KAMU *KT*SAD* TE*EKKÜLLER*

Report
(KİT)
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
 TANIM: Sermayelerinin tamamı devlete ait olan, devletin çeşitli
sosyal yararları da gözeterek ekonomide bir aktör olarak faaliyet
göstermesinin aracı olan kuruluş ve teşekküllerdir.
 ÖZELLİKLERİ
1) KİT’ler ekonomik faaliyetleri doğrudan yönetmeyip bu işletmecilik
faaliyetlerini müesseseler ve bağlı ortaklıklar aracılığıyla yerine
getirirler. Yani finansman ve planlama görevi yaparlar.
2) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulurlar.
3) Sermayelerinin tamamı devlete aittir.
4) Tüzel kişilikleri vardır.
5) 233 sayılı KHK’da saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk
hükümlerine tabidirler.
6) Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır.
7) Teşebbüsü temsil eden genel müdür ve yönetim kurulu olmak üzere
iki organı vardır.
B.O.T.A.Ş.
GENEL OLARAK
KAMU İKTİSADİ
TEŞEBBÜSLERİ
(KİT)
İKTİSADİ DEVLET
TEŞEKKÜLERİ
(İDT)
KAMU İKTİSADİ
KURULUŞLARI
(KİK)
Kamu İktisadi Teşebbüsü; iktisadi devlet teşekkülü ile
kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır. (233 sayılı KHK)
KİT GENEL
ŞEMASI
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA KİT’LER
II - Tüzel kişiler
 MADDE 16- (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak
için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi
kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine
göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere
Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu
tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da
tacir sayılırlar.
 (2) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu
tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve
gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki
işlere harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister
doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre
yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler,
kendileri tacir sayılmazlar.
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ
 İktisadi devlet teşekkülü; sermayesinin tamamı devlete
ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet
göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür.
KAMU İKTİSADİ KURULUŞU
 Kamu iktisadi kuruluşu; sermayesinin tamamı Devlete
ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu
yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan
ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve
hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY)

Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü

Tütün ve Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Halk Bankası A.Ş

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikası (SEKA)

Türkiye Çimento ve Toprak San.T.A.Ş. (ÇİTOSAN)

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ)

Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SÜMERHALI)

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. (TEAŞ)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)
KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
(DHMİ)
 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü (PTT)
1) MÜESSESELER
 Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet
teşekkülüne (İDT) veya kamu iktisadi kuruluşuna (KİK)
ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.
 Müesseselerin ayrı tüzel kişilikleri vardır ve statülerini
Ticaret Siciline kayıt ve ilan ile tüzel kişilik kazanırlar.
 Yasa ile saklı tutulan koşullar dışında özel hukuk
hükümlerine tabidirler.
 Müessese Müdürü, KİT yönetim kurulu tarafından atanır
ve görevi KİT tarafından saptanan esaslara göre
verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda müesseseyi
yönetmektir.
 Müesseseler genellikle KİT’in amacına hizmet etmek
üzere kurulmuş üretim ve lojistik gibi amaçlarla
kurulmuş fabrika gibi işletme birimleri ya da işletme
toplulukları şeklindedir.
2) BAĞLI ORTAKLIKLAR
 Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
iktisadi devlet teşekkülüne (İDT) veya kamu iktisadi
kuruluşuna (KİK) ait olan işletme veya işletmeler
topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.
 Bağlı ortaklıklar;
a) Bir müessesenin bağlı ortaklık haline getirilmesi,
b) Teşebbüsün iştiraklerdeki hissesinin % 50 nin üstüne
çıkması,
c) Teşebbüsün sermayesinde % 50'den fazla hisseye
sahip olduğu yeni bir şirket kurulması, şeklinde oluşur.
 Bağlı ortaklıkların kurulması, organları, denetimi ve
yönetim kurullarının aklanmasına TTK’dan farklı kurallar
uygulanır. 233 sayılı KHK ‘da öngörülen hususlar dışında
da özel hukuk kuralları uygulanır.
BAĞLI ORTAKLIKLARA ÖRNEKLER
 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel
Müdürlüğü’ne BAĞLI ORTAKLIKLAR;
 Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel
Müdürlüğü
 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel
Müdürlüğü
 Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü
 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’na BAĞLI
ORTAKLIKLAR;

1. ÇELİKSAN-Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. HURDASAN-Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri

3. TÜMOSAN-Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4. ASİL ÇELİK-Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5. TAKSAN-Takım Tezgahları Sanayii ve Ticaret A.Ş.

6. ÇANSAŞ-Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş

7. FİŞEKSAN-Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

8. SİLAHSAN-Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş

9. AVFİŞEK-Avfişek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

10. BARUTSAN-Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11. ÇELBOR-Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
A.Ş.
3) İŞTİRAKLER
 KİT’lerin (doğrudan) veya bağlı ortaklıkların, özel kesime
ait anonim ortaklıklarda sahip oldukları en az %15 ve en
çok %50 paya iştirak adı verilir.
 KİT’ler ve bağlı ortaklıklar ancak anonim ortaklıklara
iştirak edebilirler.
 İştirakte en az %15 ve en çok %50 paya iştirak
edilebilir.
 Aynı ortaklığa birden çok teşebbüs ve bağlı ortaklık
iştirakte bulunamaz.
 İştirakler, faaliyetlerini özel hukuk hükümlerine göre
yürütmekle beraber; yargıda kamu kurumu niteliği ağır
basan anonim şirketler olarak gerçek veya özel hukuk
tüzel kişilerinden farklı bir konuma sahip olduklarına dair
kararlar vardır.

similar documents