2014

Report
Буянт суманд 2014 онд орон
нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр санхүүжигдан
хэрэгжиж байгаа төсөл арга
хэмжээнүүд
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд
хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ, ажлын нийт 20 төслийн
жагсаалтыг иргэдээс гарсан саналын дагуу ЗДТГ-ын ажлын
хэсэг эрэмбэлэн Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн 2013 оны 12
сарын 18-ны өдрийн ээлжит чуулганаар хэлэлцүүлэн 03 дугаар
тогтоолоор батлуулсан.
Тус хуралдаанаар нийт 15 төсөлийг 337 282 200
төгрөгөөр суманд хэрэгжүүлэхээр болсон.
Сангийн сайдын 2014 оны 343 тоот тушаал гарсан ба уг
тушаалаар батлагдсан журмаар Орон нутгийн хөгжлийн
сангийн хөрөнгийг буцалтгүй зээл тусламжинд зарцуулахгүй
байхаар заасан.
Дээрх 03 тоот тогтоолоор батлагдсан төслүүдээс “Халамж
гэр олгох” төсөл нь хууль журманд нийцээгүй тул Сумын
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ээлжит бус 07 дугаар хуралдааныг
2014.07.31-ны өдрийн 10 цаг хуралдуулж Халамжийн гэр
төслийн 24 сая төгрөгийн “Малжуулах” төсөлд нэмж
хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
Дээрх 14 төсөл арга хэмжээнүүд хэрэгжиж
буй салбараар нь авч үзвэл:
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр 4, боловсролын
салбарт 2, эрүүл мэндийн салбар 2, соёлын чиглэлээр
1, ногоон байгууламжийн чиглэлээр 1, Байгаль орчин
орчны тохижилтын чиглэлээр 1, Хүүхэд залуучуудад
зориулсан 1, орлого багатай малчдад зориулсан 1
зэрэг нийт 14 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.
Дээрх төслүүдээс ажил нь хийгдэж дууссан 5
ажлыг хүлээж аваад байгаа бөгөөд үлдсэн ажлууд
гүйцэтгэлийн шатандаа явагдаж байна.
“Хойт Хөлцөөтийн модон гүүр” төсөл
Төсөвт өртөг: 34 300 000 төгрөг
Гүйцэтгэгч: “АСГАТ КЕНТ” ХХК
төсөл хэрэгжих явц
Хүлээлгэж өгсөн байдал
“Өмнөгол багийн төвийн тохижилт” төсөл
Төсөвт өртөг: 19 481 051 төгрөг
Гүйцэтгэгч: “ЖАСХЫРАН” Хоршоо
төсөл хэрэгжихээс өмнө
Хүлээлгэж өгсөн байдал
“Хүн эмнэлэгт эмийн бус эмчилгээний танхим нээж, багаж тоног
төхөөрөмжөөр хангах” төсөл
Төсөвт өртөг: 15 500 000
Гүйцэтгэгч: “ЭМ ХАНГАМЖ” ХХК
“Хойт хөлцөөт бөөрөгтийн зам засах” төсөл
төсөвт өртөг: 5 000 000 төгрөг
Гүйцэтгэгч: “АЛТАН ШАР” бүлэг
төсөл хэрэгжих явц
Төсөл хэрэгжсэний дараа
“Сумын тохижилт” төсөл
Төсөвт өртөг: 39 842 222 төгрөг
Гүйцэтгэгч: “ОД БҮРГЭД ГРУПП” ХХК
“Цэцэрлэгийн
дээвэр засвар, тохижилт” төсөл
төсөвт өртөг: 16 855 967 төгрөг
Гүйцэтгэгч: “ОД БҮРГЭД ГРУПП ХХК
“Дотуур байрны хаалга, цонх, угаалтуурын өрөөг сэргээн засварлах” төсөл
Төсөвт өртөг: 19 800 000 төгрөг
Гүйцэтгэгч: С.Есенкелд ахлагтай бүлэг
Төсөл хэрэгжих явц
Төсөл хэрэгжсэний дараа
“2,3- багийн эмчийг унаажуулах” төсөл
Төсөвт өртөг: 3 000 000 төгрөг
Гүйцэтгэгч: Ө.Балдорж ахлагчтай “ТУСЛАМЖ” бүлэг
Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх
Баяр наадмын зардал: 5 000 000 төгрөг
Засаг даргын тамгын газар
“Хөх эрэг багийн төвийн тохижилт” төсөл
Төсөвт өртөг: 19 800 000 төгрөг
Гүйцэтгэгч: Тохилог орчин бүлэг
Төслүүдийн урьдчилгаа 30%-ийн тооцоо
1
Сумын тохижилт
11 952 667
2
Малжуулах
16 042 012
3
Өмнөгол багийн тохижилт
5 844 315
4
Бөөрөгтийн зам
1 500 000
5
Хойт Хөлцөөтийн гүүр
10 290 000
6
Дотуур байрны хаалга, цонх засварлах
5 940 000
7
Хөх эрэг багийн тохижилт
5 940 000
8
Орон нутаг судлах танхим байгуулах
1 800 000
9
Цэцэрлэгийн дээвэр
5 056 790
10
2, 3-р багийн эмчийг унаажуулах
900 000
11
6 000 000
12
Ногоон төгөлийн хашааг сэргээн
засварлах
Баяр наадмын зардал
13
Тоглоомын талбай байгуулах
22 172 574
14
Эмийн бус эмчилгээний танхим
4 650 000
100%

similar documents