İndir - Teknoloji Transfer Ofisi

Report
TÜBİTAK
Horizon 2020 Programı
Eğitim ve Bilgilendirme Günü
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
 H2020 Bileşenleri
 H2020 Alt Programları
 H2020 Programında Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü
 Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
 Üniversitenizden Başarı Hikayesi
 Ülkemizden Başarı Hikayeleri
 UKO’nun Proje Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri ve
Destekleri
 H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması
 H2020’de Yer Almak Neler Kazandırır
2
TÜBİTAK
Avrupa Birliği Araştırma ve
Geliştirme Programları
3
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
TÜBİTAK
Ekonomik
güç
Siyasi
güç
Bilimsel ve
Teknolojik güç
Ortak ve güçlü
kaynaklar
Gelişmiş insan
kaynağı
Bilim ve teknolojide
mükemmeliyet
 Uyumlaştırılmış
Ar-Ge faaliyetleri
4
AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri
TÜBİTAK
3-5 yıl sonra pazara
sunulacak ürünler
Avrupa
Komisyonu’na
doğrudan başvuru
Çok yıllı
Dünyanın en büyük
sivil araştırma
programı
5
Avrupa Birliği Çerçeve Programları
TÜBİTAK
H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.
6. ÇP
2002-2006
(5 yıl)
17,5 Milyar Euro
7. ÇP
H2020
2007-2013
2014-2020
(7 yıl)
(7 yıl)
53,2 Milyar Euro
71 Milyar Euro
6
Horizon 2020 Programı
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Horizon 2020:
2014-2020
•
•
•
Dünya standartlarında bilim
İleri düzey araştırma yeteneği
geliştirmesi
Araştırmacıların en iyi altyapılara
erişimi..
Toplam Bütçe:
71 Milyar €
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Endüstriyel Liderlik
•
•
•
•
Yeni iş sahaları yaratarak
istihdamı artırmak
Yenilikçi KOBİ’ler
Anahtar teknolojilere stratejik
yatırımlar
Ar-Ge için daha fazla özel
sektör yatırımı
•
Toplumsal sorunlara çok
disiplinli ve çok ortaklı
araştırmalar yolu ile etkili
çözüm önerileri
Toplum için ve Toplum ile Bilim
Katılımın Artırılması
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü
Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan)
7
Hangi Ülkeler Katılabilir?
TÜBİTAK
7.ÇP Asosiye Ülkeler
Uluslararası İşbirliği Hedef
Ülkeleri (ICPC)
Türkiye,Makedonya,
İsrail, İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç,
Sırbistan, Arnavutluk,
Karadağ, BosnaHersek, Faroe Adaları,
Moldova
Afrika, Karayipler, Asya,
Pasifik, Doğu Avrupa ve
Orta Asya, Latin
Amerika, Akdeniz
Ortaklık Ülkeleri
8
Kimler Başvurabilir?
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Bireysel Araştırmacılar
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Sanayi -KOBİ
Endüstriyel Liderlik
7. ÇP'ye Türkiye'den Başvuran Kurumların
Dağılımı
Üniversite;
3927
Araştırma
Merkezi;
127
KAMU; 910
KOBİ; 1557
Sanayi-KOBİ
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Üniversiteler
Sanayi-KOBİ
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
STK’lar
Sanayi; 608
STK; 260
KOBİ Birliği;
67
9
H2020’ye Ne Zaman Başvurabilirim?
TÜBİTAK
7. Çerçeve Programı
2012 H2020’ye yönelik son çağrıların yayınlanması
2012
2013
Komisyon, Konsey, Parlamento
onayları ardından
H2020 Bütçesi ve yapısının
kesinleşmesi
H2020
2014
Ocak 2014 itibarı ile çağrıların yayınlanması
10
H2020- Arka Plan
TÜBİTAK
“EU 2020” Stratejisi
• Avrupa Birliği’ni dinamikleştirmeye ve rekabet
edebilirliğini artırmaya yönelik 10 yıllık strateji
• Üç kilit özellik: Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı
büyüme
• AB’nin GSYİH’sının %3’ünün Ar-Ge yatırımları için
harcanması
•Yedi Öncül Girişim:
–Yenilik Birliği (Innovation Union)
–Gençlik harekette (Youth on the move)
–Avrupa için dijital gündem (A digital agenda for Europe)
–Kaynak verimli Avrupa (Resource efficient Europe)
–Küreselleşmeye yönelik sanayi politikası (An industrial
policy for the globalisation era)
–Yeni yetenek ve iş alanları için gündem (An agenda for
new skills and jobs)
–Yoksullukla mücadelede Avrupa platformu (European
11
platform against poverty)
H2020 Yolunda Türkiye’de Hazırlıklar
TÜBİTAK
TÜBİTAK Avrupa Komisyonu ile H2020 Programı’nın teknik müzakerelerini
yürütmekten sorumlu kuruluştur. (BTYK kararı ile)
FP7 Ex-post Evaluation
H2020 Ex-ante Evaluation
Müzakere Pozisyon Belgesi
H2020 Türkiye Vizyon
Belgesi
Müzakere Sürecinde
kullanılmak üzere teknik ve
siyasi bilgi sağlamak
Mevcut durum
değerlendirmesi yaparak
öneriler geliştirmek
Uygulamaya dönük
yöntemler geliştirmek
H2020 Türkiye Eylem Planı
12
H2020 Programı’ndaki Yenilikler
TÜBİTAK
• Üç farklı program/girişimin tek programda
birleştirilmesi
•
•
•
Çerçeve Program (ÇP)
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and
Innovation Programme (CIP))
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of
Innovation and Technology (EIT)
• Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan
ticarileştirmeye
• AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması
e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma
• Basitleştirilmiş katılım kuralları
13
TÜBİTAK
Horizon 2020 Bileşenleri
14
1. Bileşen «Bilimsel Mükemmeliyet»
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):
‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül
araştırma’
Yeni ve Gelişen Teknolojiler:
‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada
işbirliği’
22,53
12,07
2,49
Marie Curie Faaliyetleri:
‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’
5,68
Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):
‘Birinci kalite imkanlara erişim’
2,29
15
2. Bileşen: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
15,68
Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (KET)
(Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji,
biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay)
12,49
Risk Sermayesine Erişim
(Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel
finans desteği)
KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı
(Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik
edilmesi)
2,62
0,57
+
KET ve TSÇ’nin
%20’si
16
3. Bileşen: Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
27,36
Sağlık, demografik değişim ve refah
6,89
Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik
araştırmaları ve biyo-ekonomi
3,55
Güvenli, temiz ve verimli enerji
5,47
Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
5,84
İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
2,84
Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı
toplumlar
1,21
Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin
ve Bağımsızlığının Korunması
1,56
17
Bu hususlara dikkat…
TÜBİTAK
Horizon 2020 Programında teşvik edilen hususlar;
• KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi
• Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması
• Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması
• Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi
• Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo ekonomik boyutuna
yer verilmesi
• Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik
• Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi
• Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim
konularına vurgu
18
TÜBİTAK
Horizon 2020 Alt Programları
19
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Bilimsel Mükemmeliyet
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Toplumsal Sorunlara Çözümler
20
Avrupa Araştırma Konseyi - ERC
Bilimsel Mükemmeliyet
TÜBİTAK
Çağrı: 2014’ün
ilk çeyreği
•
•
Öncül araştırma (frontier research)
Desteklenecek projeler:
– mükemmeliyet odaklı
– konu bağımsız (sosyal bilimler dahil)
– bireyler veya bireysel takımlar tarafından yönetilen
– çığır acıcı nitelikte, yüksek riskli yüksek kazançlı bilimsel projeler
•
•
Avrupa’ya gelecek araştırmacılar için 1 milyon €’ya kadar ek fon imkanı
Altyapı kurma imkanı
Çağrı: 2014’ün
ikinci çeyreği
Çağrı: yok
Çağrı: 2014’ün son
çeyreği
İletişim: [email protected]
21
Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
•
•
•
•
•
Yeni ve Sarsıcı Fikirler
(FET OPEN)
• Çığır Açıcı Araştırma
Projeleri
• Konu kısıtı yok
• Sürekli açık çağrı
• 2014 Bütçesi: 80 M Avro
Avrupa’nın teknoloji geleceğine yön bulma
Yeni araştırma ve inovasyon eko-sistemleri
oluşturma
Büyük ölçekli inisiyatifleri destekleme
Uzun vadeli, yüksek riskli araştırma projeleri
Birden çok akademik disiplini bir araya getiren
yeni araştırma alanlarını ortaya çıkarmak
Kuluçka Dönemi
Büyük Ölçekli İnisiyatifler
(FET FLAGSHIPS)
(FET PROACTIVE)
• Açık araştırma kümeleri
• Konu odaklı
• Knowing, doing and
being; cognition beyond
problem solving- 35 M
avro
• Global Systems Science
(GSS)-20 M Avro
• Çağrı açılış ve kapanış
tarihleri henuz belirli
değil
• Ortak Araştırma
Ajandaları
• Grafene Projesi
• Human Brain Projesi
İletişim: [email protected]
22
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları
ve Bursları
•
Bilimsel Mükemmeliyet
•
•
•
Individual
Fellowships (IF)
• Uluslararası dolaşım
hedefler
• Deneyim şartı var,
yaş sınırı yok
• Her alana açık çağrı
Çağrı: 2014
ilkbahar-sonbahar
TÜBİTAK
Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki
insan potansiyelini güçlendirmek
Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
Avrupa’yı ( Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir
cazibe merkezi haline getirmek
Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek
Research and
Innovation Staff
Exchange (RISE)
COFUND
• Araştırma eğitim
ağı kurarak
başlangıç
seviyesindeki
araştırmacıları
eğitmeyi hedefler
• Personel değişimi:
Akademi-sanayi
arasında -Avrupa içi
Akademi-akademi
arasında -Avrupa
dışı
• Mevcut ya da yeni
açılacak burs
programlarına %40
oranında ek destek
• Post-doc burs
programları
• PhD burs programları
Çağrı: 2013 Aralık2014 İlkbahar
Çağrı: 2014
Sonbahar-2015
İlkbahar
Çağrı: 2014
ilkbahar- sonbahar
Innovative Training
Networks (ITN)
İletişim: [email protected]
Avrupa Araştırma Altyapıları
Bilimsel Mükemmeliyet
TÜBİTAK
Ana Aksiyon
Özel Aksiyon
• 2020 ve sonrası için
Avrupa Araştırma
Altyapılarını
geliştirmek
• Küresel Altyapılar
geliştirmek
• Ulusal altyapıların
Avrupa çapında
entegrasyonu ve
kullanıma açılması
• Bilişim odaklı ealtyapıların
geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması
ve işletilmesi
• Araştırma
Altyapılarının
yenilik
potansiyelini ve bu
konuda yetişmiş
insan kaynağını
arttırmak
Politika Aksiyonu
• Avrupa Araştırma
Altyapısı
Politikasını ve
uluslararası
işbirliğini
güçlendirmek
İletişim: [email protected]
24
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve
Rekabetçilik
25
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
• Yeni Nesil Bileşenler ve Sistemler
• İleri Hesaplama
• Geleceğin İnterneti
• İçerik Teknolojileri ve BilgiYönetimi
• Robot Bilim
• Mikro ve Nano Elektronik Teknolojileri ve Fotonik
• İmalat Teknolojileri, Geleceğin Fabrikaları
• Yatay aksiyonlar :AçıkYenilik, Nesnelerin Interneti, Siber Güvenlik,
Bilgi Güvenliği, İnsan Odaklı Dijital Çağ, Uluslararası İşbirliği
Çağrı künyesi
Ocak Şubat
Mart
Nisan
ICT Alanı 2014 Çağrısı (618,5 M€):
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Geleceğin Fabrikaları Çağrısı:
Japonya Çağrısı:
ICT Alanı 2015 Çağrısı (715,5 M€)
Brezilya Çağrısı
İletişim
[email protected]
26
Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat ve İşleme
Teknolojileri (NMP)
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Alanın amacı
• Kolaylaştırıcı anahtar teknolojilerde endüstriyel istihdamı artırmak
• Avrupa’nın endüstriyel kapasitesini güçlendirmek
• Avrupa’nın küçük ve orta ölçekli endüstrilerini (SME) içeren iş perspektifini geliştirmek
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nanokompozitler ve Nanoprinting
Endüstriyel Nanoteknoloji
Geleceğin Fabrikaları (PPP)
Enerji Verimli Binalar (PPP)
Nanotıp ve Biomalzemeler
Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri ve Kaynak Etkinliği (PPP)
Enerji uygulamaları için Nanomalzemeler
Sürdürülebilir Nanomalzemeler
Nanogüvenlik
Çağrı künyesi
• Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak)
• Çağrı bütçesi: 427 milyon Avro
İletişim
[email protected]
Biyoteknoloji
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
•
•
Alanın amacı
AB’nin yaşam bilimlerinde gelişmesini sağlayacak yenilikçi, rekabetçi ve
sürdürülebilir ürünler ve süreçler geliştirmek
Tarım, gıda, sağlık ve kimya sektörlerine yenilikçilik etmeni olarak katkı
sağlamak
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
Gelecek için en uç biyoteknolojik uygulamalar (Sentetik biyoloji,
biyoenformatik)
Biyoteknolojiye dayalı endüstriyel işlemler ve süreçler (Enzimatik biyotransformasyon, mikrobiyal platformlar)
Yenilikçi ve rekabetçi platform teknolojiler (-Omik teknolojiler)
Çağrı künyesi
Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014
Bütçesi: 108 Milyon Avro
İletişim
[email protected]
Uzay Alanı
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Alanın amacı
Avrupa Uzay Politikası’nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) benzeri
uygulamalara odaklanarak; karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir
Avrupa Uzay Politikası’nın oluşturulması, önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin
Uzay alanında rekabetini güçlendirmek
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
Uydudan yer/yön belirleme uygulamaları-Galileo Programı
Yer gözlem çağrısı
Uzay’da Avrupa varlıklarının korunması çağrısı
Avrupa Uzay Sektörü’nde rekabetçilik çağrısı
KOBİ aracı
Çağrı Künyesi
•
•
Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (Taslak)
Bütçesi: 174,75 Milyon Avro
İletişim
[email protected]
29
Risk Sermayesine Erişim
TÜBİTAK
Alanın amacı
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
•
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların her aşamada karşılaşabilecekleri
finansal problemleri çözmek
Uygulama Mekanizmaları
•
•
Debt Facility (Borçlanma Finansmanı):
Amaç: Kredi ve garanti sağlayarak R&I politika hedeflerine ulaşmak
Yararlanıcılar: Borç veren yasal kuruluşlar ve özellikle yenilikçi KOBİ’ler, orta ve
büyük ölçekli işletmeler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, araştırma ve yenilik
altyapı sağlayıcıları, kamu-özel sektör ortaklıkları ve özel amaçlı araçlar veya
projeler
Equity Facility (Özsermaye Finansmanı):
Amaç: Erken ve büyüme aşamasındaki yatırımlara öz sermaye sağlamak ve Avrupa
risk sermayesi pazarını canlandırmak
Yararlanıcılar: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan tüm ölçeklerdeki kuruluşlar
ve özellikle yenilikçi KOBİ’ler
Bütçe
•
2,62 milyar Avro (1/3’lük kısmı KOBİ’lere)
İletişim
•
[email protected]
30
Yeni KOBİ Programı
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
•
•
•
•
•
Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
Sektörel fark gözetmemektedir, bütün yenilikçi KOBİ’ler başvuru
yapabilirler.
Tek başına bir KOBİ’nin başvuru yapması da mümkün olacaktır.
Toplumsal Sorunlara Çözümler ve Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Programlarını adreslediği müddetçe konu bağımsızdır.
Üç aşamadan oluşmaktadır:
Kavram ve
Fizibilite
Analizi
6 ay, 50,000 €
Ar-Ge
Demonstrasyon
Pazar uygulaması
Ticarileştirme
(Dolaylı bir destek
Risk sermayesi veren
12-24 ay, 1-2,5 milyon € Kuruluşlara yönlendirme)
Pazar
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
32
Sağlık, demografik değişim ve refah
Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
Alanın amacı
• Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi
• Avrupa vatandaşlarının refahının korunması
• Gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık sistemlerinin
oluşturulması yönünde çalışmaların desteklenmesi
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
7.ÇP Sağlık alanı, ICT alanındaki e-Health başlıkları ile CIP’deki ilgili konu başlıkları
H2020’de tek bir alan altında birleştirilmiştir !
• Sağlık ve hastalıkların anlaşılması
• Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama
• Teşhisin iyileştirilmesi
• Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
• Aktif ve sağlıklı yaşlanma
• Entegre sağlık hizmeti sunumu
• Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
Çağrı künyesi
•
•
Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak)
Çağrı bütçesi: 1 milyar Avro
İletişim
[email protected]
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz
Araştırmaları ve Biyoekonomi
•
•
•
Alanın amacı
Biyolojik kaynakların en iyi şekilde ve sürdürülebilir kullanılması
Güvenli ve kaliteli gıdanın yeterli miktarda tedarik edilebilmesi
Sürdürülebilir ve kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesidir.
•
•
•
•
•
•
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
Sürdürülebilir gıda üretim sistemleri
Güvenli gıda ve sağlıklı beslenme
Sucul canlıların potansiyelinin ortaya çıkarılması
Sürdürülebilir tarım ve ormancılık faaliyetleri
Rekabetçi gıda-tarım sektörüne destek
Biyo-tabanlı sanayinin geliştirilmesi
TÜBİTAK
Çağrı künyesi
•
•
Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014(taslak)
Bütçesi: Henüz belli değil
İletişim
[email protected]
34
Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Alanın amacı
• Güvenilir, düşük maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve
rekabetçi enerji sistemlerine geçiş yapmak
• Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı kaynaklara erişim, artan
enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmek
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
• Enerji Verimliliği
• Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji
• Akıllı Şehirler
Çağrı künyesi
•
•
Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak)
Çağrı bütçesi: Henüz belli değil
İletişim
[email protected]
Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
• Büyümeye yönelik ulaşım
1.havacılık
1.sosyo-ekonomik ulaşım
2.demiryolu
2.yenilikçilik
MODLAR
3.karayolu
3.teşvik ödülü
4.denizyolu
1.şehiriçi ulaşım
2.lojistik
ENTEGRE
3.akıllı ulaşım sistemleri
ULAŞIM
4.altyapı
• Çevre dostu araçlar
• Mavi büyüme:okyanusların potansiyelinin ortaya çıkarılması
• Akıllı şehirler ve toplumlar
KESİŞEN
KONULAR
Çağrı künyesi
•
•
Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak)
Çağrı bütçesi: Henüz belli değil
İletişim
[email protected]
İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve
Ham Maddeler
Alanın amacı
Toplumsal Sorunlara Çözümler
•
Kaynak verimli ve iklim değişikliğine uyumlu/dayanıklı bir ekonomi
sağlamak
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
İklim Değişikliği ile mücadele ve uyum
Çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir
yönetimi, su, biyoçeşitlilik ve ekosistemler
Enerji ve tarım dışı hammaddelerin sürdürülebilir
temininin sağlanması
Eko-inovasyon ile yeşil ekonomiye geçişin sağlanması
Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi
sistemlerinin geliştirilmesi
Çağrı künyesi
•
•
Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak)
Çağrı bütçesi: Henüz belli değil
İletişim
•
[email protected]
TÜBİTAK
Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar
TÜBİTAK
Alanın amacı
Toplumsal Sorunlara Çözümler
•
Avrupa’nın daha iyi kavranması yolu ile kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı
toplum anlayışını desteklemek ve küresel değişimlere ayak uydurabilmek
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
•
Kriz ile Mücadele
Yansıtıcı Toplumlar- Kültürel Miras,
tarih
Genç nesiller için kapsayıcı ve
sürdürülebilir Avrupa
Küresel aktör olarak Avrupa
Yansıtıcı Toplumlar- Avrupalılık kimliği
ve değerleri
ERA-Chairs
•
•
•
•
•
•
Araştırma merkezleri arasında eşleştirme
ve işbirliği
Yenilik Birliği ve Avrupa Araştırma Alanı’nın
başarılması
Yeniliğin yeni formları
Vatandaşların dijital alanda
güçlendirilmesi
Üçüncü Ülkeler ile işbirliği ( FP7 INCO
alanı)
Araştırma ve yenilik alanında toplumsal
katılım
Çağrı künyesi
•
•
Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak)
Çağrı bütçesi: Henüz belli değil
İletişim
[email protected]
Güvenli Toplumlar: Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve
Bağımsızlığının Korunması Toplumlar
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Alanın amacı
Temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler ve suç
gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek,
mevcut teknolojilerin uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik odaklı çözümler
üretmek
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
Terörizm ve organize suçlar ile mücadele
•
•
•
Krizler ve doğal afetlerle mücadele
•
•
•
Adli Tıp vakaları
KBRN vakaları
Kriz öncesi, sonrası güvenliğin tesisi
Sınır güvenliği
Siber güvenlik
Çağrı künyesi
• Çağrı açılış-kapanış tarihi: 25 Mart 2014-28 Ağustos 2014
• Çağrı bütçesi: Henüz belli değil
İletişim
[email protected]
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
7. ÇP’de ICT alanında yer alan aşağıdaki başlıklar H2020’nin “Toplumsal
Sorunlara Çözümler” bileşeni altındaki programlara yerleştirilmiştir.
•
•
•
•
•
•
Sağlık, demografik değişim ve refah
– e-sağlık, sağlığın öz yönetimi, geliştirilmiş teşhisler, geliştirilmiş kontrol,
sağlık verileri toplama, aktif yaşlanma, teknoloji destekli yaşam;
Güvenli, temiz ve verimli enerji
– Akıllı şehirler; Enerji verimli binalar; akıllı elektrik şebekeleri; akıllı ölçüm
sistemleri;
Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
– Akıllı ulaşım araç-gereçleri; altyapılar ve servisler;
yenilikçi ulaşım yönetim sistemleri; güvenlik;
İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (ham maddeler dahil)
– Kaynak verimliliği için ICT; yeryüzü gözlemi
Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
– Dijital kapsama; sosyal yenilik platformları;
e-devlet servisleri; e-yetenekler ve e-öğrenme; e-kültür
Güvenli Toplumlar
– Siber güvenlik; kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak
TÜBİTAK
Kocaeli Üniversitesi
Başarı Hikayesi
Prof. Dr. Şerif BARIŞ
MARsite Projesi
Çevre Alanı
TÜBİTAK
H2020 Programı’nda Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Çok Ortaklı Projeler
Bireysel Projeler
42
TÜBİTAK
Çok Ortaklı Projelerde Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Çağrı Nedir?
TÜBİTAK
Çağrı
nedir?
AB Çerçeve
Programları’nda
desteklenecek proje
konularını gösteren
ihale benzeri süreç
Çağrı nasıl
oluşur ?
H2020 çağrılarında
desteklenecek olan
proje konuları,
Avrupa Komisyonu,
programa üye
ülkeler ve AB
bünyesinde faaliyet
gösteren
kuruluşların
görüşleri
doğrultusunda
Çağrı
Süreci
H2020 çağrı
süreciyle ilgili bütün
idari, finansal ve
hukuki işlemler
Avrupa Komisyonu
tarafından
gerçekleştirilir.
Proje başvuruları doğrudan elektronik
ortamda Avrupa Komisyonu’na yapılır.
44
Çağrı Süreci
TÜBİTAK
Çağrı Dokümanlarının yayınlanması
Çalışma
Programı
Başvuru
Kılavuzu
Finansal
Konular
Kılavuzu
Proje Yazma Süreci
Çağrı Kapanış (Projenin
Avrupa
sunulması)
Komisyonu
Değerlendirme
sistemine
kayıt(PIC
numarası alımı)
Kurumun GPF
formlarını sistem
üzerinde
doldurması
EPSS sistemi
üzerinden
projenin proje
koordinatörü veya
bireysel
araştırmacı
tarafından
sunulması
Bağımsız
hakemler
tarafından
projeler
değerlendirilir.
45
Proje Önerisi Sunma
TÜBİTAK
Guide for Proposers
KOBİ’ler
İlgili mi?
Guide for Evaluators
Uluslararası
Boyut
Çağrı
Ağ Oluşturma
Araştırmacılar
Proje Önerisi
Hazırlama
STK’lar
Ortak?
Koordinatör?
Üniversiteler
Finans
İç Prosedürler
İdari
IPR
Proje Önerisini Sunma
46 bu süreçlerde ilgili alanın Ulusal İrtibat Noktası ile yakın işbirliği halinde olmanız önerilir!
Tüm
Değerlendirme Süreci
TÜBİTAK
Değerlendirme
Müzakereler
İmza
Sonuçlara itiraz
hakkınız bulunmaktadır.
Proje Yürütme
47
Anlaşma
Projeye Başlama
Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK
1. MÜKEMMELİYET
“Excellence”
2. UYGULAMA
“Quality and efficiency of
the implementation and
the management”
3. ETKİ
“Potential impact through
the development,
dissemination and use of
project results”
• Projenin bilimsel kalitesi
• Yenilikçi yönleri
• Araştırmanın kredibilitesi
• Yönetim yapısı
• Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri
• Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı,
dengesi üniv – sanayi)
• Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan
kaynağı, ekipman)
• Projenin katma değeri
• Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı
• Fikri Mülkiyet Hakları
• Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı
Projelerde Ne Şekilde Yer Alabilirim?
TÜBİTAK
Proje Koordinatörü
Proje Ortağı
• Proje fikri
• Proje fikri
• Projenin planlanması
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
katkı sağlama
• ÇP proje deneyimi
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
yetkinlik
• Proje ekibini
oluşturma
• Projenin iş
paketlerinde görev
alma
49
Değerlendirmede En Sık Karşılaşılan Hatalar
TÜBİTAK
• Projenin çağrıların amaç ve isteklerine cevap verebilecek
şekilde hazırlanmamış olması,
• Ekibin/konsorsiyumun alandaki yetkinliğinin eksik
olması,
• Proje tedarik zincirinin tam oluşturulmaması, projenin
son kontrollerinin profesyonelce yapılmaması
• Projenin etik konuları kapsamasına rağmen yeterince
açıklama yapılmaması
• Projenin getireceği yararların yeterince açıklanamaması
• Bazı bölümlerin tekrar bilgileri olması sebebiyle bir
yerden kopyalanıp aynen yapıştırılması gibi hatalar
Türk Hakemlerimizden görüşler ve öneriler için:
• http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3745
50
Proje Değerlendirme – Hakemlik
TÜBİTAK
• Avrupa Komisyonu yapılan başvuruları bağımsız
uzmanlar – hakemler tarafından yapılmaktadır.
• Bireysel yeni başvurular,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
experts adresinden ECAS hesabı açılarak
yapılabilmektedir.
• Hakemler değerlendirmede geçen her gün için Avrupa
Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar.
• Hakemlik kaydınızı TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon
Ofisi’ndeki irtibat noktasına bildirmeniz önemlidir.
• Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu
başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır!
51
TÜBİTAK
Bireysel Projelerde Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Avrupa Araştırma Konseyi – ERC
Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
Çağrı Süreci
TÜBİTAK
MSCA ve ERC:
• Komisyon tarafından çalışma programlarında yer
alan her alt program için ayrı ayrı çağrılar ve başvuru
rehberleri yayınlanır.
• Başvurular her araştırma alanına açık olduğu için
rehberlerde konu başlıkları bulunmaz.
• Rehberler; başvuru kriterleri, proje yazım formatı,
proje bütçesi hakkında bilgi sunar.
• Değerlendirme ve desteklenen projelerin yönetimi
MSCA bursları için «Research Executive Agency»;
ERC bursları içinse «European Research Council»
tarafından yapılır.
53
Başvuru Süreci
TÜBİTAK
Konu Bağımsız Proje Fikri
(1) Proje
Avrupa
Komisyonu
Araştırmacı
(Yaş sınırı yok)
+
Araştırma Grubu
(2) Hibe
• Araştırmacı projeyi araştırma grubu ile birlikte yazar,
araştırmacının adı ve özgeçmişi projede açıkça belirtilir.
• Değerlendirmeyi kolaylaştırmak adına MSCA alanındaki 8 panel ve ERC alanındaki
22 panele projeler sunulur.
•Komisyon proje bütçesini (hibeyi) ev sahibi kuruluş aracılığıyla araştırmacıya aktarır.
54
Değerlendirme Süreci - MSCA
TÜBİTAK
Son başvuru tarihinden sonra
Komisyon
hakem
havuzundan
hakemleri
seçer
Sessiz okuma
Panellere
göre
hakemlere
paylaştırılan
projeler önce
hakemlerce
sessiz okuma
adı altında
değerlendirilir
Brüksel’e davet
Puanların açıklanması
Komisyon’un
A-B-C-D
belirlediği 1
listelerinin
haftalık süreçte
açıklanması
hakemler
ve müzakere
Brüksel’de
toplanarak
sürecinin
3’erli gruplar
başlaması
halinde proje
puanı üzerinde
uzlaşırlar
*Alanında uzmanlaşmış tüm araştırmacılar hakem olmak üzere Avrupa Komisyonu‘na başvuruda bulunabilirler.
55
Proje Değerlendirme Kriterleri - MSCA
TÜBİTAK
MSCA - INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
Excellence /
Impact /
Implementation /
Mükemmeliyet
Etki
Yürütme
Projenin bilimsel kalitesi
Yenilikçi yönleri
Araştırmanın kredibilitesi
(varsa inter-multi disipliner
olma özelliği)
Araştırma hedeflerinin bilgi
transferi ve araştırmacının
kariyer gelişimi için eğitimi
açısından kalitesi, açıklığı
Ev sahibi kuruluşun kalitesi
Araştırma ve yenilikçilikle ilgili İş planının etkinliği ve
insan kaynağının, yeteneğinin tutarlılığı
ve çalışma koşullarının gelişimi
Görevlerin ve kaynakların
Araştırmacıların potansiyelinin dağılımındaki uyum
ortaya çıkarılması ve yeni
kariyer perspektiflerinin
keşfedilmesi
İletişim ve çıktı dağılımı için
Kalite yönetimi ve risk
alınacak önlemlerin etkinliği
yönetimi dahil projenin
yönetim yapısının ve sürecinin
uygunluğu
Kurumsal çevrenin uygunluğu
(altyapı ve yönetimsel
kapasite)
56
Araştırmacının özgeçmişi de mutlaka değerlendirilen kriterler arasında yer alır.
Proje Değerlendirme Kriterleri – ERC
TÜBİTAK
İki değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Mükemmeliyet iki
kriterde de incelenir.
1. Araştırma Projesi Kriteri:
– Araştırma projesinin yer sarsıcı niteliği ve beklenen etkisi
– Bilimsel methodoloji
2. Baş Araştırmacı Kriteri:
–
–
–
–
Çığır açıcı nitelikte araştırma yapmış olmak
Yaratıcı düşünme kapasitesi
ERC projesinin baş araştırmacının bağımsızlığına katkısı
Baş araştırmacının ERC projesine ayıracağı zaman ( toplam
çalışma zamanının en az %50’si)
57
Değerlendirme Süreci - ERC
TÜBİTAK
• Proje önerileri 22 panel tarafından değerlendirilir.
• Gerekli durumlarda dış hakemlerin değerlendirmesi
istenir.
• Çok disiplinli veya disiplinler arası projelerde birden
fazla panel seçilmesi mümkündür.
• ERC değerlendirmeleri iki aşamada yapmaktadır. İlk
aşamada proje özeti ve araştırmacının özgeçmişi,
ikinci aşamada projenin tamamı değerlendirilir.
• İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan genç
araştırmacılar (Starting Grant ve Consolidator Grant
için) Brüksel’deki panel üyeleriyle birlikte düzenlenen
«mülakat»lara katılırlarak projelerini sözel olarak
sunma fırsatı verilmektedir.
TÜBİTAK
H2020’de Proje Tipleri ve
Fonlama Modelleri
H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
TÜBİTAK
Tüm doğrudan
masrafların
%100’ü
Tüm doğrudan
masrafların %70’i
(Kar amacı gütmeyen
kuruluşlar için %100’e
kadar)
3 aşamalı destek
•Ödüller
• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri
(CSA)
• Yenilik Hibeleri (Grants for
Innovation)
• Ortak Fonlama (Co-Funding)
Programı Eylemleri
• Ticarileşme Öncesi Tedarik (PCP)
• Yenilikçi Çözümler için Kamu Tedariki
(PPI)
• Era-Net Plus projeleri
• KOBİ Fonlama Aracı (SME Instrument)
60
FP7’de Kocaeli Üniversitesi
TÜBİTAK
Program
İşbirliği Özel
Programı
Alan
Başvuru
Fonlanan
Sağlık
-
-
Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji
1
-
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1
-
Nanobilimler, Nanoteknolojiler,
Malzemeler ve Yeni Üretim
Teknolojileri
-
-
Enerji
1
-
Çevre (iklim değişikliği dahil)
2
1
Ulaştırma (havacılık dahil)
-
-
Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler
2
-
Uzay
-
-
Güvenlik
1
-
TOPLAM
8
1
61
FP7’de Kocaeli Üniversitesi
TÜBİTAK
Program
Alan
Başvuru
Fonlanan
Kapasiteler Özel
Programı
Araştırma
Altyapıları
-
-
KOBİ Programı
-
-
Bilgi Bölgeleri
-
-
Araştırma
Potansiyeli
4
-
Toplumda Bilim
-
-
Uluslararası İşbirliği
-
-
Fikirler Özel
Programı
ERC
4
-
Marie-Curie
Araştırma
Programları ve
Bursları
PEOPLE
3
1
19
2
PROGRAM
TOPLAMI
62
TÜBİTAK
Ülkemizden Başarı Hikayeleri
İnsan/Robot İşbirliği Donanımı Geliştirme Projesi-1
TÜBİTAK
Projenin amacı
Otomotiv montaj hattında ses, imge ve el komutlarını kullanan
robot geliştirilmesi
Projedeki Türk
ortak
Koordinatör TOFAŞ (13 Ortak)
Bütçe
0,4 (0,7) Mn € / 6,0 (8,7) Mn €
• Ortak robot/insan çalışma ortamlarına yönelik iş modeli, yöntem,
yazılım geliştirilmesi
Projede yürütülen
bazı faaliyetler
• Operasyonda destekçi mobil robotikler geliştirilmesi
• Yenilikçi insan/cisim algılama ekipmanları geliştirilmesi
• Güvenlik çiti gerektirmeyen gelişmiş iş güvenliği stratejileri
oluşturulması
Türkiye’nin
kazanımları
Geliştirilen robotik üretim hattının Türkiye’de kalması
Daha üretken ve güvenli ulusal otomotiv üretim teknolojileri
geliştirilmesi
64
Yeni Bir Kompozit Uçak Gövdesi Geliştirme Projesi
TÜBİTAK
Projenin amacı
Yeni nesil AB uçaklarının teknolojik açıdan daha üstün ve daha düşük
maliyetli üretilmesi
Projedeki Türk
ortak
TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (58 Ortak)
Bütçe
0,3 (0,6) Mn € / 50 (83) Mn €
Projede yürütülen
bazı faaliyetler
Türkiye’nin
kazanımları
• Kompozit gövde tasarımı ve analizi
• Uçak kaburgası tasarımı, analizi ve üretimi
• Paneller, pencere çerçevesi üretilmesi ve RTM pencere çerçevesinin
testi
• Gelecekte tasarlanacak uçaklarda da RTM teknolojisini kullanarak,
tasarım alanında söz sahibi olunması
• Airbus ve diğer sektör liderleri ile işbirliğinin sürdürülmesi
65
Marmara’da Sismik Tehlike Değerlendirmesi Projesi
TÜBİTAK
Projenin amacı
Marmara ‘da yüksek çözünürlüklü sismik çalışmalar ve yer , deniz
ve hava istasyonlarından sağlanan tam ve gerçek zamanlı veriler
kullanılarak deprem odaklarının ve riskinin belirlenmesi
Projedeki Türk
ortak
Koordinatör Boğaziçi Üniversitesi (20 Ortak), İTÜ, İstanbul
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM YDBE
Bütçe
2,5 (3,2) Mn € / 6,0 (7,8) Mn €
• Marmara Deprem risk haritasının çıkarılması
Projede yürütülen
bazı faaliyetler
• Marmara’da en yeni teknolojilerle bilgi sağlayacak 200 metrelik
kuyu açılması
• Deprem kaynaklı toprak kayması riskinin belirlenmesi
• Erken uyarı ve gerçek zamanlı sarsıntı ve kayıp bilgi takip
sisteminin oluşturulması
• ESA ‘nın tüm verilerinin ücretsiz kazandırılması
Türkiye’nin
kazanımları
• Marmara’da deprem araştırma altyapısının tam ve gerçek zamanlı
verilerle çalışır hale getirilmesi
66
• Deprem ve deprem kaynaklı afet zararlarının minimuma indirilmesi
İleri Gözetleme Sistemi Geliştirme Projesi
TÜBİTAK
Projenin amacı
Taşınabilir, boyutlandırılabilir, bağımsız ve uyarlanabilir bir
gözetleme sistemi geliştirerek ülke sınırlarının korunması
Projedeki Türk
ortak
Aselsan A.Ş, STM A.Ş. (13 Ortak)
Bütçe
Projede yürütülen
bazı faaliyetler
Türkiye’nin
kazanımları
2 (3,7) Mn € / 13 (20) Mn €
• Sınırdaki anormal faaliyetleri tespit ve takip eden insansız kara aracı
geliştirilmesi
• Geliştirilen insansız kara aracının, insansız hava aracı ve komuta
kontrol merkezi ile entegrasyonu
Aracın geliştirilmesi ve sisteme entegrasyonu ile görüntü ve
verilerin etkinliği artırılarak sınır güvenliğinin sağlanması
67
Üç Boyutlu Eşzamanlı Multi-Medya Paylaşım Projesi
TÜBİTAK
Projenin amacı
Kalabalık kullanıcı gruplarının kendi aralarında Üç Boyutlu eşzamanlı
veri paylaşımının sağlaması (video,görsel, ses,vb)
Projedeki Türk
ortak
Türk Telekominikasyon A.Ş., Arçelik A.Ş.(12 Ortak)
Bütçe
0,7 (1,3) Mn € / 6,8 (10,2) Mn €
Projede yürütülen
bazı faaliyetler
• Düşük maliyetli içerik dağıtılması için 3D çoklu görüntü servislerinin
geliştirilmesi
• Kullanıcılar arasında etkileşim için multimedya altyapının
geliştirilmesi
• Yeni cihazların kullanıcı, üretici, dağıtıcı ve operatörlere
pazarlanması
• Bulut ortamında 3D medya arşivleri oluşturulması
Türkiye’nin
kazanımları
• Türk ortakların proje çıktılarıyla IP tabanlı televizyon servislerini
geliştirmesi
• Telekom altyapısının geliştirilmesi
68
• Sayısal yayıncılığın geliştirilmesi
Akıllı Şehir Enerji Demonstrasyon Projesi
TÜBİTAK
Projenin amacı
Bina renovasyonu, akıllı şebekeler ve bölgesel ısıtma uygulamaları ile
tekrarlanabilir, sistemsel ve bütünleşik enerji stratejileri geliştirilmesi
ve uygulaması
Projedeki Türk
ortak
SEAŞ, Soma Belediyesi, TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü, İTÜ, MİR
ARGE, (18 Ortak)
Bütçe
8,2 (15,7) Mn € / 23,3 (49,1) Mn €
• Bina yalıtımı, Fotovoltaik ve verimli aydınlatma uygulamaları
geliştirilmesi
Projede yürütülen
bazı faaliyetler
• Yeni nesil ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi
• Atık ısının kullanımıyla bölgesel ısıtma sisteminin geliştirilmesi
• Fotovoltaik sistemlerden üretilen elektriğin merkezi sistemlerle
şebekeye bağlanması; akıllı şebeke uygulamalarının yapılması
• Uygulamanın Soma’da gerçekleştirilmesi
Türkiye’nin
kazanımları
• Fotovoltaik uygulamaların ilk kez akıllı şebekeler teknolojisi ile
birlikte gerçekleştirilmesi
• Bölgesel ısıtma sistemlerine özel boru geliştirilmesi
69
TÜBİTAK
Ulusal Koordinasyon Ofisi
(UKO)
Faaliyetleri ve Destekler
Ulusal İrtibat Noktaları
TÜBİTAK
• TÜBİTAK UKO’da Ulusal İrtibat Noktaları’nın görevleri:
– Bilgilendirmek
– Yönlendirmek
– Eğitmek
– Ortak bulmak
– Temsil etmek
– Teşvik etmek
71
UKO Faaliyetleri
TÜBİTAK
• Ulusal Bilgilendirme ve Eğitim Günleri
– Üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları
• Araştırmacılar ile yüz yüze
proje/konu özelinde görüşmeler
• Haritalama
– İlgili konuda yurtdışında güçlü isimlerin ve kuruluşların
analizi
• Eşleştirme
– Türk araştırmacıların özgeçmiş ve profilleri veritabanı
– Yabancı araştırmacı-Türk araştırmacı arasında iletişim
oluşturulması
– Ortak arama duyuruları
72
UKO Destek Programları
TÜBİTAK
7. ÇP Destek Programları
Kapsamı
Destek Adı
Proje Önerisi Ön-Değerlendirme
Destek Programı
Yurtdışı Proje Yazımı Danışmanlık
Hizmeti Desteği
H2020 Programında
Başarılı Proje Koordinatörleri ve
ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü
Ortaklarına
Sabit Ödül (2000€-5000€etkinliği arttırmak
için
Desteği Sunulması
7000€)
yeni destek programları
tasarlanmaktadır.
Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı
Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti
Yurtdışı Seyahat Desteği Programı
Konsorsiyum Anlaşması
Değerlendirme Desteği
Konsorsiyum Anlaşmaları Hukuki
Değerlendirme Danışmanlık Hizmeti
Desteği
73
TuR&BO - Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları
TÜBİTAK
TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB, TESK tarafından Brüksel’de
kurulan kamu ve özel sektör ortaklığı (ppp)
Hedef: Avrupa Birliği’nin bilim, teknoloji ve özel sektöre
yönelik programlarında Türkiye’nin başarısının en yüksek
noktaya varmasına yardımcı olmak
Faaliyetler:
• TARAL’ın AB’de tanıtılması
• Bilgi servisi (AB Araştırma ve Teknoloji Geliştirme
ve sanayi ile ilgili programlar, ortak arama)
• Danışmanlık ve kılavuzluk
• Konferanslar, seminlerler, çalıştaylar vb. için
destek
• AB Enstitüleri ile ilişkilerin geliştirilmesi
• "Networking" ve lobi faaliyetleri
Türkiye’deki resmi iletişim kanalı
TÜBİTAK
www.h2020.org.tr
75
Avrupa Komisyonu’nun Resmi İletişim Kanalı
TÜBİTAK
http://ec.europa.eu/research/horizon2020
76
AB Çerçeve Program Proje Bilgileri
TÜBİTAK
http://cordis.europa.
eu/fp5/projects.htm
Çerçeve
Programlarda
desteklenmiş
projelerin bilgilerini
inceleyebilir
H2020
başvurularınızı
güçlendirebilirsiniz
H2020
http://cordis.europa.e
u/fp6/projects.htm
http://cordis.europa.eu/projects
77
Uluslararası Proje Pazarları/Etkinlikler
TÜBİTAK
• H2020’ye yönelik etkinlikler
http://cordis.europa.eu
• Konulara özel tarama yapabileceğiniz Avrupa
çapındaki etkinlikler
http://ec.europa.eu/research/events
• H2020 ile ilgili ulusal/uluslar arası etkinlik
haberleri
•www.h2020.org.tr (adres aktif hale geldiğinde)
78
E-öğrenme Aracı-H2020
TÜBİTAK
Yapım aşamasında olan H2020
e-öğrenme aracı sizlere yeni
program hakkında genel bilgi
verecektir.
5 farklı modül
1. H2020’ye Giriş
2. Toplumsal Sorunlara Çözümler
3. Endüstriyel Liderlik ve
Rekabetçilik
4. Billimsel Mükemmeliyet
5. H2020’de Proje Yönetimi ve Fikri
Mülkiyet Hakları
79
TÜBİTAK
H2020’de Başarılı Üniversite
Yapılanması
H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması
TÜBİTAK
Proje
Destek
Ofisi
(PDO)
Tüm projeler başvuru
ve yürütme süreçleri,
etik ve fikri mülkiyet
konuları, idari ve
akademik işleyiş ve
diğer genel konular…
AB Ofisi
(ABO)
AB programları
özelinde uzmanlaşmış
uzmanlar ile AB proje
başvuru ve yürütme
esasları konularında
danışmanlık, ortak
bulma ve ortak olma
konularında destek…
Teknoloji
Transfer
Ofisi
(TTO)
Sanayi işbirliği, ‘spinoff’ ların
desteklenmesi ve
projelere teşviki,
projelere ticari değer
kazandırılması,
patent süreçleri…
81
H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması
TÜBİTAK
AB Ofisi
Proje Destek
Ofisi
 Üniversitelerde projelerin başvuru ve
yürütülmeleri sürecinde araştırmacıların
gereksinim duyabilecekleri bilgilere kolay
erişim sağlayabilecekleri
 Üniversite Ar-Ge ve Proje etkinliklerinin
koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesinin
sağlanabileceği
 Araştırmacıların idari ve finansal konularda
teknik destek alabilecekleri yapılar
Teknoloji
Transfer
Ofisi
H2020’de
başarılı bir
üniversite
profilinin olması
zorunlu
elemanları
82
AB Ofisi Görevleri
TÜBİTAK
Çağrı Öncesi
• Yeni AB Programları ve çağrıları konusunda
–bilgi transferi,
–etkinlik düzenlenmesi,
–kılavuzlar hazırlanması
• Üniversitedeki potansiyeli ortaya koymak amacıyla araştırmacı
çalışma profillerinin katalog şeklinde hazırlanması
Çağrı süresince
•
Başvuru sürecinde araştırmacıların ihtiyacına bağlı ortak bulma, başarılı
konsorsiyum bulma gibi konularda araştırmacılara destek olunması
•
Başvuru formlarının doldurulması,
finansal bütçe tablolarının
oluşturulması
83
AB Ofisi Görevleri
TÜBİTAK
Proje başlarken ve yürütülürken
• Müzakere sürecinin yürütülmesi
• Proje sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanma aşamasında
destek sağlanması
• KDV istisna sertifikası, etik kurul raporları, izin belgeleri gibi proje
için alınması gereken belgeler konularında süreçlerin yönetimi
• Hizmet alımı, personel tedariği ve ödemesi, finansal raporlamalar,
proje denetlenmesi, proje kapatılması, hakemlik süreci konularının
yürütülmesi
• Dolaylı harcama yönetimi
Dolaylı harcama bütçesinin araştırmacıları ve araştırma projelerini teşvik
etmek amacı ile kullanımı önerilmektedir.
84
TÜBİTAK
H2020’de yer almak neler
kazandırır?
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
Bilgi
Yeni
• Bilgi
Alanınızdaki en son teknolojiye erişim
• Çok disiplinli , uzmanlıklarıişbirlikleri
tamamlayıcı
projeler tasarlayabilirsiniz
• Ulusalın yanı sıra uluslararası alanda çalışarak
bilgi kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz
• Avrupa çapındaki en iyi araştırmacılarla bir
araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi
paylaşabilirsiniz
• AB çapında rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama
(bench-mark) olanağı
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
•
Yeni işbirlikleri
Yeni
İyi bir ekip/konsorsiyum ile, tek başınıza
Bilgi
yapacağınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz
işbirlikleri
 sinerji
• ÇP projelerinde yer almak, diğer Ar-Ge
programlarında da işbirliklerinizi artırır (ikili
işbirlikleri, COST, EUREKA)
• Uluslararası networklerde yer alma fırsatı
yakalarsınız
• Devam projelerinde de yer alma fırsatı
yakalarsınız
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
İtibar
Yeni
Bilgi
• Dünya çapında isim yapmışişbirlikleri
programlardan fon
alarak özgeçmişinizi güçlendirir ve
görünürlüğünüzü artırır
• Brüksel’in sizin isminize aşina olmasını
sağlarsınız
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
Fon kaynağı/ Kaynak
Yeni
• Araştırma faaliyetlerinizin bir bölümü için Avrupa
Bilgi
Komisyonu’ndan fon kaynağı alabilirsiniz
işbirlikleri
• Dolaylı Maliyetleriniz de fonlanır (Overhead) (100
•
•
liralık Ar-Ge harcaması için 120/125 liraya kadar
destek alabilirsiniz.)
Yenilik yapmanıza yardımcı olabilecek teknolojiye
erişiminizi kolaylaşır
Ortalama 4 ulusal projeden alınacak kaynağın tek
bir AB projesiyle ve alanında uzman kurumlarla
işbirliği içerisinde kullanılma imkanı
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde Başarı için…
TÜBİTAK
• Ulusal proje deneyimini uluslar arası alana taşımak
• Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini artırmak
• Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru
ortaklıklara erişmek
• Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba
harcamak
• Sanayi ile işbirliğini artırmak
• AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce
yönlendirmek/beslemek
önemlidir.
90
Kapanış
TÜBİTAK
 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
 H2020 Bileşenleri
 H2020 Alt Programları
 H2020 Programında Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü
 Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
 Ülkemizden Başarı Hikayeleri
 UKO’nun Proje Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri ve Destekleri
 H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması
 H2020’de Yer Almak Neler Kazandırır
91
Geri Besleme
TÜBİTAK
Lütfen kendimizi geliştirmemiz ve size daha iyi
hizmet verebilmemiz için eğitim konusundaki
görüşlerinizi bizimle paylaşın:
• 3-4 dakikanızı alacak
• En iyi değerlendirme eğitimden hemen
sonra yapılandır
Eğitim Değerlendirme Anketi
http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=514
41&lang=tr
92
Sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçin
TÜBİTAK
AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi
Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara
Tel: +90 312 427 23 02
Faks: +90 312 427 40 24
E-posta: [email protected]
Web: www.fp7.org.tr
Twitter: @AB_7CP_UKO
93

similar documents