Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız

Report
Prof. Dr. M. Emin Arat
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Neden Rektör Adayı ?
 Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini
güçlendirmek için…
 Adil, liyakate önem veren ve tarafsız bir
yönetim oluşturmak için…
 Şeffaf ve katılımcı bir üniversite yönetimi
oluşturmak için…
 Güçlü ve öncü bir üniversite yapısı
oluşturmak için…
 30 yılı aşkın Marmara’lı olmanın verdiği
sorumluluk anlayışıyla…
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Nasıl Bir Yönetim ?
 Adil, güvenilir, tarafsız
 Liyakate önem veren
 Bilim insanına saygılı, ulaşılabilir, dinleyen ve
duyarlı
 Öğretim elemanlarının kadro ve özlük sorunlarını
bilen ve çözüm üreten
 Atatürk’ün ‘‘eğitimdir ki bir milleti ya özgür,
bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır
ya da esarete ve yoksulluğa sürükler’’ sözünün
bilincinde
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Nasıl Bir Yönetim ?
 Akademik ve idari personelin mesleki
gelişimini destekleyen
 Üniversitede birimlerin özerkliklerine ve
yerinden yönetim ilkesine saygılı
 İnsan kaynaklarını ve finansal kaynakları
akademik birimler arasında adil dağıtan
 İnovasyona önem veren
 İhale süreçlerini şeffaflaştıran
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Güçlü Kurumsal Yapı
 Paydaş memnuniyetinin üst seviyeye
yükseltildiği…
 ‘‘Marmara’’lılık aidiyet duygusunun
oluşturulduğu…
 Mezunlarının kamu ve özel sektörün yanında
yurtdışında da tercih edildiği…
 Mezunlarla kesintisiz iletişimin sağlandığı…
 Sosyal sorumluluk projeleri ile gündemde
olan…
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Elektronik Üniversite Kimlik Kartı
 Marmara’ya özgü kurumsal tasarım…
 Bir bankanın zorunlu müşterisi olmadan…
 Yemekhane’den kütüphane’ye…
 Eğitim kurumları ile indirim protokolleri…
 Kurumsal firmalarla üniversite mensuplarımıza
avantaj sağlayacak anlaşmalar…
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Nasıl Bir Eğitim?
 Türkiye ve Dünyada saygın, uluslararası
akreditasyona sahip olan…
 Üniversite sınavında yüksek yüzdelik
dilimlerden öğrencilerin tercih ettiği…
 Evrensel değerleri özümsemiş, insanlığa ve
ülkesine yararlı kuşaklar yetiştiren…
 Öğretim Üyesi motivasyonunu güçlendiren…
 İş dünyası ile yoğun ilişki içinde bulunan…
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Nasıl Bir Eğitim ?
 Marmara Üniversitesi Okulları ile
desteklenen… (okul öncesi, ilk, orta, lise)
 Uzaktan eğitimin tezsiz yüksek lisans
programları ile yaygınlaştırıldığı…
 MÜSEM bünyesindeki sürekli eğitim
programlarının geliştirildiği…
 Sağlık ve teknik bilimler alanlarında merkezi
araştırma laboratuvarları ile öncü…
 Teknolojiyle desteklenen…
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Nasıl Bir Eğitim ?
 Türkçe eğitim yapılan bölümlerde yabancı dil
öğretimini güçlendiren…
 Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yeniden
yapılandırıldığı…
 Derslik yetersizliği sorunlarının
çözemlendiği…
 Kotalı gruplar yoluyla eğitim kalitesinin
yükseltildiği…
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Yeni bir Yaklaşım: Öğrenci Dekanlığı
 Kariyer başlangıç noktası: Kariyer Ofisleri
 Mezunlar Ofisi
 Kaliteli yemek, kaliteli beslenme
 Marmara Üniversitesi Spor Kulübü
 Sorunsuz bir ÖBYS
 Yurt ve burs olanakları
 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ofisleri
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Akademisyenlere Yönelik Öncelikler
 Anabilim dallarına objektif kriterlere göre
araştırma görevlisi kadrosu
 Doktorasını tamamlamış ve şartları sağlamış
adaylara ivedilikle Yardımcı Doçent kadrosu
 Doçent ünvanı almış ve kriterleri sağlamış
adaylara ivedilikle Doçent kadrosu
 Kriterleri sağlayan Profesör adaylarına
ivedilikle Profesör kadrosu
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Akademisyenlere Yönelik Öncelikler
 Liyakat ve birimlerin görüşlerine dayalı
objektif atama kriterlerinin uygulanması
 Tezsiz yüksek lisans ve MÜSEM aracılığı ile
sertifika programlarının çeşitlendirilmesi
 Yabancı dil düzeyini geliştirmek için ücretsiz
ve sürekli programların başlatılması
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Akademisyenlere Yönelik Öncelikler
 Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara
katılımlar teşvik edilecektir
 Bilimsel başarıların ödüllendirilmesi
sağlanacaktır
 Sağlık Hizmetleri Birimi: Akademik ve idari
personelin, Üniversitemiz sağlık
hizmetlerinden öncelikle yararlandırılması
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Doğru Yatırım, Sağlam Altyapı
 Göztepe Yerleşkesi’nde ömrünü tamamlamış eski
binaların yerine, deprem yönetmeliklerine uygun
yeni binalar yapılacaktır
 Göztepe Yerleşkesi’nde uluslararası kongre
merkezi yapılacaktır
 Göztepe Yerleşkesi’nde tüm birimlerin
kullanımına açık «Derslikler Binası» yapılacaktır
 Sağlık, fen ve mühendislik alanlarında, akredite
edilmiş, merkezi eğitim ve araştırma
laboratuvarları kurulacak ve gerekli uzman,
teknisyen vb. kadrolar tahsis edilecektir
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Doğru Yatırım, Sağlam Altyapı
 Üniversitemizin geleceği bakımından büyük
önem taşıyan Maltepe projesi ile ilgili olarak
arsanın temini ve proje aşamasında gerçekçi ve
yapılabilir adımlar kararlılıkla atılacaktır
 Maltepe Sağlık Yerleşkesine ivedilikle işlerlik
kazandırılacaktır
 Üniversitemizin sosyal tesis sorunu
çözümlenecektir
 Anadoluhisarı yerleşkemizdeki spor tesisleri
rehabilite edilerek öğretim elemanlarımızın
kullanımına sunulacaktır.
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Doğru Yatırım, Sağlam Altyapı
 Kenan Evren Kışlası ile ilgili yapılan ve üniversite
aleyhine yükümlülükler içeren mevcut protokol,
üniversite lehine yeniden düzenlenecektir
 Başlangıçta üniversitemize bedelsiz tahsisi
öngörülen arazinin mevcut protokolde belirtilen
bedel karşılığında devri üniversitemiz aleyhine bir
durum oluşturmaktadır
 Bu nedenle söz konusu arazinin bedelsiz olarak
üniversitemize tahsisini sağlayacak girişimlerde
bulunularak, mevcut protokol üniversitemiz lehine
yeniden düzenlenecektir.
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Mevcut Protokol Hükümleri
Madde-2: Konu
‘‘… Üniversite’ye tahsisi ile bu taşınmazların MSB ve
ÜNİVERSİTE tarafından ortaklaşa belirlenecek SPK Lisanslı
bir ekspertiz firması tarafından yapılacak ve MSB ile
ÜNİVERSİTE tarafından mutabık kalınacak kıymet takdir
bedelinin, ÜNİVERSİTE tarafından MSB Bütçesine
aktarılması ve kıymet takdir bedeli oranında Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı bina ve tesislerin fen ve
sanat kurallarına uygun olarak TSK tarafından
belirlenecek esas ve usullere uygun olacak (TSK veya
Başbakanlık TOKİ Başkanlığı tarafından) inşa edilmesinin
sağlanmasıdır.’’
Madde 5-b. Üniversitenin Hak ve Yükümlülükleri:
‘‘(2) ÜNİVERSİTE, MSB’ye tahsisli taşınmazların kıymet takdir bedeli karşılığını, MSB’nin talebine
(miktar vb.) göre 5 (beş) yıl süre içerisinde, yıllara sari olarak ilgili yılı bütçe kanununa göre MSB
Bütçesine aktarılmasını sağlayacaktır. İnşaatların daha erken gerçekleşmesi ve kaynağa ihtiyaç duyulması
halinde, bu sürede değişiklik olabilecektir.’’
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Araştırma - Geliştirme
 BAPKO: Proje değerlendirme süreçleri
kısalacak ve daha fazla destek sağlanacaktır
 Yeni uygulama ve araştırma merkezleri
kurulacaktır
 Üniversite – iş dünyası birlikteliğini geliştirecek
projeler üretilecektir
 Üniversite yayınevinin etkinliği arttırılacaktır
 Kitap talepleri düzenli olarak karşılanacaktır
 Periyodik ve geniş veritabanı erişimi
sağlanacaktır
Tesekkür
ederim…
.
Prof. Dr. M. Emin Arat
[email protected] / [email protected]
www.eminarat.com

similar documents