Laboratuvar ve Müessese Sunum

Report
LABORATUVARLAR
VE MÜESSESELER
Rasim BALKAN
Özkan ALTUNTAŞ
Tıp Meslekleri ve Özel Tanı - Tedavi
Merkezleri Şube Müdürlüğü
TEMEL BİLGİLER
• Laboratuvar: 992 sayılı Kanun kapsamında
tıbbi tahlil işlemi yapar.
1- Biyokimya
2-Mikrobiyoloji
3-Patoloji
TEMEL BİLGİLER
• Müessese: 3153 sayılı Kanun kapsamında
görüntüleme ve/veya radyoterapi, nükleer
tıp, fizik tedavi gibi muayene, tanı ve/veya
tedavi hizmeti sunar
1-Radyoloji
2-Nükleer Tıp
3-FTR
KANUN

LABORATUVARLAR 19.03.1927 TARİH VE 992 SAYILI
SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE
MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS
BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI
KANUNU,

MÜESSESELER İSE, 28.04.1937 TARİH VE 3153 SAYILI
RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE
DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA
KANUN KAPSAMINDA ELE ALINMAKTADIR.
YÖNETMELİKLER
PLANLAMA
• Özel, müstakil laboratuvar ve müessese
açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan
planlamaya uymak zorundadır.
• Ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarına yeni
tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu
tıbbi cihaz ve sağlık çalışanı ilave edilmek
istenildiğinde de planlamaya uyulması
zorunludur.
ÇKYS
• İlk Ruhsat isteminde ÇKYS’ye tanımlama
işlemi Bakanlık tarafından yapılır.
• Tıp/Dal merkezlerinde Ruhsat
düzenlendikten sonra ki Hekim
değişikliklerinde ÇKYS’ ye tanımlama işlemi
Müdürlük tarafından yapılıp, Bakanlığa bilgi
verilir.
• Kuruluştaki Cihazların Tanımlaması ÇKYS
üzerinden yapılır.
RUHSAT
 Laboratuvar ve Müesseseler müstakil olarak
veya Tıp/Dal Merkezi bünyesinde
ruhsatlandırılmaktadır.
 Tıp/Dal Merkezlerindeki ruhsatlar kuruluş
adına,
 Müstakil Laboratuvar ve Müesseseler ise, hekim
adına bakanlığımız tarafından düzenlenmektedir.
RUHSAT
• Tıp/Dal Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvar
ve Müesseselerde ruhsat için gerekli belgeler istenirken,
• Müstakil laboratuvarlar ve müesseselerde ruhsat için istenen
belgelerle birlikte mesul müdür için istenen belgelerde
istenir.
• Ruhsat için istenen belgeler 06.01.2011 tarihinde
yayınlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi (ATT) Yönetmeliğinin
eklerinde yer almaktadır.
• Mesul müdür için istenen belgeler, 11.02.2011 tarihinde
Bakanlığımız tarafından yayınlanan talimatname eklerinde
yer almaktadır.
LABORATUVAR VE MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI
GEREKEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Başvuru dilekçesi, Ek A
Diploma örneği (Müdürlükçe onaylı olacak),
Uzmanlık Belgesi örneği (Müdürlük onaylı olacak. Sınav tutanağı kabul edilmeyecektir),
T.C. kimlik numarası beyanı,
İki (2) adet vesikalık fotoğraf,
Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı
veya Müdürlükçe onaylı örneği,
Bildirim (müesseseler için B, laboratuvar dalları için C) Bu formlar ruhsat talep eden uzman tarafından
doldurulacak.),
Laboratuvar dalları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak imzalanmış, laboratuvarda
bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler ile yapılacak tahliller listesi (Ek:3, 4, 5)
İnceleme raporu,
Sağlık kuruluşunda bulunan Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi ve Sintigrafi
v.b.cihazların hepsi için ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) alınacak Lisans Belgelerinin
Müdürlük onaylı örneği,
Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen krokisi,
Taahhütname (1-2) ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza
sirküleri,
Özel hastane veya özel dal/tıp merkezi bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluşun Bakanlık ruhsatı
veya çalışma uygunluk belgesinin örneği. (Söz konusu sağlık kuruluşunun açılma aşamasında olması
halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile belirtmesi yeterlidir.)
Tabip Odası Kaydı
Ticaret Sicil Gazetesinin örneği
75 yaş üstü tam teşekküllü bir devlet hastanesinden heyet raporu
İkametgah
Ruhsat değişikliğinde;
a) Ruhsat talebinde bulunan uzman adına düzenlenmiş, ...............tarih ve ...............sayılı yazımız
ekinde gönderilen .....................no’lu ruhsatname aslı
b) Önceden alınan ruhsatnamenin aslı kaybolmuş ise ruhsatname aslının kaybolduğuna dair ilanın
(cilt ve yaprak numarası belirtilecek şekilde) ulusal bir gazetede yayımlanması, yayımlanan gazetenin bir
sureti ve ilgili uzmanın bu ruhsattan dolayı ileride doğacak sorumluluğu üzerine alacağına dair dilekçe
MÜESSESE/LABORATUVAR KURULUŞ RUHSATI VE MESUL MÜDÜRLÜK
BAŞVURUSUNDA İSTECEK BELGELER LİSTESİ
1)
Laboratuvar/müessese işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını,
açık adresini, faaliyet gösterdiği uzmanlık dallarını ve irtibat numaralarını belirtir
ruhsatlandırma işlemlerinin başlatılmasını talep eden mesul müdür imzalı başvuru dilekçesi,
2)
Laboratuvar/müessesede çalışan tabiplerin/uzmanların ve diğer sağlık görevlilerinin
isimlerini, çalışma şekillerini ve adlarına düzenlenmiş ruhsatı olanların ruhsat
tarihlerini ve cilt yaprak numaralarını belirtir mesul müdür imzalı liste,
3)
Kuruluşun bütün mekânlarının ebatlarını ve ne amaçla kullanılacağını belirtir yetkili
mimar tarafından çizilmiş doğruluğu Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış 1/100 ölçekli
plan proje,
4)
Bina müstakil ise yapı kullanma izni belgesi,
5)
Laboratuvar/Müessesenin bulunduğu binada, ilgili mevzuat kapsamında yangına karşı gerekli
tedbirlerin alındığını gösteren yetkili merciden alınan belge,
6)
Müstakil binada ise binası için ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,
7)
Kuruluş ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin
aslı veya Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek
üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri;
8)
Mesul müdür tarafından hazırlanan kuruluşta bulunan tıbbi malzeme ve cihazları
belirtir liste (Müdürlükçe yapılan yerinde inceleme ile varlığı tespit edilmiş)
9)
Mesul müdürün, müessese veya laboratuarda mesul müdür olarak çalışacağına
dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük
sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16. maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul
müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre
ait dilekçe, diploma ve var ise uzmanlık belgesi, tabip odası belgesi, T.C. Kimlik
Numarası beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,
a) Laboratuvar/ müessese işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket
müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket
ortağı ise, -şirket müdürü, mesul müdür olamaz- şirket müdürü ve mesul müdür arasında
imzalanan sözleşme,
b) Laboratuvar/müessese işleteni gerçek kişiler ve mesul müdür de ortak ise, diğer ortakların
mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile
diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (mesul müdür ortak değil ise, bütün
ortaklarla yapılan sözleşme),
10) Laboratuvar/ müessesede çalışan uzman/tabiplerin dilekçe, diploma ve uzmanlık
belgeleri, tabip odası belgesi, hizmet sözleşmeleri; tabip harici sağlık çalışanlarının
hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve uzmanlık belgeleri ile
sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise
sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),
11)
Laboratuvar/ müessesede çalışan uzman/uzman tabiplerin ve sağlık çalışanlarının
ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
12)
Laboratuvar/ müessesede, sağlık insan gücü haricindeki çalışanların, mesul müdür
tarafından onaylı isim listesi ve T.C. Kimlik Numaraları,
13)
Laboratuvar/ müessesedeki tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası
veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür
imzalı listesi(doğruluğu Müdürlükçe onaylanmış), TAEK Lisansı alınması zorunlu olan cihazların
TAEK Lisanslarının Müdürlük onaylı örnekleri,
14)
Laboratuvarlarda çalışılacak tetkiklerin uzmanlık dallarına göre ayrı ayrı
hazırlanmış mesul müdür onaylı listesi,
15)
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı
için ilgili kurumla yapılmış sözleşme.
16)
Mesul müdür tarafından hazırlanan özürlü vatandaşların hizmet alımını kolaylaştırmak için kuruluş
girişlerinde, lavabo ve tuvaletlerde gerekli düzenlemelerin yapıldığını beyan eden belge
Yukarıda belirtilen belge ve bilgilerin Müdürlükçe yapılacak (ilgili branş uzmanlarının da
katılımıyla) yerinde inceleme sonucunda hazırlanan mahal raporu da gönderilecektir. Mahal raporu;
kuruluşun bulunduğu binanın, uzmanlık dallarının, personellerin ve cihazların özelliklerini ve
başvurunun mevzuata uygun olduğunu içermelidir. Mevzuata uygun olmayan başvurular, eksiklik ve
uygunsuzluklar giderildikten sonra Bakanlığa gönderilecektir.
DENETİM
• DENETİMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Teftiş denetim defteri ve protokol defterleri,
Mesul müdür görevinin başında olup olmadığı,
Kullanılan cihazlar,
Radyoloji ve Nükleer Tıp Müesseselerinde Dozimetrelerin takılıp
takılmadığı,
Cihazların düzenli kalibrasyonları
Cihazları yetkili kişilerin kullanıp kullanmadığı,
TAEK belgelerinin olup olmadığı,
Ruhsat ve Mesul Müdürlük belgelerinin asılı olup olmadığı,
DENETİM
BURSA İLÇELERİNDE BULUNAN
MÜESSESE VE
LABORATUVARLAR
DENETİM FORMU

similar documents