçı tarafından gerçekleştirilen işlemin “altın işleme
işçiliği hizmeti” olarak kabulü gerektiğinden, ifa edilen söz konusu
hizmetle ilgili tecil-terkin sistemine göre işlem yapılması mümkün
bulunmamaktadır.
BAVUL TİCARETİ
Bavul ticareti kapsamında istisna
isteyenlerde aranan şartlar nelerdir?
izin
belgesi
Bavul ticareti kapsamında istisna izin belgesi almak
isteyenlerin;
-
- Gerçek usulde KDV mükellefi olması,
Haklarında “olumsuz rapor” yazılmamış olması
gerekir.
almak
BAVUL TİCARETİ
Türkiye'de ikamet etmeyenlere
satışlarda, işlem yapma alt limiti nedir?
özel
fatura
ile
yapılan
Bu kapsamda işlem yapma alt limiti KDV Genel Uygulama
Tebliği ile 01/05/2014 tarihinden itibaren (600 TL’den) 2.000 TL’ye
yükseltildi.
BAVUL TİCARETİ
Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin
süre şartı nedir?
Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin
süre şartı; KDV Genel Uygulama Tebliği ile fatura tarihini izleyen
aybaşından itibaren 3 ay şeklinde yeniden belirlendi. (Daha önce
fatura tarihinden itibaren 3 ay şeklinde uygulanmaktaydı.)
BAVUL TİCARETİ
Bavul ticareti kapsamında yapılan satışlar hangi dönemde ve
ne şekilde beyan edilecektir?
Bavul ticaretine konu satışlar, onaylı özel faturanın satıcı
firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait
KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilecektir.
Söz konusu satışlar daha önce “matrah”a dahil edilip aynı
zamanda indirim hesaplarına yazılırken, KDV Genel Uygulama
Tebliği’ndeki düzenlemeyle direkt olarak “istisna” kapsamındaki
işlem olarak beyan edilmesi sağlandı.
YOLCU BERABERİ EŞYA
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan
kapsamındaki satışlar, herkes tarafından yapılabilir mi?
istisna
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna
kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış,
gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından yapılabilir.
YOLCU BERABERİ EŞYA
Yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için
uygulama kapsamında işlem yapılabilir mi?
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı
listede yer alan mallar hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her
türlü mal teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir. Hizmet
ifalarında ise bu kapsamda işlem yapılması mümkün değildir.
YOLCU BERABERİ EŞYA
Yolcu beraberi
kullanılacaktır?
eşya
satışlarında,
sadece
fatura
mı
Bu satışlarda, faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni
nesil ödeme kaydedici cihazlar tarafından üretilen belgeler de
kullanılabilecektir. Bu belge, fatura düzenleme tutarının altında veya
üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilir.
YOLCU BERABERİ EŞYA
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında,
KDV iadesine aracılık edecek firmalarla ilgili yeni düzenlemeler nelerdir?
Aracı firmalara, sadece Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak
yapılan satışlar ile ilgili aracılık faaliyetinde bulunma zorunluluğu getirildi.
"Yetki Belgesi" verilecek aracı firmalarda aranılan şartlardan biri olan asgari
özkaynak tutarı 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye yükseltildi.
Aracı firmalara süre sınırlaması olmadan verilen yetki belgeleri 5 yıl süre ile
sınırlandırıldı.
KDV TEVKİFATI
KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin olarak
Uygulama Tebliği ile getirilen yenilikler nelerdir?
KDV
Genel
- Çinko oksit teslimleri kısmi tevkifat kapsamına alındı.
- Mal teslimlerine dayalı tevkifatlı işlemlerden (örneğin; bakır, alüminyum
ürünlerin, metal plastik hurda atıkların, ağaç ve orman ürünlerinin
tesliminden) doğan KDV’nin mahsuben iadesinde miktarına bakılmaksızın
incelemesiz teminatsız iade uygulamasına geçildi.
- Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve incelemesiz/ teminatsız iadesi
talep edilen tutar 4.000 TL'den 5.000 TL'ye yükseltildi.
KDV TEVKİFATI
Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin
yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile
beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şart
mıdır?
Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin
yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile
beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şart
değildir.
KDV TEVKİFATI
Alüminyum külçenin ergitilerek işlenmesiyle üretilen levha,
bobin, rulo ve alüminyum levhadan kesim işlemi yapılarak elde
edilen disklerin teslimi tevkifata tabi midir?
Alüminyum külçenin ergitilerek işlenmesiyle üretilen levha,
bobin, rulo ve alüminyum levhadan kesim işlemi yapılarak elde
edilen disklerin yarı mamul ya da mamul olarak tesliminde tevkifat
uygulaması söz konusu olmayacaktır.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Mahsuben iadeye konu edilebilecek borçların kapsamı nedir?
Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen amme alacakları;
- Doğrudan gelir desteği ödemeleri,
- Ecrimisil,
- EPDK tarafından kesilen İPC
- Petrolden devlet hakkı,
- Trafik para cezası
SGK prim borçları
Gümrükte alınan vergiler
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
SGK prim borçlarına mahsup isteyen mükelleflerin mahsup
dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri hangi sürede vergi
dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir?
SGK prim borçlarına mahsup isteyen mükelleflerin mahsup
dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri en geç KDV
beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar vergi dairelerine
intikal ettirmeleri gerekmektedir.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
İthalatta gözetim uygulaması kapsamında ithal edilen malların
bedelinin olduğundan yüksek hesaplanması nedeniyle gümrüğe
ödenen fazladan KDV’nin iadesi mümkün müdür?
KDV Kanunu’nun 29/2’nci maddesinde düzenlenen indirimli
vergi oranına tabi teslim ve hizmetler ile 32’nci maddesinde sayılan
istisnalar kapsamında bir teslimin bulunması ve bu işlemlerle ilintili
olması kaydıyla gümrüğe fazla ödenen KDV’nin iadesi mümkün
olup azami iade tutarının aşılması halinde aşan kısmın iadesi vergi
inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
KDV iadesi için mahsuben iadeye ilişkin gerekli belgeler ibraz
edilmiş ancak iade talep dilekçesi verilmemiş ise bu durum iade
yapılmasına engel mi?
KDV iadesi için mahsuben iadeye ilişkin iade talep dilekçesi
olmaksızın, gerekli belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, iade
talebinde bulunulmamış sayılır. İlgili dönem KDV beyannamesinde
iade beyanında bulunulmuş olması da bu şekilde işlem tesisine
engel teşkil etmez.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
İndirilecek KDV listesine yapılacak kayıtlarda toplu kayıt
mümkün mü?
Listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir
belge kaydedilecek, aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında
bu listelere ayrı ayrı girilecektir.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak KDV iadelerinde
teminat mektubu ortaklardan biri adına düzenlenebilir mi?
Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak KDV iadelerinde
teminat mektubunun ortaklardan biri adına düzenlenmesi yeterlidir.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Teminat göstererek alınan iadelerde teminat çözümü için YMM
raporu ibrazında süre sınırlaması var mıdır?
YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı
iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz
etmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre
çözülür.
Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların mazeretleriyle birlikte
başvurmaları halinde, gerekli değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere
dayananlara, 213 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca vergi dairesince altı ay
ek süre verilebilir.

similar documents