ťková struktura porostu

Report
Tloušťková struktura
porostu
Dendrometrie - cvičení 1
Význam tloušťkové struktury

Typická pro jednotlivé vývojové fáze porostu

Pomocný ukazatel pro určení počátku obnovy porostu

Jedno z kritérií při výchově porostu

Základní ukazatel ve výběrném lese

Důležitá pro modelování budoucího vývoje

Využití při výpočtu strukturálních indexů porostu
Zadání
Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a
slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tlouštěk. Dále
soubor roztřiďte do zadaných tloušťkových stupňů. Pro takto vytvořený soubor
popisující tloušťkovou strukturu porostu vypočítejte modelové četnosti
normálního rozdělení. Měřené a modelové četnosti graficky porovnejte. Dále
porovnejte hodnoty aritmetického průměru a směrodatné odchylky pro tříděná a
netříděná data a v případě výraznějšího rozdílu mezi nimi se pokuste specifikovat
možné příčiny této diference. Pomocí Kolmogorov-Smirnovova testu zhodnoťte
shodu experimentálních četností tlouštěk s modelovými četnostmi a výsledky
slovně interpretujte.
Začlenění do tloušťkových stupňů

2 nebo 4 cm intervaly

Vytřídění pomocí histogramu v Excelu (histogram je v nástroji Analýza dat a je
nutno nastavit hranice tříd) – obdržíme četnosti výskytu (ni) v jednotlivých
tloušťkovým třídách

Příklad: tloušťkový stupeň 24 (24 je zde třídním reprezentantem označení x̄̄i )
má hranice 23,1 a 25 cm (pro 2 cm interval) nebo 22,1 a 26 cm (pro 4 cm
interval)

Graf četností tloušťkových stupňů nám ukáže tvar rozdělení měřených
tlouštěk
Výpočet základních charakteristik pro
netříděný soubor

Pomocí popisné statistiky v nástroji Analýza dat

Důležité hodnoty: aritmetický průměr, medián, rozptyl a směrodatná
odchylka, koeficient šikmosti, koeficient špičatosti

Pomocí těchto hodnot jsme schopni popsat tloušťkovou strukturu měřených
hodnot
Výpočet základních charakteristik pro
tříděný soubor

Výpočet aritmetického průměru (jedná se o vážený aritmetický průměr)
m
 ni xi
x2 

N
Výpočet rozptylu (S2) a směrodatné odchylky (S) (opět vážené hodnoty)
m

2
S 

i 1
i 1
n i x i  x 
2
N
Výpočet směrodatné odchylky v třídních jednotkách (směrodatná odchylka/
šířka tloušťkového stupně)
Výpočet modelových četností
tloušťkových stupňů

Využití modelu normálního rozdělení
Výpočet modelových četností
tloušťkových stupňů

Četnosti je nutno vždy zaokrouhlit na celá čísla

Neplést směrodatnou odchylku tříděného souboru Sx a směrodatnou odchylku
v třídních jednotkách Sx(i)

Neplést třídního reprezentanta x̄i s váženým aritmetickým průměrem x̄

Graf modelových četností tloušťkových stupňů srovnáme s rozdělením četností
měřených tloušťkových stupňů
Srovnání modelových a měřených
četností tloušťkových stupňů
Srovnání modelových a měřených četností tloušťkových stupňů
35
30
20
15
10
5
0
20
22
24
26
28
30
tloušťka (cm)
Měřené
32
Modelové
34
36
38
40
četnost
25
Srovnání modelových a měřených
četností tloušťkových stupňů

Pomocí Kolmogorov – Smirnovova testu pro 1 výběr

Test na shodu 1 měřeného a 1 modelového rozdělení

Správně stanovit H0 a H1

Již známe měřené i modelové četnosti

Musíme dopočítat kumulativní (součtové) měřené a modelové četnosti

Spočítat absolutní hodnotu rozdílu mezi měřenými a modelovými
kumulativními četnostmi

Vybrat největší absolutní hodnotu rozdílu
Srovnání modelových a měřených
četností tloušťkových stupňů

Dopočítat testové kritérium (TK) a kritickou hodnotu (KH)

TK = maximální absolutní hodnota rozdílu/celkový počet měření n
K =
1

∗
1
α
− 2 ln 2

Výraz pod odmocninou se dá pro hladinu významnosti α = 0,05 nahradit
hodnotou 1,36

Porovnáním TK s KH rozhodneme o výsledku testu
Srovnání modelových a měřených
četností tloušťkových stupňů
TK KH  nezamítáme nulovou hypotézu
TK  KH  zamítáme nulovou hypotézu
Srovnání modelových a měřených
četností tloušťkových stupňů

Výsledná interpretace:
Posoudit jestli normální rozdělení je vhodným modelem pro rozdělení tlouštěk v
zadaném porostu.
Pokud ano, dá se využít tento model pro modelování četností i na jiných
porostech, které mají stejné parametry (střední tloušťku, variabilitu tlouštěk).
Pokud ne, tak se musí otestovat jiný model – např. Weibullovo rozdělení, beta
rozdělení, lognormální rozdělení apod.

similar documents