Slide 1

Report
PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ POŽIŪRIO Į
GYVENIMĄ GLOBOS NAMUOSE IR
GYVENIMO KOKYBĖS SĄSAJOS
Egidija Stanevičienė
Darbo vadovė dr. Loreta
Zajančkauskaitė-Staskevičienė
Šiandienos gyvenimo aplinkybės – gyvenimo
sąlygų kaita, didelis gyvenimo tempas, kultūrinių
tradicijų pasikeitimas, socialinės ir ekonominės
srities nestabilumas, technologijų modernizacijos
keičia pagyvenusių asmenų visuomeninį
bendravimą ir gyvenimo kokybę.
Asmens sugebėjimas prisitaikyti prie
gyvenimo pokyčių, gera psichologinė savijauta
ir socialinė adaptacija, keičiantis gyvenimo
diktuojamoms sąlygoms yra svarbūs gyvenimo
kokybės rodikliai.
Krasnova O., Liders A. (2002). Išskiria
pagrindines priežastis pagyvenusių žmonių
apsigyvenimo
globos
namuose:
 Sveikatos būklė (somatinės ligos, judėjimo
negalios,
nesugebėjimai
apsitarnauti),
reikalaujanti pastovios globos;
 Konfliktinės situacijos šeimoje;
 Noras išlaikyti savo nepriklausomumą.
Jungers (2010) teigia, kad vyresnio amžiaus asmenų
apsisprendimą persikelti į globos namus lemia
stereotipai ir neigiamos asmeninės bei artimųjų
nuostatos.
•
Kahn D. (1999):
•
asmenys nori sava valia apsispręsti,
•
dažniausiai jie neturi kitų galimybių,
•
dažnai sumenkinami neigiami šios situacijos
aspektai.
Vienišumas pagyvenusiame amžiuje
įtakojamas daugelio priežasčių.
Vienišumas socialinėje
psichologijoje
apibrėžiamas
kaip
negatyvi
emocinė
būsena, kurioje asmuo
jaučia
tuštumą,
atsiskyrimą nuo kitų
žmonių, socialinių ryšių
stygių
(Cibulskaitė,
Laurinavičiūtė, 2008).
Socialinės sveikatos samprata
•
• Filipavičiūtė R., Juozulynas A.,
Butkienė B., Jurgelėnas A. (2008)
Pasaulio Sveikatos
socialinę sveikatą įvardina kaip
ryšį tarp to, kas socialiai vyksta
Organizacijos
tarp žmonių, asmens bei
pripažinimu, sveikata visuomenės sveikatos erdvėje.
apima 3 aspektus:
Socialinei sveikatai priskiriami ir
pasitenkinimą keliantys
fizinę, psichinę ir
tarpasmeniniai santykiai šeimoje,
socialinę sveikatą.
kolektyve, darbinė ir kūrybinė
veikla, socialinė saviraiška,
gebėjimas spręsti problemas ir
prisitaikyti prie besikeičiančių
sąlygų.
PSO gyvenimo kokybę apibrėžia kaip
,,asmens savo padėties gyvenime suvokimą,
kultūros ir vertybių sistemos, kurioje jis gyvena
kontekste, atsižvelgiant į tikslus, lūkesčius,
standartus ir rūpesčius. Tai plati sąvoka,
kompleksiškai apimanti asmens fizinę sveikatą,
psichologinę būseną, autonomiškumo lygį,
socialinius santykius, asmeninius įsitikinimus ir jų
ryšį su atskirais aplinkos aspektais“ (The
WOQOL-Group, 1998).
Darbo problema
Senstant visuomenei didėja pagyvenusių asmenų
apsigyvenimo globos namuose poreikis.
Problemos tyrimai gali būti naudingi įvertinant
globos įstaigų plėtrą ir užtikrinant senyvo
amžiaus žmonių galimybes ten apsigyventi,
gerbiant jų asmeninį gyvenimą.
Hipotezės
1. Aukštesnio išsilavinimo pagyvenusių tiriamųjų
požiūris į gyvenimą globos namuose labiau
teigiamas nei žemesnio išsilavinimo.
2. Tiriamieji, kurių socialinė sveikata geresnė
gyvenimą globos namuose vertina labiau
teigiamai, nei tiriamieji, kurių socialinė sveikata
prastesnė.
3. Tiriamieji, kurių gyvenimo kokybė geresnė
gyvenimą globos namuose linkę vertinti labiau
neigiamai nei tiriamieji, kurių gyvenimo kokybė
prastesnė.
TIRIAMIEJI
Tyrime dalyvavo Kauno miesto pagyvenusio amžiaus
gyventojai.
Respondentai – atsitiktinai parinkti 93 Kauno miesto
pagyvenusio amžiaus (nuo 60-ies iki 81-erių metų)
gyventojai. Tyrimo imtyje – 29-i vyrai ir 64-ios moterys.
Tiriamųjų amžiaus vidurkis - 69,29 m.,
SD = 5,07
Lytis
60 -81metų (amž.
vidurkis – 69,29)
Moterys
Vyrai
Viso
64
29
93
Tyrimo metodikos
• PSO gyvenimo kokybės klausimynas
• PSO anketa, įvertinanti tiriamųjų socialinės
sveikatos bruožus
• autorės sukurta 6 uždarų klausimų ranginė
skalė.
Respondentų atsakymai apie
apsigyvenimą globos namuose
60
50
Ar sutiktumėte
apsigyventi globos
namuose?
40
30
20
Ar sutiktumėte sau
artimą žmogų
apgyvendinti globos
namuose?
10
0
niekada
atsiradus
būtinybei
(liga, skurdas
ir kt.)
sutikčiau
norėčiau
Darbo išvados
Aukštesnio ir žemesnio išsilavinimo pagyvenusių
tiriamųjų požiūris į gyvenimą globos namuose
nesiskiria.
2. Tiriamieji, kurių socialinė sveikata geresnė gyvenimą
globos namuose vertina labiau teigiamai, nei tiriamieji,
kurių socialinė sveikata prastesnė.
Jaunesnių pagyvenusių (60-70 m.) tiriamųjų, kuriems
būdingesnė geresnė socialinė sveikata –požiūris į
gyvenimą globos namuose yra labiau teigiamas, nei
vyresnių (71-81 m.) pagyvenusių grupės.
3. Pagyvenusių žmonių požiūris į gyvenimą globos
namuose nesusijęs su gyvenimo kokybe.
1.
Ačiū už dėmesį!

similar documents