TÜRK*YE*DE YEREL YÖNET*M S*STEM*

Report
Dr. Duygu DALGIÇ UYAR
12 Aralık 2013, Ankara
Avrupa Konseyi
SPIRAL Metodu
• Herkesin Refahı için Sosyal İlerleme Göstergeleri
(SPIRAL) metodu, ortak temel değerler çerçevesinde ve
herkesin refahının sağlanması sürecindeki deneyimlerin
sistematik olarak paylaşılmasıdır.
• Birlikte yaşama fikrine dayalı olan yaklaşım, sosyal
statüye , kültürel ve düşünsel farklılıklar gözetilmeksizin
herkesin eşit konuşma hakkının olduğu,
• Tüm paydaşlar arasındaki eş-sorumluluğun geliştirilmesi
uygulamalarına dayanan, herkese refah sürecinin
geliştirilmesi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi
SPIRAL Metodu
• Avrupa Konseyinin bir girişimi olan Herkesin Refahı için Sosyal
İlerleme Göstergeleri (SPIRAL) metodu, sosyal uyum ve ortak
sorumlulukla sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı teşvik eder.
(2005 yılı)
• Yerel Paydaşlardan oluşan koordinasyon grubu oluşturulması ve
çalışması
• Vatandaşlar arasında homojen gruplar oluşturarak herkesin
refahı amacına ulaşmak için ortak vizyon oluşturulması.
• Katılımın artırılması ve bu çerçevede eylem planlarının
oluşturulması
• Herkesin Refahına ilişkin göstergeler oluşturulması ve ortak
kaynaklarının kullanımını süreci.
• İşbirliği sözleşmelerinin imzalanması ve yöresel projelerin
uygulanması
Portekiz Yerel Yönetim Sistemi
Nüfus
10.562.178
Yerel Yönetim Kademeleri
Bölge
Belediye
Bucak (Parishes)
16
308
4.259
Yerel halkın mahalli yaşama katılımını
artırmak için, bucaklardan küçük alanlarda
mahalle örgütleri oluşturulabilir.
Mahalle Örgütleri; Mahalle Meclisi ve
Mahalle Komitesi oluşur.
Mahalle meclisi, kayıtlı mahalle
sakinlerinden oluşur ve mahalle meclisi
mahalle komitesini seçer.
Sosyal Network
• Portekiz’de 28 NUTS II düzeyinde bölge bulunmakta
ve sosyal networkler NUTS II düzeyinde
oluşturulmaktadır
• Sosyal Network’de; yerel yönetim, merkezi yönetim,
NGO, okullar, sağlık temsilcileri, kolluk güçleri (polis),
vatandaş örgütleri temsil edilmekte
• Sosyal Network’de; farklı temalara ilişkin mevcut
durum ve ihtiyaçlar belirlenmekte
• 3 yıllık Sosyal Gelişim Planları hazırlanmakta
• Yıllık faaliyet planları hazırlanmakta
Portekiz Deneyimi
Sosyal Restoran
• Gıda Bankası
• Eczane Kartı
• Sosyal Butik
•
Türkiye’de Yerel Yönetim Sistemi
Mart 2014 Mahalli İdare
Seçimleri sonrasında;
belediye grupları
arasında da nüfus
değişimleri beraberinde
getirmiş ve bunun
sonucu Türkiye
Belediye ve Köyler
Büyükşehir
Büyükşehir İlçe
İl
İlçe
Belde
Toplam
Sayısı
Mevcut
Yeni Durum
16
30
143
519
65
51
749
398
1.977
357
2.950
1354
nüfusunun %76’sı
büyükşehir belediye
sınırlarında, %16’sı
diğer belediyelerde ve
%8’i de köylerde
yaşayacaktır.
Yerel yönetim mevzuatındaki
hizmetlerin içermeci bir yaklaşımla
sunulmasına ilişkin düzenlemeler ve
yapılar
Mahalle ve Yönetimi
• “Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve
öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri
arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi,” ifade
eder. ( 5393, Madde 3, d bendi)
• “Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
……………………..
Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak
ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini
geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili
konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği
yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla
yükümlüdür.
………………” (5393, Madde 9)
Hemşehri Hukuku
•
“Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir.
Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye
faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından
yararlanma hakları vardır.
Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması
zorunludur.
•
Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin
geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli
çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum
kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.
•
Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs,
belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına
uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını
ödemekle yükümlüdür.” (5393, 13. madde)
Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım
• “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım,
kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın
ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik
hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı
sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak
amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar
uygular.
………………” (5393, 77. madde)
• Gönüllü: Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma,
imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda
maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine
katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu
hizmetlerde görevlendirecek kamu kuruluşları,
……….” olarak tanımlamaktadır. (Yönt, madde 4)
Kent Konseyi
• “Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir
kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma,
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
• Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum
örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve
mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla
oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi
konusunda yardım ve destek sağlar.
• Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk
toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin
çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak
yönetmelikle belirlenir.” (5393, 76.madde)
Diğer Kuruluşlarla İlişkiler
•
Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun
olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
......
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan
dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu
kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
.....” (5393, 75.madde)
•
Belediyeler, meclis kararlarına istinaden kentteki kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernekleri,
vakıfları ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflarla Esnaf ve
Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet
projeleri yürütebileceği düzenlenmiştir.
*Toplum Merkezi * Kadın Merkezi * Meslek Kursları * Hobi Kursları
* Etüt Merkezi * Sınav Destek Yapıları (Dershane)
* Aş Evi * Sevgi Market
Dikkatiniz için Teşekkür Ederim
Türkiye Belediyeler Birliği
Atatürk Bulvarı 173 Kavaklıdere / Çankaya - ANKARA
Tel: +90.312.4192100 – 374
Faks: +90.312.4192130
www.tbb.gov.tr

similar documents