İndir

Report
EMEVİ DEVLETİNİN KURULUŞU
(661-750)
Muaviye Dönemi
 Muaviye bin Ebu Süfyan
 Hariciler ve Hz. Ali Taraftarları (Irak bölg.)
 Kûfe valili¤ine Mugîre b. Şube (661)
 Haricilerin etkisiz hale getirilmesi (663)
 Ziyad bin Ebih’in Küfe valiliği (670)
Fetihlerin yeniden başlaması
 662 Bizans’a seferler
 İstanbul kuşatması (669)
 Dört yıl muhasara ve çok sayıda şehit
 Kabil, Buhara ve Semerkand’ın fethi
 Berberilerin İslama girmelerinin hızlanması
Hilafetten Saltanata
 Yezid’in veliaht tayin edilmesi
 Küfe valisi Muğire’nin teklifi ve yeni kargaşaya meydan
vermeme mazereti
 Medine’de Hz. Hüseyin, Abdullah b. Zübeyr, Abdullah
b. Ömer, Abdullah b. Ebû Bekir ve di¤er bazı önde
gelen sahabeler kendisine şiddetle karşı çıkması
 Muaviye’nin Medine ziyareti
Yezid’in Veliahtlığının Kabülü
 Muaviye’nin ölümü Yezid’in saltanatı(680-683)
 Yezid’in Bedevi hayatı ve kendisine karşı olumsuz




düşünce (Meysun Kabilesi)
Muaviye’nin çabaları ve İstanbul kuşatması
Şam’a getirip eğitimiyle ilgilenmesi
Hz. Hüseyin ve Abdullah b. Zübeyr
Medine’den Mekke’ye geçişleri
Kerbela Olayı (680)
 Müslim b. Akil’in Küfe’ye gönderilmesi ve faaliyetleri,






vali Numan b. Beşir
Ubeydullah b. Ziyad’ın Küfe valiliği ve şiddet
Gelişmelerden habersiz Hz. Hüseyin ve Küfe’ye
hareket
Ubeydullah’ın 1000 kişi ile Küfe’ye girişi
Kerbela, Ömer b. Saad ve 4000 kişilik kuvvet
Hz. Hüseyin’in teklifleri ve red
10 Muharrem, 10 Ekim 680 ve büyük facia
Ömer b. Abdülaziz (717-720)
 Anne tarafından Hz. Ömer’in torunu
 Zorla halife seçilmesi
 Hz. Ömer dönemi ile ilgili belge toplaması
 Meşhur bilginlerden danışma meclisi kurması
 Mesleme b. Abdülmelik’i geri (İst. Kuşt) çağırması
 Sınır güvenliği bir kısım orduların geri çekilmesi
 Sınır güvenliği için seferlere devam etmesi
Ömer b. Abdülaziz
 Muaviye dönemi yönetim anlayışı yerine Dört Halife






dönemi yönetim ve geleneklerine dönüş
Saraydaki lüks eşyaları Beytülmal’e devretmesi
Köle ve cariyeleri azat etmesi
Hutbede sadece halife için okunan duayı tüm halk için
yaptırması
O güne kadar devlet yöneticilerinin haksız elde ettiklerini
tespit edip asıl sahiplerine vermesi
Yakınları tarafından ölümle tehdit edilmesi
Önceki halifeler tarafından kendisine verilen hediye ve
gayrı menkulleri Beytülmal’e devretmesi
 Kişisel işleri için devlet eşyasını kullanmaması ve







hazineden maaş almaması
Mevali anlayışını kaldırması ve gayrı müslimlerin
Müslüman olması için büyük gayret sarfetmesi
Onun gayretleri ile Berberilerin Müslüman olması
Horasan ve Mısır halkının kitleler halinde Müslüman
olması
Haricilerin faaliyetlerini durdurup biat etmeleri
Hutbede Hz. Ali aleyhindeki ifadeleri kaldırması
Halka zulmeden valileri görevden alması
Atamalarda nesebe değil liyakate önem vermesi
 Valilere hediye alma, ticaret yapma yasağı
 Broktarlardan şikayetçi olanları direk kendisi





dinlemesi ve Cuma gününü ayırması
Mevali’den cizyeyi kaldırması
Valilere; tüm Müslümanların eşit olduğu uyarısında
bulunması
Zekât verilecek Müslümanların sayısının azalması
sebebiyle artan zekât ve vergi gelirlerinin bir kısmı
esirleri kurtarmak, borçlulara yardım etmek, fakir
bekârları evlendirmek için kurulan fonlara aktarıldı.
Hadis toplama işini başlatması
Süryanice tıbbi eserleri Arapçaya tercüme ettirmesi
Emevi Devletinin Yıkılış Sebepleri
 İstişare, ehliyet, şura, biat sistemine dayalı hilafet
sisteminin değiştirilmesi, yerine kuvvete dayalı
babadan oğla geçen sisteme geçilmesi ve bunlara karşı;
Şii, Zübeyri ve Harici muhalefetin Emevi hanedasını
sorgulaması
 İslamiyetin ortadan kaldırmaya çalıştığı kabilecilik ve
ayrımcılığın yeniden getirilmesi
 İlk dönemlerinden itibaren Arap taassubu ve
Arapçılıkla diğer milletlerin küstürülmesi
 Emevi Hanedanı içindeki iç mücadele ve bölünme
Emeviler
 Hz. Ömer döneminde oluşturulan divan kurumu





geliştirilmiştir.
Devlet işleri vezirler aracılığıyla yürütülmüştür.
Devlet yöneti idari birim olarak eyaletlere ayrılmıştır
Eyaletler başken Şam’a bağlı yönetilmiştir
Arapça tek resmi dil olarak kullanılmıştır
İslam Tarihinde ilk altın para Abdülmelik (685-705)
döneminde bastırılmıştır.
Emevi Sanatı
 Emeviler özellikle mimari alanda ilerleme kaydetmişlerdir.
 Emevilerden kalma bir çok cami, saray, kale vb. kalmıştır.
 Şam’daki meşhur Emeviye Camisi I. Velid (705-715)




döneminde yaptırılmıştır.
Kudüs’te bulunan 8 köşeli Kubbetü’s-Sahra (Ömer Camisi)
Emevi mimarisinin önemli eserlerindendir.
Suriye çöllerinde köşk, saray, kale gibi yapılar günümüze
kadar ulaşmıştır.
Lut Gölü kuzeyindeki Kuseyr Amr Köşkü
Emevilerin duvar yüzeylerini boş bırakmayıp resimlerle
süslemeleri
Emevilerde Askeri Yapı
 Mecburi Askerlik sisteminin getirilmesi
 Mürtezika: Maaşlı askerler olup düzenli ve sürekli
askeri teşkilatı oluşturmaktaydı
 Mütetevvia: Gönüllülerden müteşekkil olup maaş
almazlardı. Cihat için orduya katılırlardı, ganimetten
pay alırlardı
 İlk dönemlerde sadece Araplar orduya alınırken daha
sonra, Bermeki, İran ve Türk asıllı Müslümanlar da
orduya alınmıştır.
Adli Yapı
 Fakihlerden oluşturulan kadılar; davalara ve dini
meselelere bakarlardı.
 Hisbe Teşkilatı: Ahlaki ve asayişle ilgili durumları
halleder; çarşı pazarı denetlerlerdi.
 Mezalim Mahkemeleri: Nüfuzlu kişilerin haksızlık
yapmalarını engellemek için kurulmuş, kadıların
bakmaktan aciz kaldıkları durumlarda bir üst
mahkeme hüviyetini taşımaktaydılar. Halife, umum
vali veya bunlara vekalet eden kadı.
İlim ve Kültür
 Peygamber Efendimiz döneminde başlatılan






mescitlerdeki eğitime devam edildi.
Büyük camilerde ders halkaları oluşturuldu.
Mescitlerin yanında alim evleri, saraylar yapıldı.
Okuma-yazma öğretilen mektep sayısı arttırıldı
Mescitlerde genç sahabiler ders verdi.
Medine, Mekke, Küfe, Basra, Dımaşk, Fustat önemli
ilim merkezleri oldu
Tıp ve kimya alanında tercüme faaliyetleri

similar documents