PowerPoint - Open Development Cambodia

Report
ឧបករណ៍ផលិតផផនទី
កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖ ថ្ងៃទ៣
ី ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤
1
គោលបំណង
ឧបករណ៍ផលិត​ខផនទី​របស់​អង្គ ការ​ទិននន័យ​អាំពកា
ី​ រ​អភិវឌ្ឍ
ិ ត្ទង្់ត្ាយ
ត្តូវបាន​បច្ង្ក ើតច្​ ើង្​តាម​លក
​ ខ ណៈបច្ឆេ ក វទា​
តូ ឆ​ងាយត្សួ ល​យល់​ សត្ាប់​អនក​ច្ត្បើត្បាស់​ កនុង្​ការ​សច្ង្ក ត​និង្​ច្្វ ើការ​ផ្លាស់ប
​ ត រ​ូ ច្ៅតាម​បាំណង្ត្បាថ្ននរបស់​អនក​ច្ត្បើត្បាស់​
កនុង្កា
​ រ​ច្បាោះពុមព​ និង្​ច្្វ ើការ​ខឆករំ ខលក​ខផនទី​ា ាំង្ច្
ោះ ច្ៅច្លើត្បព័នធ​អន
ុី​ ច្​ ្ើខណត ឬ​ច្បាោះពុមព​ខផនទី​កនុង្កា
​ រងារ​ឆុោះទី
វាល។​ មុែងារ​ពិច្សសៗ​បខនែ ម​ច្ទៀត​រម
ូ​ ា
​ ន​ ការប​ញ្ច​ន
ូ ​នូវ​រ ូបងត​ ខែល​ផារ​ភ្ជាប់​នូវ​ត្បព័នធ​ទីតាាំង្​ភូមិសាស្តសរ​ និង្​ខផនទី
ពនយល់​
​ ែូ ច្ឆន ោះច្យើង្​អាឆ​ច្្វ ើការ​ខសវ ង្រក​ច្ៅកនុង្ប
​ ណ្ត
រ ញ​អន
ុី​ ​ច្្ើខណត។​ អន ក​ច្ត្បើត្បាស់គួរាន​មូលដ្ឋានត្គរោះកនុង្កា
​ រ​
ច្ត្បើត្បាស់​កុាំពូ យទ័រ​និង្​ការត​ភ្ជាប់អ
​ ុីនច្្ើខណត។​
2
ឧបករណ៍ផលិតផផនទីរបស់ ODC
ឧបករណ៍​ផលិត​ខផនទី​ច្នោះ​ បាន​បងាាញ​ពី​ការ​ច្ត្រើសច្រ ើស​ទិននន័យ​ខែល​ាន​ត្សាប់រ​ បស់​ ODC តាម​រយៈផ្លទង្
ាំ ខ​ ផនទី​
Harvard WorldMap។​ត្បព័នធ​ត្បតិបតរ ិការ​របស់​ ODC និង្​WorldMap ត្តូវ​បាន​រកាច្ដ្ឋយខ ក​ពី​គ្នន​ បុខនរ
ផ្លទង្
ាំ ខ​ ផនទី​បាន​ច្្វ ើបឆចុបបនន ភ្ជព​ច្ដ្ឋយ​សវ័យត្បវតរ ិ​ច្ៅច្ពល​ខែល​ ODC បាន​បញ្ចល
ូ ​នូវ​ព័​ត៌ាន​ងមីៗ។​ ព័តា
៌​ នខែល
អន ក​ច្ត្បើបាន​បញ្ជន
ូ ​ឆូលនរង្បងាាញ​ច្ៅច្លើ​ WorldMap
បញ្ចល
ូ ​ ច្ពល​អ
ិ ឆាំច្
ច្ ើយ​អាឆ​ត្តូវ​បាន​ត្តួ តពិនិតយ​ច្ ើង្​វញ​
ោះការ​ដ្ឋក់​
គត​ច្ៅច្លើច្គ ទាំព័រ​ODC ច្ដ្ឋយ​ខផែ កច្​ លើភ្ជព​ត្តរមត្តូវ និង្ច្ពញច្លញ។​
3
គតើឧបករណ៍គនេះអាចគ្បើស្ាប់គ្វ ើអ្វី?
បងាាញខផនទី
ខកសត្មួ លខផនទី
ច្បាោះពុមពខផនទី
និង្ ខឆករំ ខលកទិននន័យ
ច្ៅកាន់ពិភពច្លាក ឬជាមួ យស ការ ើមួ យឆាំនួន
4
រគបៀបចូ លគៅកាន់ឧបករណ៍ផលិតផផនទីគៅគលើ ODC
សូ មឆូ លច្ៅកាន់ច្គ ទាំព័ររបស់ ODC: www.opendevcam.net/kh/maps/mapping-kit/
5
6
ឧបករណ៍ផលិតខផនទី
ច្ៅច្លើច្គ ទាំព័រ
របស់ ODC បងាាញពីកត្មង្ត្សាប់ទិននន័យ
ានត្សាប់
តាមរយៈថ្ផទ ច្ត្បើត្បាស់ច្ៅច្លើ
ច្គ ទាំព័ររបស់ WorldMap ខែលផលិតច្ដ្ឋយ
ិ
សាកល​វទាល័
យ Harvard។ ឧារ ណ៍៖ ថ្ត្ព
ការ
រ
ស គមន៍ថ្ត្ពច្
ើ
សមបានែី
ច្សែា កិឆេ ជាច្ែើម។
អន កអាឆគូ ស ច្ ើយអន កក៏អាឆច្ដ្ឋោះគាំនូស
ច្ដ្ឋយឆុឆច្ៅច្លើត្បអប់ ខាង្មុែត្សាប់
និមួយៗ កនុង្ច្គ្នលបាំណង្បខនែ ម ឬលុប
ត្សាប់ណ្តមួ យ
ខែលអន កត្តូវច្ត្រើសច្រ ើស
សត្ាប់បងាាញកនុង្ខផនទីរបស់អនក។
7
1.
Add Layers: ច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់ បខនែ ម ឬបច្ង្ក ើតទិននន័យជាឆាំណុឆ ប ទ ត់ឬព ុច្កាណ សត្ាប់បច្ងាាោះទិននន័យត្បច្ភទ shapefiles
មុខងាររបស់ប៊ូតុងនីមយួ ៗ
និង្ខផនទីខសក ន ច្ ើយាញយកទិននន័យមកច្ត្បើត្បាស់ វ ិញពី Geoserver។
2.
Identify: ច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់ ឆុឆបងាាញព័តា
៌ នច្ៅទីតាង្
ាំ ជាក់លាក់ណ្តមួ យ។
3.
Link: ច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់ ខឆករំ ខលកលទធ ផលរបស់អនក ឬដ្ឋក់ភ្ជាប់លទធ ផលច្
4.
Print: ច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់ ច្បាោះពុមពខផនទីរបស់អនកជា PDF ឬ ជាទត្មង្់ច្ផេង្ៗច្ទៀត។
5.
Gazetteer: ច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់ ខសវ ង្រកច្្មោះទីតាង្
ាំ ណ្តមួ យ។
6.
About: ច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់ ត្តួ តពិនត
ិ យព័តា
៌ នអាំពគ
ី ច្ត្ាង្របស់អនក។
7.
Notes: ច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់ បខនែ មកាំណត់ឆណ្ត
ាំ ាំ ឬការពិពណ៌
8.
Google Earth: ច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់ ឆុឆបងាាញរ ូបភ្ជពពី Google Earth។
9.
Street View: ច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់ ឆុឆបងាាញរ ូបងតែង្ផល វូ ។
ោះកនុង្ច្គ ទាំព័រ។
ជាឆាំណុឆ ប ទ ត់ និង្ព ុច្កាណ។
8
ជំនរើស
1. ការបន្នមែ ស្សទាប់ន្ែនទី
1.
2.
3.
បន្នែមស្សទាប់មានស្ាប់នៅន ើនេហទំព័រ Harvard WorldMap។
បន្នែមស្សទាប់ន្ែនទីន្ែ មាននៅន ើ Geoserver។
ន្ែតស្មូវ និងបនងាហោះទិននន័យន្ែនទីន្សែន។
1
2
3
9
-- ការបផនែ ម្សទាប់ាន្ាប់គៅគលើ HARVARD WORLDMAP មកគលើទំព័រ
ODC
1.
2.
3.
សូ មវាយ កយគនា រោះសត្ាប់ ខសវ ង្រក
ត្សាប់ណ្តមួ យ។
គូ សច្លើត្បអប់។
ឆុឆច្លើ កយ “Add Selected
Layers” ច្ែើមបីបខនែ មត្សាប់
ខផនទីខែលអន កច្ពញឆិតរឆូលកនុង្
ខផនទី។
1
2
3
10
-- ការបផនែ ម្សទាប់ផផនទីផែលានពី្បភពគផេងៗគទៀត
អន កអាឆបខនែ មទិននន័យត្សាប់ខផនទីច្ផេ
ង្ៗ ខែលរកាទុកច្ៅច្លើាសុីនបច្ត្មើណ្តមួ យ
ច្ដ្ឋយ៖
1.
2.
ឆុឆច្លើ
ប ទ ប់មក សូ មបាំច្ពញ URL សត្ាប់
ការភ្ជាប់ច្នោះ ច្ ើយឆុឆច្លើ កយ “Add
Server”
ច្ៅច្លើច្អត្កង្់ខែលច្លឆ
ច្ឆញច្ ើង្មក។
1
2
11
-- ការផកត្មូវ្សទាប់ផផនទី
បច្ងាាោះទិននន័យខផនទីខសក ន ច្ដ្ឋយ
ឧបករណ៍ខផែកច្លើទីតាាំង្។
12
កំណត់ចំណំ
ច្ែើមបីបខនែ មត្សាប់ទិននន័យ ឬបច្ង្ក ើតខផនទីងមីច្ដ្ឋយឧបករណ៍ពី Harvard
WorldMap អន កត្តូវឆុោះច្្មោះបច្ង្ក ើតគណនីជាមុនសិន។ កិឆេការរបស់អនក
នរង្ត្តូវកត់ត្តា និង្រកាទុកច្ៅកនុង្គណនីច្
ោះ។
13
-- រគបៀបបគងក ើតគណនីស្ាប់ផកត្មូវ្សទាប់ផផនទី
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ឆុឆច្លើ កយ “Create Account”
វាយច្្មោះគណនីរបស់អនក
វាយបញ្ចល
ូ អុីខមលរបស់អនក ឧារ ណ៍: [email protected]
វាយច្លែសាំងាត់របស់អនក
វាយបញ្ជាក់ច្លែសាំងាតច្ ើង្ វ ិញ
ឆុឆច្លើ កយ “Sign up”
សូ មឆូ លច្ៅពិនិតយអុខី មលរបស់អនក ច្ ើយច្ផទ ៀង្ផ្លទត់គណនីរបស់អនកច្ដ្ឋយឆុឆច្ៅច្លើតណ
ាំ
ភ្ជាប់ ខែល Harvard WorldMap បានផរ ល់ច្អាយ
3
4
5
6
14
រគបៀបបគងក ើតផផនទី​គោយ​ផ្ទាល់​
15
1
-- រគបៀបបគ្ហេះផផនទីផសកនមុនគ្វ ើការផកត្មូវ
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ឆុឆច្លើ “Upload Map”
វាយច្្មោះឆាំណង្ច្រើង្
វាយការពិពណ៌ សត្ាប់ខផនទីរបស់អនក
ដ្ឋក់សាាក កយសត្ាប់ខផនទី
បញ្ចល
ូ ព័ត៌ានលាំអិតច្ផេង្ៗ
ប ទ ប់មកឆុឆ “Browse” ច្ែើមបីច្ត្រើសច្រ ើសទីតាាំង្រកាទុក
ខផនទី
ឆុង្ច្ត្កាយឆុឆ “Create”
3
4
5
6
7
16
-- រគបៀបរកគមើលផផនទីផែលបានផសកនរ ួច
1.
2.
3.
ឆុឆច្លើ “Browse
All Maps”
ឧារ ណ៍ វាយ កយ
“Cambodia” រ ួឆឆុឆ
“Go”
ឆុឆច្លើខផនទី ប ទ ប់
មក ផ្លទង្
ាំ រ ូបភ្ជពមួ យ
នរង្ច្លឆច្ ើង្ 
1
2
3
17
-- រគបៀបផកត្មូវទិននន័យផផនទីផសកនគោយឧបករណ៍ផផែកគលើទីតង
ំ
1. ឆុឆច្លើ កយ “Rectify”
2 & 3. ច្ត្រើសច្រ ើស
ច្ែើមបីបខនែ មឆាំណុឆភ្ជាប់រវាង្ខផនទីខសក ន និង្ទីតាាំង្ច្លើខផនែីខែលអន កសាគល់ឆបាសស់
4. ប ទ ប់មកឆុឆ “Add Control Point” ច្ែើមបីភ្ជាប់ច្អាយបានយង្ច្ោឆណ្តស់ ៥ឆាំណុឆ
1
3
2
4
18
សូ មឆុឆច្លើបូ តុង្
ជាងមីមរង្ច្ទៀតច្ែើមបីភ្ជាប់
ខផនទីខសក ន ខែលគ្នមនទិននន័យទីតាាំង្ច្ៅនរង្
ទីតាាំង្និយមការ (X, Y កូ អរច្ដ្ឋច្ណ) ច្ៅច្លើែី
ែូ ឆរ ូបខាង្សារាំថ្ែបានបងាាញ 
19
1.
ច្ត្កាយពីអនកភ្ជាប់ឆាំណុឆរ ួឆ អន កអាឆពិនិតយច្មើលកាំ ុសច្ៅច្លើច្អត្កង្់ “Control Points” បាន។
2.
ិ សាស្តសរភ្ជាប់ទីតាាំង្ “Rectify method” ពី “Auto” ច្ៅ “1st order polynomial” និង្ “Resampling method” ច្ៅ “Nearest
សូ មផ្លាស់បតរវូ ្ី
Neighbor”។
3.
ឆុង្ច្ត្កាយឆុឆ “Warp Image” ច្ែើមបីផរល់ទីតាាំង្ច្អាយខផនទីគ្នមនទិននន័យទីតាាំង្។
1
2
3
20
-- រគបៀបគបាេះពុមពផផនទី
ឆុឆច្លើផ្លទង្
ាំ “Export”
ប ទ ប់មក សូ មឆុឆាញយក ត្បច្ភទឯកសារ ខែលអន កឆង្់បានែូ ឆជា GeoTiff KML ឬ PNG។
21
មុខ្រគផេងៗ
22
2. អ្តត សញ្ញាណ
ច្ដ្ឋយឆុឆច្លើបូ តុង្
អន កអាឆច្មើលព័ត៌ានាក់ទង្នរង្ត្សាប់ទិននន័យណ្តមួ យ
ខែលអន កបានច្ត្រើសច្រ ើស។
23
3. តំណភ្ជាប់
ច្ដ្ឋយឆុឆច្លើបូ តុង្
ច្ៅកនុង្ច្គ ទាំព័រ។
, អន កអាឆទទួ លបាន URL សត្ាប់ដ្ឋក់ភ្ជាប់ខផនទី
24
4. ការគបាេះពុមព
ច្ដ្ឋយឆុឆច្លើបូ តុង្
អន កអាឆទទួ លច្បាោះពុមព ទីតាាំង្ជាក់លាក់ណ្តមួ យខែល
ច្ត្រើសច្រ ើសច្ឆញពីខផនទី។
• ប ទ ប់មក ឆុឆ “OK” ច្ែើមបីច្បាោះពុមពច្ឆញ។
• ឬឆុឆ “Cancel” ច្បើអនកត្តូវការខកតត្មូវបខនែ មច្ទៀត។
25
26
ឧារ ណ៍
5.គ្មេះទីកផនែ ង (GAZETTER)
ច្ដ្ឋយឆុឆច្លើបូ តុង្
អន កអាឆខសវ ង្រកច្្មោះទីកខនា ង្ណ្តមួ យខែលអន កឆង្់រក
27
6. អ្ំពី (ABOUT)
ច្ដ្ឋយឆុឆច្លើបូ តុង្
ព័ត៌ានខែលអន កពណ៌
អន កអាឆច្មើល
អាំពីខផនទី
ឬ
គច្ត្ាង្របស់អនក។
ODC Map Kit
The ODC mapping kit has been created as a low-tech, user-friendly way for viewing and
customizing maps and sharing them online or printing them for fieldwork. More
advanced functions include uploading geotagged photos and annotated maps so that
they can be accessed online. Users should have basic familiarity with computers and an
Internet connection.
ច្អត្កង្់ “About” ខែលច្លឆច្ ើង្មិន
សាំខាន់ច្ទ បុខនរ វាានត្បច្យរន៏ត្បសិន
អន កឆង្់ដ្ឋក់បញ្ចល
ូ
ច្សឆករ ីច្ផរើមអាំពី
គច្ត្ាង្របស់អនក។
28
7. កំណត់ចំណំ
ច្ដ្ឋយឆុឆច្លើបូ តុង្
អន កអាឆគូ ស
ជាឆាំណុឆ ប ទ ត់ ឬព ុច្កាណច្ែើមបីជា
កាំណត់សាំគ្នល់ច្ៅច្លើខផនទី។
29
8. ន្ែនទីហហគូ គ ន ើត (GOOGLE EARTH)
30
9. រ ូបភ្ជពគៅតមែងផល វូ
ឆុឆច្លើឆាំណុឆណ្តមួ យច្ៅច្លើែង្ផល វូ ច្ែើមបីច្មើលរ ូបងតច្ៅច្លើផល វូ ា ាំង្ច្
ោះ
31
សូមអ្រគុណ
ឆាំច្ ោះការសាកសួ រ និង្ការផរ ល់មតិ
សូ មាក់ទង្មកកាន់ ODC តាមរយៈបណ្ត
រ ញទាំ ក់ទាំនង្ណ្តមួ យែូ ឆខាង្ច្ត្កាម៖
32

similar documents