Document

Report
បទបង្ហាញ
ស្តីពីការល ើកកម្ពស្់លស្ដ្ឋកិច្ចជនបទតាម្រយៈការផ្ត ់ឥណទានខ្នាតតូច្
ស្នាិបាតបូកស្រុបការង្ហរឆ្ាាំ ២០១៣ និងទិស្លៅការង្ហរឆ្ាាំ ២០១៤ របស្់ក្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
សា ស្នាិស្ីទច្តុម្ុខ ថ្ងៃទី ១២ ខខ ម្ីនា គ.ស្. ២០១៤
លោយលោកបណឌ ិត ភាគ ស្ុធា ក្បធាននាយកោឋ នអភិវឌ្ឍន៍លស្ដ្ឋកិច្ចជនបទ
មាតិកា
១. សាវតា
២.ការក្គប់ក្គង និងលស្វាឥណទាន
៣. ទធផ្ ស្លក្ម្ច្បានកាុងឆ្ាាំ ២០១៣
៤. ការវិភាគផ្ ប៉ះពា ់
៥. ការក្បឈម្
៦. ស្ាំណូម្ពរ
៧. ទិស្លៅអនុវតតបនតស្ក្មាប់ឆ្ាាំ ២០១៤
៨. លស្ច្កតីស្នាិោឋន
១. សាវតា

ឥណទានជនបទរបស្់ក្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានបលងកើតល ើងកាុងឆ្ាាំ ១៩៩៨ លក្កាម្កិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាម្ួយថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដ្ូច្ជា AusAID
UNICEF​ KREI RACHAជាលដ្ើម្ ។

បច្ចុបបនាលន៉ះ គលក្មាងកាំពុងក្បតិបតតិការលៅតាម្បណ្តតលខតតច្ាំនួន ១០ ដ្ូច្ជា លខតតកាំពង់ចាម្ បាត់ដ្ាំបង តាខកវ ក្ព៉ះស្ីហនុ លស្ៀម្រាប លកា៉ះកុង បនាាយមានជ័យ
កាំពត លពាធិ៍សាត់ និងសាា យលរៀង ។

លោ បាំណង គឺលដ្ើម្បីល ើកកម្ពស្់លស្ដ្ឋកិច្ចក្គួសារតាម្រយៈការផ្ត ់ក្បាក់កម្ចីដ្ ់ស្ហក្គនិ ខ្នាតក្គួសារ និងខ្នាតតូច្លៅជនបទ ខដ្ ខា៉ះលដ្ើម្ទុនកាុងការបលងកើត ឬ
ពក្ងីកអាជីវកម្ម
២. ការក្គប់ក្គង និងលស្វាឥណទាន
- រច្នាស្ម្ពន័ ថ្ធ នការក្គប់ក្គង
២. ការក្គប់ក្គង និងលស្វាឥណទាន
- ភេវាឥណទាន (រក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ក្រសួ ង)
ប្រភេទឥណទាន
ក្រ ុម
ឯរត្ត ជន
រយៈភេលខ្ច ី
(ខែ)
អប្ាការប្ាក់ (%)
៤០០ ០០០ - ១ ០០០ ០០០
៦-១០
២,២
១ ០០០ ០០០ - ១២ ០០០ ០០០
៦-១៨
២
ទំហំប្ាក់កម្ច ី (រ ៀល)
ិ ច្ឆ័យអតិថិជន
លកខ ណៈវនិ
-
មានលំរៅដ្ឋានអចិន្រ្នត យ៍រនុងត្ំបន់រោលរៅ
-
ក្ត្ូវមានអាយុពី ១៨ -៦៥ ឆ្នំ
-
មានខែនកា អាជីវរមម ចាស់លាស់
-
មានក្រពយបញ្ចំធានាមានត្ន្រមៃ ២០០% ន្រនរំហំក្ារ់រមច ី
-
ិ រោគស ុប (ឥណទានឯរត្ត ជន)
មានក្រពយសរមម ឬរ ើមរុន ២០% ន្រនរុន វនិ
២. ការក្គប់ក្គង និងលស្វាឥណទាន
- ភេវាឥណទាន (សហក្បត្ិបត្ត ិកា ជាមួ យអងគ កា RACHA)
ប្រភេទឥណទាន
ក្រ ុម
ទំហំប្ាក់កម្ច ី (រ ៀល)
រយៈភេលខ្ច ី
(ខែ)
៤០០ ០០០ - ១ ០០០ ០០០
៦-១០
ិ ច្ឆ័យអតិថិជន
លកខ ណៈវនិ
-
មានលំរៅដ្ឋានអចិន្រ្នត យ៍រនុងត្ំបន់រោលរៅ
-
ក្ត្ូវមានអាយុពី ១៨ -៦៥ ឆ្នំ
-
មានខែនកា អាជីវរមម ចាស់លាស់
-
មានកា ធានារនុងក្រ ុម និងកា ធានាពីបតី ក្បពនធ ឬរូ ន
អប្ាការប្ាក់ (%)
៣ (អន រធមម តា)
២ (អន រែទុររមរោគរអ
ស៍)
២. ការក្គប់ក្គង និងលស្វាឥណទាន
- តាំបន់លោ លៅក្បតិបតតកាិ រ
៣. ទធផ្ ស្លក្ម្ច្បានកាុងឆ្ាាំ ២០១៣
.រ
លខតត
ឥណទានកាំពង់លក្បក្ើ បាស្់លោយ
ក្បជាព រដ្ឋ ($)
ច្ាំនួនអាកខចី (នាក់)
ច្ាំនួនភូម្ិ
ច្ាំនួនឃុាំ
ច្ាំនួនក្ស្កុ
1
កាំពង់ចាម្
609,741
1,820
77
27
9
2
បាត់ដ្ាំបង
37,500
112
8
4
2
3
តាខកវ
38,433
143
11
4
1
4
លស្ៀម្រាប
109,590
844
19
12
5
5
លកា៉ះកុង
81,750
1176
10
4
2
6
បនាាយមានជ័យ
92,427
515
10
4
2
7
កាំពត
121,650
- ស្តស្តី
7,600
29 នាក់
15
2
8
លពាធិ៍សាត់
378,750
- ជនពិកា2,958
រ
28
នាក់
87
23
5
9
សាា យលរៀង
62,968
- អាកផ្ាុកលម្លរាគលអដ្ស្៍
29
3
1
1,669,155
9,000
288
99
32
ស្រុប
751
681
84 នាក់
៤. ការវិភាគផ្ ប៉ះពា ់
វិជជមាន
អវិជជមាន
.រ
ផ្ ក្បលោជន៍ផ្ទា ់ (+)
1%
99%
%
1
ឱកាស្ការង្ហរ
32
2
បលងកើនកថ្ក្ម្
22
3
ខក ម្អជីវភាពរស្់លៅ
18
4
ពក្ងីកថ្ផ្ាដ្ី និងស្មាារៈផ្ ិតកម្ម
14
5
បលងកើនទិនាផ្ និងផ្ ិតផ្
12
6
ការពារតថ្ម្ៃកស្ិផ្
1
7
លផ្េងៗ
1
៤. ការវិភាគផ្ ប៉ះពា ់
.រ
1
ផ្ ក្បលោជន៍ក្បលោ (+)
ផ្ត ់លស្វាការង្ហរដ្ ់អាកដ្ថ្ទ
%
23
2
ផ្ត ់កថ្ក្ម្ដ្ ់អាកដ្ថ្ទ
18
3
កូនមាន ទធភាពលៅសាោ
25
4
5
ក្គួសារមាន ទធភាពខងទាាំស្ុខភាព
25
9
លផ្េងៗ
អវិជមាជ ន (-)
- លគច្លវៀស្ពីមាចស្់បាំណុ
- ក់ដ្ី ផ្ា៉ះ ឬទពយស្ម្បតតិស្ងបាំណុ
- មានបាំណុ រាាំថ្រ៉ៃ
- ម្ុខរបរដ្ួ រ ាំ
៥. បញ្ហាក្បឈម្
- ម្ូ និធិស្ក្មាប់បងាិ ម្ិនល្ៃើយតបនឹងតក្ម្ូវការ
- កងា៉ះក្បព័នធក្គប់ក្គងក្បតិបតតកាិ រឥណទាន តាម្ក្បព័នធព័ត៌មានវិទា
- កងា៉ះខ្នតក្បព័នធពត៌មានអាំពីអតិងិជន
៦. ស្ាំណូម្ពរ
- ឲ្យមានការច្ូ រួម្ោាំក្ទបខនែម្ល ើហិរញ្ញបបទាន និងបលច្ចកលទស្លផ្េងៗ ពីថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ សាែ ប័ន អងគការពាក់ព័នធនានាដ្ ់កម្មវិធីឥណទានរបស្់ក្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ
៧. ទិស្លៅអនុវតតបនតស្ក្មាប់ឆ្ាាំ ២០១៤
- ពក្ងឹងក្បតិបតតិការឥណទានឲ្យកាន់ខតមានក្បស្ិទធភាពខពស្់
- លរៀបច្ាំក្បព័នធក្គប់ក្គងក្បតិបតតកាិ រឥណទាន តាម្ក្បព័នធព័ត៌មានវិទា
- ពក្ងីកក្បតិបតតិការឥណទានលៅតាម្តាំបន់លោ លៅ និងតាម្បណ្តតលខតតលផ្េងៗ
- ខស្ាងរកថ្ដ្គូស្ហក្បតិបតតិការល ហើ ិរញ្ញបបទាន និងបលច្ចកលទស្លផ្េងៗ
៨. លស្ច្កតីស្នាិោឋន
-
គលក្មាងឥណទានរបស្់ក្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានជួយក្បជាព រដ្ឋ
លៅជនបទឲ្យទទួ បាននូវកាោនុវតតភាពកាុងការបលងកើត ឬពក្ងីក
ម្ុខរបរស្ាំលៅបលងកើនក្បាក់ច្ាំណូ ក្គួសារ និង
- បានច្ូ រួម្ច្ាំខណកកាុងការអភិវឌ្ឍលស្ដ្ឋកិច្ជច នបទ និងជួយក្បជាព រដ្ឋឲ្យរួច្ចាកពីភាពក្កីក្កបានម្ួយកក្ម្ិត។
ខែនកា យុរធសា្សត ៥ឆ្នំ (២០១៤-២០១៨) បស់
នាយរដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍រស ា រិចចជនបរ
បណឌិត្ ភាគ សុធា
ក្បធាននាយរដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍រស ា រិចចជនបរ
ន្រងៃរី ២៧ ខែ មរោ ឆ្នំ ២០១៤

similar documents