آموزش اسلامی معماری و هنر

Report
‫طراحی الگوی ایرانی‬
‫اسالمی‬
‫«آموزش معماری و‬
‫هنر»‬
‫پیشنهاد مدلی برای برنامه ریزی آموزش معماری و هنر‬
‫مبتنی بر اندیشه اسالمی‬
‫دانشگاههای همکار‪ :‬دانشگاه علم و صنعت ایران‪ ،‬دانشگاه هنر اصفهان‪ ،‬دانشگاه کاشان‬
‫مجریان‪ :‬آقایان دکتر فرهنگ مظفر‪ ،‬مهندس عبدالحمید نقره کار‪ ،‬حجت االسالم آکوچکیان‪ ،‬دکتر سلمان نقره کار‬
‫‪1‬‬
‫معرفی ساختار مطالب (‪ 5‬بخش کلی)‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫‪2‬‬
‫اللهم انّا نرغبک الیک فی دولت کریمه‪. ،‬‬
‫‪..‬‬
‫آنچه خود داشت‬
‫سالها دل طلب جام جم از ما میکرد‬
‫زبیگانه تمنّا میکرد‬
‫نقشة راه‪ :‬گامهای طی مسیر تحول آموزش هنر و معماری در ایران‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫پیشینی‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫الف‬
‫ب‬
‫تحقیقات بنیادی برای پی ریزی مبانی‬
‫نظری آموزش هنر در ایران (مبتنی بر‬
‫اندیشة اسالمی)‬
‫هر دانشکده‪ ،‬یک برنامة راهبردی‬
‫تحقیقات کاربردی برای یافتن مکانیزمهای‬
‫اجرای برنامه آموزش هنر ومعماری در‬
‫ایران‬
‫پسینی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫شورای عالی برنامه ریزی‪ ،‬سیاستگذاری‪ ،‬راهبری و نظارت بر‬
‫آموزش معماری و هنر در ایران‬
‫(اتاق فکر)‬
‫اجماع خبرگان دربارة محورهای برنامه‬
‫(هم اندیش ی و ‪)...‬‬
‫تدوین برنامة راهبردی‬
‫«آموزش هنر و معماری در ایران‪ ،‬مبتنی بر اندیشة اسالمی»‬
‫اجرای آزمایش ی‬
‫بازخورد‬
‫ابالغ برای اجرا در سطح کشور‬
‫‪‬‬
‫اجرا‬
‫بازخوردگیری و تکمیل‬
‫پرسش تحقیق‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫‪4‬‬
‫مدل بومی ایرانی‪-‬اسالمی «آموزش هنر و معماری»‬
‫؟‬
‫سه عامل مؤثر بر طراحی مدل‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫بومی (بر اساس رهنمودهای رهبری فرزانه)‬
‫ضرورت طراحی مدلهای بومی «آموزش هنر و معماری» که ‪. . . :‬‬
‫مدل بومی‬
‫آموزش هنر و‬
‫معماری‬
‫مبتنی بر‬
‫اسالم‬
‫‪5‬‬
‫نگرش توحیدی‪ ،‬مبنای اصلی طراحی «مدل‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫بومی »‬
‫خدا‬
‫(رب)‬
‫انسان‬
‫(عبد)‬
‫معمار‪/‬هنرمند‬
‫هستی‬
‫(مخلوق)‬
‫(عبد)‬
‫هنر‬
‫(مخلوق)‬
‫خدا‪ ،‬انسان‪ ،‬هستی‪ ،‬هنر و معماری ‪. . .‬‬
‫‪6‬‬
‫انسان = فصل مشترک در سه عرصه «آموزش‪ ،‬معماری و هنر‪ ،‬اسالم»‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫موضوع اصلی‬
‫هدف = كمال او‬
‫اسالم‬
‫انسان‬
‫(فصل مشترك)‬
‫آموزش‬
‫معماري و‬
‫هنر‬
‫•تحقیقی میان رشته ای‬
‫•اسالم‪ ،‬ابر سامانه تنظیم کنندة همة عرصه های زندگی‬
‫انسان‬
‫استاد‬
‫‪7‬‬
‫دانشجو‬
‫معمار‪/‬هنرمند‬
‫بهره بردار‪/‬مخاطب‬
‫برنامة راهبردی «آموزش اسالمی معماری‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫بینشها و مبانی نظر ِی‬
‫«آموزش اسالمی معماری»‬
‫بینشهای کالن‬
‫(مکتب فکری)‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫و هنر» (مدل اصلی)‬
‫ناظر بر روش‬
‫مبانی‪ ،‬اصول و روشهای تعلیم‬
‫و تربیت‬
‫ناظر بر موضوع‬
‫کیستی‬
‫معمار‬
‫چیستی معماری‬
‫رشد فردی‬
‫ناظر بر «معمار»‬
‫(حسن فاعلی)‬
‫منش ‪ +‬بینش ‪ +‬استعدادها‬
‫ناظر بر بستر و مخاطب‬
‫کارآیی حرفه ای اجتماعی‬
‫ناظر بر «معماری»‬
‫(حسن فعلی)‬
‫دانش‪+‬مهارت‪+‬کارآیی‬
‫ارزشهای‬
‫«آموزش اسالمی معماری»‬
‫(متخصص متعهد)‬
‫اهداف‬
‫«آموزش اسالمی معماری»‬
‫تعلیم‬
‫استعداد و‬
‫عالقه‬
‫خودشناس ی و‬
‫خودسازی‬
‫(سلوک)‬
‫تزکیه‬
‫توسعه‬
‫دانش‬
‫(مطالعه)‬
‫پرورش‬
‫ّ‬
‫مأموریتهای‬
‫«آموزش اسالمی معماری»‬
‫تعمیق‬
‫دانش‬
‫(تفکر)‬
‫راهنمایی‬
‫استاد‬
‫راهبرد سه وجهی‬
‫آموزش اسالمی معماری‬
‫وحدت محور‪+‬عدالت محور‪+‬ذومراتب‬
‫‪8‬‬
‫نیازها‪ ،‬امکانات‪ ،‬محدودیتها‬
‫اجرا‬
‫مشق‬
‫کردن‬
‫اسکیس‬
‫تجربه‬
‫اجرا‬
‫بینشهای مبنای سامانة «آموزش اسالمی هنر» (در ‪ 4‬محور)‬
‫چیستی و چرایی‬
‫محصول‬
‫چگونگی‬
‫‪9‬‬
‫تزکیه توأم با تعلیم‬
‫عقل مبتنی بر وحی‬
‫تعامل علم و عمل‬
‫تعامل ظاهر و باطن‬
‫اصل تدریج‬
‫‪ 3‬مرتبه اسالمی شدن‬
‫دانشگاهها‬
‫تهذیب‪/‬تحصیل‪/‬ورزش‬
‫و ‪...‬‬
‫هنر از منظر اسالم= بستر کمال‬
‫حرفه‬
‫فرآیند‬
‫محصول‬
‫هنرمند از منظر اسالم‪:‬‬
‫استعداد و عالقه‬
‫بینش معمار‬
‫دانش معمار‬
‫منش و گرایش معمار‬
‫مهارتهای معمار‬
‫کارآیی های معمار‬
‫پس از دانشکده‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫(منتج از روندتحقیق)‬
‫بستر‪ ،‬زمینه و‬
‫مقدمة کمال‬
‫انسانی به سوی‬
‫کمال‬
‫پیش از‬
‫دانشکده‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چارچوب آموزش اسالمی‬
‫معماری و هنر‬
‫چیستی هنر‬
‫کیستی‬
‫هنرمند‬
‫نیازها‪ ،‬امکانات‪ ،‬محدودیتها‬
‫جامعه‪/‬حکومت‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫ناظر بر موضوع‬
‫مبانی‪ ،‬اصول و روشهای تعلیم‬
‫و تربیت‬
‫ناظر بر بستر و مخاطب‬
‫دانشجو‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫ناظر بر روش‬
‫بینشهای کالن (مکتب فکری)‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫بینشها و مبانی نظر ِی‬
‫«آموزش اسالمی هنر و معماری»‬
‫مخاطب آموزش (دانشجو) ؟‬
‫وضع موجود (‪ )SWOT‬؟‬
‫منابع مالی‪ ،‬انسانی‪... ،‬‬
‫امکانات و محدودیتهای درون دانشکده‬
‫نیازهای جامعه‬
‫وضعیت جامعه‬
‫اهداف و برنامه های باالدست کشور و حکومت‬
‫(چشم انداز ‪ 20‬ساله)‬
‫آموزشهای پیش از دانشگاه‬
‫فضای پس از دانشگاه‬
‫و ‪...‬‬
‫تغییر در نگرش‪« :‬هنر» در منظومة اندیشة اسالمی‪ ،‬در راستای کمال انسان تبییین می شود‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫عبادت‬
‫(قرب الهی‪-‬جانشینی خدا و تجلی صفات ُحسن الهی در انسان)‬
‫كمال‬
‫انسان‬
‫مسیر كمال‬
‫هنر‪/‬معماری بمثابۀ يك حرفه‬
‫‪10‬‬
‫هنرمند‪/‬معمار کیست؟ (‪ 6‬گروه ویژگی)‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫‪11‬‬
‫بینشها و مبانی نظر ِی‬
‫«آموزش اسالمی هنر و معماری»‬
‫هنرمند کیست؟‬
‫استعداد‬
‫بینش‬
‫بصیرت‬
‫حکمت‬
‫کار=عبادت‬
‫منش‬
‫تقوا‬
‫امانت‬
‫صداقت‬
‫متانت‬
‫قناعت‬
‫پرهیز از غفلت‬
‫دانش‬
‫انسان‬
‫طبیعت‬
‫معماری‬
‫ماوراء طبیعت‬
‫مهارت‬
‫خلق اثر‬
‫پروراندن اثر‬
‫تولید اثر‬
‫کارآیی‬
‫تولید معماری و‬
‫هنر‬
‫تولیددانش‬
‫پژوهش‬
‫مدیریتها‬
‫و ‪...‬‬
‫دو ارزش در «آموزش اسالمی هنر و معماری»‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫‪12‬‬
‫دو ارزش‬
‫«آموزش اسالمی معماری»‬
‫(متخصص متعهد)‬
‫رشد فردی‬
‫(حسن فاعلی)‬
‫ناظر بر «معمار»‬
‫(منش‪/‬بینش‪/‬استعداد)‬
‫شناخت استعدادها و قوا‪،‬‬
‫شکوفایی‬
‫رشد‬
‫پرورش‬
‫و‬
‫ِ‬
‫متعادل قوا و استعدادهای نهفتة معمارانه‪ ،‬انسانی تا‪...‬الهی‬
‫دانشجوی معماری‪.‬‬
‫(از قوه به فعل)‬
‫کارآیی حرفه ای اجتماعی‬
‫(حسن فعلی)‬
‫ناظر بر «معماری»‬
‫(دانش‪/‬مهارت‪/‬کارآیی)‬
‫خلق و پرداخت و تولید معماری در سه مرتبه‪:‬‬
‫دیکتة بی غلط (ساختمان فنی‪-‬مهندس ی صحیح)‬
‫نثر ادبی (اثر معماری هویت دار و بااصالت ایرانی)‬
‫شعر معماری (اثر هنری هویت ساز (دارای کانسپت ویژه))‬
‫رسالت و غایت «آموزش اسالمی هنر و معماری»‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫دو رسالت دانشکده های‬
‫هنر و معماری‬
‫‪1‬‬
‫پرورش انسان‬
‫(عرصة آموزش و تربیت)‬
‫متخصص‬
‫کارآمد‬
‫متعهد‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫تولید علم‬
‫(عرصة پژوهش)‬
‫علم بومی‬
‫مبتنی بر مبانی توحیدی‬
‫متناسب با نیاز کشور‬
‫اهداف سه گانة «آموزش اسالمی معماری و هنر»‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫اهداف‬
‫آموزش اسالمی معماری و هنر‬
‫تعلیم‬
‫تزکیه‬
‫پرورش‬
‫دانش و بینش هنرمند‬
‫منش هنرمند‬
‫استعداد و مهارت و کارآیی هنرمند‬
‫دربارة‬
‫«انسان»‪«+‬طبیعت و ماوراء»‪«+‬هنر»‬
‫از طریق اعطای بینش (نظری)‪ّ +‬‬
‫معرفی‬
‫ُ‬
‫اسوه و الگو (عملی) و «بصیرت ‪ +‬حکمت»‬
‫رشد متعادل استعدادهای درونی‬
‫‪‬مهارت‬
‫مهارتهای خلق و پرداخت و تولید‬
‫بیرونی‪‬کارآیی‬
‫متخصص متعهد‬
‫به خدا‬
‫به خود‬
‫به جامعه انسانی‬
‫در بستر هنر و معماری‬
‫‪14‬‬
‫به هستی‬
‫تأثیر راهبردها بر درون و بیرون سامانة آموزش معماری‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫راهبرد آموزش ی سامانة‬
‫«آموزش اسالمی معماری»‬
‫(وحدت محور‪ ،‬عدالت محور‪ ،‬ذومراتب)‬
‫تأثیرات درون سامانه ای‬
‫‪15‬‬
‫مؤلفه ها و ارکان آموزش‬
‫تعریف مأموریتها و دروس‬
‫تنظیم رابطة مأموریتها‬
‫استاد‬
‫دانشجو‬
‫محتوا و روش تدریس‬
‫مدیریت آموزش‬
‫زمان‬
‫مکان‬
‫و ‪...‬‬
‫تأثیرات برون سامانه ای‬
‫فضای پیش و پس از دانشکده‬
‫جامعه و خانواده‬
‫رسانه ها‬
‫آموزش پیش از دانشگاه‬
‫فضای کسب و کارپس از‬
‫دانشگاه‬
‫و ‪...‬‬
‫‪ 7‬پیشنهاد برای تحول «آموزش هنر و معماری‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫در ایران» با نگاهی سامانه ای به آن‬
‫پیشنهادهای ‪ 7‬گانهة تحول آموزش هنر معماری در ایران‬
‫مبتنی بر اندیشة اسالمی‬
‫اصالح درون سیستمی‬
‫برنامه و سرفصل آموزش هنر و‬
‫‪1‬‬
‫معماری‬
‫ارکان و مؤلفه های آموزش هنر‬
‫‪2‬‬
‫و معماری‬
‫‪3‬‬
‫زیرساختهای درونی اجرای‬
‫برنامه‬
‫اصالح میان سیستمی‬
‫‪7‬‬
‫ّ‬
‫تعامل مؤثر میان دانشکده‬
‫با فضای پیش و پس از‬
‫خود‬
‫(سامانة کالن)‬
‫دانشکده‬
‫هنر‬
‫‪16‬‬
‫اصالح برون سیستمی‬
‫‪4‬‬
‫پیش از دانشکده‬
‫‪5‬‬
‫پس از دانشکده‬
‫زیرساختهای بیرونی اجرای‬
‫‪6‬‬
‫برنامه‬
‫رهنمود ‪ :1‬اصالح برنامة آموزش هنر و معماری و پیشنهاد برخی راهکارهای آن‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫رهنمود اول برای ارتقاء آموزش هنر و معماری در ایران‬
‫مبتنی بر اندیشة اسالمی‬
‫اصالح درون سیستمی‬
‫‪ -1‬برنامه آموزش هنر و معماری‬
‫‪17‬‬
‫اصالح ساختار‬
‫اصالح محتوا‬
‫تبدیل به یک «سامانه» شود‬
‫(تنظیم برنامة راهبردی)‬
‫سامانه ای برپایة مبانی دینی ‪ +‬متناسب با‬
‫نیازها و امکانات کشور‬
‫‪-1‬برنامة راهبردی آموزش هنر و معماری‪ ،‬در قالب یک «سامانه» بر مبنای «اندیشة اسالمی»‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫انسان شناس ی اسالمی‪-‬معرفت شناس ی‬
‫بینش‬
‫ارزش‬
‫اهداف‪/‬مأموریت ها‬
‫ارزشهای ‪ 2‬گانة مکمل‬
‫اهداف ‪ 3‬گانه‬
‫‪ +‬مأموریتهای ‪ 8‬گانه‬
‫راهبرد ‪ 3‬وجهی‬
‫(تعامل دورس‪ -‬منظومة دروس و ‪)...‬‬
‫راهبردها‬
‫روش ها و راهکارها‬
‫«آموزش اسالمی معماری و هنر»‬
‫‪18‬‬
‫(ترکیب‪ :‬ساختار مداسفا‪+‬محتوای برخاسته از اسالم)‬
‫پیشنهاد روش های جدید‬
‫بررس ی منابع قابل جستجو (‪ 3‬محور پژوهش ی در ‪ 7‬گستره)‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫اسالم‬
‫آموزش اسالمي‬
‫گستره ‪1‬‬
‫منابع و مقوالت در زمینه «آموزش‬
‫اسالمی»‬
‫نظرات اسالم شناسان در تعلیم و‬
‫تربیت اسالمی‬
‫بررس ی نظام حوزه های شیعی‬
‫گستره ‪6‬‬
‫گستره ‪7‬‬
‫هنر و معماری اسالمی‬
‫خاستگاه تاریخی‬
‫سرچشمه های نظری‬
‫تحقیقات و منابع در زمینه‬
‫آموزش اسالمی هنر و معماری‬
‫آموزش‬
‫هنر‬
‫گستره ‪2‬‬
‫نظرات ولی فقیه دربارة دانشگاه‬
‫اسالمی‬
‫استاد و دانشجوی مسلمان‬
‫آموزش هنر‬
‫گستره ‪3‬‬
‫پیمایش ی در فلسفه و «روانشناس ی آموزش»‬
‫مکاتب مختلف تربیتی‬
‫روانشناس ی یادگیری‬
‫مبانی و رویکردها‬
‫روشها و راهکارها‬
‫‪19‬‬
‫هنراسالمي‬
‫گستره ‪4‬‬
‫گستره ‪5‬‬
‫تحقیقات و منابع در زمینه ارتقای آموزش هنر‬
‫و معماری در ایران‬
‫مصاحبه با ‪ 10‬استاد‬
‫آسیب شناسانه‪/‬ایجابی‪/‬تأسیس ی‬
‫آموزه ها و تجربیات «آموزش سنتی هنر و‬
‫معماری»‬
‫فتوت نامه ها‬
‫رساله معماریه و اصناف هنرمند‬
‫معرفی مدل ارتباط سامانمند فكر و فعل انسان (مداسفا)‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫بینش‬
‫نظر (عقل)‬
‫‪Vision‬‬
‫اهداف‬
‫‪Goals‬‬
‫مأموریتها‬
‫‪Missions‬‬
‫بازخورد‬
‫راهبردها‬
‫‪Strategies‬‬
‫راهکارها‬
‫‪Tactics‬‬
‫نتیجه ‪ /‬ارزیابی‬
‫‪Result / Investigation‬‬
‫عمل( اراده)‬
‫معرفی فرآیند اجتهاد در اسالم (و منابع ‪ 4‬گانة آن)‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫وحی‬
‫(قرآن و معصوم)‬
‫ایمان‬
‫‪21‬‬
‫عقل‪ ،‬دانش و تجربه‬
‫جمعی‬
‫(اجماع خبرگان)‬
‫عقل و تجربةفردی‬
‫(دانش و تجربه)‬
‫عمل مطابق عقل و شرع‬
‫(عقل مبتنی بر وحی)‬
‫عمل صالح‬
‫فرآیند رسیدن به پاسخ تحقیق (مدلسازی و داده پردازی )‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫پرسش‬
‫؟‬
‫مدل مداسفا‬
‫فرآیند اجتهاد‬
‫(برگرفته از دانش برنامه ریزی‬
‫استراتژیک)‬
‫(برگرفته از علوم اسالمی)‬
‫منبع یابی‪ ،‬استحصال و طبقه بندی اطالعات‬
‫منابع‬
‫(محتوا)‬
‫ساماندهی‪ ،‬پردازش و کاربرد اطالعات‬
‫(ساختار)‬
‫پاسخ‬
‫‪‬‬
‫‪22‬‬
‫نقش مدل مداسفا و فرآیند اجتهاد در پاسخگویی به پرسش پژوهش‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫فرآيند اجتهاد‬
‫محتوا‬
‫ُپرکننده‬
‫‪23‬‬
‫برو به مبدأ ‪...‬‬
‫برنامه ریزی‬
‫راهبردی‬
‫ساختار‬
‫دهنده‬
‫مدل‬
‫مطلوب‬
‫پاسخ‬
‫رابطة اسالم و آموزش هنر (سامانۀ آموزش هنر‪ ،‬زيرمجموعه اي از ابرسامانۀ انديشۀ اسالمي است)‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫ابرسامانة اندیشة اسالمی‬
‫سامانۀ آموزش (موضوعی در اسالم)‬
‫سامانۀ هنر و معماری (موضوعی در آموزش)‬
‫‪( +‬موضوعی در اسالم)‬
‫‪24‬‬
‫فرآیند پردازش اطالعات‬
‫(از «آموزش معماری» تا سامانة «آموزش اسالمی معماری»)‬
‫مجموعة مؤلفه های آموزش‬
‫معماری‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫سامانة‬
‫آموزش‬
‫معماری‬
‫معماری‬
‫آموزش‬
‫سپهر‬
‫اسالم‬
‫آموزه های اسالم‬
‫دربارة معماری‬
‫آموزه های اسالم‬
‫دربارة آموزش‬
‫معماری اسالمی‬
‫آموزش اسالمی‬
‫‪‬‬
‫‪25‬‬
‫اسالمی معمار ِی (اسالمی )‬
‫آموزش‬
‫سامانة‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫خالصة روند بهره گیری از آموزه های اسالم بر آموزش معماری (‪ 7‬مرحله)‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫سپهر‬
‫اسالم‬
‫‪ 4‬مرحله تأثیر بر‬
‫«آموزش»‬
‫‪ 3‬مرحله تأثیر بر‬
‫سامانة آموزش «معماری»‬
‫اسالمی‬
‫مبانی‪ ،‬اصول و روشهای‬
‫«آموزش اسالمی»‬
‫‪26‬‬
‫جمعا ‪7‬‬
‫سامانة معماری مرحله‬
‫اسالمی‬
‫تعاریف‪ ،‬مبانی‪ ،‬اصول و روشهای‬
‫«معماری اسالمی»‬
‫مبانی‪ ،‬اصول و روشهای‬
‫«آموزش اسالمی معماری»‬
‫مدلسازی‬
‫«آموزش اسالمی‬
‫معماری»‬
‫مدلسازی‪ 4 :‬مرحلة تأثیر اندیشة اسالمی بر آموزش‬
‫وحی (قرآن و معصوم) ‪ +‬عقل‪ ،‬دانش و تجربه جمعی (اجماع خبرگان)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫آموزه های اسالم‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫ورود اسالم به حوزه آموزش و تعلیم و تربیت‬
‫آموز های مستقیم اسالم درباره تعلیم و تربیت (نص صریح)‬
‫نظرات ولی فقیه و حاکم اسالمی (نایب عام امام زمان(عج)‬
‫نظرات ولی فقیه (امام و رهبری ) دربارة دانشگاه اسالمی‪-‬تولید علم و ‪...‬‬
‫نظرات دانشمندان تعلیم و تربیت اسالمی‬
‫شهید مطهری(ره)‪-‬شهید ثانی(ره) و ‪ ...‬دربارة مبانی‪ ،‬اصول‪ ،‬روشها و آداب تعلیم و تربیت‬
‫بهره گیری از نتایج علوم تجربی‪-‬آموزه های روانشناس ی یادگیری و ‪...‬در آموزش‬
‫برخی اصول و روشهای استخراج شده از مکاتب جدید آموزش ی‪ ،‬فرایندهای ذهن در یادگیری و ‪...‬‬
‫مبانی‪ ،‬اصول و روشهای «آموزش اسالمی»‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫آموزش اسالمی‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪27‬‬
‫محصول‬
‫نقشه راه‬
‫‪1‬‬
‫محصول‬
‫محصول‬
‫‪2‬‬
‫محصول‬
‫مدلسازی‪ 3 :‬مرحلة تأثیر اندیشة اسالمی بر آموزش معماری‬
‫عقل‪ ،‬دانش و تجربه جمعی (اجماع خبرگان)‬
‫تجربیات و یافته های نظام آموزش ی آکادمیک معماری در آموزش (اسالمی) معماری‬
‫بهره گیری از آموزه ها و تجربیات روانشناس ی یادگیری و ‪ ...‬درآموزش معماری‬
‫تجربیات دانشکده های معماری ایران و جهان‪ ،‬گذشته و حال‬
‫دانشها‪ ،‬نظریه ها (مقاالت‪ ،‬تحقیقات) و تجربیات دربارة آموزش معماری و آموزش اسالمی معماری‬
‫بهره گیري از تجربيات آموزش سنتي معماري‬
‫اصول و آداب آموزش ّ‬
‫سنتی معماری ( ّ‬
‫فتوت نامه ها و ‪)...‬‬
‫چیستی و چرایی‬
‫محصول‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫‪5‬‬
‫جمع بندی‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫‪6‬‬
‫مبانی‪ ،‬اصول و روشهای «آموزش اسالمی معماری (اسالمی)»‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫(درمنظومة اندیشة اسالمی)‬
‫•حرفه‬
‫•فرآیند‬
‫•محصول‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪7‬‬
‫‪28‬‬
‫سامانة‬
‫معماری‬
‫اسالمی‬
‫‪1‬‬
‫محصول‬
‫نقشه راه‬
‫آموزش اسالمی‬
‫محصول‬
‫نتیجه گیری‪ :‬برخی از مبانی و اصول «چارچوب آموزش اسالمی هنر»‬
‫‪2‬‬
‫طرح موضوع‬
‫‪3‬‬
‫تبیین مدل‬
‫محصول‬
‫‪4‬‬
‫کاربرد‬
‫(عملیاتی)‬
‫چگونگی‬
‫‪5‬‬
‫مسیر و روش‬
‫تحقیق‬
‫چیستی و چرایی‬
‫‪1‬‬
‫نقشه راه‬
‫مبنای نظري‪ :‬نظام توحيدي حاكم بر جهان‪ ،‬نظامي حكيمانه‪ ،‬هدفمند و طراحی شده برای کمال موجودات‬
‫است و بعنوان بستری برای انسان و کمال او (قرب خدا) تدبیر و خلق شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬همة داستان زندگی‬
‫انسان در این سپهر تعریف می شود‪.‬‬
‫اصل اول‪« :‬هنر و معماری» و «آموزش آن» باید بعنوان زمینه هایی برای کمال انسان بازتعریف شوند‪( .‬هنر از‬
‫منظر اسالمی)‬
‫اصل دوم‪ :‬باید در آغاز هر کار‪« ،‬نیت» و «جهت» آن در فرد‪/‬سازمان به سمت کمال تبیین و جهت گیری شود‪.‬‬
‫اصل سوم‪ :‬تزکیه‪ ،‬باید مقدم بر تعلیم و در تعامل با آن باشد‪( .‬روشهای غیرمادی کسب علم)‬
‫اصل چهارم‪« :‬عدالت» در آموزش معماران باید رعایت شود‪.‬‬
‫اصل پنجم‪ :‬انسان‪ ،‬موجودي ذو مراتب و دارای فطرت الهی مشترک است که باید در آموزش مد نظر قرار گیرد‪.‬‬
‫اصل ششم‪ :‬ظاهر و باطن انسان در تعاملی پیوسته با یکدیگر‪ ،‬شخصیت انسان را شکل می دهند که باید در‬
‫آموزش مد نظر قرار گیرد‪.‬‬
‫اصل هفتم‪« :‬علم و عمل» (دانش و تجربه) در تعاملی هم افزا با یکدیگرند که باید در آموزش مد نظر قرار گیرد‪.‬‬
‫اصل هشتم‪ :‬استاد و دانشجو در تكامل هم سهيمند که باید در آموزش مد نظر قرار گیرد‪.‬‬
‫اصل نهم‪« :‬اصل تدریج» باید در آموزش و پرورش معماران رعایت شود‪.‬‬
‫اصل دهم‪ :‬هرسه مرتبة اسالمی شدن باید در دانشکده های معماری‪ ،‬عملی شود‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫با سپاس از حوصله‬
‫حاضران‬
‫‪30‬‬

similar documents