Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka prowadzi

Report
Jeziorko, dn. 30.09.2014r.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Jeziorko 123 a
26- 006 Nowa Słupia
tel. (41) 3177980
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
powstało na przełomie roku 2012/2013
z myślą i troską o edukację dzieci w naszych
miejscowościach tj.: Dębna i Jeziorka.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Zarząd
prezeswiceprezesskarbniksekretarzczłonek-
Zdzisław Dudzic
Renata Saramak
Małgorzata Sochacka
Justyna Bryła
Anna Rola
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i
Jeziorka prowadzi:
Publiczną Szkołę Podstawową
im. św. Eugeniusza de Mazenoda
od dnia 01.10.2012r.
Oddział przedszkolny
od dnia 01.09.2013r.
Niepubliczne Przedszkole w Jeziorku
(wspólnie z Placówką Pozaszkolną CE LINGUA realizujemy
projekt ,,Przedszkole bez barier).
od dnia
01.09.2014r.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Cele
Stowarzyszenie jest dobrowolnym,
samorządnym trwałym zrzeszeniem mającym na
celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw,
postaw i działań sprzyjających rozwojowi
szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży.
To także działanie na rzecz integracji i rozwoju
lokalnego środowiska społecznego, poprzez
wspieranie inicjatyw społecznych w kulturze,
oświacie, edukacji odnośnie środowiska, praw
człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju
regionalnego i lokalnego, pomocy społecznej.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Projekty realizowane w szkole
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Mała szkoła- duże możliwości
Mała szkoła– duże możliwości
Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w
lekcjach angielskiego, zajęciach, które
nauczą ich w bezpieczny i efektywny
sposób korzystać z sieci oraz rozwijających
aktywność i świadomość kulturalną
zajęciach teatralno-tanecznych. Projekt
zwieńczy przedstawienie odegrane przez
uczniów w języku angielskim.
Projekt będzie realizowany w okresie od
1 października 2014 do 28 lutego 2015.
Wartość projektu: 48 287,00 zł.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
„PI Synergia początkowej nauki języka
angielskiego z edukacją wczesnoszkolną oraz
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”.
Od 01.03.2014 do 30.06.2015 English
Academy realizuje projekt
1/POKL/3.3.4/2013 pod nazwą
„PI Synergia początkowej nauki
języka angielskiego z edukacją
wczesnoszkolną oraz technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi”.
W ramach projektu powstaje
innowacyjny program nauczania do
klasy pierwszej szkoły podstawowej,
materiały do wykorzystania na
tablicach interaktywnych,
przewodniki dla nauczycieli oraz
karty pracy dla uczniów.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
AKCJA 1% DLA MOJEJ SZKOŁY
Projekt ,,Na doposażenie biblioteki
szkolnej i utworzenie
Internetowego Centrum Informacji
Multimedialnej” złożony do
Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz
Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła”.
Szkoła otrzymała 6360,00 zł na
realizację wymienionego projektu.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Projekt pt. ,,Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego
programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”.
Projekt ten realizowany jest od
01.09.2013r. do 30.06.2017r.
Szkoła stosując innowacyjne metody
nauczania, aktywizuje uczniów do
pracy.
Program ten stwarza możliwość
realizowania podstawy programowej
w sposób praktyczny, na zajęciach
interdyscyplinarnych
wykorzystujących nowoczesne
oprzyrządowanie komputerowe np.
interfejsy (pozyskano pomoce
dydaktyczne o wartości: 49073,42 zł).
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Program ,,Pajacyk”
PROGRAM ,,PAJACYK” jest organizowany
przez Polską Akcję Humanitarną i dotyczy
dożywiania dzieci.
Szkoła otrzymuje dofinansowanie dożywiania
dla 15 uczniów na cały rok, wartość programu
wyniesie 13 536,00 zł, wszystkich posiłków dla
uczniów będzie 2820. Posiłki te będą
przeznaczone dla najbiedniejszych dzieci z
terenu szkoły, które nie są zakwalifikowane do
bezpłatnego dożywiania przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.
Tylko dziecko niegłodne jest szczęśliwe i
chętne do nauki.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Owoce w szkole”
,,Szklanka mleka”
Uczniowie naszej szkoły objęci
są programami
Agencji Rynku Rolnego:
,,Owoce w szkole„- kl. 0- III
,,Szklanka mleka”- kl. 0- VI
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Internetowy Teatr TVP dla szkół”
Od 13 czerwca 2013 roku bierzemy
udział w realizacji projektu
Telewizji Polskiej „Internetowy
Teatr TVP dla szkół”, którego ideą
jest dotarcie z kulturą i sztuką do
młodej widowni przy
wykorzystaniu szerokopasmowego
Internetu.
Dzięki realizacji projektu uczniowie
mają okazję nie tylko
współuczestniczyć w spektaklu, ale
także poczuć atmosferę widowni
teatralnej.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Enjoy My Origin”
Współpracujemy z Komitetem
Lokalnym AIESEC Polska w Kielcach.
Efektem jest projekt w ramach, którego
odbyły się dwie wizyty wolontariuszy z
Gruzji, Japonii i Indonezji. W tym roku
będą wolontariusze z Turcji i Chin.
Projekt ten ma na celu umożliwienie
uczniom poznania odmiennych kultur,
zwyczajów, norm i stylów życia,
obecnych w różnych zakątkach świata
oraz naukę języka angielskiego.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Edukacja przez szachy w szkole”
,,Wesołe
szachy”
Od września 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej
w Jeziorku został wprowadzony nowy projekt o nazwie
,,Edukacja przez szachy w szkole”, który realizowany jest
przez klasę pierwszą i będzie kontynuowany przez kolejne
dwa lata.
Koordynatorem projektu jest pani Joanna Rogula-Dziekan.
Projekt jest realizowany we współpracy z Polskim
Związkiem Szachowym, który wyposażył szkołę w 15
kompletów szachów, tablicę instruktażową oraz przeszkoli
nauczyciela do prowadzenia zajęć.
Uczniowie klasy pierwszej i drugiej dodatkowo będą mieli
ocenę opisową z przedmiotu ,,Edukacja przez szachy” na
świadectwie szkolnym.
Wprowadzając, te zajęcia do szkoły, chcemy nauczyć dzieci
logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, koncentracji
oraz myślenia analitycznego.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,W-F z klasą”
To ogólnopolska akcja edukacyjna, mająca zmienić
myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. Dotyczy
aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży, ma
rozwijać sprawność fizyczną i wspomagać zdrowie.
Program "WF z klasą" ma inicjować działania szkół i
władz lokalnych zmierzających do polubienia tej lekcji. Ma
służyć poprawie warsztatu nauczycieli i wsparciu szkół,
m.in. poprzez przygotowanie opracowanych przez
specjalistów propozycji zajęć. Program jest realizowany
dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i
Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Edukacji
Narodowej.
W pilotażowym programie weźmie udział 150 szkół, w
tym PSP w Jeziorku. Szkoła już zaangażowała się w
program. A jednym z jego zdań jest prowadzenie bloga, w
którym na bieżąco wszyscy będą informowani o
szkolnych działaniach.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Bezpieczny Puchatek”
Program organizowany jest przez firmę Maspex,
producenta kakao Puchatek, we współpracy z Biurem
Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej
Policji. Patronat Honorowy sprawuje Komendant
Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem programu
jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa: w domu,
w szkole, na drodze i w czasie zabawy. Pierwszy rok
szkolny to nowy etap wżyciu dziecka i jego całej rodziny
w związku z tym uczniowie kl. I przystąpili do Klubu
Bezpiecznego Puchatka. Wychowawca tej klasy Joanna
Rogula- Dziekan realizuje program w oparciu o materiały
edukacyjne wykorzystując je podczas zajęć o
bezpieczeństwie. Ponadto w listopadzie w ramach
programu uczniowie odbędą Ogólnopolski Test
Bezpieczeństwa dla Pierwszoklasistów .
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Żyję zdrowo na sportowo”
,,Umiem pływać”
,,Żyję zdrowo na sportowo”
W okresie od 12.11.2013r. do 15.12.2013r. w naszej szkole realizowany był projekt ,,Żyję
zdrowo na sportowo".
Przedsięwzięcie to udało się zrealizować dzięki pozytywnie rozpatrzonemu
wnioskowi o dofinansowanie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych z
programem profilaktycznym zawierających elementy profilaktyki uzależnień i
podpisaniu umowy z Urzędem Gminy Nowa Słupia.
Przyznane wsparcie finansowe wykorzystane było do realizacji zamierzonych zadań.
Były to 4 wyjazdy na krytą pływalnię w Starachowicach, zajęcia taneczne i nauka tańca
nowoczesnego hip-hop, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz
warsztaty profilaktyczne.
W realizacji zadania uczestniczyła grupa 35 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jeziorku.
Gmina Nowa Słupia
,,Umiem pływać”
Od marca do czerwca 2014 roku uczniowie klasy III naszej szkoły brali udział
w realizacji projektu „Umiem pływać”.
Uczniowie korzystali z bezpłatnych 20 godzin lekcyjnych z nauki pływania na
pływalni w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Gołoborze w Rudkach.
Koordynatorem projektu była Gmina Nowa Słupia, która w realizację projektu wniosła
wkład własny w postaci organizacji bezpłatnego transportu – dowóz dzieci na
pływalnię.
Operatorem programu wybranym przez Ministerstwo Sportu i Turystki został
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Półkolonie letnie”
Wspólnie ze Związkiem Młodzieży
Wiejskiej w Warszawie, Gminą Nowa
Słupia w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jeziorku odbyły się
dwa turnusy Półkolonii Letnich.
Pierwszy turnus zorganizowano dla
35- osobowej grupy w dniach
22.07.2013r.- 02.08.2013r.
Drugi turnus liczył 65 uczestników
i odbył się w terminie 28.07.2014r.08.08.2014r.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Pożyteczne wakacje”
W dniach 05.08.2013r.- 16.08.2013r.
został zorganizowany projekt pod
hasłem ,,Pokaż co masz na strychuwystawa staroci” sponsorowany
przez Fundację Wspomagania Wsi”
w Warszawie. Uczestnikami projektu
było 21 dzieci z miejscowości
Jeziorka i Dębna.
Głównym zamysłem projektu było
zorganizowanie wystawy
przedmiotów codziennego użytku,
sprzętu z dawnych lat porzuconych i
nieużytecznych, a niegdyś cennych i
niezastąpionych.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Objęcie organizacji wsparciem Coacha w
ramach projektu ,,Trasa 78- ze śląskiego w
świętokrzyskie”
• Szkolenie dla organizacji
pozarządowych
,,Finansowe aspekty
prowadzenia małej szkoły”.
• Organizacja ,,I Rodzinnego
Festynu na Ludowo”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Dziękuję za uwagę
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

similar documents