Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Report
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Sơ đồ hạch toán.
2. Quy trình n.vụ, các mẫu c.từ, b/c.
3. Quy trình thực hiện trên phần mềm.
4. Kỹ năng thực hành trên phần mềm.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
TK 511
TK 111, 112, 131
(1) Doanh thu bán hàng
TK 521, 531, 532
(2) Hàng bán
TK 511
(3) Kết chuyển
bị trả lại, bị giảm giá,
chiết khấu thương mại
TK 3331
TK 3331
Thuế GTGT đầu ra
TK 911
(4) Kết chuyển
doanh thu thuần
Sơ đồ hạch toán liên quan đến giá vốn
TK 156
TK 632
Giá vốn hàng hóa bán ra
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
TK 911
Kết chuyển giá vốn hàng bán
tiêu thụ trong kỳ
TK 511
TK 131
Doanh thu HH, SP, DV
TK 635
Chiết khấu t/t trừ vào nợ phải thu
TK 3331
TK 521, 531, 532
Chiết khấu thương mại, giảm giá, hàng
bán bị trả lại trừ vào nợ phải thu
Thuế GTGT
Tk 3331
Thuế GTGT
TK 111, 112
KH ứng trước hoặc t/t tiền hàng
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Giá trung bình tháng
2. Giá trung bình di động
3. Giá nhập trước xuất trước
4. Giá nhập sau xuất trước
5. Giá theo lô..
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Khai báo tham số tùy chọn
Khai báo các danh mục từ điền:
- Danh mục khách hàng
- Danh mục phân nhóm KH
- Danh mục nv bán hàng
- Danh mục thuế suất
- ...
Cập nhật số dư ban đầu:
- Số dư công nợ
Cập nhật các c.từ phát sính
Phân hệ kế toán TM, tiền gửi:
- Giấy báo có của ngân hàng
- Phiếu thu tiền mặt
- ...
Phân hệ kế toán bán hàng:
- Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho
- Hóa đơn dịch vụ
- Phiếu nhập hàng bán bị trả lại
- Bút toán bù trừ công nợ...
Hỗ trợ: Tính lại số dư tức thời
Lên báo cáo:
- Báo cáo công nợ khách hàng
- Bảng kê hóa đơn bán ra
Xử lý cuối năm:
- Chuyển số dư c.nợ sang năm sau
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Phân hệ kế toán tổng hợp:
- Phiếu kế toán
1. Khai báo tham số
2. Danh mục khách hàng
3. Danh mục nhân viên bán hàng
4. Danh mục kho hàng
5. Danh mục hàng hoá, vật tư
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.1.Khai báo tham số
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.2.Khai báo danh mục khách hàng
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.4.Danh mục nhân viên bán hàng
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.3.Khai báo danh mục kho
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.5.Khai báo danh mục hàng hoá vật tư
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Vào số dư đầu kỳ của các khách hàng
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

similar documents