OLGU

Report
IVF Gebeliği Sonrası Doğan
Uniparental Dizomiden Kaynaklanan
Prader Willi Sendromu Tanılı Bir Olgu
Tahir Atik¹, Ayça Aykut², Hüseyin Onay², Ferda Özkınay¹, Özgür Çoğulu¹
¹ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Genetik Bilim Dalı, İzmir
² Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir
GİRİŞ
• Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) doğumların %1-3’ünde
• YÜT güvenliği  Genetik hastalıklar  İmprintlenme defektleri
• Genomik İmprintlenme:
•
•
•
•
•
İki allelden birinin parental spesifik ekspresyonuna yol açan
Epigenetik bir durum
DNA dizisinde değişiklik olmadan
DNA metilasyon ve histon modifikasyonlarında değişiklikler
Bazı imprintlenme sendromları:
•
•
•
•
Angelman Sendromu, Beckwith Wiedeman Send, Prader Willi Send,
Russell Silver Send, matUPD14, patUPD14,
Psödohipoparatiroidism tip 1b, Geçici neonatal diabet
Maternal hipometilasyon sendromu
• YÜT ile ilişkili tanımlanmış 9 imprintlenme sendromu
• Laprise, 2009; Savage ve ark, 2011; Lucifero ve ark, 2004
• Lawrence and Moley, 2008; Bowdin ve ark, 2007, Sutcliffe ve ark,
2006;
• Bu olgu sunumunda;
• YÜT kullanılarak meydana gelmiş ikiz gebelik sonrası doğan ve
UPD’ye bağlı Prader Willi Sendromu(PWS) tanısı alan 2 yaşında bir
hasta…
OLGU
• Dizigotik ikiz gebelik  2 yaş erkek
• Başvuru nedeni
• 4 aylıkken saptanan gelişme geriliği, beslenme sorunu
• Hikaye:
•
•
•
•
YÜT ile gerçekleşen gebelik
Hamilelik süreci sorunsuz
Antenatal saptanan pelvikaliektazi (8mm)
Doğum ağırlığı: 2110gr(<3P), Doğum boyu: 48,8cm(25-50P), Baş
çevresi: 34,2cm(25-50P)
• Soygeçmiş:
• Anne ve baba arasında akrabalık yok
• Anne 31 yaşında, Baba 32 yaşında
• İkiz kardeşi sağlıklı kız
OLGU
• Fizik bakıda (4 aylıkken):
• Jeneralize hipotoni, frontal çıkıklık, geniş alın, küçük el ve ayaklar
• Baş kontrolü yok
• Olgu 6 ay arayla 2 yaşına kadar izlendi
• Beslenme zorlukları
• İlk yıldaki laboratuvar testler:
•
•
•
•
•
Elektrolitler, KC ve Böbrek fonks testleri N
Tam kan sayımı, TFT  N
Serolojik testler (TORCH)  N
Tandem MS  N
Transfontanel USG, EEG ve EMG  N
OLGU
• 2 yaşındaki fizik bakı:
• Ağ: 14kg(90P) Boy: 86cm(25-50P)
BÇ:48cm(25-50P)
• Geniş alın, badem gözler, uzun
filtrumaşağı dönük ağız köşesi, küçük
kare eller
• Laboratuvar testler:
• FSH, LH, PRL, HGH, ACTH, kortizol, FT3,
FT4, TSH  Normal
• Kranyal MR: 3-4. ventrikülde minimal
dilatasyon, korpus kollosum hipoplazisi
• EKO: Supravalvuler pulmoner stenoz
• USG: Pelvikaliektazi devam…
• Karyotip  46, XY
 Dismorfik bulgular
 Beslenme sorunları ve izlemde fazla kilo alımı
 Küçük el ve ayaklar
 Hipotoni
 Akrabalık yok
Karyotip : 46, XY
• FISH:
•
•
•
•
Subtelomerik  N
Williams sendr  N
DiGeorge Send  N
PWS  N
• SMA mutasyon analizi: Normal
KLİNİK
DEĞERLENDİRME
PRADER WİLLİ
SENDROMU
?
OLGU
• Kromozom 15 için UPD ÇALIŞMALARI
• Metilasyon ve mikrosatellit markır analizleri
• Metilasyon assay  Sadece metillenmiş allel saptandı
• Mikrosatellit markır analizi Tüm markırlar anneden…
M
WT
M
U
Çocuk
Anne
Baba
TANI
UPD’YE BAĞLI
PRADER WİLLİ SENDROMU
TARTIŞMA VE SONUÇ
• İnfertilite oranı  %13-14
• YÜT
• Tüm gebeliklerin %1-3’ü
• Tartışılan konular
 Genetik hastalıklar açısından güvenli mi !!!
 İmprintlenme defektleri / Epigenetik bozukluklar !!!
• PWS olgularının:
• %70’i mikrodelesyon
• %25’i matUPD(15)
• Amor ve ark. ları (2008):
• YÜT ile imprintlenme hastalıkları ile ilişkili
• Beckwith Wiedeman Sendromu, Angelman sendromu (Iliadou
ve ark 2011)
• Sebep ??
•
•
•
•
Subfertilite ???(Ludwig ve ark, 2005; Kobayashi ve ark, 2007)
Hormonların kullanımı ??? (Iliadou ve ark, 2011)
Oositlerin in vitro maturasyonu ???
Embriyo kültür çevresinin etkisi ??? (Doherty ve ark, 2000; Fauque ve
ark, 2007)
• Literatürde YÜT ile ilişkili UPD’ye bağlı PWS tanısı alan olgu
tanımlanmamış
• Bu açıdan ilk olgu
• YÜT ile gebeliklerde genetik/epigenetik komplikasyonlar açısından
uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç vardır
• Klinik değerlendirme tanı için en önemli aşamadır

similar documents