alustus Jouni Kivilahti Nuorisotakuu ja nuorisopalvelut LAHTI

Report
Nuorisotakuu ja Nuorisopalvelut
Lahti
Jouni Kivilahti
Nuorisotoimenjohtaja
Yleistä
 Nuorisopalveluilla nuorisotakuutoimenpiteiden suunnittelu, koordinointi ja seuranta –
vastuu Lahdessa
 Nuorisopalvelut myös toteuttaa laajasti erilaisia nuorisotakuutoimenpiteitä
 Toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa
 Lahdessa perustettu työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunta, jossa edustettuna poliitikkojen
lisäksi mm. konsernipalvelut, 2.aste, sotevi, te-toimisto, ely –keskus, yrittäjäjärjestöt, 3.
sektorin edustajia, nuorisovaltuusto yms.
 Käytännössä seuraa työllisyystilannetta ja toimenpiteitä
 Tekee ehdotuksia kh:lle
 Päättää työllistämismäärärahojen suuntaamisesta ja käytöstä
Nuorten työllisyystilanne Lahdessa
Nuorisotyöttömien määrä Lahdessa 2011 - 2013 kuukausittain ja muutos
vuosiin 2008-2012
Nuorisotyöttömiä h
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
joulu
2013
1150
1103
1087
1048
950
1221
1325
1085
1023
2012
1021
972
901
868
787
1070
1184
874
880
936
915
998
2011
938
883
816
750
731
944
1042
807
785
763
763
912
erotus 2013-2012
129
131
186
180
163
151
141
211
143
erotus 2013-2011
212
220
271
298
219
277
283
278
238
erotus 2013-2010
8
75
138
85
20
83
136
167
210
erotus 2013-2009
309
263
244
191
98
68
147
35
62
erotus 2013-2008
587
523
538
558
461
564
643
553
493
HUOMIOITAVAT OSA-ALUEET
Nuorisotakuu Lahti
OPISKELUVALMIUDET
OIKEAT VALINNAT
RISKIOPPILAIDEN
TUKEMINEN
2.ASTEEN
KESKEYTYSTEN
VÄHENTÄMINEN
YRITYSYHTEISTYÖN
KEHITTÄMINEN
NUORISOTAKUU
RIITTÄVÄT JA
LAADUKKAAT
NUORTEN
TYÖLLISTÄMISPALVELUT
Jouni Kivilahti
Nuorisotoimenjohtaja
JOUSTAVAT
OPINTOMAHDOLLISUUDET
RIITTÄVÄT JA
LAADUKKAAT
NUORTEN
TUKIPALVELUT
Yhteistyötahot
Nuoret
Päättäjät
Yritykset
Yrittäjäjärjestöt
Perusopetus
Aluekehitys
Oppilashuolto
NUORISOPALVELUT
Ammatilliset
oppilaitokset
TE –toimisto
Ely –keskus
Oppilasterveydenhuolto
Konsernipalvelut
3.sektori
Lukiot
Sosiaali- ja
terveystoimiala
Mahdolliset edut / haitat nuorisopalveluille
 Edut:
- nuorille parempia palveluita
- nuorten hyvinvointi lisääntyy
- asema kaupungin hallinnossa
vankistuu
- kaupunkilaisten arvostus lisääntyy
- resurssit paranee
- vaikutusmahdollisuudet lisääntyy,
myös muissa yhteyksissä
- yhteistyö eri tahojen kesken
lisääntyy ja helpottuu
- henkilöstön osaaminen lisääntyy ja
monipuolistuu
- kohderyhmä laajenee myös
aikuistuviin nuoriin
 Haitat / riskit:
- epäonnistumisen riski , haitat
nuorille ja nuorisopalveluille
- nuorisotyö painottuu ja profiloituu
liian ongelmakeskeiseksi
- mikäli joudutaan tinkimään muun
nuorisotyön resursseista ja
kehittämisestä
- työaikaresursointi
Resurssilisäykset vuoden 2014 talousarvioon
 Nuorisopalveluiden budjettiin 240 000 € lisää
 3 uutta koulunuorisotyöntekijää alueille
 1 palveluohjaaja Dominoon
 1 työvalmentaja yritysyhteistyöhön
 2 määräaikaisen vakinaistaminen työllisyyspalveluissa
 Toiminta- ja vuokrarahoja
 Työllistämismäärärahoihin n. 1 milj. € lisää ( Np:n käyttöön )
 4 työnsuunnittelijaa
 Tuettua oppisopimusta 10 nuorelle
 Palkkatukitöitä n. 100 nuorelle työpajoilla ja palveluyksiköissä
 Psykososiaalista / yksilöllistä tukea 40 nuorelle
+
 Kuntouttavaa työtoimintaa 70 nuorelle ( sote )
 Lahti-lisää n. 50 nuorelle yrityksiin työllistymiseksi
Muita kehittämistoimenpiteitä 2014













Lisää joustavaa opetusta perusopetukseen
Riskioppilaiden tunnistaminen ja ennakoiva nivelvaihetyö
Lisää koululaisten yritys- ja opintovierailuja
Tet –jaksojen kehittäminen
Opojen ammattitaidon kehittäminen
Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen
2.asteella lisää tukea riskioppilaille
2. asteen ammatillisen koulutuksen oppisopimus- ja valmistavien koulutusten
hankkeet
2. asteen ammatillisten opintojen suoritusmahdollisuus työpajoilla
Työpajatoiminnan opinnollistaminen
Avoimen ammattiopiston suunnittelua
Kuntouttavan työpajatoiminnan suunnittelua
Yritysyhteistyö kampanjat ja verkoston laajentaminen
Nuorisotakuusuunnitelman toimenpiteitä
Menestystekijä
1.Syrjäytymisen ehkäisy ja
riskioppilaiden tehostettu
tukeminen 8.- 9. luokilla
Toimenpide

riskioppilaiden tunnistaminen ja tuki

ennakoiva nivelvaihetyö

koulunuorisotyön kehittäminen yläkouluissa
2. Perusopetuksen opintoohjauksen kehittäminen



3. Nivelvaihetyön
kehittäminen



tet-jaksot palvelemaan paremmin koulutusvalintoja
opinto-ohjaajien ja 2.asteen toimijoiden yhteistyön
kehittäminen
nuorten eri ammattialojen tuntemuksen lisääminen
tutustumalla koulutuksiin, yrityksiin jne
yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen edelleen
tukitoimet kaikille perusopetuksen päättäneille, jotka
eivät heti sijoitu 2. asteen koulutukseen
starttipajan käynnistäminen ja kehittäminen
Vastuu
Perusopetus
Nuorisopalvelut
Toteutuminen

JOPO-opetuksen laajeneminen

ennakoivaa nivelvaihetyötä
jatketaan

2 koulunuorisotyöntekijää
aloittanut 1.8.2013

Perusopetus
Salpaus


Nuorisopalvelut
Perusopetus
Lukiot
Salpaus



TET-torin opastettu
käyttäminen
Koulutuskeskus Salpauksen
järjestämät ohjaushenkilöstölle
suunnatut koulutusalaesittelyt
Koulutuskeskus Salpauksen
avointen ovien vierailut sekä
erikseen sovitut alakohtaiset
tutustumiset
syksyn aikana päivitetään
tukea tarvitsevien
opiskelijoiden
siirtotietolomakkeet ja
varmistetaan prosessin
toimivuus
Ilman opiskelupaikkaa
jääneiden jälkiohjaus Etsivään
nuorisotyöhön
Starttipaja käynnistynyt
Menestystekijä
Toimenpide
4. Toisen asteen keskeytysten 
riskioppilaiden varhainen tukeminen
vähentäminen

opintojen suorittaminen työpajaympäristössä,
toiminnan laajentaminen kaikille työpajoille

yhteistyöverkoston nopean puuttumisen malli
5. Joustavien
opintomahdollisuuksien
lisääminen



avoimen ammattiopiston suunnittelu ja kehittäminen
tuetun oppisopimuskoulutuksen lisääminen
työpajatoimintojen opinnollistaminen: tutkintojen
loppuun suorittaminen pajoilla, osaamistodistuksen
ottaminen käyttöön
6. Nuorten
työllisyyspalveluiden
lisääminen


työpajapaikkojen lisääminen
suunnitelmallisen palkkatukityöllistämisen
määrällinen lisääminen
yhteistyön tehostaminen TE-toimiston,
palveluyksiköiden ja muiden kaupunkikonsernin
toimijoiden kanssa
työpajojen ja yritysten yhteistyön kehittäminen


Vastuu
Salpaus
Lukiot
Nuorisopalvelut
Salpaus
Nuorisopalvelut
Toteutuminen

Pajaoppiminen osana
ammatillista koulutusta hanke
jatkuu

pajaopintoihin osallistunut yht. 9
nuorta ja 5 uutta jaksoa on
suunnittelussa

Salpauksen keskeyttävien
määrä laskussa

tutustuttu Joensuun avoimeen
ammattiopistoon, Helsingin
Stadin ammattiopistosta tulossa
esittely

Opsostartti-koulutus
käynnistetty OPH:n
projektirahoituksella, uusi ryhmä
keväällä

Nuorten aikuisten
osaamisohjelman toimenpiteet;
Takuumesta, Sammonkatu

NuoriOpso –hanke

Henkilöstöpalvelu
t / Työllisyysasiat
Nuorisopalvelut

työpajapaikkojen ja
suunnitelmallisen
palkkatukityöllistämisen
lisäämisestä päätetään
talousarvion 2014 yhteydessä
yritysyhteistyön kehittämisen
suunnittelu aloitettu
Menestystekijä
Toimenpide
7. Nuorten kokonaisvaltaisen
tuen tehostaminen




Dominon toiminnan kehittäminen
nuorisolaki-ilmoitusprosessin kehittäminen
kuntouttavan työtoiminnan määrällinen lisääminen
kuntouttavan työpajatoiminnan suunnittelu
Vastuu
Toteutuminen

Nuorisopalvelut
Sote /
Työhönkuntoutus 

8. Yritysyhteistyön ja –
neuvonnan kehittäminen



yrityksille suunnattujen palveluiden ja neuvonnan
kehittäminen
nuoria työllistävien yritysten verkoston
kasvattaminen
kaupungin ja yritysten yhteiset kampanjat

Henkilöstöpalvelu
t / Työllisyysasiat
Nuorisopalvelut

rahoituksesta päätetään
vuoden 2014 talousarvion
yhteydessä
nuorisolaki-ilmoitusprosessia
kehitetty
kuntouttavan työpajatoiminnan
suunnittelu alkaa 2014
lisärahoituksesta päätetään
vuoden 2014 talousarvion
yhteydessä
Alustavia keskusteluja ja
neuvotteluja käyty
Työllisyyspalveluita ja erityistukea
 Nuorisopalveluiden työllisyyspalveluissa asiakkaina ollut 30.9. mennessä
 371 nuorta
 Joista palkkatuella 143
 Nuorisopalveluiden erityistuen asiakkaita 30.9. mennessä
 500 nuorta
 Nuorisolaki-ilmoituksia saapunut 185, joista 50 kiinnittynyt nuorisopalveluihin
 Muut toimijat 30.9 mennessä:
 Kuntouttavassa työtoiminnassa 72 nuorta
 Tuoterenkaalla 61 lahtelaista nuorta erilaisissa toimenpiteissä
 Liikunnalla Työhön hankkeessa 56 nuorta
 Lahti-lisää maksettu 20 nuorelle
Yhteensä : Lahden kaupungin omia tai osa rahoittamia työllisyys- tai tukipalveluita
1080 nuorelle 1.1 – 30.9.2013 ( ei sis. kesätöitä tai –seteleitä )
Lahden kaupungin nuorisopalvelut
Sammonkatu 8 B, 15140 LAHTI
[email protected]
www.nuorilahti.net

similar documents