IFBO5520_200215 - Bahadir Namdar, Ph.D.

Report
IFBÖ5520-BILIMSEL
AÇIKLAMALAR VE
ARGÜMANLAR
20/02/2015
YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR
Bu derste....





Tanıtım (Housekeeping)
Bilim, Bilimsel Bilgi ve Bilimin Doğası
Bilimsel Pratikler
Argüman
Argümantasyon
BİLİM NEDİR? (What is science?)

Bilim, her türlü düzenden yoksun duyu verileri
(algılar) ile mantıksal olarak düzenli düşünme
arasında uygunluk sağlama çabasıdır. (Albert
Einstein)
Peki ya yalancı-bilim? (Pseudoscience)
Empirik bilim vs Yalancı Bilim
 Sınırı belirleme problemi
(The Demarcation Problem)
 Karl Popper

 Örneğin
Freud un teorisi
 Yanlışlandırılabilirilik (Falsifiablitiy)

*Image Alex Robbins URL:http://www.scientificamerican.com/article/what-is-pseudoscience/
Bilimin Doğası (Nature of Science)



Bilimsel bilgi
Genellikle bilmenin bir yolu olarak bilim, bilimsel
bilginin kökeninde yer alan değer ve inançlar veya
bilimsel bilginin gelişimi anlatılmaktadır. kısaca bilim
doğası; bilimsel etkinliklerin ve bilimsel bilgilerin
niteliklerini kapsamaktadır*
*http://fbe.gantep.edu.tr/formlar/Bilimindogasi.pdf
Bilimin Doğası (Nature of Science)



Bilimsel bilgi şu an için güvenilirdir ve değişkendir.
Bilgi yeni verilerya da daha önceki verilerin
yeniden kavramsallaştırmasıyla değitirebilir ya da
tamamen terkedilir.
Belirli adımları izleyen tek bir bilimsel metoddan
sözedilemez.
Bilimin Doğası






Yaratıcılık önemlidir. Bireysellik de
Doğaüstü elementlerin kullanımı ile bilimsel bilgi
üretilemez
Kanun ve teorilerin üretimi esastır
Dünyanın heryerinden insanın katkısıyla gerçekleşir
Gelişimsel ve değişimseldir.
Pratik sonuçlarla değil daha çok doğanın
anlaşılması için
Bilim İnsanları Bilimsel Bilgi Üretimi
Sürecinde Hangi Pratikleri Kullanır?
(What kind of practices do scientsits
use when creating scientific knowledge)

Öğrenciler bilimsel bilgi üretimi sürecine bilim
insanlarına benzer şekilde katılmalıdır
Bilimsel Pratikler (Scientific Practices)

Bilimsel bilgi

BİLİMSEL PRATİKLER
BİLGİ++++BECERİ
BİLİMSEL PRATİKLER (NRC, 2012;
NGSS,2013)








Soru sorma
Modeller geliştirme ve kullanma
Araştırmalar planlanma ve yürütme
Veri analizi yapma ve yorumlama
Matematik ve matematiksel düşünceyi kullanma
Açıklamaları yapılandırmave çözümler tasarlama
Kanıta dayalı bilimsel argümantasyon sürecine
katılma
Bilgiyi elde etme,değerlendirme ve paylaşmadır.
Toz fırtınası felaketinde yaşam
mücadelesi
Grup arkadaşlarınızla o kışı geçiren
bir aile olduğunuzu hayal edin



Çok kurak bir yıl geçti (10inch daha az yağmur)
Nisan da elip Eylül ortasında hasat 30000pound
olarak alındı--- 200,000 pound daha az
Ve Sadece 500 galon suyunuz var
 Yağmur

yağıp yağmayacağı da belli değil!!!!
Dişi bir ineğiniz ve erkek bir boğanız var
 VE
TABİKİ DE YAŞAMAK İÇİN SU VE YİYECEĞE
İHTİYACI VAR
AİLENİZLE SON PARANIZI TOHUM VE
EKİPMAN ALIP KIŞ HASATI İÇİN EKİM
YAPMAK İÇİN HARCADINIZ

Bu sebeple ailenizin kışı geçirmesi için İYİ BİR
PLANA İHTİYACINIZ VAR
BAZI SEÇENEKLERE SAHİPSİNİZ




Boğayı ye. İneği canlı tut ama besleme. İneğin sütünü
iç. Süt verimi azalınca önce ineği sonrada tahılı ye
Boğayı ye. İneği canlı tut, besle, ve sütünü iç. Tahılın
geri kalanını ye
Tahılı inek ve boğa ile paylaş ve onları tahıl
bitinceye kadar canlı tut. Sonra da onları ye
Önce boğa ve ineği sonra da tahılı ye
Sizce NE YAPILMALI ?
Araştırma Sorusu
Yanıtınız (İddia)
Kanıtlar
Nedenselleştir





Verileri nasıl analiz ettiniz?
Analizinizin hatadan arınmış olduğunu söyleyebilir
misiniz?
Neden kanıtlarınız iddialarınız kanıtınızı doğruluyor?
Hangi kanıtları kullanmayı tercih ettiniz? Neden?
Bu sonuca varmadan önce grubunuzun üzerinde
konuştuğu farklı bir sonuç var mıydı?
Sizce Argüman nedir?
Argümantasyon yalnızca iki kişi
arasında mı olur?
Size göre argüman nedir? Argümanlar fen bilimleri
alanlarına göre (Fizik kimya biyoloji) farklılık gösterir
mi? Açıklayınız




Argüman öne sürülen bir fikir,olay yada olguyu
açıklamamızda kullandığımız gerekçelerimiz diye
biliyorum.Genel olduğunu düşünüyorum ayrılmaz bence.
Bana göre argüman bilgidir, tartışmadır, sorgulamadır,
desteklemedir, ulaşılan açıklamadır. Alanların içeriği ne
kadar değişirse argümanların içeriği de o kadar değişir.
Ama amaç hep aynıdır; araştırmak, tartışmak,
açıklamalarla sonuca varmak.
Farklılık gösterebileceğini düşünüyorum.Fakat açıklama
olarak ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
Bilimsel bir konunun tartışarak sonuca varılmasıdır.
Genel hatları ile bir farklılık göstermez.
Bİlimsel bir süreç içersinde ortaya konulan argümanlar
değişebilir mi? Cevabınız evetse hangi durumlarda
değişebilir? Açıklayınız




Evet değişebilir.Değişen şartlar ve gelişen olanaklarla birlikte
bilimsel bilgilerde değişmekte.yeni argümanlar elde edilerek bu
bilgiler açıklanabilmekte.atom modellerini örnek verebiliriz.
Evet değişebilir . Aksi ispat edildiği durumlarda,deneylerde
değişebilir.Kontrollü deneylerden sonra argümanlarımızı
değiştirebiliriz.
Bilimsel süreç düşünüldüğünde değişebileceği kanısındayım. Çünkü
süreç boyunca bilgi ediniliyor, araştırılan şeyler sorgulanıyor, karşıt
argümanlarla farklılıkları gözlemleniyor ve ulaşılan sonuçlar ışığında
fikir değişebiliyor, değişen fikrin yansıması da argümanda
gözleniyor.
evet. çalışmayı sürdürürken argümanımızı destekleyecek çalışmalar
yaparken elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda değişiklikler olabilir.
*Dersin Projesi (Argümantasyon-tabanlı
ders hazırlama)

Gruplar

similar documents