H*ZMET *THAL VE *HRACATINDA KDV

Report
HİZMET İTHAL VE
İHRACATINDA
KDV
1
Türkiye, 2012 yılında,
43 milyar dolar hizmet ihracatı,
20 milyar dolar hizmet ithalatı
gerçekleştirdi,
Dünyanın en büyük 17. hizmet
ihracatçısı konumunda.
2
Hizmet ithalinde KDV
 KDV Kanununun “Verginin Konusunu
Teşkil Eden İşlemler” başlıklı 1’inci
maddesinde «Her türlü mal ve hizmet
ithalatı»nın KDV’ne tabi olduğu ifade
edilmiştir.
 Bu hüküm gereğince Türkiye’ye ithal edilen
hizmetler KDV’ne tabi bulunmaktadır.
3
İthalat nedir?
İthalat, yabancı bir ülkede
üretilen eşyanın Türk
gümrük bölgesine
girmesidir.
4
İthalat niçin KDV’ne tabidir?
 “Vergilendirmede varış ilkesi” nin
sonucudur.
 Mal ve hizmet, faydasının ortaya çıktığı
ülkede vergilendirilir.
 İhracat katma değer vergisi dışında
tutulur.
 Yerli mal ve hizmetler ile ithal olanlar
arasında fiyat bakımından rekabet
eşitliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
 Vergide tarafsızlık ilkesinin gereğidir.
5
Hizmet nedir?
 Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile
mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.
 KDVK 4. md.
 Örneğin, bir şeyi yapmak, işlemek,
meydana getirmek, imal etmek, onarmak,
temizlemek, muhafaza etmek,
hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak,
bir şeyi yapmamayı taahhüt
etmek…hizmet sayılır.
6
Hizmet ithalatı nedir?
 Katma Değer Vergisi Kanununda
“hizmet ithalatı” kavramı
kullanılmış ancak tanımına yer
verilmemiştir.
 Maliye Bakanlığı da net bir
tanımlamada bulunmamıştır.
7
Hizmet ithalatı nedir?
 Gümrük mevzuatında eşya ve mal
ithalatı düzenlenmiştir,
 Hizmet ithalatı konusunda
herhangi bir düzenlemeye yer
verilmemiştir,
 Doğrudan hizmet ithalatı gümrük
vergisi dışında bırakılmıştır.
8
Hizmet ithalatı nedir?
KDV Kanununun 6’ncı maddesine
göre,
 hizmetin Türkiye'de yapılması
veya
 hizmetten Türkiye‘de yararlanılması
hallerinde işlem Türkiye'de yapılmış
sayılır.
9
Hizmet ithalatı nedir?
Hizmetin Türkiye'de yapılması
halinde KDV'ne tabi olacak,
Hizmet Türkiye'de yapılmamış
ise hizmetten Türkiye’de
yararlanılıp yararlanılmadığına
bakılması gereklidir.
10
KDV bakımından hizmet ithali
Yurt dışında ifa edilen bir
hizmetten Türkiye’de
yararlanılmasıdır.
11
Hizmet İthaline dair düzenlemeler
 KDV Kanununun 1, 8, 16, 29’uncu
maddelerinde hizmet ithalinden bahsedilmiştir.
 15 Seri nolu KDV Genel Tebliğinde
yurtdışından sağlanan hizmetlerde KDV’nin
beyan ve ödeme yükümlülüğüne dair
açıklamalara yer verilmiştir.
 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde
“İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş
merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından
yapılan işlemler” başlığı altında açıklamalarda
bulunulmuştur.
12
15 Seri nolu KDV Genel Tebliği
 Yurtdışından sağlanan hizmetler hakkında
açıklamalara yer verilmiştir.
 Katma Değer Vergisi Kanununun 1’inci
maddesine göre işlemler Türkiye'de
yapıldıkları takdirde vergiye tabi
tutulabileceği,
 Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de
yapılan veya faydalanılan hizmetlerin
Türkiye'de ifa edilmiş sayılacağı,
13
 Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu
kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı,
 Bu gibi hizmet ifalarında mükellefin esas olarak
yurt dışındaki firma olduğu,
 Ancak verginin Kanunun 9’uncu maddesi
gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki
muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine
sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödeneceği,
Belirtilmiştir.
14
117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği
 KDV Kanununun 1’inci maddesine göre bir
hizmetin KDV'nin konusuna girebilmesi için
Türkiye'de ifa edilmesi gerektiği,
 Kanunun 6/b maddesinde Türkiye'de yapılan
veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye'de ifa
edilmiş sayılacağının hükme bağlandığı,
 Dolayısıyla ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve
iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların
Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt
dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan
hizmetlerin KDV'ne tabi olacağı,
15
 Bu gibi hizmet ifalarında mükellefin, esas
olarak hizmeti ifa edenler olduğu,
 Ancak KDV'nin tamamının hizmetten
faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından
sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödeneceği,
 Hizmetin vergiden müstesna olması ve
hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten
yurt dışında faydalanılması halinde,
mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV
beyan edilmeyeceği,
16
 KDV'nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi
için hizmetten Türkiye'de faydalanan
muhatabın KDV mükellefi olmasının şart
olmadığı,
 KDV mükellefiyeti bulunmayanların da söz
konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı
yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan
etmek ve ödemek zorunda olduğu,
Belirtilmiştir.
17
Hizmet ithalatının vergilendirilmesi
KDV Kanununda, ithalatta,
 vergiyi doğuran olay,
 vergilendirme dönemi ve
 matrah açıklamaları
tamamen gümrük işlemleriyle bağlantılı olarak
yapılmıştır.
 Gümrük işlemine tabi olmayan hizmet ithalatına
yönelik olarak herhangi düzenlemeye yer
verilmemiştir.
18
Maliye Bakanlığı hizmet ithalini
Kanunun 6’ncı maddesi
çerçevesinde «yurtdışından
sağlanan hizmet» başlığı
altında değerlendirerek
uygulamayı şekillendirmiştir.
19
Oysaki,
Türkiye’de yapılan hizmetler ile
Yurtdışında yapılan ve Türkiye’de
yararlanılan hizmetlerin
birbirinden ayrılması gerekir.
20
Yurtdışında yerleşikler tarafından
Türkiye’de yapılan hizmetlerde
ithalat söz konusu değildir.
Buna karşın Türkiye’de yapılmayan
ama Türkiye’de yararlanılan
hizmetler, hizmet ithalidir.
21
Bu yorum ve uygulama mükellefin
tespitinde olduğu gibi bazı
tutarsızlıkların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır.
22
Mükellef
Kanunun 8’inci maddesine göre,
 İthalatta verginin mükellefi ithalatçıdır.
 Yurtdışında hizmeti yapan yabancıların
herhangi bir vergisel yükümlüğü
yoktur.
23
Uygulamaya göre;
Yurtdışından ithal edilen
hizmetlere ait KDV’nin mükellefi
yurtdışında hizmeti yapanlardır.
Hizmetten yararlananlar ise KDV
Kanununun 9’uncu maddesine
göre sadece vergi sorumlusudur.
24
Vergiyi doğuran olay
İthalatta vergiyi doğuran olay,
 gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin
başladığı,
 gümrük vergisine tabi olmayan
işlemlerde ise gümrük beyannamesinin
tescili anında,
meydana gelir.
25
 Hizmet ithalatında ne gümrük
beyannamesi verilmesi ne de gümrük
vergisi ödeme mükellefiyeti söz konusu
değildir.
 Dolayısıyla hizmet ithalatı bakımından
vergiyi doğuran olayın ne zaman
meydana gelmiş sayılacağı konusu
açıkta kalmaktadır.
26
 Hizmet ithalinde vergiyi doğuran
olay yurtiçinde ifa edilen hizmetlerin
tabi olduğu esaslara göre
belirlenmektedir.
 Hizmetin ifa edildiği dönemde vergiyi
doğuran olay gerçekleşmektedir.
27
Vergi sorumluluğu
Yurt dışından hizmet satın alanlar
doğacak KDV’ni,
vergiyi doğuran olayın meydana
geldiği vergilendirme döneminde
2 nolu KDV beyannamesi ile
beyan ederek ödeyeceklerdir.
28
 Bu şekilde 2 nolu KDV beyannamesi ile
beyan edilerek ödenen vergi o döneme
ait 1 nolu beyannamede indirilecektir.
 Hizmetten yararlananlar KDV
mükellefi olmasalar da vergiyi beyan
etmek ve ödemek zorundadırlar.
29
Hizmetten nerede yararlanıldığı
İthalatta hizmetten nerede
yararlanıldığı konusu net olarak
açıklanmamıştır.
Bakanlığın bu konudaki yaklaşımı
ancak verdiği özelgelerden
anlaşılabilmektedir.
30
Özetle,
 Mevzuatımızda hizmet ithalatı kavramı
tanımlanmamıştır.
 Katma Değer Vergisi Kanunu hizmet
ithali ile mal ithalini farklı esas ve
usullere tabi tutmuştur.
 Hizmet ithalatı Kanunun 6 ve 9’uncu
maddelerinde yer alan esaslar
çerçevesinde vergilendirilmektedir.
31
Vergiyi doğuran olay hizmetin ifa
edilmesiyle gerçekleşir.
Hizmet ithal edenler mükellef değil
vergi sorumlusudur.
Hizmetten Türkiye’de
yararlanılması kavramı net olarak
açıklanmamıştır.
32
Hizmet İthalatı
Uygulama Örnekleri
33
Yurtdışındaki firmalar
tarafından;
Türkiye'de inşa edilecek
bir alış-veriş merkezi için
mimari proje çizilmesi,
34
KDV mükellefiyeti
olmayan genel bütçeli bir
idareye yurt dışından
bilgisayar yazılım hizmeti
verilmesi,
35
Türkiye’deki dairelerin
yurtdışında pazarlanması
veya satışına aracılık
edilmesi,
36
Gayrimaddi hak alınması
veya kiralanması (Royalty,
know-how, marka vb.),
«Hizmet ithali» kapsamında
KDV’ne tabidir.
37
KDV’nin konusuna girmeyen
hizmetler
Türkiye’den ihraç edilen
ürünlerin yurt dışında
pazarlanmasına yönelik olarak
yurtdışından satın alınan
danışmanlık hizmetleri,
38
Yurt dışında düzenlenen bir fuara
Türkiye’den katılan firmalara
verilen stand kurulumu, montajı,
masa sandalye kiralanması gibi
hizmetler,
Yurt dışında yapılmakta olan bir
inşaatta verilen montaj hizmetleri,
39
Türk bir firmanın personeline
yurtdışında, yabancı bir firma
tarafından eğitim verilmesi,
Yurtdışında yayınlanan gazete ve
dergilere tanıtıcı reklam verilmesi.
40
Hizmet İhracatında
KDV
41
KDV Kanununun 11. Maddesi
Hizmet ihracatı KDV’den
istisnadır.
42
İhracat nedir?
Bir ülkede yetişen, üretilen, veya
başka ülkelerden ithal edilmiş
bulunan
malların ve hizmetlerin
başka ülkelere
satılması veya gönderilmesidir.
43
Hizmet İhracatı nedir?
Türkiye'de yapılan bir
hizmetten
yurt dışındaki müşteriler,
yurtdışında yararlanıyor ise
hizmet ihracından söz edilebilir.
44
Hizmet ihracatı istisnası
Yurt dışındaki müşteriler için
yapılan hizmetler ile ihracat
teslimlerine ilişkin hizmetler,
45
Serbest bölgedeki müşteriler
için yapılan fason hizmetler,
Karşılıklı olmak şartıyla
uluslararası roaming
anlaşmaları çerçevesinde yurt
dışındaki müşteriler için
Türkiye'de verilen roaming
hizmetleri.
46
Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan
Hizmetler
Yurt dışındaki müşteri tabiri;
ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş
merkezi yurt dışında olan alıcılar
ile yurt içinde bulunan bir firmanın
yurtdışında kendi adına müstakilen
faaliyet gösteren şubelerini ifade
eder.
47
Bir hizmetin yurt dışındaki
müşteriler için yapılan hizmet
sayılabilmesi için,
Hizmet yurt dışındaki bir müşteri
için yapılmış olmalıdır.
Hizmetten yurt dışında
faydalanılmalıdır.
48
26 Seri Nolu KDV Genel Tebliği
Hizmet ihracında KDV istisnasından yararlanabilmek
için şu dört şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
1- Hizmet yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır.
2- Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına
düzenlenmelidir.
3- Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir.
4- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.
49
1- Hizmet yurt dışındaki bir müşteri
için yapılmalıdır.
 Yurt dışındaki müşteri, Kanunun 12’nci
maddesinde tanımlanmıştır.
 İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi
veya iş merkezi yurt dışında bulunan
bir firmanın Türkiye’deki şubesi
yurtdışındaki müşteri olarak kabul
edilmemektedir.
50
Hizmet Türkiye’de yapılmış
olmalıdır.
 Maliye Bakanlığınca Hizmetin Türkiye'de
yapılması da ek bir şart olarak
uygulanmaktadır.
 Hizmetin Türkiye’de yapılmadığı ve
hizmetten yurt dışında yararlanılan hallerde
işlemin KDV'nin konusuna girmediği ve bu
nedenle hizmet ihracının söz konusu
olamayacağı değerlendirilmektedir.
51
Verginin konusuna girmeyen
işlemlere ait yüklenilen KDV
indirim konusu yapılamaz.
Hizmet ihracı istisnası kapsamına
giren işlemlere ait yüklenilen
KDV'nin ise indirim ve iade
yapılması mümkündür.
52
2-Hizmetten yurtdışında
yararlanılmalıdır.
 Maliye Bakanlığı bu şartı doğrudan
açıklamamış bunun yerine 26 ve 30 Seri
Nolu KDV Genel Tebliğlerde örnekler
vererek açıklama yoluna gitmiştir.
 Bu nedenle hizmetten yurt dışında mı yurt
içinde mi yararlanıldığı konusunun her bir
olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmesi
gerekmektedir.
53
30 Seri No'lu KDV Genel Tebliği
Yurt dışına ihraç edilen mallarla
ilgili olarak yurt dışındaki
alıcılar için yapılan hizmet
bedelleri istisna kapsamında
değerlendirilmektedir.
54
Türkiye'ye ithal edilen mallara
ilişkin olarak yurt dışındaki
satıcılara verilen hizmetin bedeli
ile
Yurtdışındaki müşterinin
Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili
hizmet bedeli
vergiye tabi tutulmaktadır.
55
3-Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki
müşteri adına düzenlenmelidir.
 Hizmet ihracatı istisnasından
yararlanılabilmek için faturanın
yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmiş
olması gereklidir.
 Müşterinin Türkiye'de temsilciliği mevcut
olsa da fatura bunlar adına
düzenlenmemelidir.
 Aksi halde istisnadan yararlanılması
mümkün olmayacaktır.
56
İhracata ilişkin hizmet ifaları
dolayısıyla düzenlenen fatura ve
benzeri belgelerde KDV
hesaplanmaz.
57
4-Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye'ye
getirilmelidir.
 Hizmet ihracı istisnasından
yararlanılabilmesi için hizmet bedelinin
döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi ve bu
durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.
 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karar’da 2008 yılında yapılan
değişiklikle ihracat bedellerinin Türkiye’ye
getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
58
 Ancak, 32 Sayılı Karar’da yapılan bu
değişikliğin, KDV ihracat istisnası
uygulaması şartlarına bir etkisi
bulunmamaktadır.
 Hizmet ihracı istisnasından yararlanabilmek
için İhracat bedeline ait dövizin Türkiye'ye
getirilmesi ve DAB’nin ibraz edilmesi
gerekmektedir.
 (KDV Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2008/2).
59
Belgeleme
 Dövizin yurt dışından geldiği,
 Döviz alım belgesinin aslı,
 DAB’nin, düzenleyen kurum ya da noter
tarafından onaylanmış örneği,
 bankadan alınmış bir yazı veya dekontla
Tevsik edilebilir.
60
Ödeme mahsuplaşma yoluyla
yapılırsa
Maliye Bakanlığı Görüşü:
 Taraflar arasında düzenlenen
mahsuplaşma yazısı, DAB yerine
kullanılabilir.
61
İstisnanın beyanı, istisnadan
yararlanılması ve iade
taleplerinin yerine getirilmesi
62
113 seri nolu KDV
Genel Tebliği
 İstisnadan ne zaman yararlanılacağı konusu
bu tebliğle açıklık kazanmıştır.
 İstisnanın beyanı için, hizmete ait döviz
alım belgesinin temin edilmiş olmasına
gerek yoktur.
 İstisnaya konu işlem, hizmetin ifa edildiği
vergilendirme döneminde beyan edilerek
istisnadan yararlanılır.
63
 İndirim konusu yapılamayan
vergilerin iadesi ise hizmet bedeli,
döviz olarak Türkiye'ye geldikten sonra
yapılacaktır.
64
Örnekler
 Örnek 1: Türkiye'deki bir mühendislik
firması, Ürdün'de bulunan bir firma ile
yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya
Ürdün'de inşa edilecek bir tekstil
fabrikası projesi çizimini yapmıştır.
Bu hizmet bedeli, hizmet ihracatı
istisnasından yararlanacaktır.
65
 Örnek 2: Türkiye'de faaliyette bulunan
–T- şirketi, Almanya'da yerleşik bir
firmanın Türkiye'den satın aldığı
tekstil ürünlerinin temin edilmesine
aracılık etmiş ve komisyon ücreti
almıştır.
 -T- şirketinin, bu komisyonculuk
hizmeti, hizmet ihracatı kapsamında
KDV’den istisna olacaktır.
66
 Örnek 3: Türkiye'de yerleşik olan ve seyahat
acenteliği yapan –T- şirketi, yurtdışında
bulunan –Y- seyahat acentesinin gönderdiği
turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve
yeme-içme hizmeti vermektedir.
 -T- şirketi, söz konusu hizmet karşılığında,
aldığı 25.000 TL almıştır.
 Bu paranın 10.000 TL’lik kısmı, turist
grubunun Türkiye'deki konaklama, yemeiçme gibi masraflarında kullanılmıştır.
 Kendisine 15.000 TL kalmıştır.
67
 Bu durumda, -T- şirketi, yabancı seyahat
acentesine verdiği 15.000 TL’lik
hizmetten yabancı seyahat acentesi
yurtdışında yararlandığından bu tutara
KDV uygulanmayacak ve hizmet ihracatı
kapsamında işlem yapılacaktır.
 Ancak, -T- şirketinin turist grubuna
Türkiye'de verdiği yeme-içme, konaklama
gibi hizmetlerden, Türkiye'de
yararlanıldığından, bu hizmetler vergiye tabi
tutulacaktır.
68
 Örnek 4: Almanya’da yerleşik bir
firma, satışını yaptığı mallara olan
talebin Türkiye’de araştırılması için
Türkiye'de yerleşik bir danışmanlık
firmasından hizmet satın almıştır.
 Türk firmasının hizmeti, yabancı
firmanın Türkiye'deki faaliyetleriyle
ilgili olduğundan ihracat istisnasından
yararlanamaz.
69
 Örnek 5: Türkiye'de yerleşik olan ve aracılık
faaliyetinde bulunan -T- şirketi, Japonya'da
yerleşik bir firmanın mallarına Türkiye'de
müşteri bulmaktadır.
 Bu şirketin aracılık faaliyeti kapsamında
yaptığı hizmetten Türkiye'de
yararlanılmaktadır.
 Bu hizmet için ihracat istisnasından
yararlanılamaz
70
 Örnek 6: Hollanda'da yerleşik bir
firma Türkiye'den maden cevheri
ithal etmektedir.
 Türkiye'de yerleşik -T- firması da söz
konusu maden cevherinin sağlanması,
kalite kontrolü, malın ihraç limanına
kadar taşınması ve gemilere
yüklenmesi gibi işleri yabancı firma
adına yapmaktadır.
71
 Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'den
ithal edecekleri mallar ile ilgili olarak,
Türkiye’den aldıkları hizmetlerden
yurtdışında yararlanılmaktadır.
 Bu nedenle, -T- firmasının yaptığı bu
hizmet, hizmet ihracatı istisnası
kapsamında mütalaa edilecektir.
72
 Örnek 7: Irak’ta yerleşik bir firma, Irak’taki
bir sulama projesine teklif veren (A) Türk
firması hakkında, (B) Türk danışmanlık
firmasından, yeterlik araştırması
yapmasını istemiştir.
 (A) firmasının hizmetinden yurtdışında
faydalanılacağından, (B) danışmanlık
firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet
ihracatı istisnası kapsamında
değerlendirilecektir.
73
 Örnek 8: Türkiye'de mükellef (T) şirketi,
Özbekistan’da yerleşik (X) firması ile yaptığı
anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan’da inşa
edilecek bir fabrikanın inşasında kullanılmak
üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse
kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini
kiralamıştır.
 Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan bir
hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin
konusuna girmemektedir.
 KDV’nin konusuna girmeyen bu işlemin istisna
kapsamında değerlendirilmesi de mümkün
değildir.
74
 Örnek 9: (X) Tesisat Tic. Ltd., Fransa’da
mukim (Y) şirketiyle, bu şirket için
Türkiye’de üretilmiş bir balıkçı gemisine
deepfreeze ile muhafaza odası yapılması
konusunda anlaşmış ve söz konusu işleri
yaparak (Y) şirketine fatura etmiştir.
 Balıkçı gemilerine şok ve muhafaza odaları
yapımı işi hizmet ihracatı kapsamında
KDV’den müstesna olacağından hizmete ait
faturada KDV hesaplanmayacaktır.
75
Özetlemek gerekirse:
76
İthalat hizmetleri
 Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'ye ihraç
edecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de
tüketildiğinden,
 bu firmalara Türkiye’de verilen
 danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri
bulma, piyasa araştırması vb. hizmetler,
 hizmet ihracatı istisnası kapsamında
değerlendirilemeyecek, KDV’ye tabi
tutulacaktır.
77
İhracat hizmetleri
 Türkiye'den ithal edilen mallar
dolayısıyla,
 yabancı firmalara verilen,
 komisyonculuk, kalite kontrol,
barkodlama, imalatçı seçimi, sipariş
takibi vb. hizmetler,
 ihracat istisnası kapsamında
değerlendirilecektir.
78
Geçici ithalatta
 Yurtdışından geçici olarak ithal edilen,
 Bakım-onarım, dayanıklılık testi, baskı
gibi işlemlere tabi tutulan,
 Tekrar yurtdışına ihraç edilen mallarla
ilgili olarak
 Yurtdışındaki firmalara verilen
hizmetler KDV’den istisna olacaktır.
79
Yurt dışındaki işlerde
Yurt dışında faaliyet gösteren
firmalara,
yurt dışındaki işleri için
Türkiye'den verilen mühendislik,
proje-taahhüt ve danışmanlık
hizmetleri
hizmet ihracatı istisnası
kapsamında değerlendirilecektir.
80
Teşekkür ederim.
81
Avrupa Birliği kriteri
AB kriterlerine göre,
 müşterinin bulunduğu ülke
hizmetten yararlanılan yer olarak kabul
edilmekte ve hizmet bedeli bu ülkede
vergiye tabi tutulmaktadır.
82
Serbest bölgeye yapılan fason
hizmetler
 Fason hizmet serbest bölgelerde
faaliyet gösteren müşteriler için
yapılmış olmalıdır.
 Fason hizmetten serbest bölgelerde
faydalanılmalıdır.
83
Özetle,
 istisnadan hizmetin ifa edildiği
vergilendirme döneminde
yararlanılacaktır,
 iade alabilmek için hizmet bedeli
dövizin Türkiye'ye getirildiğinin döviz
alım bordrosu veya kambiyo
mevzuatına göre geçerli diğer bir belge
ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
84

similar documents