10. KALKINMA PLANI ÖNCES* E**L*MLER *LOJ*ST*K H*ZMETLER**

Report
TÜRKİYE’DE LOJİSTİK:
MEVCUT DURUM VE STRATEJİLER
Prof. Dr. Okan TUNA
Beykoz Lojistik
Meslek Yüksekokulu
MEVCUT DURUM
GENEL DEĞERLENDİRME
• Türkiye’nin GSYİH’dan hareketle potansiyel
lojistik pazarının 90-100 milyar dolar olduğu
söylenebilir.
• Bu potansiyelin, 2011 yılı sonu itibarıyla 40-45
milyar dolarlık kısmı lojistik işletmeleri
tarafından gerçekleştirilmektedir.
• Bu değerin, önemli bir kısmının ulaştırma
hizmetlerinden elde edildiği önemli bir
gerçektir.
GENEL DEĞERLENDİRME
• Türkiye’de lojistik sektörü hem yurtiçindeki hızlı
gelişmesi hem de bölgesel bir lojistik üs olma
iddiası nedeniyle uzun vadeli bir planlamaya
ihtiyaç duymaktadır.
• Buna yönelik olarak “Türkiye Lojistik Master Planı
İçin Strateji Belgesi” Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından hazırlanmıştır. Ancak bu konuda
çalışmalara da devam edilmektedir.
• Kalkınma planı kapsamında, hazırlanan Master
Planın ve bu çerçevede yapılan tartışmaların ele
alınması gerekliliği bulunmaktadır.
KATMA DEĞERLİ LOJİSTİK
FAALİYETLER
• Türkiye’nin bu güne kadar, planlama düzeyinde, lojistik
fonksiyonları bütünleşik bir açıdan ele almadığı sadece
ulaştırma kavramını öne aldığı gözlenmektedir.
• Türkiye’nin lojistik altyapısı planlanırken ürün özeliklerinin
göz önüne alınması ve buna göre yapılanmalar
gerçekleştirilmesi gerekliliği de söz konusudur.
• Lojistik etkinliğin en önemli unsurlarından biri bilgi akışıdır.
Bu çerçevedeki gelişmelerin büyük bir hızla uygulanması
gerekliliği ortadadır.
• Türkiye’nin lojistik hizmetlerle ilgili karar verme ve planlama
sürecinde bütünleşik bir veri tabanına sahip olmaması
sağlıklı stratejilerin belirlenmesini engellemektedir.
LOJİSTİK VE AB
• Avrupa Komisyonu tarafından 28.3.2011 tarihinde
Brüksel’de yayınlanan Beyaz Kitap (White Paper)
Avrupa Birliği’nin (AB) lojistik ve taşımacılıkta
yeni bir kavşak noktasında olduğunu
göstermektedir.
• “Tek Avrupa Taşımacılık Alanı için Yol Haritası –
Rekabetçi ve Verimli Kaynak Kullanımına Dayalı
Taşımacılık Sistemine Doğru” alt başlığı ile
yayınlanan kitap 2001 yılında yayınlanan Beyaz
Kitap gibi hareketliliği/serbest dolaşımı/mobilite
(mobility) ön plana çıkarmaktadır.
TÜRKİYE’DE LOJİSTİK MERKEZ
ÇALIŞMALARI
• Türkiye’de 2000’li yıllar ile birlikte Lojistik Merkez
girişimleri hem kamu hem de özel sektör tarafından
başlatılmıştır. Lojistik merkezlere yönelik yasal bir
çerçevenin olmaması bu girişimlerin birbirinden kopuk
hatta bazı bölgelerde birbirine zarar verebilecek şekilde
ilerlemesine neden olmaktadır.
• Bazıları Batı ülkelerinde görülen lojistik merkez/köy, bazıları
ise aktarma terminali ölçeğinde olan bu lojistik merkezlerin
ülke genelinde iyi planlanmaması, bölgesel mevcut ve
potansiyel gereksinimlere uygun fonksiyon, büyüklük ve
konumda olmaması verimsiz yatırımlara neden olacaktır.
• Bu konuda kamu ve özel sektör işbirliği kaçınılmaz
gözükmektedir. İhtiyaç analizi yapılarak kamu ve özel sektör
tarafında yapılacak yatırımların en verimli bir şekilde
belirlenmesi gerekmektedir.
TÜRKİYE’DE ÜÇÜNCÜ TARAF LOJİSTİK
HİZMETLERİ
• Türkiye’de üçüncü taraf lojistik hizmetleri pazarının henüz
gelişme aşamasında olduğunu göstermektedir. Lojistik
hizmetlerin yürütülmesinde önemli bir işlev gören üçüncü
taraf lojistik işletmelerinin ölçek ve yönetimsel problemleri
olduğu söylenebilir.
• Lojistik pazarı çok sayıda küçük ölçekli kuruluş tarafından
paylaşılmaktadır. Pazarın en büyüğünün pazar payının %3
olması, sektörün dağınık bir yapıda olduğunu ve ölçeklerin
küçük olduğunu göstermektedir.
• Lojistik; ölçek büyüklüğü, konsolidasyon ve verimlilik artışı
gerektirir. Bu nedenle global kuruluşlar için cazip bir iş
haline gelmektedir.Bu çerçevede bu işletmelerin müşteri
yönlü olarak yeniden yapılanması gerekliliği söz konusudur.
LOJİSTİK BİR ÜS OLARAK TÜRKİYE
• Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç büyük kıtanın
tam ortasında yer almaktadır. Balkanlar, Kafkaslar,
Karadeniz, Akdeniz ve Ortadoğu gibi stratejik öneme
sahip bölgelere, deniz, kara, hava ve demiryolu ile
ulaşım sağlanabilen dünyada sayılı ülkelerden biridir.
Dünyanın kuzey-güney ve doğu-batı arasındaki ender
kavşaklarından bir tanesidir.
• Ancak Türkiye hep söylene gelen ve dünyada eşi
benzeri olmayan coğrafi üstünlüğünü ekonomik
gelişmeye ve ticaret hacmine yeterince
yansıtamamaktadır.
LOJİSTİK SÜREÇTE AR-GE ve TEST
FAALİYETLERİ
• Türkiye’de ambalaj ve ambalajlama alanında (mukavva
dayanıklılık test vb) test ve danışmanlık, gerektiği yerde
test ve kalite geliştirmeye yönelik Ar-Ge (ürün ve ambalaj
prototipleme, modelleme, tasarım, depo ve yük
optimizasyonu) hizmeti verecek destek birimlerinin hizmet
vermesi lojistik sektörü için önem taşımaktadır.
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
desteklenmekte olan Ar-Ge merkezleri anlamında; lojistik
sektöründen sadece bir işletmenin olduğu gözlenmektedir.
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin önemli olduğu bu
sektörde, Ar-Ge merkezlerinin sayısının artması Türkiye’deki
lojistik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına önemli bir
katkıda bulunacaktır.
KENTSEL LOJİSTİK HİZMETLERİ
• Türkiye’de kentsel lojistiğe bakış anlamında
bilimsel bir yaklaşımın olmadığı ve bu
kapsamda önemli problemlerin yaşandığı
gözlenmektedir .
• Bu çerçevede, ortaya konulacak çözümler hem
maliyet hem de çevre yönlü önemli katkıları
ortaya çıkaracaktır.
STRATEJİLER
SON SÖZ

similar documents