KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH

Report
MATAN KEPRIBADIAN
MUHAMMADIYAH
Oleh :
Immawati. Choirina
Pengertian dan Sejarah Perumusan Kepribadian
Muhammadiyah
Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang
menguraikan tentang jari diri, apa dan siapa Muhammadiyah.
Kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah teks yang dikenal
sebagai Matan Kepribadian Muhammadiyah.
Perumus kepribadian Muhammadiyah
Konsep awal : dilontarkan oleh KH Faqih Usman dalam sebuah kursus
pimpinan yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah dan diikuti oleh
pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia pada bulan Ramadhan 1381
H di Yogyakarta. Pada waktu itu KH Faqih Usman memberikan kuliahnya
dengan judul “ Apakah Muhammadiyah itu?’
Konsep itu kemudian disempurnakan oleh sebuah tim yang anggotanya :
• KH Faqih Usman.
• Prof. H.Farid Makruf,
• H.Djarnawi Hadikusumo,
• M. Djindar Tamimy,
• Dr. Hamka,
• KH R. Muhd Wardan Diponingrat,
• M. Saleh Ibrahim
Perumus kepribadian Muhammadiyah
Hasil kerja tim perumus materi Kepribadian
Muhammadiyah
kemudian
diserahkan
kepada
PP
Muhammadiyah lalu ditetapkan sebagai agenda Sidang Tanwir
tanggal 25- 28 Agustus 1962.
Dibicarakan lagi di Muktamar Muhammadiyah ke-35 di
Jakarta atau yang dikenal Muktamar Setengah Abad. Tanggal
29 April 1963
lahirlah
“Matan
Rumusan
Muhammadiyah”.
Kepribadian
Fungsi dan Hakikat Kepribadian
Muhammadiyah
Fungsi Kepribadian
Muhammadiyah
Sebagai landasan, pedoman,
dan pegangan setiap gerak
Muhammadiyah menuju citacita terwujudnya masyarakat
utama, adil, dan makmur
yang diridhai Allah
Fungsi Kepribadian
Muhammadiyah
Merupakan wajahnya
persyarikatan
Muhammadiyah. Wajah
tersebut mencerminkan tiga
predikat yang melekat kuat
sebagai Asy Syakhsiyah atau
jati dirinya secara utuh.
Tiga predikat yang dimaksud
adalah Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,
Dakwah, dan Tajdid
Fungsi dan Hakikat Kepribadian Muhammadiyah
Muhammadiyah (gerakan islam)
Asas (aqidah) perjuangan Muhammadiyah
Dinul Islam
Subyek :
sumber nilai
Kegiatan dan Amal
Usaha selalu
digerakkan dengan
dinul ruhul islam
Obyek :
sumber konsep
Islam sebagai jiwa
dan warna
pergerakan
Muhammadiyah
Kegiatan dan Amal
Usaha untuk
menegakkan dan
menjunjung tinggi
agama Allah SWT
Fungsi dan Hakikat Kepribadian Muhammadiyah
Muhammadiyah (gerakan islam)
Semua dilaksanakan sebagai Dakwah Islamiyah amar
ma’ruf nahi munkar
Purifikasi
mengembalikan pemahaman
dan pengamalan umat
terhadap Dinul Islam secara
murni yang meliputi benar
dan tepat sesuai Al Quran
dan Sunnah Rasulullah SAW
Tajdid
(Pembaharu)
Sifat Dakwah:
Ditujukan kepada
umat Islam
Islam sebagai jiwa
dan warna
pergerakan
Muhammadiyah
Dinamisasi
-Dakwah dalam bidang
amaliyah
- Mengaktualisasikan ajaran
Islam sesuai perkembangan
kehidupan masyarakat
sehingga Dinul Islam
menjadiRahmatan Lil ‘Alamin
Fungsi dan Hakikat Kepribadian Muhammadiyah
Tajdid
(Pembaharu)
Purifikasi
Terutama pada masalah
Ibadah
Dalam beribadah harus
sesuai dengan ajaran Nabi
Muhammad
 Tidak melakukan bid’ah
Dinamisasi
Terutama pada masalah
Muamalah
Mengembangkan
hubungan yang dinamis
dengan sesama manusia
Tidak mengesampingkan
kepentingan dan
kekerabatan dengan hewan
dan lingkungan (tidak
berbuat fasad/kerusakan)
Isi Kepribadian Muhammadiyah
Kepribadian Muhammadiyah dihasilkan dalam Muktamar
Muhammadiyah ke-35 di Jakarta atau yang dikenal dengan
Muktamar Setengah Abad
Matan (Teks) Kepribadian Muhammadiyah
1. Apakah Muhammadiyah itu?
2. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah.
3. Pedoman amal usaha dan perjuang Muhammadiyah.
4. Sifat-sifat Muhammadiyah.
Apakah Muhammadiyah Itu?
Muhammadiyah Gerakan islam
Maksudnya dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar
individu
Tajdid
masyarakat
Seruan/ajakan
perbaikan, bimbingan dan
peringatan
Dasar Amal Usaha dan Perjuangan
Muhammadiyah
•
•
•
•
•
•
berdasar pada prinsip-prinsip Muqadimah Anggaran
Dasarnya,, yaitu:
Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat
kepada Allah SWT.
Hidup manusia harus bermanfaat.
Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam.
Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam
masyarakat.
Ittiba’ kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW.
Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban
organisasi.
Pedoman Amal Usaha dan Perjuangan
dengan Ketertiban Organisasi
Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak
membangun di segala bidang dan lapangan dengan
menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridlai Allah
SWT.
Sifat Muhammadiyah
• Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
• Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.
• Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran
Islam.
• Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
• Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta
dasar negara yang syah.
• Amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi
contoh teladan yang baik.
• Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan
pembangunan sesuai dengan ajaran Islam.
• Kerja sama dengan golongan agama Islam mana pun dalam usaha
menyiarkan dan mengamalkan agama Islam.
• Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain,
sebagai pemelihara dan membangun negara.
• Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.
Terima Kasih
Billahi fi Sabililhaq fastabiqul khoirot

similar documents